ผังงาน

3,313 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
3,313
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
6
Actions
Shares
0
Downloads
19
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ผังงาน

 1. 1. การเขียนผังการเขียนผัง งานเบื้องต้นงานเบื้องต้น เกรียงศักดิ์ จันทร์วงค์ วท.บ.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) ศษ.บ.(คณิตศาสตร์)
 2. 2. การเขียนผังการเขียนผัง งานงาน(Flowcharting)(Flowcharting)•ผังงาน หมายถึง เครื่องมือที่ช่วยในการ เขียนโปรแกรม โดยเขียนเป็น เครื่องหมายภาพสัญลักษณ์แสดงลำาดับ ขั้นตอนการทำางาน •การเขียนผังงาน เป็นการถ่ายทอดความ เข้าใจที่ได้จากการวิเคราะห์งานให้อยู่ ในรูปภาพหรือสัญลักษณ์ •ผู้เขียนโปรแกรมจะสามารถเข้าใจ ลำาดับขั้นตอนการเขียนโปรแกรมได้
 3. 3. การเขียนผังการเขียนผัง งานงาน(Flowcharting)(Flowcharting)•งานทุกชนิดที่มีการวิเคราะห์เป็นลำาดับ ขั้นตอนแล้ว เราสามารถนำามาเขียนผัง งานได้ แม้กระทั่งงานที่เกี่ยวข้องกับ ชีวิตประจำาวันของเราเอง
 4. 4. ตัวอย่างผังงานตัวอย่างผังงาน ทั่วไปทั่วไป((1/3)1/3)•แสดงการโยน เหรียญ 3 ครั้ง ถ้าออกหัว ผู้ โยนจะได้เงิน 10 บาท ถ้า ออกก้อย ผู้โยน จะเสียเงิน 10 บาท เริ่มต้น โยนเหรียญ ผลการโยน ได้เงิน 10 บาทเสียเงิน 10 บาท ครบ 3 ครั้ง หรือยัง? หยุด หัวก้อย ยัง ครบ
 5. 5. ตัวอย่างผังงานตัวอย่างผังงาน ทั่วไปทั่วไป(2/3)(2/3)•ผังงานแสดง การเดินข้าม ถนนที่มี สัญญาณไฟ จราจร เริ่มต้น รอสัญญาณไฟ ไฟแดง หรือไม่ เดินข้ามถนน หยุด ใช่ ไม่ใช่
 6. 6. ตัวอย่างผังงานตัวอย่างผังงาน ทั่วไปทั่วไป(3/3)(3/3)•ผังงานพิจารณา การใช้ยาตาม ฉลากยาที่ปิดข้าง ขวด แยกตาม ขนาดการใช้ดังนี้ – อายุตำ่ากว่า 5 ปี ห้ามรับประทาน – อายุ 5 - 7 ปี ครั้ง ละ 1 เม็ด – อายุ 8 - 14 ปี เริ่มต้น อายุตำ่ากว่า 5 ปี ห้ามรับประทาน อายุ 5 ปีขั้นไป แต่ไม่ถึง 8 ปี ครั้งละ 1 เม็ด อายุ 8 ปีขั้นไป แต่ไม่ถึง 15 ปี ครั้งละ 2 เม็ด ครั้งละ 3 เม็ด หยุด ใช่ ใช่ ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่ ไม่ใช่
 7. 7. ผังงานทางคอมพิวเตอร์ผังงานทางคอมพิวเตอร์ ผังงานทางคอมพิวเตอร์แบ่งออก เป็น 2 ประเภท ได้แก่ ผังงานระบบ (System flowchart) ผังงานโปรแกรม (Program flowchart)
 8. 8. ผังงานผังงาน โปรแกรมโปรแกรม(Program(Program flowchart)flowchart)•เป็นผังงานที่แสดงขั้นตอนของคำาสั่งที่ ใช้ในโปรแกรม •ผังงานนี้แยกย่อยมาจากผังงานระบบ โดยผู้เขียนโปรแกรมจะดึงเอาแต่ละจุด ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลใน คอมพิวเตอร์ที่ปรากฏในผังงานระบบมา เขียนแสดงรายละเอียดในการประมวล ผลอย่างเป็นลำาดับขั้นตอน เพื่อนำาไป ประกอบการเขียนโปรแกรมต่อไป
 9. 9. ตัวอย่างผังงานตัวอย่างผังงาน โปรแกรมโปรแกรม•ผังงานแสดง การคำานวณ พื้นที่สามเหลี่ยม จำานวน 100 รูป เริ่มต้น รับความสูง และ ความยาวฐานทีละรูป ครบ 100 รูปแล้ว ใช่หรือไม่ คำานวณพื้นที่= 0.5 * ฐาน * สูง พิมพ์พื้นที่สามเหลี่ยม ทีละรูป จบ ไม่ใช่ ใช่
 10. 10. เปรียบเทียบผังงานระบบและเปรียบเทียบผังงานระบบและ ผังงานโปรแกรมผังงานโปรแกรมเริ่มต้น บันทึกความสูงและความยาวฐาน ลงในดิสก์ รับความสูง และความยาวฐาน ของสามเหลี่ยม 100 รูป ดิสก์ที่ บันทึกแล้ว คำานวณพื้นที่ของสามเหลี่ยม พิมพ์รายงานของ พื้นที่สามเหลี่ยม จบ เริ่มต้น รับความสูง และ ความยาวฐานทีละรูป ครบ 100 รูปแล้ว ใช่หรือไม่ คำานวณพื้นที่= 0.5 * ฐาน * สูง พิมพ์พื้นที่สามเหลี่ยม ทีละรูป จบ ไม่ใช่ ใช่ ผังงานระบบ ผังงานโปรแกรม
 11. 11. สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(1/13)(1/13) •การเขียนผังงานเป็นการนำาเอาภาพ สัญลักษณ์ต่าง ๆ มาเรียงต่อกัน เพื่อ แสดงลำาดับขั้นตอนการทำางาน โดย มีเส้นลูกศรเชื่อมระหว่างภาพต่างๆ •สัญลักษณ์ในการเขียนผังงานที่ นิยมใช้กันนั้น เป็นสัญลักษณ์ของ หน่วยงานที่ชื่อว่า American National Standard Institute
 12. 12. สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(2/13)(2/13)สัญลักษ ณ์ ความหมาย ตัวอย่าง การใช้ คำาอธิบาย การเริ่มต้น หรือสิ้นสุด การเขียน ผังงาน (Terminal ) 1. เริ่มต้น ผังงาน 2. จบผัง งาน รับข้อมูล หรือแสดง 1. รับค่าใส่ ใน ตัวแปร START STOP read name display area
 13. 13. สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(3/13)(3/13)สัญลักษ ณ์ ความ หมาย ตัวอย่าง การใช้ คำาอธิบาย การ ประมวล ผล (Process) 1. คำานวณ A + B และ เก็บไว้ใน C 2. กำาหนดค่า sum เท่ากับ 0 การเปรียบ เทียบหรือ เปรียบเทียบถ้า i มีค่า น้อยกว่าหรือ C = A + B Sum = 0 i <= 10 true false แสดง i
 14. 14. สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(4/13)(4/13)สัญลักษ ณ์ ความหมาย ตัวอย่าง การใช้ คำาอธิบาย การแสดง ผลลัพธ์ ทาง เครื่องพิมพ์ (Documen t) พิมพ์ค่า A ทาง เครื่องพิมพ์ การแสดง ผลลัพธ์ แสดงค่า A, B print A display A , B
 15. 15. สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(5/13)(5/13)สัญลักษ ณ์ ความหมาย ตัวอย่าง การใช้ คำาอธิบาย หมายเหตุ (Commen t) รับค่า ทางการกด แป้นพิมพ์ (Manual Input) รับค่า A ทาง แป้นพิมพ์ read A A = Age read A
 16. 16. สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(6/13)(6/13)สัญลักษ ณ์ ความหมาย ตัวอย่าง การใช้ คำาอธิบาย การ กำาหนดค่า ต่างๆ ไว้ ล่วงหน้า (Preparati on) กำาหนดให้ i มี ค่าเท่ากับ 1 และเพิ่มค่าที ละ 1 จนมีค่าเป็น 100 จึง ออก จากการทำางาน ซำ้า โดยแต่ละรอบ บวกค่า sum ด้วยค่า i for i =1 to 100 sum = sum + i i
 17. 17. สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(7/13)(7/13)สัญลักษ ณ์ ความหมาย ตัวอย่าง การใช้ คำาอธิบาย จุดต่อเนื่อง ในหน้า เดียวกัน (In-Page connector ) หลังจากพิมพ์ ค่า A แล้วให้ทำา ตามที่จุด ต่อเนื่อง A ซึ่งอยู่ใน หน้าเดียวกัน จุดต่อเนื่อง ที่อยู่คนละ หลังจาก กำาหนด A write A A = 3 1
 18. 18. สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(8/13)(8/13)สัญลักษ ณ์ ความหมาย ตัวอย่าง การใช้ คำาอธิบาย การรับหรือ แสดง ข้อมูลโดย ใช้บัตร เจาะรู (Punch card) 1. อ่านค่า A ที่บัตร เจาะรู 1 ใบ 2. เจาะค่า B,C บน บัตร 1 ใบ ชุดของ บัตรเจาะรู เจาะค่า B1 , B2 , Bn read A punch B , C punch bi b=1 , …n
 19. 19. สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(9/13)(9/13)สัญลักษ ณ์ ความหมาย ตัวอย่าง การใช้ คำาอธิบาย การรับหรือ แสดง ข้อมูลโดย ใช้เทป กระดาษ (Punched tape) อ่านค่า ID , name บนเทป กระดาษ การรับหรือ read ID , name
 20. 20. สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(10/13)(10/13)สัญลักษ ณ์ ความหมาย ตัวอย่าง การใช้ คำาอธิบาย การรับหรือ แสดง ข้อมูลโดย ใช้จานแม่ เหล็กเป็น สื่อ (Magnatic disk)
 21. 21. สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(11/13)(11/13)สัญลักษ ณ์ ความหมาย ตัวอย่าง การใช้ คำาอธิบาย การทำางานที่ กำาหนดไว้ แล้ว เช่น โปรแกรม ย่อย (Predefine Process) เรียก โปรแกร ม ย่อยชื่อ findGra de ให้ทำางาน การควบคุม การทำางาน ด้วยมนุษย์ findGrade
 22. 22. สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(12/13)(12/13)สัญลักษ ณ์ ความหมาย ตัวอย่าง การใช้ คำาอธิบาย การทำางาน แบบออฟไลน์ ของอุปกรณ์ที่ ไม่ได้ถูก ควบคุมจาก หน่วยประมวล ผลกลาง โดยตรง (Auxiliary Operation) การจัดเรียง
 23. 23. สัญลักษณ์ในการเขียนสัญลักษณ์ในการเขียน ผังงานผังงาน(13/13)(13/13)สัญลักษ ณ์ ความหมาย ตัวอย่าง การใช้ คำาอธิบาย การส่งข้อมูล ทางสาย สื่อสาร (Communic ation Link)
 24. 24. หลักการจัดภาพผังหลักการจัดภาพผัง งานงาน(1/2)(1/2)• ทิศทางของผัง งานจะเริ่มจาก ส่วนบนของหน้า กระดาษลงมายัง ส่วนล่าง และ จากซ้ายมือไป ของหน้า กระดาษ และ ควรเขียน เครื่องหมายลูก ศรกำากับทิศทาง START STOP read age age > 60 “You are old” true false บน ล่าง ทิศทางของเส้น
 25. 25. หลักการจัดภาพผังหลักการจัดภาพผัง งานงาน(2/2)(2/2)• สัญลักษณ์หรือ ภาพที่ใช้ในการ เขียนผังงานมี ขนาดต่าง ๆ กัน ได้ แต่จะต้องมี รูปมาตรฐานตาม ความหมายที่ กำาหนด START sum = 0 i = 1 to 10 sum = sum + i i sum STOP ขนาดของ สัญลักษณ์ ปรับให้เหมาะ สมกับ ข้อความใน สัญลักษณ์
 26. 26. รูปแบบการเขียนผังงานรูปแบบการเขียนผังงาน •แบบตามลำาดับ (Sequence) •แบบการเลือก/ตัดสิน ใจ/เงื่อนไข (Selection/Decision/Conditi on) •แบบวนซำ้า (Iteration / Loop)
 27. 27. รูปแบบตามลำาดับรูปแบบตามลำาดับ(1/3)(1/3) •เป็นรูปแบบการเขียนโปรแกรมที่ง่าย ที่สุด ทำางานทีละอย่างจากบนลงล่าง แสดงลำาดับการทำางานจากบนลงล่าง ตามลูกศรงานที่ 1 งานที่ 2 งานที่ 3 อ่านข้อมูล คำานวณข้อมูล พิมพ์ผลลัพธ์ คำานวณ คำานวณ คำานวณ
 28. 28. รูปแบบตามลำาดับรูปแบบตามลำาดับ(2/3)(2/3) START STOP A = 5 B = 3 C = A + B print C เริ่มต้น กำาหนดค่าตัวแปร A มีค่าเป็น 5 กำาหนดค่าตัวแปร B มีค่าเป็น 3 เอาค่า A บวกกับ B แล้วเก็บไว้ใน C พิมพ์ค่า C จบการทำางาน
 29. 29. รูปแบบตามลำาดับรูปแบบตามลำาดับ(3/3)(3/3) เริ่มต้น รับข้อมูลมาเก็บไว้ใน ตัวแปร A, B ทางแป้นพิมพ์ เอาค่า A บวกกับ B แล้วเก็บไว้ใน C พิมพ์ค่า C จบการทำางาน START STOP C = A + B print C A , B
 30. 30. ตัวอย่างการเขียนผังงานตัวอย่างการเขียนผังงาน แบบตามลำาดับแบบตามลำาดับ • จงเขียนโปรแกรมคำานวณค่าไฟฟ้า โดยรับ ค่ามิเตอร์จำานวนการใช้ไฟฟ้าของเดือนที่ แล้ว และค่ามิเตอร์การใช้ไฟฟ้าของเดือน ปัจจุบัน คำานวณค่าไฟฟ้า โดยคิดอัตรา 2.5 บาท /1 หน่วยมิเตอร์ 1.สิ่งที่โจทย์ต้องการ ค่าไฟฟ้า 2.รูปแบบผลลัพธ์ ป้อนเลขมิเตอร์เดือนที่แล้ว --> <รอรับเลขมิเตอร์เดือนที่ แล้ว> ป้อนเลขมิเตอร์เดือนปัจจุบัน--> <รอรับเลขมิเตอร์เดือน ปัจจุบัน> ----------------------------------------------------- จำานวนหน่วยไฟฟ้าที่ใช้ : <แสดงจำานวนหน่วยไฟฟ้าที่
 31. 31. ตัวอย่างการเขียนผังงานตัวอย่างการเขียนผังงาน แบบตามลำาดับแบบตามลำาดับ 3. ข้อมูลนำาเข้า – เลขมิเตอร์เดือนที่แล้ว – เลขมิเตอร์เดือนปัจจุบัน 4. ตัวแปรที่ใช้ในการประมวลผล – Last_meter แทน เลขมิเตอร์เดือนที่แล้ว – Curr_meter แทน เลขมิเตอร์เดือนปัจจุบัน – Num_meter แทน จำานวนหน่วยมิเตอร์ที่ใช้ – Electric_fee แทน ค่าไฟฟ้า
 32. 32. ตัวอย่างการเขียนผังงานตัวอย่างการเขียนผังงาน แบบตามลำาดับแบบตามลำาดับ 5. ขั้นตอนวิธีการประมวลผล 1. เริ่มต้น 2. รับค่าใส่ตัวแปร last_meter และ curr_meter จากผู้ใช้ทางแป้นพิมพ์ 3. คำานวณ num_meter = curr_meter – last_meter 4. คำานวณ electric_fee = num_meter * 2.5 5. แสดงค่า num_meter , electric_fee 6. จบการทำางาน
 33. 33. Flow chartFlow chart START STOP Num_meter = Curr_meter – Last_meter Last_meter , Curr_meter Electric_fee = Num_meter * 2.5 Num_meter , Electric_fee
 34. 34. แบบการเลือกแบบการเลือก เป็นการเขียนโปรแกรมแบบมีการเปรียบ เทียบเงื่อนไข และทำางานตามคำาสั่ง อย่างใดอย่างหนึ่งตามเงื่อนไขที่กำาหนด ผลจากการเปรียบเทียบเงื่อนไข จะให้ ผลลัพธ์เป็นจริงหรือเท็จ ถ้าผลเป็นจริง ให้ทำางานตามคำาสั่งด้านที่เงื่อนไขเป็น จริง ถ้าเป็นเท็จให้ทำาตามคำาสั่งด้านที่ เงื่อนไขเป็นเท็จ •แบบทางเลือกเดียว (IF - THEN)
 35. 35. แบบทางเลือกเดียวแบบทางเลือกเดียว(1/5)(1/5) เงื่อนไข ประโยคงาน งานลำาดับถัดไป จริง เท็จ เงื่อนไข ประโยคงาน 1 งานลำาดับถัดไป จริง เท็จ ประโยคงาน 2
 36. 36. แบบทางเลือกเดียวแบบทางเลือกเดียว(2/5)(2/5) START STOP read age age > 60 “You are old” true false เริ่มต้น รับค่าใส่ตัวแปร age ถ้าเป็นจริง พิมพ์ข้อความ You ar ถ้าเป็นเท็จ ไม่ต้องทำาอะไร จบการทำางาน เปรียบเทียบค่า age มากกว่า 60
 37. 37. แบบทางเลือกเดียวแบบทางเลือกเดียว(3/5)(3/5) รับค่า รหัสผ่านจาก ผู้ใช้ ถ้ารหัสผ่านที่ ป้อนมีค่า GoodLuck ให้แสดง ข้อว่า Welcome Manager และ ข้อความ Exit Password System เริ่ม รับค่า ans ans = “GoodLuck” พิมพ์ Welcome Manager พิมพ์ Exit Password System จบ จริง เท็จ
 38. 38. แบบทางเลือกเดียวแบบทางเลือกเดียว(4/5)(4/5) •บริษัทแห่งหนึ่งต้องการเพิ่มเงินเดือนให้ พนักงานที่มีเงินเดือนตำ่ากว่า 5000 อีก คนละ 10% และให้พนักงานทุกคนได้รับ โบนัสคนละ 3 เท่าของเงินเดือน •ขั้นตอนการประมวลผล 1.รับค่าชื่อพนักงาน . เงินเดือน 2.เปรียบเทียบค่า เงินเดือน - ถ้าน้อยกว่า 5000 ให้เงินเดือน = เงินเดือน + (เงินเดือน * 10/100) 1.คำานวณโบนัส = เงินเดือน * 3
 39. 39. แบบทางเลือกเดียวแบบทางเลือกเดียว(5/5)(5/5) START STOP read name ,salary salary < 5000 Name , salary , bonus true false salary = salary + (salary*10/100) A A bonus = salary * 3 แต่ไม่ต้องเขียนเส้นเชื่อมนี้
 40. 40. ข้อควรจำา •ในการเปรียบเทียบเงื่อนไขแบบ IF – THEN นิยมให้ทำางานตามคำาสั่งเมื่อ เงื่อนไขมีค่าเป็นจริง ไม่นิยมให้ทำางาม ตามคำาสั่งเป็นเท็จ เงื่อนไข ประโยคงาน 1 งานลำาดับถัดไป จริง เท็จ ประโยคงาน 2 เงื่อนไข ประโยคงาน 1 งานลำาดับถัดไป จริง เท็จ ประโยคงาน 2
 41. 41. เงื่อนไข ประโยคงาน 1 งานลำาดับถัดไป จริง เท็จ ประโยคงาน 2 IF เงื่อนไข THEN BEGIN ประโยคงาน 1 ; ประโยคงาน 2 ; END;
 42. 42. เงื่อนไข ประโยคงาน 1 งานลำาดับถัดไป เท็จ จริง ประโยคงาน 2 IF เงื่อนไข THEN ELSE BEGIN ประโยคงาน 1 ; ประโยคงาน 2 ; END;
 43. 43. แบบสองทางเลือกแบบสองทางเลือก(1/6)(1/6) •การทำางานขึ้นอยู่กับเงื่อนไข ถ้าเป็นจริง ไปทำางานด้านหนึ่ง ถ้าเป็นเท็จก็จะไป ทำางานอีกอย่างหนึ่ง เงื่อนไข ประโยคงาน2 งานลำาดับถัดไป จริงเท็จ ประโยคงาน1
 44. 44. แบบสองทางเลือกแบบสองทางเลือก(2/6)(2/6) •ถ้า sex =1 เงื่อนไขเป็น จริง จะเพิ่ม ค่าตัวแปร Male ขึ้นอีก 1 •ถ้า sex =1 เงื่อนไขเป็น เท็จ จะเพิ่ม ค่าตัวแปร Sex = 1 Male = Male +1Female = Female + 1 TrueFalse
 45. 45. แบบสองทางเลือกแบบสองทางเลือก(3/6)(3/6) START STOP read age age > 60 “You are old” truefalse “You are young” เริ่มต้น รับค่าใส่ตัวแปร age ถ้าเป็นจริง พิมพ์ข้อความ You are ถ้าเป็นเท็จ พิมพ์ข้อความ You are จบการทำางาน เปรีบเทียบค่า age มากกว่า 6
 46. 46. แบบสองทางเลือกแบบสองทางเลือก(4/6)(4/6) เริ่ม รับค่า ans ans = ‘y’ OR ans=‘Y’ พิมพ์ Thank Youพิมพ์ I’m sorry to hear that จริงเท็จ พิมพ์ Do you like Pascal พิมพ์ Good Bye จบ แสดงข้อความ Do you like Pascal รับค่าใส่ตัวแปร ans เริ่มการทำางาน เปรียบเทียบค่า ans เท่ากับ y หรือ - ถ้าเป็นจริง พิมพ์ Thank you -ถ้าเป็นเท็จ พิมพ์ I’m sorry to hear that พิมพ์คำาว่า Goodbye จบการทำางาน
 47. 47. แบบสองทางเลือกแบบสองทางเลือก(5/6)(5/6) • บริษัทแห่งหนึ่งต้องการเพิ่มเงินเดือนให้ พนักงานที่มีเงินเดือนตำ่ากว่า 5000 อีกคนละ 10% และพนักงานที่มีเงินเดือนตั้งแต่ 5000 เพิ่ม 5% ให้พนักงานทุกคนได้รับโบนัสคนละ 3 เท่าของเงินเดือน • ขั้นตอนการประมวลผล 1.รับค่าชื่อพนักงาน . เงินเดือน 2.เปรียบเทียบค่า เงินเดือน < 5000 - ถ้าเป็นจริง ให้อัตราเพิ่มเงินเดือน = 10/100 - ถ้าเป็นเท็จให้อัตราเพิ่มเงินเดือน = 5/100 1.คำานวณเงินเดือน = เงินเดือน + (เงินเดือน * อัตราเพิ่มเงินเดือน) 2.โบนัส = เงินเดือน * 3
 48. 48. แบบทางเลือกเดียวแบบทางเลือกเดียว(6/6)(6/6) START STOP read name ,salary salary < 5000 Name , salary , bonus truefalse rate = 10 / 100 A A bonus = salary * 3 แต่ไม่ต้องเขียนเส้นเชื่อมนี้ rate = 5 / 100 salary = salary+(salary * rate)
 49. 49. การเลือกหลายทางการเลือกหลายทาง((แบบแบบ IF)IF)•เป็นรูปแบบการ เลือกการทำางานที่ มีทางเลือก มากกว่า 2 ทางขึ้น ไป เงื่อนไข 1 คำาสั่งที่ 1 TrueFalse เงื่อนไข 2 คำาสั่งที่ 2 TrueFalse เงื่อนไข 3 คำาสั่งที่ 3 TrueFalse คำาสั่งที่ 4
 50. 50. การเลือกหลายทางการเลือกหลายทาง((แบบแบบ IF)IF) Score >=80 Grade = ‘A’ truefalse Score >=70 Grade = ‘B’ truefalse Score >=60 Grade = ‘C’ truefalse Score >=50 Grade = ‘D’ truefalse Grade = ‘F’ Score = mid + final
 51. 51. การเลือกหลายทางการเลือกหลายทาง((แบบแบบ CASE)CASE)•เป็นรูปแบบการเลือกการทำางานที่มีทาง เลือกมากกว่า 2 ทางขึ้นไป เงื่อนไข คำาสั่งที่ 2คำาสั่งที่ 1 คำาสั่งที่ 4คำาสั่งที่ 3 กรณี 1 กรณี 2 กรณี 3 กรณี 4
 52. 52. การเลือกหลายทางการเลือกหลายทาง((แบบแบบ CASE)CASE) score Grade = ‘B’Grade = ‘A’ Grade = ‘D’Grade = ‘C’ 80..100 70..79 60..69 50..59 Grade = ‘F’ 0..49 Score = mid + final
 53. 53. แบบวนซำ้าแบบวนซำ้า •แบบกำาหนดรอบไว้ล่วง หน้า(Controlled Loop) •แบบตรวจสอบเงื่อนไขก่อน(Pre- Test Condition) •แบบตรวจสอบเงื่อนไขทีหลัง(Post- Test Condition)
 54. 54. แบบกำาหนดรอบการทำางานแบบกำาหนดรอบการทำางาน เอาไว้ล่วงหน้าเอาไว้ล่วงหน้า •มีการกำาหนดรอบการทำางานซำ้าไว้ล่วง หน้า เมื่อครบตามจำานวนรอบจึงหยุด ทำางานซำ้าแล้วทำาคำาสั่งต่อไป กำาหนดรอบการทำางาน คำาสั่งทำาซำ้า 1 คำาสั่งทำาซำ้า 2 Next
 55. 55. แบบกำาหนดรอบการทำางานแบบกำาหนดรอบการทำางาน เอาไว้ล่วงหน้าเอาไว้ล่วงหน้า •ค่า N จะเริ่มต้นที่ 1 และเพิ่มค่าทีละ 1 จนกระทั่ง มากกว่า 5 จึงหยุดการ ทำางานซำ้า และทำาคำาสั่งถัดจาก Next ในแต่ละรอบของงานที่ให้ทำาซำ้าคือ พิมพ์ค่าในตัวแปร N ทีละรอบFor N =1 , 5 Next Print N
 56. 56. แบบตรวจสอบเงื่อนไขก่อนถ้าเป็นแบบตรวจสอบเงื่อนไขก่อนถ้าเป็น จริงแล้วค่อยทำาซำ้าจริงแล้วค่อยทำาซำ้า •แบบตรวจสอบเงื่อนไขก่อน ถ้าเงื่อนไข ยังเป็นจริงให้ทำางานซำ้า จนกระทั่ง เงื่อนไขเป็นเท็จจึงหยุดทำางานซำ้า แล้วไปทำางานคำาสั่งอื่นถัดไป เงื่อนไข คำาสั่งงานซำ้า 1 True False คำาสั่งงานซำ้า 2
 57. 57. แบบตรวจสอบเงื่อนไขก่อนถ้าเป็นแบบตรวจสอบเงื่อนไขก่อนถ้าเป็น จริงแล้วค่อยทำาซำ้าจริงแล้วค่อยทำาซำ้า •ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้า N <= 5 – ให้พิมพ์ ค่า N – เพิ่มค่า N อีก 1 (N=N+1) •กลับไปตรวจสอบ เงื่อนไขอีก จนกว่าเงื่อนจะเป็น N <=5 N = N+1 True False Print N N = 1
 58. 58. แบบทำาซำ้าก่อนแล้วค่อยแบบทำาซำ้าก่อนแล้วค่อย ตรวจเงื่อนไขตรวจเงื่อนไข •แบบให้ทำางานในคำาสั่ง ทำาซำ้าก่อน แล้วค่อย ตรวจสอบเงื่อนไข ถ้า เงื่อนไขยังเป็นเท็จให้ กลับไปทำางานในคำาสั่ง ทำาซำ้าอีก จนกระทั่ง ตรวจสอบแล้วเงื่อนเป็น จริง จึงหยุด แล้วไป ทำางานคำาสั่งอื่น เงื่อนไข คำาสั่งงานซำ้า 1 True False คำาสั่งงานซำ้า 2
 59. 59. แบบทำาซำ้าก่อนแล้วค่อยแบบทำาซำ้าก่อนแล้วค่อย ตรวจเงื่อนไขตรวจเงื่อนไข – ให้พิมพ์ค่าใน ตัวแปร N – เพิ่มค่าให้ตัวแปร N อีก 1 •ตรวจสอบ เงื่อนไข ถ้า N > 5 เป็นจริงให้หยุด ทำางานซำ้า ถ้า เป็นเท็จให้กลับ N > 5 True False N = N+1 Print N N = 1
 60. 60. ผังงานการหาผลรวมตัวเลขผังงานการหาผลรวมตัวเลข จำานวนเต็มจำานวนเต็ม 1-151-15 Start sum=0 i=1 sum=su m+i i=i+1 i>1 5 sum end
 61. 61. Flow Chart ของการคำานวนหาพื้นที่สี่เหลี่ยมผืน ผ้า W , L สูตร Area = W x L Print Area Start end
 62. 62. Flow Chart ของการคำานวนหาพื้นที่วงกลม R สูตร Area = 3.14159*R*R Print Area Start end
 63. 63. ตัวอย่างผังงาน การบวกเลขสาม จำานวน Start Read Num1, Num2, Num3SUM = Num1 + Num2 + Num3 Display SUM End
 64. 64. ผังงานการหาผลรวมตัวเลขผังงานการหาผลรวมตัวเลข จำานวนเต็มคี่จำานวนเต็มคี่ 1-1001-100 Start sum=0 i=1 sum=su m+i i=i+2 i>= 100 sum end
 65. 65. ผังงานการหาผลรวมตัวเลขผังงานการหาผลรวมตัวเลข จำานวนเต็มคู่จำานวนเต็มคู่ 1-1001-100 Start sum=0 i=2 sum=su m+i i=i+2 i>= 100 sum end

×