SlideShare a Scribd company logo
1 of 2
Download to read offline
Opbouw van de leergang
Het programma start met een interview om met behulp van het Enneagram je per-
soonlijke leideschapsthema’s te verkennen en beslaat vervolgens 5 cursusdagen:
• dag 1 en 2 (aaneensluitend) over: wie ben je zelf als leidinggevende, Enneagram,
  TA en Biografie.
• dag 3 na ca. 3 weken, en wie in relatie tot je omgeving, Enneagram, TA en NLP.
• dag 4 na ca. 3 weken, relatie met het systeem, Enneagram en Systemisch Werk.
• dag 5 na ca. 5 weken: vertaling naar jouw situatie, integratie en borging.        LEERGANG AUTHENTIEK
We werken van 9:30 uur tot 17:00 uur, op een inspirerende locatie. Tussen de trai-
ningsdagen vinden er intervisiebijeenkomsten plaats. Met een individuele coa-       LEIDERSCHAP
chingssessie tussen de dagen 4 en 5 ondersteunen we de vertaling naar jouw eigen
praktijk. Op onze website vind je de actuele gegevens over de trainingsdata.        (Coachend leidinggeven aan professionals)

Trainers
            Cécile Collaris
            Ik hou van liefdevol confronteren en gebruik graag uitdagende
            werkvormen in training en begeleiding. Na mijn opleidingen
            sociaal werk en marketing, heb ik diverse leidinggevende en
                                              De essentie van leiderschap
            directiefuncties vervuld binnen het welzijnswerk, de jeugdzorg   Je geeft leiding aan professionals en je ondersteunt hun kwaliteit en zelfred-
            en de gemeentelijke overheid.                    zaamheid en de gewenste vernieuwingen in hun werk. Je belangrijkste taak
                                              is misschien niet-sturen. Sturen kunnen professionals immers zelf het best.
                              Rob Olthof
                                              Niet-sturen vraagt om een actieve inzet in het beteugelen en terugdringen
Ik werk graag aan ziel en zaak: aan wat mensen drijft en verbindt             van regels en procedures en het kritisch bewaken van de ontwikkeling van
en wat organisaties nodig hebben voor een duurzaam perspec-                informatie- en registratiesytemen. Leiderschap vraagt dat je je richt op het
tief. Ik ben fysicus en bedrijfskundige en geschoold in diverse              ontwikkelen van doelen en strategieën en dat je de drager bent van de cultuur,
stromingen in de psychologie. Ik heb management- en directie-               omgangsvormen en stijl van communiceren binnen de organisatie. Jij inspi-
functies vervuld binnen de overheid en de universitaire sector.              reert professionals door het kweken van collectieve ambities en gezamelijk
                                              gedragen visies op taken en prioriteiten in het werk. Van jou wordt verwacht
                                              dat je het voortouw neemt bij innovaties en vernieuwingen in het werk en dat
Kosten                                           je medewerkers coacht, ondermeer door zelf het goede voorbeeld te geven. Je
                                              dient het team waaraan je leiding geeft en daagt medewerkers uit om zichzelf
De leergroep bestaat uit 12 tot 16 deelnemers. De vergoeding voor de leergang       te ontwikkelen en van elkaar te leren. En je bent in staat om de organisatie uit
bedraagt € 1.595,- per deelnemer, exclusief BTW, inclusief lunches en documentatie.    te dagen als dat de slagkracht van de professionals ten goede komt.
De leergang bieden we ook in-company aan.

                                              Identiteit als bron
                                              Je leiderschap ontleen je niet aan je kennis, maar aan wie je bent. Het is je
                                              identiteit die je inbrengt in je contacten met medewerkers, collega’s en andere
Je kan een mens niets leren, je kan hem alleen                       stakeholders binnen en buiten de organisatie. Je identiteit of persoonlijkheid
                                              wordt bepaald door je (on)bewuste drijfveren, hartstochten, overtuigingen en
helpen om het zelf te ontdekken in zichzelf.                        waarden. Ze bepalen je gedrag en je opstelling als een ‘programma’ dat je al
                                              vroeg in je jeugd hebt geschreven. Om je leiderschap te kunnen ontwikkelen
                                              dien je vetrouwd te zijn met je eigen identiteit. Anders raken je leidinggevende
                                   - Galileo Galilei -  taken voortdurend verstrengeld met je onderdrukte emoties en hartstochten.
                                              Dit is een leergang op identiteitsniveau waarin we veel aandacht besteden aan
                                              de ontwikkeling van persoonlijkheidskenmerken die voor leiderschap zo van
                                              belang zijn:
                                              • Empathie, terwijl je de verantwoordelijkheid bij de ander laat en hem
Soulide organisatiebegeleiding, training en coaching.
                                                steunt in de ontwikkeling van zijn autonomie.
Wij begeleiden leidinggevenden, professionals en organisaties naar             • Doelgericht, proactief en besluitvaardig, en toch vanuit compassie in con-
succes door hen weer in contact te brengen met hun authentieke                 tact met anderen, en met oog voor wat het team en de leden nodig hebben.
waarden en kwaliteiten.                                  • Kritisch en veranderingsgericht, en toch de realiteit accepterend en wer-
                                                kend vanuit vertrouwen.
                                              • Visionair en inspirerend en toch voldoende met beide benen op de grond
Zonnebos 10      www.soulide.nl                              om pragmatisch en resultaatgericht te zijn.
5263 EX Vught     info@soulide.nl      T 073 6843118
Inhoud                                           Doel van de leergang
Deze leergang ondersteunt je om als                            Je geeft leiding aan een organisatie of team van professionals. Je hebt het
leidinggevende jezelf op authentieke                            leidinggeven onder de knie en toch heb je het idee dat je er nog onvoldoende van
wijze als instrument in te zetten. Daar-                          jezelf in kwijt kunt en worstel je af en toe met de rol die je vervult. Deze leer-
bij dragen we concepten en technieken                           gang is bedoeld om je meer inzicht te geven in hoe de aspecten van je identiteit
over, die je zelf in je leiderschap kunt                          en persoonlijkheid je leiderschap beïnvloeden, en hoe je jezelf als instrument
gebruiken. De focus ligt op jezelf beter                          beter kan inzetten. Doel is om:
leren kennen in relatie tot je omgeving                          • te begrijpen en te ervaren hoe jouw identiteit en persoonlijkheid je leider-
en je medewerkers. In de leergang                                schap bepalen en jezelf hierin verder te ontwikkelen;
besteden we veel aandacht aan de                              • je instrumenten eigen te maken waarmee je je persoonlijke effectiviteit als
wijze waarop elementen van je                                  leidinggevende kan vergroten;
persoonlijkheid je leiderschap bepalen.                          • bewust te worden van je passies, drijfveren, overtuigingen en waarden, die
We gebruiken daarbij onder meer het                               betekenis geven aan je leiderschap;
                          Het Enneagram: persoonlijkheids-    • te leren werken met gereedschappen uit TA, NLP en Mindfulness.
Enneagram.                     typering op basis van oude wijsheid-
                          tradities en moderne psychologie

                                              Voor wie?
                                              Je geeft leiding aan professionals in zorg, welzijn, onderwijs, woningbedrijf,
                                              waterschap of een daaraan verwante sector. Je hebt meer dan 3 jaar ervaring
Wie leiding wil geven moet eerst leiding aan                        in leidinggeven en je wilt je leiderschapskwaliteiten verder ontwikkelen. Voor
zichzelf kunnen geven.                                   de professionals zelf die hun authenticiteit als begeleider willen ontwikkelen
                                              bieden we een leergang ‘authentiek begeleiden’ aan. De leergang verzorgen we
                                              ook in-company. Tevens kan hiermee een impuls aan intervisie gegeven worden.
                              - Anselm Grün -In deze leergang staan vier invalshoeken centraal:
1. Wie ben jij als leidinggevende?
                                              Coachend leiderschap is er op gericht dat
  Wat is je leiderschapsstijl en op welke persoonlijkheidskenmerken is die        medewerkers zelf betere besluiten nemen, in
  gebaseerd? Hoe herken je die in je geschiedenis en hoe bepalen ze je nu?
  We werken met persoonlijkheidsstructuren, je levensloop, en de ge- en         plaats van jouw besluiten uitvoeren.
  verboden die je als onbewuste overtuigingen met je meedraagt.
2. Hoe geef je vorm aan verticale en horizontale relaties?
  Met welke bril kijk je, welk mensbeeld heb je en hoe ben je geneigd jezelf te
                                                                          - Tom van ‘t Hek -
  positioneren? We besteden aandacht aan waarnemingsposities, omgaan
  met weerstand en ‘moeilijke’ mensen, copingstijlen, overdracht/tegenover-
  dracht, dramadriehoek, en geweldloze communicatie.
3. Hoe geef je leiding aan een team?
  Welke rol pak je van nature gemakkelijk op in groepen, en welk leiderschap
                                              Resultaat
  vraagt jouw team of organisatie? We besteden aandacht aan je eigen           Na deze leergang:
  voorkeursstijlen en aan diagnostiek van teams, gericht op: cultuur, ontwik-      • draag je effectiever bij aan de autonomie en de ontwikkeling van je mede-
  kelingsfase, communicatie en ordening.                          werkers;
4. Wat is je plek in het systeem en je organisatie?                    • kan je reflecteren op je onbewuste emoties en patronen in je leidinggeven;
  Waar voel jij je verantwoordelijk voor, wat is je plek in de organisatie? Met     • ken je de thema’s die de helderheid van jouw leiderschap in de weg staan;
  technieken uit het Systemisch Werk, de groepsdynamica en organisatie-         • zet je je persoonlijkheid professioneel in ten dienste van je team of organi-
  kunde leer je kijken naar de organisatie, de context waarbinnen je werkt,         satie;
  en de pek die jij daar inneemt. Hoe werk je samen? Hoe ga je om met con-        • beschik je over handige hulpmiddelen die je meer inzicht geven in de dyna-
  flicten en tegengestelde belangen? Hoe verbind jij je aan de organisatie en        miek van jouw leiderschap.
  daag je haar waar nodig, uit?

Door antwoorden te vinden op deze vragen, leer je om op authentieke wijze
regie te voeren over jezelf en je team of organisatie. We maken gebruik van
                                              Werkwijze
theorieën en oefeningen uit diverse leertradities, zoals het Enneagram, de         In de leergang bieden we concepten, modellen en technieken aan uit verschil-
Transactionele Analyse, NLP, Systemisch Werk, Emotioneel LichaamsWerk en          lende leertradities. Het accent ligt op ervaringsgericht leren. Naast de cogni-
Mindfulness. Er is veel ruimte om je eigen ervaringen te onderzoeken, en gele-       tieve overdracht is er veel ruimte voor oefenen, ervaren en zelfreflectie. We hou-
genheid om te oefenen. Tussen de trainingsdagen in werk je aan opdrachten,         den het graag concreet en praktisch, met aandacht voor weten, willen, voelen
en vindt er intervisie en individuele coaching plaats.                   en doen, en je eigen (werk)ervaring als uitgangspunt.

More Related Content

What's hot

O&o 3 2011 talent ontwikkelen
O&o 3 2011 talent ontwikkelenO&o 3 2011 talent ontwikkelen
O&o 3 2011 talent ontwikkelenBrenda Zandsteeg
 
Focus Factsheet Teamcoaching
Focus Factsheet TeamcoachingFocus Factsheet Teamcoaching
Focus Factsheet TeamcoachingWillem Ezerman
 
Leidinggeven na je 50stige
Leidinggeven na je 50stigeLeidinggeven na je 50stige
Leidinggeven na je 50stigeCorinne Reynders
 
Triam Float Minimagazine 1
Triam Float Minimagazine 1Triam Float Minimagazine 1
Triam Float Minimagazine 1slangerak
 
Management Drives Ontwikkel Uw Leiderschapsstijl Op Basis Van Uw Drijfveren
Management Drives  Ontwikkel Uw Leiderschapsstijl Op Basis Van Uw DrijfverenManagement Drives  Ontwikkel Uw Leiderschapsstijl Op Basis Van Uw Drijfveren
Management Drives Ontwikkel Uw Leiderschapsstijl Op Basis Van Uw DrijfverenNicole Dubois
 
Lancering ‘Erfgoed en zaken’: Luk Dekeyser
Lancering ‘Erfgoed en zaken’: Luk DekeyserLancering ‘Erfgoed en zaken’: Luk Dekeyser
Lancering ‘Erfgoed en zaken’: Luk DekeyserFARO
 
Brochure Narmada Academie 2010 2012
Brochure Narmada Academie 2010  2012Brochure Narmada Academie 2010  2012
Brochure Narmada Academie 2010 2012Willem Stoelwinder
 
Bmd Deelnemersdag Lenige Leiders 2010
Bmd Deelnemersdag Lenige Leiders 2010Bmd Deelnemersdag Lenige Leiders 2010
Bmd Deelnemersdag Lenige Leiders 2010jvdvliet
 
Onderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management DrivesOnderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management Drivesastridoostrom
 
AOG School of Management
AOG School of Management AOG School of Management
AOG School of Management Tom Rustebiel
 
Bo modules april 2008 sioo
Bo modules april 2008 siooBo modules april 2008 sioo
Bo modules april 2008 siooGeert Buzeman
 
Flyer TriamFloat Workshops Ppl
Flyer TriamFloat Workshops PplFlyer TriamFloat Workshops Ppl
Flyer TriamFloat Workshops PplMarieke Megens
 
Atrivision Lerende Organisatie
Atrivision Lerende OrganisatieAtrivision Lerende Organisatie
Atrivision Lerende Organisatieatrivision
 
Het Nieuwe Werken, anytime, anyplace, any device
Het Nieuwe Werken, anytime, anyplace, any deviceHet Nieuwe Werken, anytime, anyplace, any device
Het Nieuwe Werken, anytime, anyplace, any deviceonderwijsgroeptilburg
 
Lerende Organisaties (Daan Assen)
Lerende Organisaties (Daan Assen)Lerende Organisaties (Daan Assen)
Lerende Organisaties (Daan Assen)Daan Assen
 
DNA Zwolle, dialoognotitie
DNA Zwolle, dialoognotitieDNA Zwolle, dialoognotitie
DNA Zwolle, dialoognotitiebiancameekers
 

What's hot (20)

O&o 3 2011 talent ontwikkelen
O&o 3 2011 talent ontwikkelenO&o 3 2011 talent ontwikkelen
O&o 3 2011 talent ontwikkelen
 
Focus Factsheet Teamcoaching
Focus Factsheet TeamcoachingFocus Factsheet Teamcoaching
Focus Factsheet Teamcoaching
 
Leidinggeven na je 50stige
Leidinggeven na je 50stigeLeidinggeven na je 50stige
Leidinggeven na je 50stige
 
Triam Float Minimagazine 1
Triam Float Minimagazine 1Triam Float Minimagazine 1
Triam Float Minimagazine 1
 
Management Drives Ontwikkel Uw Leiderschapsstijl Op Basis Van Uw Drijfveren
Management Drives  Ontwikkel Uw Leiderschapsstijl Op Basis Van Uw DrijfverenManagement Drives  Ontwikkel Uw Leiderschapsstijl Op Basis Van Uw Drijfveren
Management Drives Ontwikkel Uw Leiderschapsstijl Op Basis Van Uw Drijfveren
 
Lancering ‘Erfgoed en zaken’: Luk Dekeyser
Lancering ‘Erfgoed en zaken’: Luk DekeyserLancering ‘Erfgoed en zaken’: Luk Dekeyser
Lancering ‘Erfgoed en zaken’: Luk Dekeyser
 
Brochure Narmada Academie 2010 2012
Brochure Narmada Academie 2010  2012Brochure Narmada Academie 2010  2012
Brochure Narmada Academie 2010 2012
 
Bmd Deelnemersdag Lenige Leiders 2010
Bmd Deelnemersdag Lenige Leiders 2010Bmd Deelnemersdag Lenige Leiders 2010
Bmd Deelnemersdag Lenige Leiders 2010
 
De 8ste eigenschap
De 8ste eigenschapDe 8ste eigenschap
De 8ste eigenschap
 
Onderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management DrivesOnderwijs brochure Management Drives
Onderwijs brochure Management Drives
 
AOG School of Management
AOG School of Management AOG School of Management
AOG School of Management
 
Bo modules april 2008 sioo
Bo modules april 2008 siooBo modules april 2008 sioo
Bo modules april 2008 sioo
 
Flyer TriamFloat Workshops Ppl
Flyer TriamFloat Workshops PplFlyer TriamFloat Workshops Ppl
Flyer TriamFloat Workshops Ppl
 
2015 brochure taking up leadership in an academic context
2015 brochure taking up leadership in an academic context2015 brochure taking up leadership in an academic context
2015 brochure taking up leadership in an academic context
 
LeiderschapsfolderTHdef
LeiderschapsfolderTHdefLeiderschapsfolderTHdef
LeiderschapsfolderTHdef
 
Atrivision Lerende Organisatie
Atrivision Lerende OrganisatieAtrivision Lerende Organisatie
Atrivision Lerende Organisatie
 
Het Nieuwe Werken, anytime, anyplace, any device
Het Nieuwe Werken, anytime, anyplace, any deviceHet Nieuwe Werken, anytime, anyplace, any device
Het Nieuwe Werken, anytime, anyplace, any device
 
Lerende Organisaties (Daan Assen)
Lerende Organisaties (Daan Assen)Lerende Organisaties (Daan Assen)
Lerende Organisaties (Daan Assen)
 
Talent met een knipoog
Talent met een knipoogTalent met een knipoog
Talent met een knipoog
 
DNA Zwolle, dialoognotitie
DNA Zwolle, dialoognotitieDNA Zwolle, dialoognotitie
DNA Zwolle, dialoognotitie
 

Similar to Leergang Authentiek Leiderschap

Leiderschap in de 21e eeuw
Leiderschap in de 21e eeuwLeiderschap in de 21e eeuw
Leiderschap in de 21e eeuwwederWIJs
 
Brochure Roseboom.icb
Brochure Roseboom.icbBrochure Roseboom.icb
Brochure Roseboom.icbroseboomicb
 
webversie ziel en zakelijkheid
webversie ziel en zakelijkheidwebversie ziel en zakelijkheid
webversie ziel en zakelijkheidLieke Thijssen
 
Hoe word jij een magistrale leider? Negen leiderschapslessen
Hoe word jij een magistrale leider? Negen leiderschapslessenHoe word jij een magistrale leider? Negen leiderschapslessen
Hoe word jij een magistrale leider? Negen leiderschapslessenDe Valk Leadership Company
 
HR Congres 01-09-2011 Eerstelijns Management Development
HR Congres 01-09-2011 Eerstelijns Management DevelopmentHR Congres 01-09-2011 Eerstelijns Management Development
HR Congres 01-09-2011 Eerstelijns Management Developmentimkopleidingenbv
 
Castor en Pollux Informatie
Castor en Pollux InformatieCastor en Pollux Informatie
Castor en Pollux Informatiechristoffel
 
Cnv cursusprogramma 2012
Cnv cursusprogramma 2012Cnv cursusprogramma 2012
Cnv cursusprogramma 2012CNV Vakcentrale
 
Webinar: how word je een succesvolle nieuwe leider
Webinar: how word je een succesvolle nieuwe leiderWebinar: how word je een succesvolle nieuwe leider
Webinar: how word je een succesvolle nieuwe leiderDe Valk Leadership Company
 
Beginnend Leiderschap
Beginnend LeiderschapBeginnend Leiderschap
Beginnend Leiderschaphenknijenkamp
 
Visie op Leiderschap van Schouten & Nelissen
Visie op Leiderschap van Schouten & NelissenVisie op Leiderschap van Schouten & Nelissen
Visie op Leiderschap van Schouten & NelissenJan-Dirk den Breejen ∴
 
Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012
Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012
Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012CoendeVries
 
De toekomst van een organisatie
De toekomst van een organisatieDe toekomst van een organisatie
De toekomst van een organisatieanitadeibert
 
Vandamme De leraar en zijn identiteit VELON VELOV 2015 becommentarieerde pres...
Vandamme De leraar en zijn identiteit VELON VELOV 2015 becommentarieerde pres...Vandamme De leraar en zijn identiteit VELON VELOV 2015 becommentarieerde pres...
Vandamme De leraar en zijn identiteit VELON VELOV 2015 becommentarieerde pres...Deep Evolvement Institute
 
Lrm p-mon in detail
Lrm  p-mon in detailLrm  p-mon in detail
Lrm p-mon in detailLRM Group
 
Hrm 3 A Beheer Leidingeven
Hrm 3 A Beheer LeidingevenHrm 3 A Beheer Leidingeven
Hrm 3 A Beheer LeidingevenRinie Altena
 
Lrm p-mon in detail
Lrm  p-mon in detailLrm  p-mon in detail
Lrm p-mon in detailLRM Group
 

Similar to Leergang Authentiek Leiderschap (20)

Leiderschap in de 21e eeuw
Leiderschap in de 21e eeuwLeiderschap in de 21e eeuw
Leiderschap in de 21e eeuw
 
Personal branding voor ondernemers
Personal branding voor ondernemersPersonal branding voor ondernemers
Personal branding voor ondernemers
 
Brochure Roseboom.icb
Brochure Roseboom.icbBrochure Roseboom.icb
Brochure Roseboom.icb
 
webversie ziel en zakelijkheid
webversie ziel en zakelijkheidwebversie ziel en zakelijkheid
webversie ziel en zakelijkheid
 
Hoe word jij een magistrale leider? Negen leiderschapslessen
Hoe word jij een magistrale leider? Negen leiderschapslessenHoe word jij een magistrale leider? Negen leiderschapslessen
Hoe word jij een magistrale leider? Negen leiderschapslessen
 
HR Congres 01-09-2011 Eerstelijns Management Development
HR Congres 01-09-2011 Eerstelijns Management DevelopmentHR Congres 01-09-2011 Eerstelijns Management Development
HR Congres 01-09-2011 Eerstelijns Management Development
 
Castor en Pollux Informatie
Castor en Pollux InformatieCastor en Pollux Informatie
Castor en Pollux Informatie
 
Cnv cursusprogramma 2012
Cnv cursusprogramma 2012Cnv cursusprogramma 2012
Cnv cursusprogramma 2012
 
Webinar: how word je een succesvolle nieuwe leider
Webinar: how word je een succesvolle nieuwe leiderWebinar: how word je een succesvolle nieuwe leider
Webinar: how word je een succesvolle nieuwe leider
 
Beginnend Leiderschap
Beginnend LeiderschapBeginnend Leiderschap
Beginnend Leiderschap
 
Presentatie Verschoor & Oudshoorn
Presentatie Verschoor & OudshoornPresentatie Verschoor & Oudshoorn
Presentatie Verschoor & Oudshoorn
 
Visie op Leiderschap van Schouten & Nelissen
Visie op Leiderschap van Schouten & NelissenVisie op Leiderschap van Schouten & Nelissen
Visie op Leiderschap van Schouten & Nelissen
 
Leiderschap
LeiderschapLeiderschap
Leiderschap
 
Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012
Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012
Cdv E Zine Teamontwikkeling 2012
 
De toekomst van een organisatie
De toekomst van een organisatieDe toekomst van een organisatie
De toekomst van een organisatie
 
Over coaching
Over coachingOver coaching
Over coaching
 
Vandamme De leraar en zijn identiteit VELON VELOV 2015 becommentarieerde pres...
Vandamme De leraar en zijn identiteit VELON VELOV 2015 becommentarieerde pres...Vandamme De leraar en zijn identiteit VELON VELOV 2015 becommentarieerde pres...
Vandamme De leraar en zijn identiteit VELON VELOV 2015 becommentarieerde pres...
 
Lrm p-mon in detail
Lrm  p-mon in detailLrm  p-mon in detail
Lrm p-mon in detail
 
Hrm 3 A Beheer Leidingeven
Hrm 3 A Beheer LeidingevenHrm 3 A Beheer Leidingeven
Hrm 3 A Beheer Leidingeven
 
Lrm p-mon in detail
Lrm  p-mon in detailLrm  p-mon in detail
Lrm p-mon in detail
 

Leergang Authentiek Leiderschap

 • 1. Opbouw van de leergang Het programma start met een interview om met behulp van het Enneagram je per- soonlijke leideschapsthema’s te verkennen en beslaat vervolgens 5 cursusdagen: • dag 1 en 2 (aaneensluitend) over: wie ben je zelf als leidinggevende, Enneagram, TA en Biografie. • dag 3 na ca. 3 weken, en wie in relatie tot je omgeving, Enneagram, TA en NLP. • dag 4 na ca. 3 weken, relatie met het systeem, Enneagram en Systemisch Werk. • dag 5 na ca. 5 weken: vertaling naar jouw situatie, integratie en borging. LEERGANG AUTHENTIEK We werken van 9:30 uur tot 17:00 uur, op een inspirerende locatie. Tussen de trai- ningsdagen vinden er intervisiebijeenkomsten plaats. Met een individuele coa- LEIDERSCHAP chingssessie tussen de dagen 4 en 5 ondersteunen we de vertaling naar jouw eigen praktijk. Op onze website vind je de actuele gegevens over de trainingsdata. (Coachend leidinggeven aan professionals) Trainers Cécile Collaris Ik hou van liefdevol confronteren en gebruik graag uitdagende werkvormen in training en begeleiding. Na mijn opleidingen sociaal werk en marketing, heb ik diverse leidinggevende en De essentie van leiderschap directiefuncties vervuld binnen het welzijnswerk, de jeugdzorg Je geeft leiding aan professionals en je ondersteunt hun kwaliteit en zelfred- en de gemeentelijke overheid. zaamheid en de gewenste vernieuwingen in hun werk. Je belangrijkste taak is misschien niet-sturen. Sturen kunnen professionals immers zelf het best. Rob Olthof Niet-sturen vraagt om een actieve inzet in het beteugelen en terugdringen Ik werk graag aan ziel en zaak: aan wat mensen drijft en verbindt van regels en procedures en het kritisch bewaken van de ontwikkeling van en wat organisaties nodig hebben voor een duurzaam perspec- informatie- en registratiesytemen. Leiderschap vraagt dat je je richt op het tief. Ik ben fysicus en bedrijfskundige en geschoold in diverse ontwikkelen van doelen en strategieën en dat je de drager bent van de cultuur, stromingen in de psychologie. Ik heb management- en directie- omgangsvormen en stijl van communiceren binnen de organisatie. Jij inspi- functies vervuld binnen de overheid en de universitaire sector. reert professionals door het kweken van collectieve ambities en gezamelijk gedragen visies op taken en prioriteiten in het werk. Van jou wordt verwacht dat je het voortouw neemt bij innovaties en vernieuwingen in het werk en dat Kosten je medewerkers coacht, ondermeer door zelf het goede voorbeeld te geven. Je dient het team waaraan je leiding geeft en daagt medewerkers uit om zichzelf De leergroep bestaat uit 12 tot 16 deelnemers. De vergoeding voor de leergang te ontwikkelen en van elkaar te leren. En je bent in staat om de organisatie uit bedraagt € 1.595,- per deelnemer, exclusief BTW, inclusief lunches en documentatie. te dagen als dat de slagkracht van de professionals ten goede komt. De leergang bieden we ook in-company aan. Identiteit als bron Je leiderschap ontleen je niet aan je kennis, maar aan wie je bent. Het is je identiteit die je inbrengt in je contacten met medewerkers, collega’s en andere Je kan een mens niets leren, je kan hem alleen stakeholders binnen en buiten de organisatie. Je identiteit of persoonlijkheid wordt bepaald door je (on)bewuste drijfveren, hartstochten, overtuigingen en helpen om het zelf te ontdekken in zichzelf. waarden. Ze bepalen je gedrag en je opstelling als een ‘programma’ dat je al vroeg in je jeugd hebt geschreven. Om je leiderschap te kunnen ontwikkelen dien je vetrouwd te zijn met je eigen identiteit. Anders raken je leidinggevende - Galileo Galilei - taken voortdurend verstrengeld met je onderdrukte emoties en hartstochten. Dit is een leergang op identiteitsniveau waarin we veel aandacht besteden aan de ontwikkeling van persoonlijkheidskenmerken die voor leiderschap zo van belang zijn: • Empathie, terwijl je de verantwoordelijkheid bij de ander laat en hem Soulide organisatiebegeleiding, training en coaching. steunt in de ontwikkeling van zijn autonomie. Wij begeleiden leidinggevenden, professionals en organisaties naar • Doelgericht, proactief en besluitvaardig, en toch vanuit compassie in con- succes door hen weer in contact te brengen met hun authentieke tact met anderen, en met oog voor wat het team en de leden nodig hebben. waarden en kwaliteiten. • Kritisch en veranderingsgericht, en toch de realiteit accepterend en wer- kend vanuit vertrouwen. • Visionair en inspirerend en toch voldoende met beide benen op de grond Zonnebos 10 www.soulide.nl om pragmatisch en resultaatgericht te zijn. 5263 EX Vught info@soulide.nl T 073 6843118
 • 2. Inhoud Doel van de leergang Deze leergang ondersteunt je om als Je geeft leiding aan een organisatie of team van professionals. Je hebt het leidinggevende jezelf op authentieke leidinggeven onder de knie en toch heb je het idee dat je er nog onvoldoende van wijze als instrument in te zetten. Daar- jezelf in kwijt kunt en worstel je af en toe met de rol die je vervult. Deze leer- bij dragen we concepten en technieken gang is bedoeld om je meer inzicht te geven in hoe de aspecten van je identiteit over, die je zelf in je leiderschap kunt en persoonlijkheid je leiderschap beïnvloeden, en hoe je jezelf als instrument gebruiken. De focus ligt op jezelf beter beter kan inzetten. Doel is om: leren kennen in relatie tot je omgeving • te begrijpen en te ervaren hoe jouw identiteit en persoonlijkheid je leider- en je medewerkers. In de leergang schap bepalen en jezelf hierin verder te ontwikkelen; besteden we veel aandacht aan de • je instrumenten eigen te maken waarmee je je persoonlijke effectiviteit als wijze waarop elementen van je leidinggevende kan vergroten; persoonlijkheid je leiderschap bepalen. • bewust te worden van je passies, drijfveren, overtuigingen en waarden, die We gebruiken daarbij onder meer het betekenis geven aan je leiderschap; Het Enneagram: persoonlijkheids- • te leren werken met gereedschappen uit TA, NLP en Mindfulness. Enneagram. typering op basis van oude wijsheid- tradities en moderne psychologie Voor wie? Je geeft leiding aan professionals in zorg, welzijn, onderwijs, woningbedrijf, waterschap of een daaraan verwante sector. Je hebt meer dan 3 jaar ervaring Wie leiding wil geven moet eerst leiding aan in leidinggeven en je wilt je leiderschapskwaliteiten verder ontwikkelen. Voor zichzelf kunnen geven. de professionals zelf die hun authenticiteit als begeleider willen ontwikkelen bieden we een leergang ‘authentiek begeleiden’ aan. De leergang verzorgen we ook in-company. Tevens kan hiermee een impuls aan intervisie gegeven worden. - Anselm Grün - In deze leergang staan vier invalshoeken centraal: 1. Wie ben jij als leidinggevende? Coachend leiderschap is er op gericht dat Wat is je leiderschapsstijl en op welke persoonlijkheidskenmerken is die medewerkers zelf betere besluiten nemen, in gebaseerd? Hoe herken je die in je geschiedenis en hoe bepalen ze je nu? We werken met persoonlijkheidsstructuren, je levensloop, en de ge- en plaats van jouw besluiten uitvoeren. verboden die je als onbewuste overtuigingen met je meedraagt. 2. Hoe geef je vorm aan verticale en horizontale relaties? Met welke bril kijk je, welk mensbeeld heb je en hoe ben je geneigd jezelf te - Tom van ‘t Hek - positioneren? We besteden aandacht aan waarnemingsposities, omgaan met weerstand en ‘moeilijke’ mensen, copingstijlen, overdracht/tegenover- dracht, dramadriehoek, en geweldloze communicatie. 3. Hoe geef je leiding aan een team? Welke rol pak je van nature gemakkelijk op in groepen, en welk leiderschap Resultaat vraagt jouw team of organisatie? We besteden aandacht aan je eigen Na deze leergang: voorkeursstijlen en aan diagnostiek van teams, gericht op: cultuur, ontwik- • draag je effectiever bij aan de autonomie en de ontwikkeling van je mede- kelingsfase, communicatie en ordening. werkers; 4. Wat is je plek in het systeem en je organisatie? • kan je reflecteren op je onbewuste emoties en patronen in je leidinggeven; Waar voel jij je verantwoordelijk voor, wat is je plek in de organisatie? Met • ken je de thema’s die de helderheid van jouw leiderschap in de weg staan; technieken uit het Systemisch Werk, de groepsdynamica en organisatie- • zet je je persoonlijkheid professioneel in ten dienste van je team of organi- kunde leer je kijken naar de organisatie, de context waarbinnen je werkt, satie; en de pek die jij daar inneemt. Hoe werk je samen? Hoe ga je om met con- • beschik je over handige hulpmiddelen die je meer inzicht geven in de dyna- flicten en tegengestelde belangen? Hoe verbind jij je aan de organisatie en miek van jouw leiderschap. daag je haar waar nodig, uit? Door antwoorden te vinden op deze vragen, leer je om op authentieke wijze regie te voeren over jezelf en je team of organisatie. We maken gebruik van Werkwijze theorieën en oefeningen uit diverse leertradities, zoals het Enneagram, de In de leergang bieden we concepten, modellen en technieken aan uit verschil- Transactionele Analyse, NLP, Systemisch Werk, Emotioneel LichaamsWerk en lende leertradities. Het accent ligt op ervaringsgericht leren. Naast de cogni- Mindfulness. Er is veel ruimte om je eigen ervaringen te onderzoeken, en gele- tieve overdracht is er veel ruimte voor oefenen, ervaren en zelfreflectie. We hou- genheid om te oefenen. Tussen de trainingsdagen in werk je aan opdrachten, den het graag concreet en praktisch, met aandacht voor weten, willen, voelen en vindt er intervisie en individuele coaching plaats. en doen, en je eigen (werk)ervaring als uitgangspunt.