Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Affärssäljare del 2

1,295 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

Affärssäljare del 2

 1. 1. Introduktion av kursen
 2. 2. Du skall besvara frågorna genom att trycka in desvarsalternativ som du anser vara korrekta . Fleraalternativ är möjliga
 3. 3. Vad motsvarar följande begrepp ”Tillgänglighet ,Antalnivåer, Återförsäljare, Distributions lösningar, Internet”i modellen 4 P? 5 Nedräkning 1. Plats 2. Påverkan 3. Pris 4. Produkt 5. Inget av dessa är rätt alternativ 0% 0% 0% 0% 0% 1. 2. 3. 4. 5.
 4. 4. Innehåller ”M. Porters 5-krafts modell ”begreppför att förstå strukturvillkoren i en bransch ?1. Ja2. Nej 5 Nedräkning 0% 0% 1. 2.
 5. 5. En affärsidé skall besvara följande frågor1. Vilket behov på 5 marknaden skall vi Nedräkning tillfredsställa2. Med vilka produkter skall det genomföras3. Till vilket segment/kundgrupp4. Med vilka resurser5. Inget av 0% 0% 0% 0% 0% ovanstående frågor 1. 2. 3. 4. 5. är korrekt
 6. 6. I marknadsföring är det några behov man alltid vill fåinformation om för att tillfredställa kundens behov. 1. Sociala behov2. Psykologiska behov3. Sociala – psykologiska –fysiska behov4. Fysiska behov5. Sociala och Psykologiska behov6. Inget alternativ är rätt 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1. 2. 3. 4. 5. 6. 5 Nedräkning
 7. 7. I dagens marknadsföring talar man ofta omföretagens …SCR Men vad betyder det ?1. Att erbjuda kunderna begränsat antal produkter 5 Nedräkning2. Ta socialt ansvar3. Företaget har en intern marknadsföring4. Aktivt söker nya målgrupper 0% 0% 0% 0% 0%5. Betyder inget av 1. 2. 3. 4. 5. ovanstående svarsalternativ
 8. 8. Människans behov kan delas in i fem nivåer:1) kroppsliga behov,hunger, sömn , smärtundvikande , sex2) trygghetsbehov,Bostad ,arbete, hälsa3) gemenskaps- och tillgivenhetsbehov, familj , vänner, gruppgemenskap4) behov av uppskattningBeröm , känna sig behövd5) behov av självförverkligande.Allt för egen ”vinning” – vad ger dig mig för mervärde.Maslow antog att först när behoven på en lägre nivå har tillfredsställts,blir behoven på nästa nivå viktiga.
 9. 9. Följande moment skall behandlasunder kursen • Marknadsplanen och dess delar •Differentiering •Strategi och taktik •Kommunikation •Kundtillfredsställelse •Strategiskt tänkande •Varumärkesbyggnad •Traditionella marknadsföringskanaler •Nya marknadsföringskanaler •Tjänstemarknadsföring och service •Från 4P till 30R (Gummeson) •Relationsmarknadsföring
 10. 10. Vad är en marknadsplan ?”En marknadsplan är ett instrument för att identifieraoch analysera befintliga och nya affärsmöjligheter påett företags marknad.”
 11. 11. Marknadsföring generella begrepp Uppstart för ” Blender Bottle” Varumärket och dess betydelse Marknadsföring – modeller &principer
 12. 12. Marknadsföringsprocessen •Målet med marknadsföring är för de flesta företag att skapa tillväxt eller åtminstone hålla sig kvar på marknaden. •Att finna fler kunder som köper av företaget samtidigt som tidigare kunder behålls. •Skapa tillväxt på ett effektivt där kunskap och idéer samverkar med strategi och taktik.2012-09-25 Marknadsföring block 1 Jönköping 12
 13. 13. Viktiga moment i enmarknadsplanering är enväl fungerande ”Marknadsplan” 1. Sammanfattning 2. Nulägesanalys 3. Mål 4. Aktiviteter 5. Styrning och uppföljning
 14. 14. Anser du att detta är relevant i enmarknadsplan ?1. Ja2. Nej 0% 0% 5 1. 2. Nedräkning
 15. 15. Vad är en marknad? Inom marknadsföring är det vissa central begrepp och grunder som man bör behärska för att kunna genomföra en bra och begriplig marknadsplanering. Ni kommer nu att få ett antal frågor som ni skall besvara med hjälp av mentometer.
 16. 16. För att en produkt skall placeras på marknaden ärdet viktigt att identifiera kundbehov. Generelltpratar vi om 5 olika behovsnivåer .1. Ja2. nej 0% 0% 1. 2. 5 Nedräkning
 17. 17. Affärsidé präglar det fortsattaarbetet skall besvara 4 grundläggande En affärsidé frågor för att vi skall nå vårt målet med produktlansering och kommande försäljningsmål. 1. Vilket behov på marknaden skall vi tillfredställa ? 2. Med vilken produkt ? 3. För vilka grupper och segment ? 4. Med vilka resurser ?
 18. 18. Vilken fråga till hör den ”inre affärsidén?1. Vilket behov skall vi 5 tillfredställa Nedräkning2. Med vilka/vilken produkt3. För vilken grupp / segment4. Med vilka resurser5. Inget av alternativen 0% 0% 0% 0% 0% 1. 2. 3. 4. 5.
 19. 19. Affärsidén utgör kärnan iaffärsprojektet och kommer liggatill grund för all framtida planering. − Har du beskrivit din varas/tjänsts grundidé? − Har du beskrivit kundnyttan eller det problem din vara/tjänst löser? − Har du beskrivit vad som är unikt kring din vara/tjänst och hur det skiljer sig från konkurrenterna? − Har du beskrivit hur företaget kommer att generera intäkter?
 20. 20. Arbeta i grupper och diskutera hur deras affärsidépåverkar företagets anställda och kunder.Mekonomen..ska med innovativa koncept, hög kvalitet och en effektiv logistikkedja erbjudakonsumenter och företag lösningar för ett enklare BilLiv.REJIMERS..skall marknadsföra och sälja Volvo, Renault, Dacia och Citroën produktprogram ochtillhandahålla service av toppklass samt erbjuda anpassade kringtjänster.Nöjda kunder och ökade marknadsandelar skall uppnås genom att erbjuda attraktivahelhetslösningar för bilinnehavet.Verksamheten skall samtidigt ge tillfredsställande lönsamhet för att skapa förutsättningarför att kunna utveckla företaget.SJEffektivt och miljövänligt resande.Malmö Aviation..att ”erbjuda tidsbesparande resor med utmärkt servicemellan Sveriges storstäder”.
 21. 21. Vad ska man tänka på när man formuleraren affärsidé?När du ser filmen skall du fundera påföljande frågeställningar:-Finns det några fällor/vanliga misstag?-Vilken roll/ansvar bör företagets styrelse ha vad gälleraffärsidéutveckling och omvärldsbevakning?-Konkurrenterna en del av som företagetsmikromiljö, ytterligare aktörer ärleverantörer, affärspartners, samhällsintressenter sommedia, stat och kommun – och inte minst kunder. Hurviktigt är det att ha kunskap om alla dessa olika aktörer?- Hur kan man dra nytta av informationen
 22. 22. Marknadsföring /Affärsidé
 23. 23. Diskutera dina svar på frågorna ! Vad ska man tänka på när man formulerar en affärsidé? -Finns det några fällor/vanliga misstag? -Vilken roll/ansvar bör företagets styrelse ha vad gäller affärsidéutveckling och omvärldsbevakning? -Konkurrenterna en del av som företagets mikromiljö, ytterligare aktörer är leverantörer, affärspartners, samhällsintressenter som media, stat och kommun – och inte minst kunder. Hur viktigt är det att ha kunskap om alla dessa olika aktörer? - Hur kan man dra nytta av informationen
 24. 24. Gruppuppgift 1 Affärsidé - Ni skall i gruppen ta fram en affärsidé för produkten ”Blender Bottle” Förutsättning Ni har fått en ny produkt från företagets produktavdelning. ER uppgift är att skriva en affärsidé hur denna produkt kan sättas på den Svenska marknaden. (Information om produktens egenskaper och funktionalitet hittar ni på http://www.blenderbottle.com) Läshänvisning ; Marknadsföring - Modeller och principer sida 19 – 29
 25. 25. Varumärket är budbärare av din produkt och dess egenskaper. Hur skall du kommunicera Blender Bottle´s varumärke i Sverige? Marknadsföring Modeller&principer sid 140 - 166
 26. 26. Introduktion - Varumärke När du ser filmen kan du fundera på följande frågeställningar: •Hur bygger – och vidmakthåller – man ett starkt varumärke? Vanliga misstag? •På vilka sätt har villkoren för varumärkesetablering förändrats? •Hur har möjligheten att enkelt jämföra priser (Internet) och få marknadsöverblick påverkat betydelsen av ett starkt varumärke? •Vilken makt över varumärket har konsumenten? •Varumärkesidentitet/varumärkesimage – vilken spelar störst roll tror du? •Har varumärket andra funktioner än att kommunicera gentemot kunderna?
 27. 27. Hur ser idealbilden ut ? IdentitetIntern bild i Image företaget Omvärldens bild av företaget Profil Den bild företaget vill Förmedla
 28. 28. Varumärket - Budbäraren Varumärkes funktion för kunden •Varumärken fungerar som informationsbärare •Varumärken reducerar den risk kunderna upplever i samband med köp •Varumärken reducerar kundernas sökkostnader vid val av leverantör •Varumärken kan reducerar den psykologiska risk som förknippas med ett köp
 29. 29. Varumärket - Budbäraren Varumärkets funktion för leverantören •Varumärken minskar risken för priskrig •Varumärken skapar lojalitet hos kunderna •Varumärken skapar barriärer mot konkurrenterna
 30. 30. Konsumenter försöker ofta med hjälp av varumärken fly ini en drömvärld för att komma undan verkligheten
 31. 31. Vilka av följande påståenden avseendevarumärken gäller för kunden 1. Fungerar som en informationsbärare 5 2. Minskar risken för Nedräkning priskrig 3. Skapar lojalitet 4. Kan reducera psykologisk risk 0% 0% 0% 0% 1. 2. 3. 4.
 32. 32. Ni skall arbeta fram ett strategi förSom stärker varumärket ”Blender Bottle” Gruppuppgift 2på den Svenska marknadenGenom att besvara frågorna nedan formuleras enhållbar strategi för varumärket• Vad är varumärkets mål och vision ?• Vad gör varumärket särskiljande ?• Hur kan varumärket göra kunden tillfredställd?• Vad är varumärkets tillgång ?• Vad i varumärket gör det trovärdigt och legitimt ? Läshänvisning :sidan 141- 165 ”Marknadsföring - Modeller och principer

×