Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mtm nr2 2006_förändringens_vindar

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mtm nr2 2006_förändringens_vindar

  1. 1. FÖRSÄLJNING & MARKNADSFÖRING Förändringens vindar blåser mot en ny strategisk inköpsverksamhetEn ny strategisk inköpsverksamhet skall ge besparingar Det ser ut att vara en gemensam strategisk inriktning från lan-på 3–5 miljarder* per år på leverantörernas bekostnad! dets dominerande regioner hur framtidens inköpsverksamheter i Sverige skall bedrivas.Det är mycket som händer inom branschen vilket kanske Deras förändringsarbeten, som var för sig kanske inte ser utinte alla är medvetna om. De stora regionerna Västra att betyda så mycket, innebär stora förändringar för alla Sve-Götaland, Skåne samt Stockholm genomför var för sig riges företag, som nu har sin försäljning riktad till denna mål- grupp. Det totala värdet kan uppskattas till cirka 60 miljarderomfattande och genomgripande organisatoriska föränd- kronor för de företag som vill teckna avtal med dessa tre regio-ringar inom sina respektive inköpsorganisationer. ner. Det totala värdet av inköpta varor och tjänster för Sveri- ges landsting är cirka 100 miljarder kronor. Varje företag somText: Stephan Philipson, SPMU – Marknadsutveckling har sin verksamhet inriktad på offentlig upphandling borde nu fundera över hur man ska planera sin framtida försäljning och marknadsföring till detta marknadssegment. Sänk kostnaderna Målet för dessa tre regioner är entydigt och klart, sänka kostna- derna! Hur det ska genomföras är ännu inte helt utvecklat, men ett intensivt arbete pågår inom de olika inköpsförvaltningarna. En genomgående tes verkar vara att se över hela inköpsproces- sen, så att den totala kostnaden för inköp av varor och tjänster tas med vid utvärdering av leverantörer i framtiden. Hur fram- gångsrikt detta förändringsarbete ska bli avgörs till en del hurMedTech Magazine Nr 2/2006 23
  2. 2. FÖRSÄLJNING & MARKNADSFÖRING väl man kan förankra förändringsarbetet lokalt inom sina res- pektive organisationer. Vad som även måste till för att effekten ska bli total är ett nära samarbete med alla företag. De företag som idag försörjer vården med teknik, tjänster och produkter är av stor betydelse för att göra det möjligt att bedriva en säker och effektiv vård. Är företagen redo? Med en förändring av inköpsprocessen är det av största vikt att det enskilda företaget ser över sin egen marknadsföring. Företa- get bör även se över om organisationen är förberedd och utbil- dad för de nya krav som följer med en mer strategisk inriktning vid utvärdering av produkter i samband med upphandlingar. En ökad kvalitet i upphandlingsprocessen ger till följd ett ökat behov av samarbete mellan köpare och säljare. Utbildning och kompetensutveckling inom båda leden är ett måste för att effekterna av önskad besparing och effektivitets- vinster skall uppnås. Att minska inköpskostnaden med 10–15 procent, vilket är riktvärden på måluppfyllelse av organisa- tionsförändringen, ger cirka 3–5 miljarder i sänkta kostnader. Ett svindlande belopp som skulle vara välkommet att använ- das för utveckling, forskning och ökad vårdkvalitet. Men det kräver ett ökat samarbete och samverkan mellan alla aktörer inom detta marknadssegment. Utveckling av ny teknik och nya behandlingsmetoder ställer stora krav på alla personer i och utanför vården. Framtida möten handlar inte så mycket om vil- ken typ av produkt man skall välja. Fokus kommer att läggas på vad den kan erbjuda i mervärden och livskvalitet samt vil- ken effekt som kan erhållas för att öka effektiviteten och sänka totalkostnaden i vården. Om man ser till de stora regionernas förändringsarbeten så följer de samma mönster: • Region Skåne har i projektform påbörjat ett samarbete med Hovedstadsregionen i Köpenhamnsområdet där målet är att genomföra en omfattande kartläggning avseende leverantö- – En förändring av inköpsprocessen i framtiden kommer att ge företagen nya möjligheter, men även begränsningar, menar Stephan Philipson.24 MedTech Magazine Nr 2/2006
  3. 3. FÖRSÄLJNING & MARKNADSFÖRING rer och prissättning. Målet är att skapa en plattform för en gemensam upphandling på cirka 7,5 miljarder danska kro- nor.• Västra Götaland genomför just nu en organisationsutveck- ling som på sikt ska leda till att inköpsverksamheten blir en uttalad strategisk inriktning i Regionen.• Stockholms Läns Landsting, som omfattar mer än tjugo pro- cent av landets samlade inköp, har påbörjat ett långsiktigt förändringsarbete avseende inköpsverksamheten främst inom Bättre kan det det område som omfattar produkter och tjänster som ska upphandlas till sjukhus. knappast bliFörändringar vi har sett under 1990-2006 …än när ortopedingenjörer, barnOrganisatoriska förändringar som har sett dagens ljus denna och föräldrar samarbetar med etttidsperiod är till exempel att regioner och cluster inom både denkommunala och den landstingsstyrda verksamheten har bildats. team av skospecialister.Målsättningen var att effektivisera verksamheten med förbätt- Vår ortossko William ärrad ekonomistyrning och ytterligare kvalitetssäkring i vården.Målsättningen kring förändringarna av organisationsutveck- särskilt utvecklad medlingen var ökad kontroll och bättre utnyttjande av befintliga målsättning att skapa enresurser. Samtidigt skulle kraven på tillgänglighet, service samt slitstark och funktionelltillgång till fler vård alternativ tillgodoses i och med en åldrande ortossko för barn ochoch mer krävande befolkning. ungdom med CP. Dessutom är skonUtveckling och reglering flexibel och harMedicinteknisk och farmakologisk utveckling har ökat kunska-perna om vad som är möjligt att genomföra. Tack vare utökade snygg design.diagnostiska metoder har gränsen för nya och tekniskt krävandebehandlingar flyttas fram. Tyvärr har inte de ekonomiska effek-terna uppnåtts när det gäller att ta kontroll över en allt snabbareoch ökande kostnadsutveckling, trots att reglerad upphandling(LOU) och bildandet av stora regioner eller tillfälliga clusterhar genomförts. För att skapa en hållbar kostnadsutveckling ärmarknaden kraftigt reglerad genom olika regelverk och lagar.Lagen om offentlig upphandling styr och ger förutsättningar förlika behandling av leverantörer till offentlig verksamhet. Leve- Greppvänlig sularantörer oavsett bransch och nationell tillhörighet erbjuds sam-ma möjligheter att medverka i anbuds- och inköpsprocessen.FramtidenVi har nu ett gemensamt mål att utveckla ett fungerande systemöver kommun- och landstingsgränser. Förändringarna kom-mer att ge företagen nya möjligheter, och begränsningar. Det Plats för hälenär viktigt att vara redo för de nya utmaningar som framförallt Motståndståligsälj- och marknadsavdelningarna kommer att ställas inför. Ett Djup som kanföretag kan finna svårigheter överleva eller växa på marknaden justerasom det inte finns handlingsplaner för att möta en verklighetsom ställer höga krav på kompetens och flexibilitet. Men i vårsträvan att nå avtal och vinna upphandlingar får vi aldrig ge Vi hjälper dig gärna med att svara på frågorvika på kvalitet och säkerhet och aldrig glömma till vem vi fak- Tel 042-25 27 01tiskt ägnar vår dagliga verksamhet: patienterna! MTM Fax 042-25 27 25 mail.sweden@campscandinavia.seFotnot* = siffran är en grov uppskattning av artikelförfattaren baserad påolika källor inom de olika regionerna. www.campscandinavia.seMedTech Magazine Nr 2/2006 25

    Be the first to comment

    Login to see the comments

Views

Total views

765

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

3

Actions

Downloads

3

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×