Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ใบงานที่ 55 หลักวิธีการปรับแต่งมิติให้กับลายไทย

1,427 views

Published on

Adobe workshop55

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ใบงานที่ 55 หลักวิธีการปรับแต่งมิติให้กับลายไทย

  1. 1. ใบงานที่ 55 หลัก วิธ ีก ารปรับ แต่ง มิต ใ ห้ก บ ลายไทย ิ ั มิติที่จะสร้างขึ้นมานั้นจะทำาให้ลายไทยเป็นไอค่อนนูนสลักสวยงามทำาให้ดูน่าสนใจและดึงดูดใจยิ่งขึ้น ด้วยทักษะการใช้แสงแล้วทำาให้เกิดมิติขึ้นใหม่กับลายไทยอีก เอาหละลองมาเรียนรู้ตามขั้น ตอนกันเลย ...ขั้น ตอนที่1. เปิดภาพลายไทยที่ต้องการกระทำา Effects ขึ้นมาดังภาพตัวอย่าง.ขั้น ตอนที่2. จากนั้นทำาให้ภาพลายไทยมีพื้นหลังโปร่ง คือใช้ Selection เลือกพื้นที่ว่างโดยใช้ Magic Wand Tool เพื่อทำาเกิด Selection แล้วทำาการลบก็จะไม่มีพื้นสีขาว ดังตัวอย่าง Layer
  2. 2. ขั้น ตอนที่3. สร้างมิติแบบนูนให้กับ ลายไทย ก่อนอื่นต้อง copy เก็บใว้หนึ่งLayer ก่อน โดยลาก Layer มาทับไอค่อนรูปกระดาษ จากนั้นก็ปิดตาที่ทำาการcopy ใว้ก่อน แล้วเลือก Layer ที่เปิดตาอยู่ทำาให้เป็นลักษณะขาวดำา โดยมาที่Images --> Adjustments ---> Desaturate ภาพจะออกลักษณะโทน ขาวดำาดังตัวอย่าง.ขั้น ตอนที่4. จากนั้นก็ทำาให้เกิด Effects Emboss โดยมาที่ Filter --> Stylize--> Emboss แล้วปรับให้นูนนุ่มสวยงามมีมิติดั่งภาพเสีย.
  3. 3. ขั้น ตอนที่5. จะเห็นว่าเมื่อทำา Emboss แล้วจะนูนแบบแข็งๆ ยังไม่สวยงามเท่าไหร่เราก็มาปรับมิติแสงด้วย Filter ---> Render --> Lighting Effects ปรับตามตัวอย่างก็จะได้แสงเพิ่มิติให้กับลายไทยอีกขั้นหนึ่ง ดังภาพ.ขั้น ตอนที่6. เมื่อมิติแสงเกิด ทิศทางแสงเกิดแล้วให้ทำาการปรับระดับแสงให้สว่างสดใส่ โดยใช้ Image --> Adjustments ---> Brightness/Contrast ปรับแสงให้ดูสว่างสดใส่ตามที่ต้องการ ดังตัวอย่าง.
  4. 4. ขั้น ตอนที่7. จากนั้นก็ทำาการใส่เงาให้กับลายไทยเพื่อสร้างมิติให้กับลายไทยทำาให้ดูหน้าสนใจยิ่งขึ้น หรือทำาการเปลี่ยนสีโดยมาที่ Images -->Adjustments ---> Variations เลือกผสมสีให้กับลายไทยของท่านตามต้องการก็จะได้มิติสำาเร็จลายไทยดังภาพ.
  5. 5. ปล.เทคนิคนี้ถ้าทำาภาพใหญ่จะไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ จะสนับสนุนเอามาทำาไอค่อนสวยๆ ตกแต่งในเวปจะดูเด่น ทั้งนี้ขนาดต้องเล็กพอสมควรดังตัวอย่าง.

×