Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Föreläsning om varumärken och marknadsmixen

3,777 views

Published on

Varumärken och Marknadsmixen - En föreläsning för blivande affärssäljare

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Föreläsning om varumärken och marknadsmixen

 1. 1. Föreläsning vecka 3 29 -31/10
 2. 2. Varumärke – varför då? Introduktion i begreppet ”varumärken” Läshänvisning 141-164? Marknadsföring Modeller & principer sid 140 - 166
 3. 3. 1266 ◦ The Bakers Law1363 ◦ Silversmeder tvingade att märka sin produkt1884 ◦ Sverige ”Rätt till eget varumärke”Varumärke – En gammal historia
 4. 4. Vad är ett varumärke: Ett varumärke kan beskrivas som en produkt, tjänst eller företag som har en särskild identitet som kan förmedlas till konsumenten genom logotyp, färger, profil m.m. Ordet varumärke kan också stå för de attityder och den livsstil företaget vill sälja med hjälp av sin produktVarumärken
 5. 5. Ett varumärke definieras som en symbol, ett namn, term ellertecken, eller en kombination av dessa som syftar att identifiera ochsärskilja produkter och tjänster från konkurrenterVarumärken spelar en rad olika roller, såväl för konsumenten somför tillverkaren). Det bär en identitet som företaget förmedlar viainvesteringar i märkesuppbyggande kommunikationVarumärket har även ett symboliskt värde som skapas genom atten viss personlighet kopplas till märkesprodukten vilket oftaförtydligas i reklam. Ett varumärke som är starkt fungerar som en referens i sinproduktkategori och blir därför en inträdesbarriär gentemotkonkurrenter
 6. 6. Hur ser idealbilden ut ? IdentitetIntern bild i Image företaget Omvärldens bild av företaget Profil Den bild företaget vill Förmedla
 7. 7. Vilket företag sätter du i samband med texten nedan? •Det finns bara ett sätt att stoppa den – i munnen! •Om katten själv får välja. •De er lett å vinne. •Lite mer Mmm i livet. •…vi är det vi heter.
 8. 8. 1 Ahlgrens bilar2 Whiskas3 Keno4 Marabou5 Expert
 9. 9. När du ser filmen kan du fundera på följande frågeställningar: •Hur bygger – och vidmakthåller – man ett starkt varumärke? Vanliga misstag? •På vilka sätt har villkoren för varumärkesetablering förändrats? •Hur har möjligheten att enkelt jämföra priser (Internet) och få marknadsöverblick påverkat betydelsen av ett starkt varumärke? •Vilken makt över varumärket har konsumenten? •Varumärkesidentitet/varumärkesimage – vilken spelar störst roll tror du? •Har varumärket andra funktioner än att kommunicera gentemot kunderna?Introduktion - Varumärke
 10. 10. Varumärket - BudbärarenVarumärkes funktion för kunden•Varumärken fungerar som informationsbärare•Varumärken reducerar den risk kunderna upplever i samband med köp•Varumärken reducerar kundernas sökkostnader vidval av leverantör•Varumärken kan reducerar den psykologiska risk somförknippas med ett köp
 11. 11. Varumärkets funktion för leverantören•Varumärken minskar risken för priskrig•Varumärken skapar lojalitet hos kunderna•Varumärken skapar barriärer mot konkurrenternaVarumärket - Budbäraren
 12. 12. sumenter försöker ofta med hjälp av varumärken fly indrömvärld för att komma undan verkligheten
 13. 13. Vilka av följande påståenden avseendevarumärken gäller för kunden 1. Fungerar som en informationsbärare 5 2. Minskar risken för Nedräkning priskrig 3. Skapar lojalitet 4. Kan reducera psykologisk risk 0% 0% 0% 0% 1. 2. 3. 4.
 14. 14. MarknadsföringsmixenMarknadsföringens vanligaste mix – 4 P
 15. 15. När alla beslut om målmarknader ,segmentering , positionering och varumärkenär klara är det nu tid att omsätta dessakunskaper i praktisk handling.Ett effektivt sätt att göra detta är atttillämpa tänket om 4 PVad betyder 4 P ?
 16. 16. Det är av stor betydelse att de olika delarnafördelas i lämpliga proportioner . Det är företagets ochmarknadensbehov som styr denna fördelning
 17. 17. FUNKTIONERUTFÖRANDEKVALITETVARUMÄRKESORTIMENTPRODUKTEN – VARA/TJÄNSTELLER EN KOMBINATION AV BÅDA
 18. 18. ENPRODUKT KAN BESTÅ AV FLERA DELAR ◦ Produktens kärna – vad skall den utföra ◦ Produktens design och egenskaper (förpackning /image mm) ◦ Produktens villkor  Betalning  Leverans  Service  Garantier  mmPRODUKTEN – VAD ÄR DET
 19. 19. Utvidgad produkt Begreppet innebär att det inte är den fysiska varan eller tjänsten man köper utan den föreställning köparen har om den Detta bygger på de erfarenheter och kunskaperkunden samlat på sig . Det är alltså köparens uppfattning om produkten/tjänsten vi måste utgå ifrån när vi skall tillföra ytterligare mervärden.Produkten och utvidgademöjligheter att särskilja sig frånkonkurrenter
 20. 20. 5.Eventuella utvecklingsmöjligheter 4. Differentierat erbjudande 3.Vad kunden normalt förväntar sig 1.Kärnprodukt 2.Vad skall produkten göra
 21. 21. ProduktmixBestår av samtliga produkter eller tjänster ettföretag erbjuder till marknaden
 22. 22. Ettföretag kan ”arbeta” med en Produktlinje.En produktlinje har flera närbesläktade produkter som erbjuder samma ”kärnfunktion”Produktlinjen ”längd” beskriver hur många produkter som finns i samma ”linje”Produktmix - Produktlinje
 23. 23. Produktmix (även försäljningsmix) är sammansättningen av varor och tjänster (produkter) som produceras och eller säljs av ett företag.Ett företag som har fler produktlinjer har en produktmixProduktmix – Bredd i sortiment
 24. 24.  Att skapa en produktmix innebär planering och att utveckla rätt typ av produkter som kommer att tillfredsställa fullt ut kundernas behov. En produkt har flera dimensioner, till exempel storlek och vikt, produktionsvolym, produktkvalitet, produktutveckling, sortiment, märkesnamn, förpackning, produkttestning, garantier och service efter köpet och liknande. Dessa dimensioner kallas kollektivt produktmix.Produktmix – Bredd i sortiment
 25. 25.  En begränsad produktmix tenderar att öka företagets risk för förluster men samtidigt även öka chansen för stora vinster. Ett företag som specialiserat sig på en nischmarknad inom elektronik kan sannolikt uppleva antingen stora framgångar eller stora förluster, beroende på hur efterfrågan och konkurrens utvecklas för sin specialiserade produktion.Produktmix – Bredd i sortiment
 26. 26. Produktmixens läng ◦ Anger hur många olika varumärken företaget har i sin ”produktportfölj”Produktmixens djup ◦ Hur många varianter av samma produkt som finns av respektive produktProduktmixens bredd ◦ Beskriver hur många produktlinjer ett företag harProduktmixens konsistens ◦ Hur nära respektive produkt ligger varandra i aktuella kundsegment. (läs P&G)Produktmix - Begrepp
 27. 27. I butikens hyllor kan ni seMånga exempel påhur företag har utökat sittdjup av produktmixen
 28. 28. Hur skall företaget kunnaanalysera vilka produkter som är lönsamma ?Bostonmatrisen är en väl utvecklad metod föratt kartlägga produktportföljens lönsamhet
 29. 29. Bostonmatrisen – ett bra verktygVILKA PRODUKTER SKALLFÖRETAGET SATSA PÅ ?
 30. 30. Hur länge skall enprodukt finns påmarknaden ?Det finns inga regler eller analysmetoder för attavgöra hur länge en produkt kan överleva påmarknaden.Så länge det finns efterfrågan kommerprodukten att finnas kvar .
 31. 31. ProduktutvecklingsfasIntroduktionsfasTillväxtfasMognasfasNegångsfasProduktlivscykel-6 faser
 32. 32. 1.Produktutvecklingsfas 2.Introduktionsfas 3.Tillväxtfas 4.Mognasfas 5.Nedgångsfas Försäljning/Lönsamhet 6.Avvecklingsfas Försäljning Lönsamhet tidProduktlivscykel
 33. 33. Priset på en vara / tjänst är en viktig och central fråga i företagetPrisnivån bestämmer hur företaget ser på sin produkt och hur konkurrenskraftigt företaget upplever sin produkt/tjänstDet finns därför olika typer av prisstrategier som företaget kan använda för att skapa bästa möjliga förutsättning att bli lönsammaPris – På vilket sätt
 34. 34. Skumning ◦ Sälj till de som vill vara förstPenetrering ◦ När företaget snabbt vill komma in på marknadenLågpris ◦ När företaget kommer sent in på marknadenPrestigepris ◦ När varumärket är starktVarianter av priset
 35. 35. För att räkna ut TG tar du, TG = (Pris(65:-)- rörlig kostnad(15:-) /pris65-15=5050/65=76,9% (täckningsgrad)Täckningsbidraget är 50:-Hur räknar man ut TG på ettenkelt sätt ?
 36. 36. Hur påverkar priset lönsamheten?
 37. 37. Priset måste sättas i förhållande till den efterfrågan och ekonomiska ställning företaget har .Några centrala frågor är ◦ ”Vad upplever kunden för mervärden av vårt erbjudande”? ◦ Vilka unika fördelar kan vi erbjuda kunden som utvecklar kundens affärer? ◦ Kan vi skapa en unik kategori som inte kan ”prisjämföras med övriga konkurrenter”Priset är en strategisk fråga !
 38. 38. Kundens upplevda mervärden Företagets vinstmarginal Marknadsföringskostnader Internkostnader TillverkningskostnadPriset på varan – Hur räknarman
 39. 39. Var och hur skall din produkteller tjänst göras tillgängligför dina kunder ?Plats /Tillgänglighet/Distribution
 40. 40. Direktdistribution & försäljning ◦ Säljer direkt till slutkunderDirektdistribution & försäljning till återförsäljare ◦ Höga marknadsföringskostnaderDistribution & försäljning via grossist till återförsäljare ◦ Lägre lönsamhet med ytterligare ett mellanledNågra exempel pådistributionskanaler
 41. 41. ”Påverkansteknik i en livsmedelsbutik”Påverkan
 42. 42. Kunden Företaget Kundlösningar Produkt Kostnader Pris Upplevelser Distribution/plats Dialog/kommunikation Reklam/försäljningHur ser kunden på ”Kotler och 4 P” ?
 43. 43. Exempel på hur man kan fördelaprodukterbjudandet

×