Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Competències de l'ocupació

616 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Competències de l'ocupació

 1. 1. Mòduls d’inserció laboralTaller Ocupació “Entre tots i totes Fem Barri” 2011 26 de setembre de 2011
 2. 2. Contingut del mòdul d’inserció• Les competències professionals• El mercat de treball• El procés de selecció• Eines i canals de recerca de feina• Sortides professionals• Màrqueting personal• Sensibilització envers autoocupació
 3. 3. Objectiu de la sessió1) Determinar les competències clau més valorades i necessàries per a conseguir una major ocupabilitat.2) Autovalorar el grau personal de les competències transversals.
 4. 4. Competències professionals• Quines són les competències clau més valorades i necessàries per aconseguir una major ocupabilitat?• Què és l’ocupabilitat?• Què són les competències?
 5. 5. Ocupabilitat• Definició: – És el conjunt de factors que incideixent en l’accès i el manteniment d’una ocupació.• Factors que intervenen: – Factors del context: no poden ser modificats directament per la persona. – Factors personals: condicionen l’ocupabilitat fortament i només poden ser modificats per la persona a través del desenvolupament competencial que s’activi a voluntat de la persona.
 6. 6. Les competències• Definició: – Són el conjunt de coneixements, habilitats i actituds que mobilitza la persona per exercir a una activitat professional determinada. • Coneixements: – Són sabers implicats en la pràctica professional. – “Què saps?” • Habilitats: – Aptituds o destreses de la persona i lligada a una acció determinada. – “Què saps fer?” • Actituds: – Conductes davant de situacions concretes. – “Còm saps estar o ser?• L’avaluació de les competències: – És fonamental per poder determinar el perfil professional de la persona i valorar en quina mesura coincideixen amb les competències exigides en un lloc de treball determinat.
 7. 7. Classificació de les competències *• Competències tècnico- professionals: – Específics per al desenvolupament d’una activitat laboral.• Competències de base: – Coneixements instrumentals: • d’accés a l’ocupació (tècniques de recerca de feina…), • instrumentals bàsiques (càlcul, lectoescriptura…), i • instrumentals específiques (informàtica, carnet de conduir…)• Competències transversals: – Conjunt de capacitats, habilitats i actituds que es donen en moltes ocupacions i contextos. – Vinculades a: comunicació, treball en equip, responsabilitat, autonomia, etc.* ISFOL (Instituto per lo Sviluppo della Formazione dei lavoratori)
 8. 8. Competències transversalsHi ha de 3 tipus:1) Transversals d’IDENTIFICACIÓ Identificació i valoració de les pròpies capacitats Disposició a l’aprenentatge Saber situar-se en el context laboral2) Transversals de RELACIÓ Comunicació: expressar pensaments i idees, i entendre als altres. Relació interpersonal: saber relacionar-se i mantenir una actitud assertiva. Treball en equip: col·laborar i cooperar, treballar per objectius.3) Transversals d’AFRONTAMENT Responsabilitat, adaptabilitat, organització del treball, negociació, gestió de l’estrès
 9. 9. L’autoconeixement Abans de començar la recerca de feina és important un procés d’autoreflexió i autoconeixement: - Què volem? (interessos i motivacions) - Què podem fer? (aptituds, actituds, formació i experiència) - Què sabem fer? (habilitats i destreses)I, també saber, com “ens veuen els altres”
 10. 10. Diccionari de competències transversalsAdaptabilitat:• Capacitat de cercar i aplicar respostes constructives, eficaces i positives davant de situacions canviants, mostrant flexibilitat i versatilitat i ajustant-se a les necessitats pròpies i del context. – Presentar una bona disposició vers al canvi al lloc de feina i a la vida quotidiana – Tolerar i acceptar els canvis que es donen en qualsevol àmbit – Saber trobar respostes eficients a situacions noves, mostrant flexibilitat i creativitat – Buscar noves maneres d’afrontar situacions – Saber identificar les competències necessàries per afrontar noves situacions que es donin en la feina – Buscar mecanisme per desenvolupar competències que no s’han posat mai en joc, i per activar noves competències – Cercar i aplicar solucions efectives davant situacions noves o imprevistes – ....
 11. 11. Comunicació :• Capacitat de saber comunicar oralment (conversar, escoltar i expressar-se) i per escrit, amb gestió de la diversitat de llengües, amb l’ús de diferents suports i tipus de text, i l’adequació a les diferents funcions i contextos socials i culturals. – Conèixer i utilitzar la comunicació lingüística com a eina per a saber, saber fer, saber ser i saber aprendre – Comprendre missatges orals en diferents situacions comunicatives (estil, context,...), desenvolupament d’estratègies bàsiques d’escolta activa per afavorir la comprensió, identificant les idees clau i realitzant les preguntes pertinents per copsar la totalitat del missatge. – Analitzar de manera crítica la informació obtinguda – Expressar oralment missatges, pensaments, vivències, emocions i opinions de manera senzilla, amb seguretat i confiança – Elaborar textos escrits seguint les passes: planificació, elaboració d’esborranys, revisió i correcció – ....
 12. 12. Organització:• Saber preveure, planificar i ordenar les tasques a fer en el lloc de treball de manera que es guanyi en eficàcia, qualitat i rendiment. – Tenir clares quines són les fites generals, les obligacions i les tasques pròpies a realitzar a curt i mig termini – Saber establir objectius concrets a curt, mig i llarg termini – Planificar i fer seguiment d’un pla d’acció, definint: objectius operatius, accions a realitzar per assolir-los, el temps a invertir, els recursos i els resultats esperats – Identificar clarament els passos a realitzar en l’execució de les tasques – Identificar possibles obstàcles que poden afectar la planificació i/o assoliment d’objectius i reorganitzar-la, si és necessari – ....
 13. 13. Relació interpersonal:• Saber relacionar-se satisfactòriament amb les companyes i companys de treball i poder respondre correctament davant les persones que hi ha per sobre d’un/a en l’estructura organitzativa de l’empresa, mantenint una actitud assertiva en les relacions. – Valorar prioritàriament les qualitats de les persones per damunt dels defectes – Establir relacions basades en la confiança – No discriminar a cap persona per raó del seu origen, sexe, religió, edat, etc. – Saber reconèixer i respectar l’autoritat de les persones i el seu grau de responsabilitat – Plantejar el desacord i la queixa de manera constructiva, aportant alternatives – Expressar-se posant en joc correctament els elements necessaris per a una bona comunicació – Exposar les seves opinions, arguments, raonaments... Encara que siguin contraris a l’opinió de l’altri – ....
 14. 14. Responsabilitat:• Disposició positiva per fer la feina eficaçment i eficientment, implicant-se en els objectius del lloc de treball i buscant resultats de qualitat. – Acomplir amb els compromisos adquirits en relació a la feina – Tenir clara la fita per a l’assoliment dels objectius previstos en el lloc de feina – Implicar-se en la realització de la feina, d’acord amb les exigències del lloc de feina – Fer les preguntes pertinents abans de fer una tasca que es desconeix – Realitzar les tasques assignades en el temps previst – Preocupar-se de fer la feina amb qualitat – Ser conseqüent amb les decisions preses – ....
 15. 15. Iniciativa/autonomia:• Mantenir una influència activa davant situacions no previstes i actuar amb rapidesa, aportant solucions originals als problemes. – Tenir consciència de la necessitat d’actuar amb creativitat, responsabilitat i perseverança i demorar la necessitat de satisfacció immediata – Tenir confiança en sí mateix/a i autoestima, sent capaç d’assumir l’autocrítica i el control emocional i d’aprendre dels errors – Tenir capacitat d’escollir, de calcular i assumir riscos, i d’afrontar problemes – Mostrar una actitud positiva cap al canvi i la innovació i entendre aquests canvis com a oportunitats, amb capacitat d’adaptació de manera crítica i constructiva – ...
 16. 16. Gestió i resolució de conflictes:• Capacitat per a identificar, posicionar-se i actuar davant d’una situació problemàtica, aportant solucions que puguin satisfer a totes les parts implicades i mantenir una actitud constructiva per a la cerca solucions i alternatives. – Identificar les situacions que poden derivar en conflicte – Definir el conflicte o el problema d’una manera clara i objectiva, identificants els elements obstaculitzadors i els punts d’acord – Generar estratègies per a recontextualitzar el conflicte o problema – ....
 17. 17. Disposició a l’aprenentatge:• Valorar l’aprenentatge com un element per al desenvolupament integral i continuat, reconeixent els interessos i les necessitats de millora. Planificar i posar en pràctica els mecanismes d’adquisició de coneixement, tècniques, competències, etc. per a l’assoliment dels objectius de millora. – Manifestar interès per aprendre – Manifestar interès per la feina ben feta – Presentar una actitud proactiva ver el desenvolupament integral i continuat – Integrar la formació continua – Tenir voluntat per superar els obstacles i per afrontar nous reptes d’aprenentatge – ...

×