Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
‘ Nieuwe groei’ vitaliteit in kernen en het buitengebied Dick Loeff projectleider plattelandsontwikkeling
Van buiten naar binnen.. <ul><li>Buitengebied in beeld </li></ul><ul><li>Vitale kernen </li></ul><ul><ul><li>iDOP’s </li>...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wat zag u zo net voorbij komen?
Vitale kernen <ul><li>Zuidoost Brabant in beweging dankzij bedreigingen </li></ul><ul><li>Integrale DorpsOntwikkelings Pro...
Integrale dorpsontwikkelingsprogramma’s
In cijfers <ul><li>45 iDOP’s in SRE-gebied </li></ul><ul><li>Uitvoeringsprogramma’s voor 38 kernen gereed </li></ul><ul><l...
Kracht van de dorpen <ul><li>Doe-democratie van Marcel Boogers </li></ul><ul><li>Bewust keuze voor een dorpsleven </li></u...
<ul><li>Mensen vooral te motiveren rond: </li></ul><ul><li>- Doen </li></ul><ul><li>Samenwerken </li></ul><ul><li>- Ondern...
Zorgcoöperaties
Zorgcoöperaties <ul><li>Ontwikkelingen: </li></ul><ul><li>Sterke vergrijzing </li></ul><ul><li>Meer vraag naar zorg </li><...
Zorgcoöperaties <ul><li>Aanleiding: </li></ul><ul><li>Afname van voorzieningen </li></ul><ul><li>Ouderen vanaf eerste zorg...
Zorgcoöperaties <ul><li>Inwoners nemen het initiatief: </li></ul><ul><li>6-tal coöperaties met zorg- en dienstverlening </...
<ul><li>Draagt deze ontwikkeling bij aan </li></ul><ul><li>de nieuwe groei? </li></ul>
<ul><li>Bedankt voor uw aandacht </li></ul>
MOGELIJKE THEMA’S <ul><li>(gezondheids-) zorg </li></ul><ul><li>recreatie & toerisme </li></ul><ul><li>natuur & biodiversi...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

SRE Woonvisie - Expertmeeting 3: Dick Loeff (SRE)

719 views

Published on

Samenwerkingsverband regio Eindhoven i.s.m. Inbo en CityTV een expertmeeting in Bergeijk. Thema: Sterke steden en een vitaal platteland Presentatie: Dick Loeff (SRE)

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

SRE Woonvisie - Expertmeeting 3: Dick Loeff (SRE)

 1. 1. ‘ Nieuwe groei’ vitaliteit in kernen en het buitengebied Dick Loeff projectleider plattelandsontwikkeling
 2. 2. Van buiten naar binnen.. <ul><li>Buitengebied in beeld </li></ul><ul><li>Vitale kernen </li></ul><ul><ul><li>iDOP’s </li></ul></ul><ul><ul><li>de kracht van de dorpen </li></ul></ul><ul><ul><li>zorgcoöperaties als voorbeeld </li></ul></ul>
 3. 97. Wat zag u zo net voorbij komen?
 4. 98. Vitale kernen <ul><li>Zuidoost Brabant in beweging dankzij bedreigingen </li></ul><ul><li>Integrale DorpsOntwikkelings Programma’s </li></ul><ul><li>Doe democratie </li></ul><ul><li>Participatie en zelforganiserend vermogen: </li></ul><ul><li>Zorgcoöperaties als voorbeeld </li></ul>
 5. 99. Integrale dorpsontwikkelingsprogramma’s
 6. 100. In cijfers <ul><li>45 iDOP’s in SRE-gebied </li></ul><ul><li>Uitvoeringsprogramma’s voor 38 kernen gereed </li></ul><ul><li>35 kernen hebben beschikking </li></ul><ul><li>Totaal subsidiebedrag provincie in regio: ± € 25,7 mln </li></ul><ul><li>51,5 mln aan projecten tot 2013! </li></ul>
 7. 101. Kracht van de dorpen <ul><li>Doe-democratie van Marcel Boogers </li></ul><ul><li>Bewust keuze voor een dorpsleven </li></ul><ul><li>Sterke netwerken </li></ul><ul><li>Bedreigingen versterken de verbondenheid </li></ul><ul><li>Brabants pragmatisme </li></ul>
 8. 102. <ul><li>Mensen vooral te motiveren rond: </li></ul><ul><li>- Doen </li></ul><ul><li>Samenwerken </li></ul><ul><li>- Ondernemen </li></ul><ul><li>Vormgeven </li></ul><ul><li>Vraagt van overheid: </li></ul><ul><li>Vertrouwen ipv verantwoorden </li></ul><ul><li>Participatie ipv controleren </li></ul>Doe Democratie van Marcel Boogers
 9. 103. Zorgcoöperaties
 10. 104. Zorgcoöperaties <ul><li>Ontwikkelingen: </li></ul><ul><li>Sterke vergrijzing </li></ul><ul><li>Meer vraag naar zorg </li></ul><ul><li>Minder middelen (ook personeel) </li></ul><ul><li>Van verzorgingstaat naar zelfredzaamheid </li></ul>
 11. 105. Zorgcoöperaties <ul><li>Aanleiding: </li></ul><ul><li>Afname van voorzieningen </li></ul><ul><li>Ouderen vanaf eerste zorgvraag het dorp uit </li></ul><ul><li>Door afstand en omvang aan de laatste ‘mem’ </li></ul><ul><li>Aanbod zorgaanbieders niet vraaggericht </li></ul>
 12. 106. Zorgcoöperaties <ul><li>Inwoners nemen het initiatief: </li></ul><ul><li>6-tal coöperaties met zorg- en dienstverlening </li></ul><ul><li>Vraaggericht: maatwerk en menselijke maat </li></ul><ul><li>Langer thuiswonen minder aanspraak op zorg </li></ul><ul><li>Hoge klanttevredenheid </li></ul><ul><li>Goedkoper dan regulier </li></ul><ul><li>Benutten lokaal arbeidspotentieel </li></ul><ul><li>Gemeente ondersteunt en faciliteert </li></ul><ul><li>Rabo en CZ enthousiast </li></ul>
 13. 107. <ul><li>Draagt deze ontwikkeling bij aan </li></ul><ul><li>de nieuwe groei? </li></ul>
 14. 108. <ul><li>Bedankt voor uw aandacht </li></ul>
 15. 109. MOGELIJKE THEMA’S <ul><li>(gezondheids-) zorg </li></ul><ul><li>recreatie & toerisme </li></ul><ul><li>natuur & biodiversiteit </li></ul><ul><li>cultuurhistorie & erfgoed </li></ul><ul><li>arbeidsmarkt </li></ul><ul><li>bedrijventerreinen & campussen </li></ul><ul><li>wonen & leefbaarheid </li></ul><ul><li>mobiliteit & infrastructuur </li></ul><ul><li>innovatie, kennis & scholing </li></ul><ul><li>klimaat & energie neutraal </li></ul><ul><li>economische structuur verbetering </li></ul><ul><li>relatie stad-land </li></ul><ul><li>energie (zon, wind, water, hout) </li></ul><ul><li>ambachtelijkheid & maakindustrie </li></ul><ul><li>bereikbaarheid & hoogwaardig OV </li></ul><ul><li>glasvezel </li></ul><ul><li>culturele hoofdstad 2018 </li></ul><ul><li>burgerparticipatie </li></ul><ul><li>bereikbaarheid platteland </li></ul><ul><li>grenscorridor N69 </li></ul><ul><li>bodem, landschap & water </li></ul><ul><li>landbouw & agrofood </li></ul><ul><li>design </li></ul><ul><li>slimme logitsiek </li></ul><ul><li>High Tech / High Touch </li></ul><ul><li>voorzieningen (cultuur, leisure, zorg) </li></ul><ul><li>nieuwe economische dragers </li></ul><ul><li>kenniswerkers </li></ul><ul><li>grensoverschrijdende samenwerking </li></ul>

×