Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Marknadsplanering

5,655 views

Published on

En föreläsning om Marknadsplanering och betydelsen av strategiska överväganden efter kända modeller och teorier.

Published in: Education
 • Be the first to comment

Marknadsplanering

 1. 1. Material till föreläsningar kursvecka 2 Vi följer boken - Sidor 57 -104
 2. 2. Från affärsplan till marknadsplan Vad ingår och varför ?
 3. 3. MarknadsplaneringVarför skall man marknadsplanera ?
 4. 4. Affärsplan till MarknadsplanAllt hänger ihop !
 5. 5. Strategi och taktik i marknadsplanen Strategi innebär ;Långsiktig och övergripande 3-5 år är normal tidsperiod. Vägledande för den taktiska planen skall genomföras Taktisk plan kort tidsperspektiv vanligen över 6-12 månader. Är varierande beroende på företag och kultur.
 6. 6. Marknadsplanen sätter fokus på vadsom skall genomföras•Vilka delar av marknaden skall företaget koncentrera sig på ?•Hur skall man särskilja sina produkter/tjänsterfrån konkurrenter?•Hur skall produktsortiment utvecklas för attmöta kundbehoven?•Vem skall påverkas och med vad eller hur?•Priset och prisstrategier ?•Distributionsstrategier ?
 7. 7. HUVUDRUBRIKER I MARKNADSPLANEN1.Sammanfattning2.Nulägesanalys3.Aktivteter4.Styrning och uppföljning
 8. 8. NulägesanalysA.NulägesbeskrivningB.Analys avomvärldenC.Analys avföretagets förmågaD.Slutsatser ochrekommendationer
 9. 9. 1. Nulägesbeskrivning2. Analys av omvärlden3. Analys av företagets förmåga4. Slutsatser och rekommendationerNulägesanalysen består av 4 delar
 10. 10. Ge en beskrivande och total genomlysning av vad företaget står i dag , vad som är genomfört och vad den nuvarande inriktningen är.Denna beskrivning sker genom att besvara relevanta frågor om företaget och dess verksamhet.1 - Nulägesbeskrivning
 11. 11. Vision och affärsideÖvergripande målIntressentgrupperVilken del av organisationen omfattasProduktgrupper och aktuella konkurrenterOrganisationPorters 5-krafts modellBranschutvecklingFrågeställningar som är grundade på fakta och sakligtåtergiven skall användas – Inte utrymme förvärderande svar och frågeställningar
 12. 12. En ”SWOT” kan omfatta hela företaget ner till enskilda produkter .Ligger till grund för en saklig och väl genomarbetat analys om företagets förmåga att möta förändringar i omvärlden.2– SWOT analys (analys av omvärlden)
 13. 13. SWOT kan omfatta flera olika delar av företagets verksamhet ◦ KUNDER ◦ KONKURRENTER ◦ MARKNADSUTVECKLING ◦ TEKNIKUTVECKLING ◦ POLITISK UTVECKLING ◦ ”KUNDENS KUND”SWOT – ”Ett diagnosverktyg”
 14. 14. Externa Hot MöjligheterhändelserFöretags- Styrkor SvagheterInterna frågor
 15. 15. När samtliga delar är genomgångna och varje slags hot och möjligheter / styrkor och svagheter är analyserade, skall en slutsats skrivas, för att ge vägledning till de beslut som skall tas.Slutligen skall en rekommendationer skrivas som ger konsekvenser av samt vilken ”väg” företaget bör rikta in sig på.3. Slutsatser om företagetsförmåga.
 16. 16. Med genomförda analyser och rekommendation som underlag presenteras de mål som företaget skall uppfylla inom en given tidsperiod.4. Slutsatser ochrekommendationer
 17. 17. Ien aktivitetsplan fasställer företaget hur och i vilken ordning aktivteter inom marknadsföringen av företagets produkter och tjänster skall genomförasAktivitetsplanering
 18. 18. När marknadsplanen är klar och åtgärder enligt planen är genomförda ,sker en återkommande uppföljning av ◦ Måluppfyllelse ◦ Kundreaktioner ◦ Eventuella korrigerande åtgärder ◦ Nya inriktningsbeslut ◦ Mm, mmStyrning och uppföljning
 19. 19. Definition avmålmarknader – Enavgörande strategiskbeslutsprocessAtt välja rätt segment för aktuell produktgrupp är en avmarknadsföringens huvuduppgifter för att säkra godatillväxtmöjligheter !
 20. 20. Omvärldsanalys ◦ Intressentgrupper ◦ PEST(LE) modell ◦ Marknadens villkor  Vilka konkurrenskrafter finns (M Porter) ◦ Koncentration på marknaden ◦ Produktdifferentiering ◦ Tillväxttakt ◦ Tillgänglighet & kostnader på marknaden ◦ Finansiell styrka ◦ Etablerings & Exit hinder på marknadenHur hittar förtaget sinmålmarknad ?
 21. 21. Porters 5 konkurrenskrafter ◦ Rivalitets i branschen ◦ Potentiella konkurrenter ◦ Leverantörernas förhandlingsstyrka ◦ Kundernas förhandlingsstyrka ◦ Tillgång till substitutHur ser villkoren ut för företagetoch deras speciella bransch?
 22. 22. Potentiell konkurrenter Kundernas förhandlingsstyrka
 23. 23. Köpkraft:Mäts i den relativa storleken av kunderna, deraskoncentration, vilken information de har om konkurrenterna,vilka volymer de köper, kompatibilitet med andra system ochprodukter i företaget samt eventuella switch kostnader somär kostnader för att gå över till en annan produkt. Graden av differentiering spelar också roll. Ju störreköpkraft, desto svagare är företaget gentemot kunden.Om kunderna är stora företag i koncentrerade industrier, ochköper stora volymer med god prisinformation om en relativtodifferentierad produkt med låg switch kostnad så ärkunderna i en stark position och kan hålla priserna nere.
 24. 24. Leverantörernas kraftBestäms av den relativa storleken företag och andrafaktorer nyss nämnda.Om leverantörerna är stora företag i koncentreradeindustrier. Dessutom med väl differentieradeprodukter som är relativt viktigt för det lillaföretaget. Är dessa småföretag i en svag positiongentemot leverantörerna och har svårt att pressapriserna.
 25. 25. Hot från nya aktörerBarriärer för att ta sig in på en ny marknad kanhålla potentiella konkurrenter utanförmarknaden.Barriärer kan uppstå genom patent ochrättigheter, skalekonomier, produktskillnader,varumärke, tillgång till distribution, politik,switch kostnader, kapitalkostnader osv.Ju större det möjliga hotet är, desto svårare ärdet för det lilla företaget att bibehålla godamarginaler och kontroll över priset.
 26. 26. Hot från substitutJu större hot från substitut destosvårare är det att ta ut ett högt pris.Ett litet företag som säljer en litetdifferentierad produkt i en priskänsligoch trendmedveten marknad harsvårt att ta ut ett högt pris.
 27. 27. Konkurrens på marknaden Beror på antal, storlek, koncentration,nymodighet, tillväxt och därmed sinattraktivitet i form av vinst och värdetillsammans.Viktigt är graden avproduktdifferentiering, varumärketsidentitet och switch kostnader.Ju högre konkurrens desto svårare är detatt ta bra betalt
 28. 28. Marknadsinformation – Avgörandeoch viktig aktivitet i företaget!
 29. 29. De flesta företag försöker alltid att skaffa sig ett övertag och dominera sin marknad. ◦ ENLIGT m Porter finns det ”bara” 3 alternativ att skaffa sig konkurrensfördelar. ◦ Kostnadsöverlägsenhet ◦ Differentiering ◦ FokuseringVäljer en av dessa strategier beroende på sin egen förmåga och inriktningPorters 3-Konkurrensstrategier
 30. 30. Kostnadsöverlägsenhet
 31. 31. Differentiering
 32. 32. Fokusering/ Nisch strategi
 33. 33. Nuvarande Nya produkter produkterNuvarandemarknader Nuvarande Marknads- Produkt- marknader penetration utveckling Marknads- DiversifierinNya utvidgning g Nyamarknader marknader Nuvarande Nya produkter produkter
 34. 34. Ansoffs tillväxtmatris används avföretag för att välja tillväxtstrategi förprodukter och marknad.Marknadspenetration – Sälja de nuvarandeprodukterna till nuvarande marknad. Behåll elleröka marknadsandel, driv ut konkurrenter, ökaanvändningen av dina produkter.Bredda marknaden – Sälja nuvarandeprodukter på ny marknad. På nya platser, i nyaländer, i ny förpackning, via nya kanaler, till nyasegment.Produktutveckling – Introducera nya produkterpå existerande marknader eller nya marknader.Diversifiering – Sälja ”nyaprodukter/existerande produkter på nyamarknader”. Mer riskfyllt på grund av begränsaderfarenhet.

×