Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

วิธีการลงบัญชีคุม สป.3 ระดับหน่วยใช้

6,998 views

Published on

วิธีการลงบัญชีคุม สป.3 ระดับหน่วยใช้

Published in: Government & Nonprofit
 • Be the first to comment

วิธีการลงบัญชีคุม สป.3 ระดับหน่วยใช้

 1. 1. ทบ.๔๐๐–๐๐๖ ใบเบิก แผ่นที่…….ในจำนวน…..…แผ่น ที่ สายบริการเทคนิคที่ควบคุม จาก หน่วยจ่าย เบิกในกรณี ประเภทสิ่งอุปกรณ์ ชั้นต้น ทดแทน ยืม ประเภทเงิน ถึง หน่วยเบิก เบิกให้ เลขงานที่ ลำดับ หมายเลข สิ่งอุปกรณ์ รายการ จำนวน อนุมัติ คงคลัง ค้างรับ ค้างจ่าย หน่วย นับ จำนวน เบิก ราคา หน่วยละ ราคารวม จ่ายจริง/ ค้างจ่าย หลักฐานที่ใช้ในการเบิก ตรวจสอบแล้วเห็นว่า………………………………….…………….. ………………………………………..…………………………….. . ……………………………. …………………………. (ลงนาม) ผู้ตรวจสอบ วันเดือนปี ขอเบิกสิ่งอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ในช่อง “จำนวนเบิก” และขอมอบ ให้………………………………………………….เป็นผู้รับแทน ……………………………... ………………………. (ลงนาม) ผู้เบิก วันเดือนปี อนุมัติให้จ่ายได้เฉพาะในรายการและจำนวนที่ผู้ตรวจสอบเสนอ ……………………………. ………………………. (ลงนาม) ผู้สั่งจ่าย วันเดือนปี ได้รับสิ่งอุปกรณ์ตามรายการและจำนวนที่แจ้งไว้ในช่อง “จ่ายจริงค้างจ่าย” แล้ว …………….…………….. ………………………. ( ลงนาม) ผู้รับ วัน เดือน ปี ได้จ่ายตามรายการและจำนวนที่แจ้งไว้ในช่อง”จ่ายจริงค้างจ่าย” แล้ว ……………………………. ………………………….. (ลงนาม) ผู้จ่าย วัน เดือน ปี ทะเบียนหน่วยจ่าย มทบ.23ม/6- 32/48พธ.31.-น้ำมันแกสโซฮอล์ 95400- ลิตร4002.-น้ำมันเบนซิน 91200-ลิตร2003.-น้ำมันดีเซล ฯ 430-ลิตร430///////////จบรายการ //////////////////////// ตรวจถูกต้อง ร.อ.ศุกร์ จันทร์ลา น.ส่งกำลังฯ ร.อ. งาม ดีแท้, ร.ท. จันทร์ หยุดเสมอ พ.ท. สนุก ชอบสนาน 20 ก.ย.48+ 11คำสั่งทบ.(เฉพาะ) ที่ ....... ลง...... ตัวอย่างที่ 1 การเบิก อ้างอัตรา/คำสั่งที่อนุมัติให้มีน้ำมันนั้นๆ
 2. 2. เมื่อ ม/6ทำใบเบิกตามตัวอย่างที่ 1 ไปยังหน่วยสนับสนุน (มทบ.23) แล้ว ให้เจ้าหน้าที่นำใบเบิกมาลงคุมหลักฐานการเบิกคือ ทำค้างรับน้ำมันทั้ง 3 รายการในบัญชีสิ่ง อุปกรณ์ของหน่วย (ทบ.465-305) แยกงบงานและ แยกตามประเภทของน้ำมันเนื่องจากต้องนำข้อมูลไป ใช้ในการรายงานการใช้ในแบบทบ.465-325 ภายใน วันที่ 5 ของเดือนถัดไป(ข้อ 51.1) ทั้งนี้เพื่อเป็นการเตือนความจำของเจ้าหน้าที่ว่าได้ ทำการวางใบเบิกไปแล้ว แต่ยังไม่ได้รับของเพื่อจะได้มี การติดตามใบเบิกต่อไป วิธีการลงตามตัวอย่างที่ 2,3 และ 4(step1)
 3. 3. ผนวก ด. บัญชีคุมระดับหน่วยใช้ ทบ.465-305นามหน่วย ชนิดน้ำมัน หน่วยนับ หมายเลขสิ่งอุปกรณ์............ปีงบประมาณ........ สายงาน พธ. ว.ด.ป.หลักฐาน นามหน่วย จำนวน คงเหลือ ลงนาม เบิก รับ จ่าย ม/6ลิตร 20ก.ย48 บ.32/48มทบ.23400---สอ....... ตัวอย่างที่ 2แก๊สโซฮอล์ 95(step1 ลงค้างรับ)
 4. 4. ผนวก ด. บัญชีคุมระดับหน่วยใช้ ทบ.465-305นามหน่วย ชนิดน้ำมัน หน่วยนับ หมายเลขสิ่งอุปกรณ์..........ปีงบประมาณ........ สายงาน พธ. ว.ด.ป.หลักฐาน นามหน่วย จำนวน คงเหลือ ลงนาม เบิก รับ จ่าย ม/6ลิตร 20ก.ย48 บ.32/48มทบ.23200---สอ....... ตัวอย่างที่ 3เบนซิน 91(step1 ลงค้างรับ)
 5. 5. ผนวก ด. บัญชีคุมระดับหน่วยใช้ ทบ.465-305นามหน่วย ชนิดน้ำมัน หน่วยนับ หมายเลขสิ่งอุปกรณ์.........ปีงบประมาณ........ สายงาน พธ. ว.ด.ป.หลักฐาน นามหน่วย จำนวน คงเหลือ ลงนาม เบิก รับ จ่าย ม/6ลิตร 20ก.ย48 บ.32/48มทบ.23430---สอ....... ตัวอย่างที่ 4ดีเซลฯ (step1 ลงค้างรับ)
 6. 6. ทบ.๔๐๐–๐๐๖ ใบเบิก แผ่นที่…….ในจำนวน…..…แผ่น ที่ สายบริการเทคนิคที่ควบคุม จาก หน่วยจ่าย เบิกในกรณี ประเภทสิ่งอุปกรณ์ ชั้นต้น ทดแทน ยืม ประเภทเงิน ถึง หน่วยเบิก เบิกให้ เลขงานที่ ลำดับ หมายเลข สิ่งอุปกรณ์ รายการ จำนวน อนุมัติ คงคลัง ค้างรับ ค้างจ่าย หน่วย นับ จำนวน เบิก ราคา หน่วยละ ราคารวม จ่ายจริง/ ค้างจ่าย หลักฐานที่ใช้ในการเบิก ตรวจสอบแล้วเห็นว่า………………………………….…………….. ………………………………………..…………………………….. ……………………………. …………………………. (ลงนาม) ผู้ตรวจสอบ วันเดือนปี ขอเบิกสิ่งอุปกรณ์ตามที่ระบุไว้ในช่อง “จำนวนเบิก” และขอมอบ ให้………………………………………………….เป็นผู้รับแทน ……………………………... ………………………. (ลงนาม) ผู้เบิก วันเดือนปี อนุมัติให้จ่ายได้เฉพาะในรายการและจำนวนที่ผู้ตรวจสอบเสนอ ……………………………. ………………………. (ลงนาม) ผู้สั่งจ่าย วันเดือนปี ได้รับสิ่งอุปกรณ์ตามรายการและจำนวนที่แจ้งไว้ในช่อง “จ่ายจริงค้างจ่าย” แล้ว …………….…………….. ………………………. ( ลงนาม) ผู้รับ วัน เดือน ปี ได้จ่ายตามรายการและจำนวนที่แจ้งไว้ในช่อง”จ่ายจริงค้างจ่าย” แล้ว ……………………………. ………………………….. (ลงนาม) ผู้จ่าย วัน เดือน ปี ทะเบียนหน่วยจ่าย มทบ.23ม/6- 32/48พธ.31.-น้ำมันแกสโซฮอล์ 95400-ลิตร 4002.-น้ำมันเบนซิน 91200-ลิตร 2003.-น้ำมันดีเซล ฯ 430-ลิตร 430////////////// จบรายการ ///////////////////////////////////// ตรวจถูกต้อง ร.อ.ศุกร์ จันทร์ลา น.ส่งกำลังฯ 20 ก.ย.48ร.อ. งาม ดีแท้, ร.ท. จันทร์ หยุดเสมอ พ.ท. สนุก ชอบสนาน 20 ก.ย.48+ 11คำสั่งทบ.(เฉพาะ) ที่............ 27.35400/- 26.35200/- 24.55430/- ควรจ่ายได้ พ.ต.สงบ รักชาติ 25 ก. ย..48พ.อ อบ สูงดี 26 ก.ย.48ร.ท.มีนา วงดำ1 ตค.48รอ. งาม ดีแท้ 1 ต.ค.4812/49ลงบัญชีคุมแล้ว ส.อ. ชน บานชื่น 23 ก.ย.48ตัวอย่างที่ 5การจ่ายของหน่วยสนับสนุน รวมราคา ทั้งหมดต่อ 1 ใบเบิก ราคารวม ต่อ 1 รายการ
 7. 7. ตัวอย่างที่ 5 คือ ใบเบิกของ ม/6 ที่ มทบ.23 ได้สั่งจ่ายแล้วเป็น ทะเบียนจ่ายที่ 12/49(การให้ราคาเป็นหน้าที่ของหน่วยจ่าย ) ขั้นตอนต่อไปคือการนำใบเบิกที่ได้รับการสั่งจ่ายแล้วมา ตัดยอดอัตรา/เครดิตในแบบทบ.465-328(วิธีการตั้งยอดให้เป็นไปตาม ระเบียบข้อ 47) โดยตั้งบัตรบัญชีคุม ๐ แยกตามงบงานที่ได้รับ เช่นในตัวอย่างเป็นการรับน้ำมัน ประจำเดือนก็นำมาตัดบัญชีคุมอัตราและเครดิตในงบประจำเดือน เป็นต้น ๐ แยกตามชนิดของน้ำมัน เช่น น้ำมันแกสโซฮอล์ 95, น้ำมัน เบนซิน 91 และน้ำมันดีเซลฯ ตามตัวอย่างที่ 6,7 และ 8หลังจากตัดยอดอัตราและเครดิตที่ได้รับในแต่ละครั้งแล้ว จะเห็นว่าใน ช่อง “เหลือ”ของบัญชีคุมอัตราและเครดิต (ทบ.465-328) หมายถึง ยอดอัตรา/เครดิตที่หน่วยยังมีสิทธิ์เบิกรับจากหน่วย สนับสนุนจนกว่าจะสิ้นปีงบประมาณหรือหมดระยะเวลาในการใช้ *หมายเหตุ ยอดเครดิตไม่ใช่ยอดเนื้อน้ำมัน (step 2)
 8. 8. ตัวอย่างการตั้งยอดและการตัดยอดอัตราและเครดิต ในแบบทบ.465-328 Step 2
 9. 9. ผนวก ต. บัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน้ำมัน นามหน่วย อัตราหรือเครดิต(จำนวนน้ำมัน) ปีงบประมาณ..... ชนิดน้ำมัน หน่วยนับ ว.ด.ป. หลักฐาน ทะเบียนจ่ายใบเบิก นาม หน่วย รับ อัตรา เครดิตโอนจ่ายเหลือหมายเหตุ น้ำมันประจำเดือน ม/6น้ำมันแกสโซฮอล์ 95ลิตร2549400X12=4,8001ต.ค.48คำสั่งทบ.(เฉพาะ)ที่.......48002 ตค.48จ.12/49บ.32/48มทบ.234004,400 ทบ.465-328 ตัวอย่างที่ 6ถ้าเป็นหน่วยสนับสนุน จำนวนน้ำมันที่สั่งจ่ายจะลงในช่อง“จ่าย”ดังนั้น การตรวจสอบอัตรา/เครดิตระหว่างกันจะตรวจสอบได้ง่ายและตรงกัน (step 2ตัดยอดอัตรา/เครดิตลง)
 10. 10. ผนวก ต. บัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน้ำมัน นามหน่วย อัตราหรือเครดิต(จำนวนน้ำมัน) ปีงบประมาณ..... ชนิดน้ำมัน หน่วยนับ ว.ด.ป. หลักฐาน ทะเบียนจ่ายใบเบิก นาม หน่วย รับ อัตรา เครดิตโอนจ่ายเหลือหมายเหตุ น้ำมันประจำเดือน ม/6น้ำมันเบนซิน 91ลิตร2549200X12=2,4001ต.ค.48คำสั่งทบ.(เฉพาะ)ที่.......24002 ตค.48จ.12/49บ.32/482002,200(step 2) มทบ.23 ทบ.465-328 ตัวอย่างที่ 7
 11. 11. ผนวก ต. บัญชีคุมอัตราหรือเครดิตน้ำมัน นามหน่วย อัตราหรือเครดิต(จำนวนน้ำมัน) ปีงบประมาณ..... ชนิดน้ำมัน หน่วยนับ ว.ด.ป. หลักฐาน ทะเบียนจ่ายใบเบิก นาม หน่วย รับ อัตรา เครดิตโอนจ่ายเหลือหมายเหตุ น้ำมันประจำเดือน ม/6น้ำมันดีเซลฯ ลิตร2549430X12=5,1601ต.ค48คำสั่งทบ.(เฉพาะ)ที่......5,1602 ตค.48จ.12/49บ.32/484304,730(step 2 ตัดยอดอัตรา/เครดิตลง) มทบ.23 ทบ.465-328 ตัวอย่างที่ 8
 12. 12. หลังจากนำใบเบิกตามตัวอย่างที่ 5 มาตัดยอดอัตรา/ เครดิตของหน่วยในบัญชีคุม ทบ.465-328 ตามตัวอย่างที่ 6,7 และ 8 เรียบร้อยแล้ว ให้นำใบเบิกนั้นมาลงหลักฐานการรับสป.ในบัญชี สิ่งอุปกรณ์ของหน่วย (ทบ.465-305) วิธีการลงตาม ตัวอย่างที่910 และ 11(step 3)
 13. 13. ผนวก ด. บัญชีคุมระดับหน่วยใช้ ทบ.465-305นามหน่วย ชนิดน้ำมัน หน่วยนับ หมายเลขสิ่งอุปกรณ์........ปีงบประมาณ....... สายงาน พธ. ว.ด.ป.หลักฐาน นามหน่วย จำนวน คงเหลือ ลงนาม เบิก รับ จ่าย ม/6ลิตรแก๊สโซฮอล์ 9520ก.ย48 บ.32/48มทบ.23400---สอ....... ตัวอย่างที่ 91ต.ค48. จ.12/49มทบ.23-400-400สอ...... (step 3ลงรับ) (step 1 ลงค้างรับ )
 14. 14. ผนวก ด. บัญชีคุมระดับหน่วยใช้ ทบ.465-305นามหน่วย ชนิดน้ำมัน หน่วยนับ หมายเลขสิ่งอุปกรณ์........ปีงบประมาณ....... สายงาน พธ. ว.ด.ป.หลักฐาน นามหน่วย จำนวน คงเหลือ ลงนาม เบิก รับ จ่าย ม/6ลิตรเบนซิน 9120ก.ย48 บ.32/48มทบ.23200---สอ....... ตัวอย่างที่ 101ต.ค48. จ.12/49มทบ.23-200-200สอ...... (step 3ลงรับ) (step 1 ลงค้างรับ )
 15. 15. ผนวก ด. บัญชีคุมระดับหน่วยใช้ ทบ.465-305นามหน่วย ชนิดน้ำมัน หน่วยนับ หมายเลขสิ่งอุปกรณ์.........ปีงบประมาณ........ สายงาน พธ. ว.ด.ป.หลักฐาน นามหน่วย จำนวน คงเหลือ ลงนาม เบิก รับ จ่าย ม/6ลิตรดีเซลฯ 20ก.ย48 บ.32/48มทบ.23430---สอ....... ตัวอย่างที่ 111ต.ค48. จ.12/49มทบ.23-430-430สอ...... (step 3ลงรับ) (step 1 ลงค้างรับ )
 16. 16. การจ่ายน้ำมันเพื่อใช้ภายในหน่วย โดยใช้ใบรับน้ำมัน (ทบ.465-320)
 17. 17. ระเบียบข้อ 35 35.1 หน่วยสนับสนุนโดยตรงหรือหน่วยใช้ที่เบิกรับน้ำมัน ไปทำการจัดตั้งสถานีจ่ายน้ำมันขึ้นเพื่อเติมน้ำมันให้แก่ ยานพาหนะหรือยุทโธปกรณ์ที่ใช้น้ำมันของหน่วยใช้ในที่ตั้ง นั้น 35.2 พลขับหรือเจ้าหน้าที่ประจำยุทโธปกรณ์นำรถหรือ ภาชนะบรรจุน้ำมันไปเติมน้ำมัน ณ สถานีจ่ายน้ำมันโดยใช้ ใบรับน้ำมันที่ผู้บังคับหน่วยใช้หรือผู้รับมอบอำนาจเป็นผู้สั่ง จ่ายน้ำมันตามอัตราหรือเครดิตเป็นหลักฐานในการขอเติม โดยให้ระบุประเภทของอัตราหรือเครดิตลงในใบรับน้ำมันให้ ชัดเจน (ตัวอย่างที่ 12 และ13) และให้ผู้รับลงนามเป็น หลักฐานไว้ด้านหลังของใบรับน้ำมันนั้นๆและในสมุดจ่าย ประจำวันของสถานีจ่ายน้ำมัน (ตัวอย่างที่14)
 18. 18. ผนวก ค. (ท่อนที่ 1)ใบรับน้ำมัน (ท่อนที่ 2)ใบรับน้ำมัน ทบ.465–320เลขที่...........หน่วย..................เลขที่...........หน่วย................... วันที่.....เดือน........พ.ศ....วันที่.....เดือน.........พศ................ ถึงหน่วยจ่าย................ถึงหน่วยจ่าย........ ขอให้จ่ายน้ำมันดังต่อไปนี้ ขอให้จ่ายน้ำมันดังต่อไปนี้ น้ำมันแก๊สโซลีนยานยนต์.................... ลิตร น้ำมันแก๊สโซลีนยานยนต์.................................ลิตร น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว...............................ลิตร น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว.............................................ลิตร ......................................................... ......................................... ........................ ........................................................... ............................................................... .............................................. . เติมรถยนต์ขนาด............ตัน หมายเลข................ใช้งาน..............เติมรถยนต์ขนาด...................ตัน หมายเลข...............ใช้งาน ............................................................ ............................................................... ............................................................ ............................................................. (ลงชื่อ)..................................(ลงชื่อ).................................... (ตำแหน่ง)........(ผบ.หน่วยเบิก/ผู้รับมอบอำนาจ)(ตำแหน่ง.....ผบ.หน่วยเบิก/ผู้รับมอบอำนาจ) หมายเหตุ ให้เติมถังอะไหล่ได้.............ลิตร หมายเหตุ ให้เติมถังอะไหล่ได้...............ลิตร ห้ามมิให้เติมถังอะไหล่ ห้ามมิให้เติมถังอะไหล่ 2/49ร้อย 180 - 2/49ร้อย 1-- 80ตัวอย่างที่ 122ต.ค.25482ต.ค.2548สถานีจ่ายน้ำมันสถานีจ่ายน้ำมัน พ.ท.สนุก ชอบสนานพ.ท.สนุก ชอบสนาน ผบ.ม/6ผบ.ม/6ปิคอัพกท.2359อัตราประจำเดือน ปิคอัพ กท.2359อัตราประจำเดือน
 19. 19. ผนวก ค. (ท่อนที่ 1)ใบรับน้ำมัน (ท่อนที่ 2)ใบรับน้ำมัน ทบ.465–320เลขที่...........หน่วย..................เลขที่...........หน่วย................... วันที่.....เดือน........พ.ศ....วันที่.....เดือน.........พศ................ ถึงหน่วยจ่าย................ถึงหน่วยจ่าย........ ขอให้จ่ายน้ำมันดังต่อไปนี้ ขอให้จ่ายน้ำมันดังต่อไปนี้ น้ำมันแก๊สโซลีนยานยนต์91....................ลิตร น้ำมันแก๊สโซลีนยานยนต์91.............................ลิตร น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว...............................ลิตร น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว.............................................ลิตร ......................................................... ......................................... ........................ ........................................................... ............................................................... .............................................. . เติมรถยนต์ขนาด............ตัน หมายเลข................ใช้งาน..............เติมรถยนต์ขนาด...................ตัน หมายเลข...............ใช้งาน ............................................................ ............................................................... ............................................................ ............................................................. (ลงชื่อ)..................................(ลงชื่อ).................................... (ตำแหน่ง)(ผบ.หน่วยเบิก/ผู้รับมอบอำนาจ)(ตำแหน่ง)........(ผบ.หน่วยเบิก/ผู้รับมอบอำนาจ) หมายเหตุ ให้เติมถังอะไหล่ได้.............ลิตร หมายเหตุ ให้เติมถังอะไหล่ได้...............ลิตร ห้ามมิให้เติมถังอะไหล่ ห้ามมิให้เติมถังอะไหล่ 3/49ร้อย 170 - 3/49ร้อย 1- ตัวอย่างที่ 134ต.ค.25484ต.ค.2548สถานีจ่ายน้ำมันสถานีจ่ายน้ำมัน พ.ท.สนุก ชอบสนานพ.ท.สนุก ชอบสนาน ผบ.ม/6ผบ.ม/670ปิคอัพกท.2359อัตราประจำเดือน ปิคอัพ กท.2359อัตราประจำเดือน
 20. 20. ผนวก ณ บัญชีจ่ายน้ำมันประจำวัน หน่วย ทบ.465-327พ.ศ........ วันที่เดือนหลักฐาน จ่ายให้ หน่วย ชนิดและ หมายเลข ยานยนต์ อัตรา หรือ เครดิต ชนิดและจำนวนน้ำมัน(น้ำมันนับลิตร,ไขข้นนับก.ก.)ผู้รับ สถานีจ่ายน้ำมัน...... 2ต.ค.บร.2/49ร้อย1ปจด.809591ดีเซล 4ต.ค.บร.3/49ร้อย1ปจด.-70- 7ต.ค.บร.4/49ร้อย2ฝึกศึกษา -80- 9ต.ค.บร.5/49ร้อย3ประเภท280-- 12ต.ค.บร6/49ร้อย3ปจด.-50- 15ต.ค.บร7/49ร้อย1ลองเครื่อง 80-- 18ต.ค.บร.8/49ร้อย2สาธารณูฯ --8020ต.ค.บร9/49ร้อย1ปจด.--6022ต.ค.บร.10/49ร้อย2ปจด.80-- 25ต.ค.บร.12/49ร้อย3ฝึกฯ 80-- 26ต.ค.บร.13/49ร้อย3ปจด.--8028ต.ค.บร.14/49ร้อย3ปจด.--6029ต.ค.บร.15/48ร้อย2ปจด.--7031ต.ค.รวมจ่าย 320200430สอ.นงศรี สอ.ลบ สอ.... สอ.... สอ.... สอ.... สอ.... สอ.... (พลขับฯ) ปิคอัพกท.2359 ตัวอย่างที่14สอ....
 21. 21. ๐ในการลงบัญชีจ่ายน้ำมันประจำวันหากการ จ่ายน้ำมันต่อวันมีจำนวนใบรับน้ำมันหลายใบให้นำ รายการในใบรับน้ำมันแต่ละใบมาบันทึกในบัญชีจ่าย น้ำมันประจำวันเพื่อสรุปเป็นหลักฐานการจ่ายประจำวัน และสรุปยอดการจ่ายทั้งเดือนอีกครั้งหนึ่งและหาก หน่วยไม่ได้จัดตั้งสถานีจ่ายของหน่วยขึ้นเองแต่ไปรับ น้ำมัน ณ สถานีจ่ายของหน่วยสนับสนุน หน่วยใช้นั้นไม่ ต้องจัดทำบัญชีจ่ายน้ำมันประจำวัน (ทบ.465-327) โดยปฏิบัติตามข้อ 49.1.1 (หน่วยจัดทำบัญชีจ่ายน้ำมันประจำวันคือหน่วยสนับสนุนนั้นๆ)
 22. 22. 35.3 เจ้าหน้าที่ประจำสถานีจ่ายน้ำมันตรวจสอบความ สมบูรณ์และถูกต้องของใบรับน้ำมันนั้นแล้วจ่ายน้ำมันเติม ยานพาหนะหรือเติมภาชนะบรรจุที่มาขอรับและเก็บใบรับ น้ำมันนั้นไว้เป็นหลักฐาน 35.4 ก่อนหมดเวลาการทำงานของแต่ละวัน เจ้าหน้าที่ ประจำสถานีจ่ายน้ำมันรวบรวมใบรับน้ำมันซึ่งเป็นหลักฐาน จ่ายเหล่านั้นส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ควบคุมทางบัญชีเพื่อ ดำเนินการทางบัญชีต่อไป ตัวอย่างที่15 และ 16 เป็นการลงบัญชีของเจ้าหน้าที่ บัญชีคุมโดยใช้ใบรับน้ำมัน( ตัวอย่างที่ 12 และ 13)เป็น หลักฐานในการจ่าย ในผนวก ด.(ทบ.465-305) (step 4ลงการจ่าย)
 23. 23. ผนวก ค. (ท่อนที่ 1)ใบรับน้ำมัน (ท่อนที่ 2)ใบรับน้ำมัน ทบ.465–320เลขที่...........หน่วย..................เลขที่...........หน่วย................... วันที่.....เดือน........พ.ศ....วันที่.....เดือน.........พศ................ ถึงหน่วยจ่าย................ถึงหน่วยจ่าย........ ขอให้จ่ายน้ำมันดังต่อไปนี้ ขอให้จ่ายน้ำมันดังต่อไปนี้ น้ำมันแก๊สโซลีนยานยนต์.91.........................ลิตร น้ำมันแก๊สโซลีนยานยนต์91.............................ลิตร น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว.............................................ลิตร น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว.............................................ลิตร ......................................................... ......................................... ........................ ........................................................... ............................................................... .............................................. . เติมรถยนต์ขนาด............ตัน หมายเลข................ใช้งาน..............เติมรถยนต์ขนาด...................ตัน หมายเลข...............ใช้งาน ............................................................ ............................................................... ............................................................ ............................................................. (ลงชื่อ)..................................(ลงชื่อ).................................... (ตำแหน่ง).(ผบ.หน่วยเบิก/ผู้รับมอบอำนาจ)(ตำแหน่ง)(ผบ.หน่วยเบิก/ผู้รับมอบอำนาจ) หมายเหตุ ให้เติมถังอะไหล่ได้.............ลิตร หมายเหตุ ให้เติมถังอะไหล่ได้...............ลิตร ห้ามมิให้เติมถังอะไหล่ ห้ามมิให้เติมถังอะไหล่ 3/49ร้อย 1703/49ร้อย 1- 4ต.ค.25484ต.ค.2548สถานีจ่ายน้ำมันสถานีจ่ายน้ำมัน พ.ท.สนุก ชอบสนานพ.ท.สนุก ชอบสนาน ผบ.ม/6ผบ.ม/670ปิคอัพกท.2359อัตราประจำเดือน ปิคอัพ กท.2359อัตราประจำเดือน - ตัวอย่างที่ 13
 24. 24. ผนวก ด. บัญชีคุมระดับหน่วยใช้ ทบ.465- นามหน่วย ชนิดน้ำมัน หน่วยนับ หมายเลขสิ่งอุปกรณ์..........ปีงบประมาณ....... สายงาน พธ. ว.ด.ป.หลักฐาน นามหน่วย จำนวน คงเหลือ ลงนาม เบิก รับ จ่าย ม/6ลิตรเบนซิน 9120ก.ย48 บ.32/48มทบ.23200---สอ....... ตัวอย่างที่ 151ต.ค48. จ.12/49มทบ.23-200-200สอ..... 4ตค.48บร.3/49ร้อย1--70130สอ...... (step 4ลงจ่าย) (step 1ลงค้างรับ) (step 3ลงรับ)
 25. 25. ผนวก ค. (ท่อนที่ 1)ใบรับน้ำมัน (ท่อนที่ 2)ใบรับน้ำมัน ทบ.465–320เลขที่...........หน่วย..................เลขที่...........หน่วย................... วันที่.....เดือน........พ.ศ....วันที่.....เดือน.........พศ................ ถึงหน่วยจ่าย................ถึงหน่วยจ่าย........ ขอให้จ่ายน้ำมันดังต่อไปนี้ ขอให้จ่ายน้ำมันดังต่อไปนี้ น้ำมันแก๊สโซลีนยานยนต์....................... ลิตร น้ำมันแก๊สโซลีนยานยนต์...................................ลิตร น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว...............................ลิตร น้ำมันดีเซลหมุนเร็ว.............................................ลิตร ......................................................... ......................................... ........................ ........................................................... ............................................................... .............................................. . เติมรถยนต์ขนาด............ตัน หมายเลข................ใช้งาน..............เติมรถยนต์ขนาด...................ตัน หมายเลข...............ใช้งาน ............................................................ ............................................................... ............................................................ ............................................................. (ลงชื่อ)..................................(ลงชื่อ).................................... (ตำแหน่ง).(ผบ.หน่วยเบิก/ผู้รับมอบอำนาจ)(ตำแหน่ง)(ผบ.หน่วยเบิก/ผู้รับมอบอำนาจ) หมายเหตุ ให้เติมถังอะไหล่ได้.............ลิตร หมายเหตุ ให้เติมถังอะไหล่ได้...............ลิตร ห้ามมิให้เติมถังอะไหล่ ห้ามมิให้เติมถังอะไหล่ 2/49ร้อย 180 - อัตราประจำเดือน 2/49ร้อย 1- 802ต.ค.25482ต.ค.2548สถานีจ่ายน้ำมันสถานีจ่ายน้ำมัน พ.ท.สนุก ชอบสนานพ.ท.สนุก ชอบสนาน ผบ.ม/6ผบ.ม/6ปิคอัพกท.2359ปิคอัพ กท.2359อัตราประจำเดือน ตัวอย่างที่ 12
 26. 26. ผนวก ด. บัญชีคุมระดับหน่วยใช้ ทบ.465- นามหน่วย ชนิดน้ำมัน หน่วยนับ หมายเลขสิ่งอุปกรณ์..........ปีงบประมาณ........ สายงาน พธ. ว.ด.ป.หลักฐาน นามหน่วย จำนวน คงเหลือ ลงนาม เบิก รับ จ่าย ม/6ลิตรดีเซลฯ 20ก.ย48 บ.32/48มทบ.23430---สอ....... ตัวอย่างที่ 161ต.ค48. จ.12/49มทบ.23-430-430สอ...... 2ตค.48บร.2/49ร้อย1--80350สอ...... (step 4ลงจ่าย) (step 1ลงค้างรับ) (step 3ลงรับ)
 27. 27. จากตัวอย่างฯ สรุปการปฏิบัติดังนี้ ๐ เมื่อมีการวางใบเบิกไปยังหน่วยสนับสนุน step1. ลงค้างรับในบัญชีคุม ผนวก ด.(ทบ.465-305)ใน ช่อง “เบิก” ๐ เมื่อได้รับการสั่งจ่ายน้ำมันจากหน่วยสนับสนุน step2. ลดยอดอัตรา/เครดิตตามจำนวนน้ำมันที่ได้รับใน บัญชีคุมอัตราหรือเครดิต ผนวก ต.(ทบ.465-328) ในช่อง “รับ”และลดยอดอัตรา/เครดิตในช่อง “เหลือ”ลง step3. ลงการรับสป.ในบัญชีคุม ผนวก ด. (ทบ.465-305)ช่อง “รับ”และเพิ่มยอดในช่อง “คงเหลือ” ๐ เมื่อมีการจ่าย step4. ให้ใช้หลักฐานการจ่าย เช่น ใบรับน้ำมันหรืออื่นๆ มาหักยอดการจ่ายในบัญชีคุม ผนวก ด.(ทบ.465-305) ใน ช่อง “จ่าย” และลดยอดในช่อง “คงเหลือ “ลง
 28. 28. ทบ.465-305ผนวก ด. ทบ.465-328ผนวก ต. หน่วยสนับสนุน เบิก 2.ลงค้างรับในช่อง “เบิก” สั่งจ่าย 5.ลงรับสป.ในช่อง “รับ”และ เพิ่มยอดในช่อง “คงเหลือ” 4.ลงการรับน้ำมันตามอัตรา หรือเครดิต ลงใน ช่อง “รับ” และลดยอดอัตรา/เครดิตใน ช่อง“เหลือ”ลงด้วย หน่วยใช้ ใบรับน้ำมัน หน่วยรอง เบิก 6.นำหลักฐานใบรับน้ำมันมาหัก บัญชีผนวก ด.ในช่อง “จ่าย” และลดยอดใน ช่อง “คงเหลือ” 123654

×