Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mtm 09 1_cyberinfo

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Mtm 09 1_cyberinfo

  1. 1. FÖRSÄLJNING & MARKNADSFÖRING Ny teknik och teknisk utveckling förändrar marknadsföringen dra- matiskt. Vårt samhälle präglas av nya möjligheter att ge och ta emot information. Innebörd av tid och rum förändras i takt med nya tek- niska innovationer. Nya begrepp inom marknadsföring och försäljning tar form och påverkar företagen strategiskt såväl som operativt. Text: Stephan Philipson – Marknadsutveckling Bild: Aveny ProductionCyberinformation– marknadsföring och försäljning i nytt formatVi beskriver marknadsföringen i ord som Viral, där en produkt eller Webbtv och utökade kommunikationskanaler med videokonferensertjänst väcker sådant intresse hos de individer som exponeras för den att och webinarer, webbaserade seminarier, i olika former ger helt nya för-de sprider ryktet om den vidare till bekantskapskretsen, och Stelth, där utsättningar att realisera möten snabbt och kostnadseffektivt. Inom tele-produkter och tjänster exponeras inför potentiella kunder utan tydlig medicin har en spännande och intressant utveckling pågått de senaste tioavsändare. Med bloggens och Webbtv:s genomslag kommer mark- åren. Klinisk tillämpning inom telemedicin är numera väl integrerad inadens förvandling gå mycket snabbt. Anpassning till nytt synsätt på den ordinarie verksamheten. Det innebär att användarna av medicintek-modern marknadskommunikation blir strategiskt mycket viktig för niska produkter är bekanta med modern informationsteknologi.ökad konkurrenskraft. Internet har genom sin informationspotential utvecklat möjligheter Marknaden påverkas med risk för personalminskningarför dagens företag att kommunicera med många målgrupper och reali- Med ett ökat motstånd mot att erhålla personliga besök tvingas före-sera interaktiv utbildning. Vi kan bygga nya tjänster inom e-handel och tagen att se över omfattningen av marknads- & säljorganisationerna.mycket mer därtill. Företagsinformation är online och tillgänglig för alla. Konsekvenser som leder till förändringar och nedskärningar av antaletEtt snabbt växande området är interaktiv utbildning. Vilket leder till för- medarbetare. Detta är redan är ett faktum för några av branschens före-höjd produkt- och terapiförståelse samt ökar skickligheten att bruka til�- tag i dag. Kraven på branschföretag att anpassa sin marknadsföring tilllämpning på bästa sätt hos såväl företag som kunder. Marknadsföringen onlineinformation och interaktiva tjänster kommer att påverka mark-måste därför anpassas till ny teknik. Följden av detta leder till upptrappat nadsföringen på ett påtagligt sätt.informationsflöde från leverantörer riktad till slutanvändaren. Information bör anpassas till Webbtv/mediaspelare vilka är place- Försäljningsorganisationen ställs inför nya utmaningar att utveckla rade på företagens hemsidor. Denna förbättring blir en naturlig servicenya möjligheter att föra ut sitt budskap. Ökad konkurrens och teknisk och genererar konkurrensfördelar för de som fortast tar till sig föreva-utveckling suddar ut produkternas unika egenskaper. Produkterna går i rande utveckling. Ny informationsteknik innebär att frågan blir en vik-riktning mot att bli allt mer synonyma varumärken och upplevd kund- tig komponent i företagets strategiska och operativa process avseendeservice blir grundläggande faktorer vid valet av produkt eller tjänst. marknadsbearbetning av kunder och användare. För slutanvändare av produkter inom vården skapas nya informa-tionsmöjligheter att inhämta information för sitt speciella behov. Den Hur ser det ut i dag?nya tjänsten 1177.se ersätter tidigare sjukvårdsupplysningen. Den ökar Med utgångspunkt i information från flera företag, finner jag atttillgängligheten för våra medborgare. anpassningen till nya kommunikationstekniker är förbisedda hos46 MedTech Magazine Nr 1/2009
  2. 2. FÖRSÄLJNING & MARKNADSFÖRING”Finns det något somhindrar att onlinemark-nadsföring integrerasmed företagets traditio-nella marknadsföring?” Advanced and easy to use OR control systemmånga av branschens företag. I många fall präglas utvecklingen aven traditionell inställning till införande av interaktiv och kundan- Powerful – Flexible – Simplepassad webbutveckling. Orsakerna är självklart olika från företagtill företag. En del kan förklaras med att interna organisationer Clinically Designed Technologyutvecklar egna kundspecifika lösningar. Samordning och strate-giska inriktningsmål som skall vägleda företaget blir därför oklara Intuitive Device Controlvilket minskar effekten av företagets marknadsföring. Roi riskerar att bli på en lägre nivå än vad som kan uppnås med Network Conferencing Interfaceeffektiv marknadskommunikation.Vilka kostnadseffektiva insatser kan man snabbt Proven Reliabilitygenomföra?Tack vare utvecklingen av ny teknik kan budskap spridas effektivtvia kostnadseffektiva tillämpningar av mediaspelare och filmatmaterial. Dessa når rakt in i kundens vardag. Filmens genomslag-skraft för informationsspridning är ett effektivt marknadsförings-redskap. Tekniken har tagit ett fast grepp inom upplevelseindustrin ochnu ”exploderar” även de sociala nätverken tack vare bloggens DIN PERSONLIGAsnabba utveckling. De verksamheter och företag som anpassar totalleverantör avsig till dessa effektiva kommunikationsmöjligheter för att sprida endoskopi- och operationsprodukterinformation kommer att stå starka i framtiden. Internet förändrarinte vår kultur men skapar nya möjligheter att nå ut med före- Nordic Medical Supply ABtagets produkter och tjänster. Förutsättningarna finns. Föränd- Datavägen 10 D  S-436 32 Askim  Tel +46 (0)31 337 90 30ringen och anpassningen till en förnyad digital marknadsföring är info@nordicmedicalsupply.se  www.nordicmedicalsupply.seledningsgruppens ansvar. MTMMedTech Magazine Nr 1/2009 47

    Be the first to comment

    Login to see the comments

Views

Total views

490

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

4

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×