Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ใบตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 17 มกราคม 2562

2,047 views

Published on

ใบตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 17 มกราคม 2562 โดย https://ball76.com

Published in: Data & Analytics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

ใบตรวจผลสลากกินแบ่งรัฐบาล งวด 17 มกราคม 2562

  1. 1. 050524 199091 329036 374436 823248 105720 105929 322305 330052 426556 479139 532829 762573 830383 871171 000955 108623 361491 473801 531365 569493 611926 724462 828093 894729 005060 132632 376790 481149 538597 576901 620003 770861 847995 908951 051864 142915 390823 496910 548624 584160 627516 805145 852124 927349 060930 230797 426864 525378 557183 585852 681678 806447 861815 933505 094383 346128 445923 527445 558070 611243 702430 816624 873709 965293 1 9 7 0 7 8 รางวัลละ 80,000บาท รางวัลละ 40,000บาท รางวัลละ 20,000บาท รางวัลข้างเคียงรางวัลที่ 1 รางวัลละ 100,000บาท รางวัลที่ 3 รางวัลที่ 2 รางวัลละ 200,000บาท รางวัลที่ 5 1 9 7 0 8 0 สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล ช่วยราษฎร์ เสริมรัฐ ยืนหยัดยุติธรรม ผลการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล รางวัลที่ 1 เลขท้าย 2 ตัว งวดประจําวันที่ 17 มกราคม 2562 เลขท้าย 3 ตัวเลขหน้า 3 ตัว ตรวจผลรางวัลทันใจ หรือย้อนหลังได้ที่ โทร. 0 2528 8899 และ 1900 1900 10 รางวัลที่ 4 ตรวจผลทาง Internet ได้ที่เว็บไซต์ www.glo.or.th รางวัลละ 2,000 บาท 197079 206 412 รางวัลละ 4,000 บาท รางวัลละ 4,000 บาทรางวัลละ 6,000,000 บาท 127 660 65 002178 134148 232048 359818 447142 551392 626754 770865 839870 914422 018728 145123 236612 363357 455608 560410 641125 779945 840999 925530 019326 162889 238116 370376 461400 561261 647207 800266 843465 936475 033379 172067 240341 376682 484832 562333 654831 800759 852740 937668 037602 179065 266024 384508 495035 580385 680298 809713 865419 941823 043384 182842 271227 389309 517494 590757 685493 812630 867901 949072 068894 196463 273328 401721 521480 604058 686165 815585 881947 961440 070670 205993 273595 405505 523749 605002 716524 816379 884372 984465 094637 215020 310201 426707 526368 619741 728622 817953 894694 992762 117467 225806 327369 431804 546084 622030 744179 829662 906707 993653 ● สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเปิดให้ทํารายการซื้อสลากงวดวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันที่ 20 มกราคม 2562 และจองล่วงหน้าสลากงวดวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 ในวันที่ 21 และ 22 มกราคม 2562 ผ่านช่องทางต่างๆ ของ บมจ. ธนาคารกรุงไทย รางวลละ 20,000บาท ● ในงวดประจําวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2562 สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะทําการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาล ณ อาคารออกรางวัล สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล (สนามบินน้ํา) ถนนนนทบุรี อําเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี โดยการเข้าชมการออกรางวัลจะต้องนําบัตรประชาชนหรือบัตรที่ราชการออกให้เป็นหลักฐานในการเข้าชม และสามารถรับชม การถ่ายทอดสดได้ทางสถานีโทรทัศน์ไทยรัฐทีวี ตั้งแต่เวลา 14.00 น. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก (ช่อง 5) เว็บไซต์สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th และ LINE TODAY รวมทั้งรับฟังการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย กรมประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่เวลา 14.30 น.เป็นต้นไป โ ( l l ) ● สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลขอประชาสัมพันธ์ให้ประชาชน ทําการตรวจพิสูจน์สลากเบื้องต้น ณ จุดขาย เพื่อเป็นการป้องกันการปลอมแปลงสลากจากมิจฉาชีพ โดยสามารถดูวิธีการ ตรวจพิสูจน์สลากเบื้องต้นได้ที่เว็บไซต์สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล www.glo.or.th ในส่วนของภารกิจหลัก หัวข้อการจ่ายรางวัล หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานตรวจพิสูจน์สํานักจ่ายรางวัล โทร. 0 2528 9641 – 44 ● สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล แจ้งเปลี่ยนแปลงการถ่ายทอดเสียงการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลผ่านสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จากเดิมเผยแพร่ผ่านทางสถานีวิทยุ AM ความถี่ 891 กิโลเฮิรตซ์ จะเปลี่ยนมาออกอากาศผ่านทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย AM ความถี่ 837 กิโลเฮิรตซ์ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงงวดประจําวันที่ 16 มีนาคม 2562 ● ผู้ที่ถูกรางวัล สามารถติดต่อขอรับเงินรางวัลได้ ภายใน 2 ปี นับจากงวดที่ถูกรางวัล ขอให้ตรวจผลรางวัลโดยละเอียดผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ หมายเลข 0 2528 8899 หรือหมายเลข 1900 1900 10 หรือเว็บไซต์ www.glo.or.th และ Application "GLO Lottery" ในระบบแอนดรอยด์ วิสัยทัศน์ "เป็นองค์กรสลากชั้นนําในระดับสากล บริหารงานด้วยความทันสมัย โปร่งใส อย่างมืออาชีพ" สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาล จะดําเนินงานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ประชาชนเกิดความมั่นใจ ยอมรับ และเชื่อถือ นโยบายคุณภาพ (Quality Policy)

×