Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

01

227 views

Published on

Published in: Education
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

01

  1. 1. แบบ บค.19 คำำ ร้อ งขอย้ำ ยนัก เรีย น เขียนที่.……..(1) ……………….……… วันที่ …(2)……เดือน….(3)…พ.ศ. ………(4)……เรื่อง ขอย้ำยนักเรียนเรียน ผู้อำำนวยกำรสถำนศึกษำโรงเรียน……………….(5)………………………. ด้วยข้ำพเจ้ำ………..(6)…………………อยู่บ้ำนเลขที่…(7)…หมู่ที่….(8)……...แขวง/ตำำบล…..(9)……เขต/อำำเภอ/กิ่งอำำเภอ………….(10)…….……….จังหวัด……….(11)………มีควำมประสงค์ขอย้ำยนักเรียนในปกครองของข้ำพเจ้ำซึ่งปัจจุบันเรียนอยู่ในสถำนศึกษำนี้ไปเข้ำเรียนที่……….(12)……………แขวง/ตำำบล………………..(13)…………………………………………..เขต/อำำเภอ/กิ่งอำำเภอ………….(14)………….จังหวัด………….(15)……………………..ดังนี้ 1. (ด.ช./ด.ญ.)……………………………..(16)…………………………………….เกิดวันที่…(17)…เดือน……(18)…..พ.ศ….(19)…เลขประจำำตัวประชำชน…………(20)……………นักเรียนชั้น………………(21)………………… 2. (ด.ช./ด.ญ.)……………………………..(16)…………………………………….เกิดวันที่…(17)…เดือน……(18)…..พ.ศ….(19)…เลขประจำำตัวประชำชน…………(20)……………นักเรียนชั้น………………(21)………………… ทั้งนี้เนื่องจำก………………………………(22)……………………………………..และกำรย้ำยไปเข้ำเรียนในโรงเรียนดังกล่ำว นักเรียนจะพักอยู่บ้ำนเลขที่…(23)…หมู่ที่….(24)…..…แขวง/ตำำบล…….(25)……….เขต/อำำเภอ/กิ่งอำำเภอ……….(26)………..จังหวัด………(27)……….. จึงเรียนมำเพื่อโปรดพิจำรณำ
  2. 2. ขอแสดงควำมนับถือ (ลงชื่อ)………….(28)……………….. (…………………(29)……………….) ผู้ปกครอง คำำ อธิบ ำยกำรกรอกแบบ บค.19 แบบ บค.19 มีไว้สำำหรับผู้ปกครองใช้เป็นคำำร้องขอย้ำยนักเรียนต่อสถำนศึกษำ ช่อง 1 ชื่อสถำนศึกษำ ช่อง 2-4 วัน เดือน ปีที่เขียนคำำร้อง ช่อง 5 ชื่อสถำนศึกษำที่นักเรียนจะย้ำยออก ช่อง 6 ชื่อผู้ปกครองของนักเรียนที่ขอย้ำย ช่อง 7-11 ชื่อ ทีอยู่ของผู้ปกครอง ่ ช่อง 12 ชื่อสถำนศึกษำที่นักเรียนจะย้ำยไปเข้ำเรียน ช่อง 13-15 ที่ตั้งของสถำนศึกษำที่นักเรียนจะย้ำยไปเข้ำเรียน ช่อง 16-21 ชื่อนักเรียนที่ขอย้ำย วันเดือนปีเกิด เลขประจำำตัวประชำชน และชั้นเรียน ที่กำำลังเรียนอยู่ ช่อง 22 เหตุผลทีขอย้ำย ่ ช่อง 23-27 ที่อยู่ใหม่ของนักเรียนหลังจำกย้ำยสถำนศึกษำแล้ว ช่อง 28-29 ชื่อผู้ปกครอง ………………………………………………………

×