Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Måltiden Dagens Höjdpunkt

904 views

Published on

De största vinsterna och positiva effekter får man genom en ökad medvetenhet och effektiv och stödjande ledarskap där de goda medarbetarna lysts fram och deras erfarenheter och kunskaper tas tillvara. Att samverkan mellan vårdpersonal och måltidpersonal utvecklas och tas till vara ännu mer. Erfarenhetsutbyte från de goda exempel som finns i kommunen lyfts fram och utvecklas .
Då kommer vi att få en måltidsmiljö och aptitretare där de äldre känner lust och längtan efter ännu än måltidsupplevelse med sina vänner.
Måltiden blir Dagens höjdpunkt och glädjestund !

Published in: Lifestyle, Economy & Finance
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Måltiden Dagens Höjdpunkt

 1. 1. 65 % av de boende på äldreboenden är undernärda <br />Utredningen visar att 65% av våra äldre äter så lite att de riskerar att bli undernärda eller är undernärda.<br />Totalt i kommunen finns 8176 personer mellan <br />70 -100 år. En ökning med 1851 personer sedan år 2000 (+29%)<br />Med nuvarande befolkningsutveckling kommer Kungsbacka kommun att bygga upp ett mycket allvarligt och socialt oacceptabelt problem för gruppen ”äldre äldre 85-100 där befolkningsökningen är ca 40%”<br />
 2. 2. 8176 personer <br />Över 70 år<br />
 3. 3. Ätandets problematik är väl beskriven i många studier och publikationer.<br />
 4. 4. Åldrandets inverkan på smak och aptit<br /><ul><li>Smakminnet blir försämrat
 5. 5. Tugg & sväljproblem blir vanligare med stigande ålder</li></li></ul><li>Några exempel på komplikationer <br />vid undernäring<br /><ul><li>Försämrad kondition – ökad passivitet
 6. 6. Ökad risk för trycksår – infektioner
 7. 7. Ökad risk för fall skador på grund av yrsel</li></li></ul><li>
 8. 8.
 9. 9. ….”Det saknades också riktlinjer för verksamheten och<br />en uttalad ansvarsfördelning för vad verksamheten måste eller borde<br />innehålla. Det framkom också att vanans makt var betydande för hur<br />matförsörjningen inom äldreomsorgen ordnades, då det dagligen planerades,<br />tillagades, serverades och konsumerades mat utan att någon<br />ordade så mycket om saken. De äldre hade små möjligheter att påverka<br />sin egen mathållning och måltidssituation ….”<br />Nr 2 • jan 2006 Författare:<br />DRF:srefrensgrupp i geriatr<br />
 10. 10. Måltiden dagens höjdpunkt<br />Äldres hälsa och livsglädje är kopplat till upplevelsen vid ”matbordet”<br />
 11. 11.
 12. 12. Utmärkande för metoden är att de deltagande teamen själva formulerar mål och testar olika förändringsidéer. <br />Varje team prövar olika, småskaliga och konkreta, förändringar på sina respektive enheter, och mäter noggrant om förändringen leder till önskvärd förbättring.<br />Man arbetar i liten skala med tydliga syften och mätbara mål. Grundregeln är att det är många små förändringar som tillsammans leder mot målet och ger stora förbättringar.<br />
 13. 13.
 14. 14.
 15. 15. Två sidor av samma mynt<br />2 mars 2010<br />
 16. 16. Får våra äldre för lite mat på äldreboenden i Kommunen<br />Utredningen visar att 65% av boende i Äldreboenden riskerar att bli / är undernärda<br />
 17. 17.
 18. 18. Kungsbacka kommuns matsedel<br />
 19. 19. All personal måste engageras för ett systematiskt och positivt förändringsarbete. Lika viktiga faktorer som struktur och system är kommunikation och språk, relationer och värderingar.<br />
 20. 20. ”Enligt siffror livsmedelsverket är mellan 30 – 70 % av de äldre på särskilt boende undernärda. <br />Hur ser motsvarande siffror ut för Kungsbacka kommun och vilken definition för undernäring har man använt om underlaget finns?”<br />Under 2009 har 240 MNA - tester gjorts och resultatet av dessa tester visar att 50% av brukarna i ordinärt boende är undernärda eller ligger i riskzonen för undernäring. Motsvarande siffror för brukare på äldreboenden visar att 65% är undernärda eller ligger i riskzonen. Definitionen på undernäring utgår från MNA där 11 poäng eller lägre påvisar risk för undernäring<br />Frågor: <br />- Hur ser fördelningen ut mellan ordinärt <br />boende och äldreboenden?<br /><ul><li>Hur är utfallet mellan de olika äldreboenden vad gäller undernäring?</li></li></ul><li>”Mätresultat ifrån Genombrotts metoden visar på positiva effekter för brukarna”<br />Förvaltningsberättelse 2007<br />Nämnden för äldreomsorg<br />© Utges av Kungsbacka kommun<br />12 november<br /><ul><li>Från Kungsbacka kommun deltog Bedagården , Bukärrsgården , Kolla äldreboende , Kollagårdens gruppboende, Onsala hemservice</li></ul>Tölö äldreboende och Åsa Äldreboende <br />- Hur är fördelningen avseende undernäring enligt MNA test inom dessa enheter ?<br />
 21. 21.
 22. 22.
 23. 23. Sammanfattning av rekommendationer för att minska risken för undernäring / svält<br />Studier visar att det går motverka undernäring och viktminskning med ”enkla medel” vid de lokala enheterna. Samverkan och motiverad personal skapar positiva förändringar.<br />Men inget talar för att fler utredningar och studier genererar en minskad risk för undernäring.<br />
 24. 24.
 25. 25. Måltiden dagens höjdpunkt<br />Äldres hälsa och livsglädje är kopplat till upplevelsen vid ”matbordet”<br />

×