Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1                ใบงานที่ 59         มาทำา หิม ะบนภาพและตัว อัก ษรกัน เถอะ    Pluins Snowflake...
2     ขั้น ต อ นที่ 3. เรียนรู้หลักวิธีการใช้โปรแกรม และส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรมฯ เมื่อเราทำาการติดตั้งเสร็จแล้วหลังจากนั...
3Amount :: จำานวนปริมาณ หิมะที่จะ    Hardness :: ความชัดเจนของหิมะเกิดในรูปภาพ              Transparency :...
4    เอาหละหลังจากที่เรามาทำาความรู้จักกับเจ้า Snowflakes กับการทำางานของ Options ต่าง ๆ แล้วเราก็มาทำา ความรู้จักกับเ...
5Thickness :: ความหนาแน่นของ      หยาบของหิมะที่ปกคลุมหิมะปกคลุ่ม              Distribution :: ลักษณะก...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ใบงานที่ 59 มาทำหิมะบนภาพและตัวอักษรกันเถอะ

812 views

Published on

Adobe workshop59

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ใบงานที่ 59 มาทำหิมะบนภาพและตัวอักษรกันเถอะ

 1. 1. 1 ใบงานที่ 59 มาทำา หิม ะบนภาพและตัว อัก ษรกัน เถอะ Pluins Snowflakes แ ล ะ SnowScape เ ป็ น Pluins ช่ ว ย ส ร้ า งeffects หิมะในลักษณะต่าง ๆ ขึ้นมาได้ดั่งใจทั้งนี้ทั้งสอง pluins เป็น softwareของ VDL Adrenaline ซึ่งได้ให้ Download ไปทดลองใช้ได้ฟรี ทั้งนี้ แต่ล ะตั ว ใช้ งา นต่ า ง กั น เ ช่ น Snowflakes จะ ใช้ เกี่ ย ว ทำา หิ ม ะ ใน รู ป ภ า พ ส่ ว นSnowScape จะทำา หิมะเกาะ ลงตัวอักษร เอาหละเราลองมาดูที่มาของ Pluginsนี้ดีกว่าหละ ว่าจะไป download ที่ไหนและใช้อย่างไร ขั้น ตอนที่ 1. ก่อนอื่นทำาการ download Plugins โดยคลิ๊กไปที่เวป Snowflakes :: http://www.v-d- l.com/adrenaline_snowflakes.html SnowScape :: http://www.v-d- l.com/adrenaline_snowscape.html ขั้ น ต อ น ที่ 2. เมื่ อ ทำา การ download มาเสร็ จ แล้ ว ให้ ทำา การติ ด ตั้ ง โดยดั บ เบิ้ ล คลิ๊ ก ที่ ไ อค่ อ น exe ทั้ ง สองโปรแกรม ก็ จ ะมี ห น้ า ต่ า ง install ขึ้ น มาดั งตัวอย่างแล้วทำาการเลือกตำาแหน่งที่จะติดตั้งลงในเครื่องของเรา ดังจะเห็นได้จากตัวอย่าง
 2. 2. 2 ขั้น ต อ นที่ 3. เรียนรู้หลักวิธีการใช้โปรแกรม และส่วนต่าง ๆ ของโปรแกรมฯ เมื่อเราทำาการติดตั้งเสร็จแล้วหลังจากนั้นเราลองดูหน้าตาของโปรแกรมและลักษณะการทำา งานของโปรแกรมดี กว่ า เริ่มจากเปิด Photoshop ขึ้นมา แล้วก็เ ปิ ด ไ ฟ ล์ ภ า พ ขึ้ น ม า 1 ไ ฟ ล์ ภ า พ เ พื่ อ จ ะ ท ด ส อ บ ป ร ะ สิ ท ธิ ภ า พ ข อ ง เ จ้ าSnowflakes ก่ อ นห ล ะ จากนั้ น ให้ ไ ปที่ Filter --> VDL Adrenaline --->Snowflakes ก็ จ ะเจอกั บ เจ้ า Snowflakes หละ ที นี้ เ รามาดู Options การทำางานต่าง ๆ ของเมนูแต่ละเมนูว่าใช้ทำาอะไรบ้าง ...
 3. 3. 3Amount :: จำานวนปริมาณ หิมะที่จะ Hardness :: ความชัดเจนของหิมะเกิดในรูปภาพ Transparency :: ลักษณะความSize rang begin :: ขนาดแนว โปร่งแสงของหิมะแรกของหิมะ Snow color :: ลักษณะสีของหิมะSize range end :: ขนาดแนว Rendom Seed :: สุ่มเมล็ดหิมะที่ตกสุดท้ายของหิมะจากนั้นก็ทำาการ Ok ก็จะได้ดังลักษณะดังภาพ.
 4. 4. 4 เอาหละหลังจากที่เรามาทำาความรู้จักกับเจ้า Snowflakes กับการทำางานของ Options ต่าง ๆ แล้วเราก็มาทำา ความรู้จักกับเจ้า SnowScape กันบ้าน คู่ขวัญซึ่งกันและกัน SnowScape จะใช้ทำา effects หิมะให้เกิดกับตัวอักษร อย่างง่ายดายเราลองดูหน้าตาของโปรแกรมและลักษณะการทำางานของโปรแกรมดีกว่าเริ่มจากเปิด Photoshop ขึ้นมา แล้วทำาการสร้างไฟล์ใหม่ขึ้นมา แล้วทำาการพิมพ์ตัวอักษรลงไป เพื่อจะทดสอบประสิทธิภาพของเจ้า SnowScape ก่อนหละ จากนั้ น ให้ ไ ปที่ Filter --> VDL Adrenaline ---> SnowScape ก็ จ ะเจอกั บ เจ้ าSnowScape หละ ทีนี้เรามาดู Options การทำางานต่างๆ ของเมนูแต่ละเมนูว่าใช้ทำาอะไรบ้าง ...
 5. 5. 5Thickness :: ความหนาแน่นของ หยาบของหิมะที่ปกคลุมหิมะปกคลุ่ม Distribution :: ลักษณะการเกาะStickness :: ความแหลมของยอด ตัวของหิมะหิมะที่ปกคลุม Snow color :: สีของหิมะRoughness :: ความขรุขระความจากนั้นทำาการ OK ก็จะได้ผลสำาเร็จดังภาพ. Plugins ทั้งสองนี้ ใช้ไม่ยากเลยและสามารถนำามาประยุกต์ได้ เยอะเลยกับภาพและ text ได้เยอะเลยสร้างบรรยากาศก็ได้ หลากหลายอารมณ์ ดังตัวอย่างในการประยุกต์ใช้ในการออกแบบกราฟิก....

×