Successfully reported this slideshow.

Vies de recerca de feina

438 views

Published on

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Vies de recerca de feina

  1. 1. VIES DE RECERCA DE FEINA1. INTERMEDIARIS DE TREBALL:Entenem per organitzacions intermediàries aquells organismes, empreses, institucionsl’objectiu dels quals consisteix a posar en relació a les persones que busquen feinaamb els possibles empreses que tenen una vacant de treball. Totes disposen de borsade treball.Borses de treball municipals:QUE SÓNSón les borses de treball dels serveis d’ocupació de l’Ajuntament de cada municipi. Elseu objectiu és facilitar la inserció laboral dels ciutadans/es, oferint-los suport iassessorament.QUE OFEREIXEN:  Orientació laboral per dissenyar l’itinerari professional  Club de feina, espai per a la recerca activa de feina.  Gestió d’ofertes, intermediació entre les ofertes de treball i les demandes de feina.Oficina de treball de la generalitat (OTG)QUE ÉS: Organisme que ofereix i presta serveis a tota persona en situació d’atur omillora d’ocupació, i a les empreses.ÓN SÓN: Oficines del Servei d’Ocupació de Catalunya (OSOC).A Sant Feliu de Llobregat. C/Hospitalet s/n. Tel. 93 632 76 20 www.oficinadetreball.cat 1
  2. 2. COM FUNCIONA: • Cal adreçar-se a l’OSOC que ens correspongui pel nostre domicili. • Fan una entrevista per recollir el nostre perfil professional. • I ens faciliten la intermediació amb les ofertes de treball que estan gestionant.Empreses de selecció:Són empreses privades del sector serveis i en aquest cas el servei és la selecció depersonal.La selecció generalment es desenvolupa en tres fases: • Estudi del perfil professional. • Reclutament de candidats. • Selecció mitjançant proves psicotècniques i entrevistes per competències.Empreses de treball temporal (ETT):La seva funció consisteix a posar a la disposició daltra empresa usuària i amb caràctertemporal, treballadors per ella contractats. Intenten satisfer temporalment lesnecessitats de personal més urgents, daltres empreses.La ETT cedeix al treballador per a prestar els seus serveis en els següents casos: • Realització duna obra servei determinat • Per a atendre a les exigències del mercat • Per a substituir a treballadors de lempresa amb dret a reserva del lloc de treball. • Per a cobrir, de forma temporal, un lloc fix mentre duri el procés de selecció o de promoció en una empresa. 2
  3. 3. Gremis i associacions empresarials:QUÈ SÓN ELS GREMISSón agrupacions de professionals d’oficis i comerciants, que vetllen pels interessos delseu ofici i regulen la seva activitat. Habitualment les empreses demanen al seu gremisi tenen operaris especialitzats i aprenents, quan tenen necessitat de personal.QUÈ SÓN LES ASSOCIACIONS EMPRESARIALS:Són associacions d’empreses que s’agrupen per territori, sector…Ofereixen serveis alsseus associats: informació, assessorament legal, formació i borsa de treball.Col·legis professionals:Són associacions de llicenciats, diplomats universitaris, i professionals especialitzatsque donen diferents serveis als seus col·legiats: jurídics, formatius, borses de treball…És una forma d’acreditar tant la veracitat de la titulació formativa com en casos perexemple de Comercials, Agents d’assegurances, o Agents Immobiliaris, que es preténacreditar la professionalitat en l’àmbit.Universitats i escoles de negoci:Per afavorir lorientació i la inserció laboral dels seus titulats i estudiants, aquestesinstitucions posen a l’abast deines per a la recerca de feina: - laplicació informàtica de Borsa de Treball (com inscriuret, poder consultar les ofertes de feina i enviar el teu currículum) - les pràctiques en empreses (el teu primer contacte amb el món empresarial) la informació sobre els serveis dorientació professional (el Club de Feina, les Entrevistes dOrientació Professional i els cursos de formació per a la inserció laboral) - les eines i els recursos que et facilitaran el teu accés al mercat laboral (enllaços a loferta pública, oposicions, beques i ajuts, borses de treball estrangeres...) 3
  4. 4. - informació sobre les fires de treball i les presentacions dempreses que tinguin lloc a la teva facultat o escola de negocis (una manera dapropar-te a les empreses que volen captar candidats)2. L’ADMINISTRACIÓ PÚBLICALadministració pública contempla únicament dues possibilitats dingrés laboral:Funcionaris i laborals. Cadascuna delles té una publicació oficial on apareix: datadordre, requisits daccés, dades generals de la convocatòria, temari, plaça i modeldinstància.Els tipus daccés a ladministració són: • Oposició: examen sobre temari, amb proves que sespecifiquen en les bases. • Concurs: valoració de mèrits (experiència i formació). • Concurs-oposició: mixt dels dos anteriors. • Contractació directa-borses de treball.3. ELS MITJANS DE COMUNICACIÓ:Premsa:Lanunci en premsa és un dels mitjans més utilitzats per les empreses com forma dereclutament. Si bé aconseguir la informació dels anuncis en premsa és fàcil, tambésuposa que a lestar a labast de tots la competència pot arribar a ser forta. En generalqualsevol anunci de premsa presentarà les següents parts: Empresa o entitat queofereix el treball, Professió, ocupació o lloc concret que sofereix. Requisits que ha dereunir el candidat. Condicions de treball, responsabilitats, entorn laboral, etc…Web de treball on-line:Navegant per la xarxa sestalvia molt temps, i es pot accedir a borses de treball tantnacionals com internacionals. La xarxa admet la inserció de currículums, es converteix 4
  5. 5. en base de dades per a oferents i demandants de llocs de treball i serveix de correuentre lun i laltre col·lectiu.Ràdio/televisió:Hi ha alguns canals de televisió que dediquen alguns programes a temesdocupació…; per exemple: “Aquí hay trabajo”, a La2 de TVE“, així com lestelevisions locals. Les emissions solen ser descassa durada o a intervals al llarg deldia.4. AUTOCANDIDATURA Lautocandidatura és lexercici individual, personal i directe de recerca docupació.Aquesta forma daccedir a locupació exigeix una dedicació completa i intensiva , peròalhora ens facilita descobrir llocs de treball dels denominats “ocults”, eliminar lacompetència, obtenir informació puntual procedent directament de les empreses. Ésimportant concretar adreces dempreses i conèixer organismes que es dediquin alactivitat que més interessa a lusuari.Mitjançant tres processos:  Personalment.  Per carta o e-mail.  Telefònicament.5. XARXA DE CONTACTESLa xarxa de contactes es constitueix gairebé sempre de forma espontània, essent elmitjà més eficaç per a trobar amb rapidesa un lloc de treball, amb independència queaquestes persones estiguin relacionades o no amb el camp dactivitat que tinteressi.Quines persones componen una xarxa de contactes?  Familiars i amics.  Companys danteriors treballs.  Antics companys de col·legi, institut o universitat. 5
  6. 6.  • Proveïdors, clients.  Companys de clubs esportius, associacions vàries.  Antics professors.  Contactes de cònjuge o parella.Aquesta xarxa no dóna el seu fruit de manera immediata, però ajuda a establir unsistema de comunicació i informació que pot donar resultat a curt i mig termini. 6

×