Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

528) spandane & kavadase 23

162 views

Published on

Random Thoughts

Published in: Lifestyle
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

528) spandane & kavadase 23

  1. 1. 1    ५२८) पंदने आ ण कवडसे - २३ क यार आयु यात यो य वेळी, यो य माणात, यो य मागदशनाची क यार जर आप या काळजात घुसल तर, आपले आयु य संगीतमय होते. बघा वचार क न. थांबणे आयु यात कधी, कसे, कोठे व का थांबायचे हे जर मा हत असेल, तर रंगाचा बेरंग होत नाह . बघा वचार क न ..... पुन वकासातील थांबणे पुन वकास करताना आप या अपे ांना कधी, कसे, कोठे व का थांबवायचे हे जर सभासदांना मा हत असेल तर पुन वकास क पाचा बेरंग होणार नाह . बघा वचार क न ..... ऐकणे आप याला ज म यापासून ऐकायला येते. परंतु काय ऐकायचे, कोणाचे ऐकायचे, कती ऐकायचे, कधी ऐकायचे हे कळायला काह माणसांना एक ज म सु ा पुरत नाह . पुन वकासा या बाबतीत मा सव सभासदांनी आ ण कायकार मंडळाने या वा याचा गांभीयाने वचार करणे गरजेचे आहे. पटले तर या, नाह तर जाऊ दे ...... वट - दांडू जर पुन वकासाची वट आकाशात उंच उडवायची असेल, तर सभासदांचा व वास आ ण सभासदां या माग या, या वटे या दो ह बाजू नीट तासून घेतले या पा हजेत. अशी वट मळाल तर पुन वकासा या दां यानी आपले टॉवरचे व न न क साकार होईल. बघा वचार क न.... खोटे बोलणे गरज माणसाला खोटे बोलायला भाग पाडते का? हातारपण जे हा वडीलधा या माणसांची घरातील उपयु तता कमी होते - संपते / कं वा जे हा या वडीलधा या य ती त ण मंडळींना आप या उपयु ततेचा गैरफायदा घेऊ देत नाह त , ते हा त ण मंडळीं या कपाळावर आठ दसायला
  2. 2. 2    लागते / आवाजात - श दात - संवादात फरक पडतॊ. आजपयत व डलधा यांनी काढले या ख ता व मृतीत जातात. म ांनो, यालाच काळाचा म हमा हणतात. बघा वचार क न -- त णांनी आ ण व डलधा यांनी. पटलं तर या, नाह तर सोडा. हौशी समुपदेशक हणून के लेले एक नर ण अंधार अंधारह सुंदर असतो. माणसाला खूप काह शकवतो. पण आपण मा अंधाराला घाबरतो. कधीतर शांतपणे अंधारात बसून बघा आ ण अनुभव या. मन मन जे हा अ व थ असेल ते हा मनाचे मन हा आ ण मनाची समजूत काढा हणजे सव गो ट सो या होतात. कत य आ ण ेम मनापासून ेम अस या शवाय कत य चांग या र तीने बजावता येत नाह . फु कट या जगात कोणतीह गो ट फु कट मळत नाह , अपवाद फ त ज माबरोबर मळणा या ना यांचा आ ण फे सबुकवर ल म ांचा. येक गो ट ची कं मत मोजावी लागते, कधी पैशात कवा इतर र तीने . सम या आप या सम ये या बाजूला दुस या माणसा या मो या सम येची रेषा आखल क आपल सम या ह सम याच नसून देवाने आप याला पर ा दे यासाठ संधी दल आहे असा भास होतो. बघा वचार क न …. व नपूत व नांना पंख लावून क पना वलासा या नभात सैर करता येईल, पण व न पूततेची ताकद पंखातच असावी लागते, हे वस न चालणार नाह . तुम या व नपूत साठ मा या मन :पूवक शुभे छा. अ म येक माणसाचा अ म असतो आ ण या यासाठ तो बरेच वेळा बरोबरह असतो. जे हा अ माचा मेळ कु टुंबात, समाजात, बसत नाह , ते हा झगडा सु होतो.असो.
  3. 3. 3    भती भतीची भती वाटावी पण घाब न जाऊ नये. भीतीचा भाऊ हणजे काळजी. हुरहुर चे पांतर काळजीत होते आ ण शेवट मनात भती घर करते. मा स आ ण बु म ता या दवशी मुलाला मळालेले मा स आ ण याची बु म ता यातील मूलभूत फरक पालकांना कळेल तो दवस श ण े ासाठ सु दन असेल. पर ा जे ह या लवकर आयु य हणजेच एक रोज यावी लागणार पर ा आहे हे भान जे हा मुलाला येईल, ते हा याला पर ेची भीती वाटेनाशी होईल. दसणे आ ण असणे दसणे आ ण असणे यातील नेमका फरक जे हा माणसाला कळेल तो सु दन. कठ ण वळणे आप या आयु यात अनेक कठ ण वळणे येतात. ह कठ ण वळणे कशी पार करायची, हे झाडाकडून आ ण पा याकडून शक यासारखे आहे . अपे ा माणसा या आयु याचा वास हा नकळतपणे अपे ां या काठाव न होत असतो. वत:ची अवकात - कु वत कं वा गुण दोष वचारात न घेता जे हा अपे ा मनात घर करतात कं वा दुस याची अवकात - कु वत कं वा गुण दोष वचारात न घेता आपण या या कडून काह अपे ा क लागतो, ते हा पदर नराशा ये याची दाट श यता असते. बघा वचार क न .... आयु या या सं याकाळी या माणसाला वत:कडून आ ण दुस याकडून अपे ा करणे सोडता येते. याचा उव रत वास सुखाचा होतो. अपे ा पूण कर यासाठ प र मांची जोड आव यक असते. ा ा आ ण अंध ा यातील सीमारेषा नेहमी यक सापे व सं द ध असते.
  4. 4. 4    Value या माणसाला Values ची Value कळते, याचे पाय नेहमी ज मनीवर राहतात आ ण तो आयु यात सुखी होतो असा माझा अनुभव आ ण नर ण आहे. आजचा दवस आप या सवाना सुखाचा आ ण समाधानाचा जावो ह ई वर चरणी ाथना. क वता आयु यात क वता भेटल क आयु याचीच क वता होते. वाचाल तर वाचाल जग याची संजीवनी एखा या गो ट बाबत सगळ अगद जमून आलंय असं कधी होतंच नाह .....काह तर राहूनच जात, नकळत......!! कदा चत यामुळेच आप या जग याला संजीवनी मळत असेल. भ ती भ ती कोणाची, कसल , कधी, कती काळ करावी हा एक संशोधनाचा वषय आहे. वेळ मळा यास कधीतर संशोधन करावे असा वचार आहे. पुन वकासाची गुढ वकासकाबरोबर चचा करताना, पुन वकासामुळे मळणा या फाय याची गुढ कती उंच उभारायची याचे भान कायकार मंडळाला - सभासदांना असेल, तर पुन वकास यश वी होईल असे माझे मत आहे. बघा वचार क न. Urgently Required !!!!! An advanced Mobile ...........which would allow incoming calls from parents which can not be kept on hold / rejected. The Mobile should also have alert - alarm facility to remind the user to meet the parents regularly. सुखाचा र ता इथे शा वत असे काह च नाह ....!! हे िजत या लवकर मनात जेल तो तुम या भा याचा दवस असे समजावे. सुखाचा र ता याच दशेला जातो. लेखन लेखन करताना श दांचा फु लोरा जमला नाह तर, वत:ची आ ण लेखनाची शोभा होते. लेखक हणून के लेले नर ण.
  5. 5. 5    सम या आप या आयु यात सम या येतात आ ण जातात. सम या क या आ ण कोठू न येतील हे काह वेळेला मा हत असते. काह वेळेला अमुक गो ट मुळे सम या येणार नाह असा आपला ठाम व वास असतो आ ण आपण गाफ ल राहतो. पण सम या बरोबर याच मागाने येते आ ण आपण अवाक होतो. यामुळे जर का तु ह भ व यात येऊ शकणा या सम येचा मुकाबला कसा करायचा याची पूव तयार करत असाल, तर सम या नमाण करणा या सव श यतांचा वचार क न युह रचना करा. बघा वचार क न ……. एकटेपणा आ ण एकाक पणा या माणसाला एकटेपणा आ ण एकाक पणा यातील नेमका फरक कळतो, याला कधीह नैरा य येणार नाह . बघा वचार क न. ..... कु टुंबात राहून सु ा माणूस एकटा व एकाक असू शकतो. माणसाला वया या आधी आ ण लायक पे ा जा त मळाले क या माणसाचे पाय ज मनीवर राह याची श यता कमी असते. बघा वचार क न ..... सुख आ ण दु:ख येक सुखाबरोबर थोडेतर दु:ख येतच असते. हे दु:ख आपण नाका शकत नाह . परंतु अनेक वेळा या य त र त अ धकचे दु:ख येते. हे अ धकचे दु:ख जर का ओळखता आले व ते सहन कर याची आपल तयार आहे का हे ठरवता आले, तर माणूस सुखा या मागे धाव यापूव वचार करेल. बघा वचार क न .... पटले तर या, नाह तर वाचलेले वस न जा. :) कनारा येक माणूस आयु यात असं य कना यां या शोधात असतो. अनेक कनारे याला एकाच वेळी साद घालत असतात. कनारे शोधायचा म चुकला तर आयु यात गटांग या खा या लागतात. असो. हा खरेतर एका लेखाचा वषय आहे. वेळ मळाला क न क लह न अ याच आयु यातील कना यांवर. परंतु स या आप या सवाना पुन वकासाचा कनारा खुणावत आहे. मला खा ी आहे क सवा या य नाने आपण पुन वकासाचा कनारा न क गाठू . जगणे ज म आप या हातात नसला तर याला कसे जगावे आ ण जगणे हणजे काय हे कळते, तो माणूस सुखी झा या शवाय राहत नाह .
  6. 6. 6    हरणे माणसाला हर यातह आनंद शोधता आला , तर आयु य आनंद हो यास मदत होते, असा माझा अनुभव आ ण नर ण आहे. सुधीर वै य २३-०६-२०१७ Time Permitting, Follow me on ..... www.spandane.com http://spandane.wordpress.com

×