Kertas cadangan tesis peringkat doktor falsafah

652 views

Published on

Published in: Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
652
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Kertas cadangan tesis peringkat doktor falsafah

 1. 1. Kertas Cadangan Tesis Peringkat Doktor Falsafah Tajuk tesis : Pengaruh konsep kesediaan keusahawanan dan faktorfaktor luaran terhadap kejayaan usahawan bumiputera Bajau di Tawau dan Semporna, Sabah. sahurimusa 10/22/2013 1
 2. 2. Pengenalan • • • • • Negara bergantung kepada kekuatan dan keteguhan ekonomi. Keperluan kepakaran dalam bidang ekonomi dan keusahawanan merupakan agenda penting Negara Negara perlu melahirkan ramai usahawan yang berdaya saing, dinamis, tangkas dan berdaya tahan selaras dengan matlamat Wawasan 2020 Berdasarkan sejarah, bidang keusahawanan telah lama wujud sejak Zaman Kesultanan Melayu Melaka di Semenanjung begitu juga di Sabah dan Sarawak. Kerajaan peka dan prihatin dengan usahawan Bumiputera lalu menggesa agensi-agensi berkaitan seperti MARA, SEDC dan PNB serta lain-lain intitusi bagi membantu usahawan Bumiputera untuk mencapai Hala Tuju Transformasi Ekonomi Bumiputera. sahurimusa 10/22/2013 2
 3. 3. Latarbelakang Masalah Kajian • Melihat kesan pelaksanaan DEB , DPN dan Dasar Wawasan Negara menjadi ‘work based’ kepada kajian. • Melihat kesan pelaksanaan Rancangan Malaysia Ke-9 dan Ke-10 yang melibatkan program-program keusahawanan Bumiputera. • Melihat kejayaan usahawan Bumiputera berdasarkan pelaksanaan dasar dan perancangan Kerajaan. sahurimusa 10/22/2013 3
 4. 4. Pernyataan Masalah • Membuktikan kualiti kejayaan usahawan Bumiputera walaupun sedikit peningkatan dari jumlah usahawan Bumiputera di Malaysia • Kajian akan memfokuskan kejayaan Usahawan IKS Bumiputera Bajau di Semporna dan Tawau, Sabah. • Kajian akan mengkaji pengaruh Konsep Kesediaan Keusahawanan dan Faktor-Faktor Luaran yang merangsang kejayaan Usahawan IKS Bumiputera Bajau di Semporna dan Tawau , Sabah. sahurimusa 10/22/2013 4
 5. 5. Kerangka Konsep Rujuk Muka surat 11 dalam Kertas Cadangan Tesis sahurimusa 10/22/2013 5
 6. 6. Objektif kajian Sebelas objektif kajian yang digariskan dalam kajian ini, dengan mengenalpasti faktor-faktor di bawah yang merangsang kejayaan usahawan Bumiputera Bajau di Tawau dan Semporna ; • 1. Sikap • 2. Kemahuan Pembelajaran • 3. Kekuatan Rohani • 4. Kemahiran Vokasiona Usahawan • 5. Pemikiran Keusahawanan • 6. Pengetahuan Keusahawanan • 7. Budaya Kaum Bajau • 8. Persekitaran kediaman/lokasi perniagaan kaum Bajau • 9. Persaingan hidup antara pelbagai kaum • 10. Sumber kewangan luar sahurimusa 10/22/2013 • 11. Khidmat nasihat luar 6
 7. 7. Persoalan Kajian Terdapat sebelas faktor dibawah yang dikaji sebagai perangsang kejayaan usahawan Bumiputera Bajau di Tawau dan Semporna; • • • • • • • • • • • 1. Sikap 2. Kemahuan Pembelajaran 3. Kekuatan Rohani 4. Kemahiran Vokasiona Usahawan 5. Pemikiran Keusahawanan 6. Pengetahuan Keusahawanan 7. Budaya Kaum Bajau 8. Persekitaran kediaman/lokasi perniagaan kaum Bajau 9. Persaingan hidup antara pelbagai kaum 10. Sumber kewangan luar 11. Khidmat nasihat luar sahurimusa 10/22/2013 7
 8. 8. Kepentingan Kajian • Mengenalpasti kesemua faktor yang mempengaruhi kejayaan Usahawan IKS Bumiputera Bajau di Semporna dan Tawau, Sabah berdasarkan kerangka konsep yang dicadangkan. • Mengenalpasti kekurangan yang belum dapat diatasi dalam diri Usahawan IKS Bumiputera Bajau di Semporna dan Tawau supaya lebih berjaya dengan cemerlangan seperti dalam Hala Tuju Transformasi Ekonomi Bumiputera. sahurimusa 10/22/2013 8
 9. 9. Batasan kajian • Mengkaji pengaruh Konsep kesediaan Keusahawanan dan Faktor-faktor Luaran yang mempengaruhi kejayaan Usahawan IKS Bumiputera Bajau di Semporna dan Tawau sahaja. • Mengkaji bidang keusahawanan yang hanya diceburi oleh Usahawan IKS Bumiputera Bajau di Semporna dan Tawau sahaja. sahurimusa 10/22/2013 9
 10. 10. Definisi Operasional • Definisi Usahawan dan Keusahawanan • Sistem Sosial di Sabah • Suku Kaum Bajau sahurimusa 10/22/2013 10
 11. 11. Teori-teori keusahawanan • Konsep Kesediaan Keusahawanan • Model Pembangunan Usahawan oleh Blake-Saleh • Teori Tindakan Bertujuan (Theory of Reasoned Action-TORA) • Teori Multikultural (Kepelbagaian Budaya) • Teori Masyarakat Majmuk • Teori Perhubungan Etnik sahurimusa 10/22/2013 11
 12. 12. Kajian Lepas • Kajian keusahawanan yang lepas berfokuskan pemupukan ciri-ciri keusahawanan dalam kalangan pelajar samada di peringkat menengah ataupun universiti. • Kebanyakan kajian lepas menggunakan pendekatan kuantitatif dan memfokuskan bidang pendidikan keusahawanan atau aspek pengurusan kefungsian dalam perniagaan. sahurimusa 10/22/2013 12
 13. 13. Rekabentuk kajian • Dicadangkan kaedah kajian adalah kajian kualitatif. • Kajian kualitatif ini berbentuk penerokaan untuk membongkar dan mendokumentasikan kejayaan usahawan dari aspek tingkah laku. • Satu reka bentuk kajian kes akan digunakan bagi mengenalpasti pengaruh Konsep Kesediaan Keusahawanan dan faktor-faktor luaran yang mempengaruhi kejayaan Usahawan PKS Bumiputera Bajau di Semporna dan Tawau, S abah. sahurimusa 10/22/2013 13
 14. 14. Lokasi kajian & Populasi serta Sampel kajian • Lokasi kajian bertumpukan di dua daerah iaitu Semporna dan Tawau, Sabah. • Sampel kajian adalah dari golongan usahawan IKS Bumiputera Bajau di Semporna dan Tawau, Sabah yang berjaya dalam bidang masing-masing. • Sampel kajian adalah diperolehi dari sumber Pejabat MARA Daerah Semporna dan Tawau yang juga terlibat secara langsung dengan program dan aktiviti yang diselia oleh kedua-dua agensi. • Jumlah sampel kajian antara 10 orang dari kedua-dua daerah. sahurimusa 10/22/2013 14
 15. 15. Instrumen kajian & Prosedur kajian • • a. b. Instrumen yang digunakan iaitu Kaedah Pemerhatian Turut Serta dan Tidak Berstruktur , Kaedah Temubual Separuh Berstruktur dan bukti dokumen berkaitan. Prosedur kajian; Data usahawan diperolehi dari Pejabat MARA Daerah Semporna dan Tawau Pengkaji akan membuat saringan bagi memilih kesesuaian sampel kajian berdasar kejayaan bidang keusahawanan yang diceburi dan tahap pencapaiannya c. Pengkaji akan menghubungi semua usahawan yang terpilih untuk ditentukan tarikh, masa dan tempat pertemuan bagi menjalankan kajian. d. Pengkaji akan membuat temujanji dengan sampel kajian dan menjalankan pemerhatian turut serta dan tidak berstruktur, temubual tidak berstruktur dan mendapatkan dokumen yang berkaitan dengan sampel kajian atas persetujuan bersama sebagai bukti. e. f. Pemerhatian juga dilakukan sebanyak mungkin bagi melihat sendiri perubahan yang berlaku. g. Setelah semua maklumat dan data diperolehi maka analisis data dilakukan. Semasa temubual dijalankan mengikut Model Integratif Keusahawanan Input dan Keluaran, rakaman video juga dilakukan bagi membantu pengkaji memperolehi maklumat. sahurimusa 10/22/2013 15
 16. 16. Kajian Rintis • Kajian rintis akan dijalan pada semester IV iaitu Semester September 2013. • Kajian ini dilakukan bagi menilai keesahan dan kebolehpercayaan soalansoalan yang dikemukan sebelum soalan sebenar dijalankan. • Kajian akan dibuat ke atas 10 sampel kajian/responden yang terdiri dari usahawan IKS Bumiputera Bajau di Semporna dan Tawau. sahurimusa 10/22/2013 16
 17. 17. Kaedah analisis data • • • • • • • Data yang dikumpulkan dari Pemerhatian Turut Serta dan Tidak Berstruktur , Temubual Separuh Berstruktur dan dokumen yang berkaitan sebagai bukti. Penganalisisan data adalah menggunakan cara ‘pattern matching’ iaitu berdasarkan tema daripada Model Integratif Keusahawanan Input dan Keluaran. Penganalisisan data dilakukan selepas setiap sesi temu bual dilakukan. Temu bual ditamatkan setelah data didapati tepu. Pengkaji meneliti sebab dan akibat, keadaan dan interaksi, strategi dan proses yang terdapat dalam keseluruhan data. Tema-tema perkaitan dikumpulkan bersama. Pengkaji memaparkan tema dan kategori bagi mendapatkan gambaran keseluruhan interaksi Antara tema-tema. sahurimusa 10/22/2013 17
 18. 18. Kesimpulan • Kajian ini merupakan satu kajian kes dan ingin mengetahui sejauhmana faktor kejayaan usahawan IKS Bumiputera Bajau memperolehinya . • Ianya juga boleh menjadi perangsang kejayaan kepada usahawan yang lain. sahurimusa 10/22/2013 18

×