Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Analizat financiare

14,091 views

Published on

 • Sex in your area is here: ❤❤❤ http://bit.ly/2Q98JRS ❤❤❤
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here
 • Dating direct: ♥♥♥ http://bit.ly/2Q98JRS ♥♥♥
     Reply 
  Are you sure you want to  Yes  No
  Your message goes here

Analizat financiare

 1. 1. Analizat Financiare
 2. 2. Kush sherbehet me analiza financiare? <ul><li>Perdorimi i brendshem: </li></ul><ul><li>Menaxheret </li></ul><ul><li>Oficeret </li></ul><ul><li>Auditoret e brendshem </li></ul><ul><li>Keshilltaret </li></ul><ul><li>Oficeret e buxhetit dhe </li></ul><ul><li>Hulumtuesit e tregut </li></ul>
 3. 3. Kush sherbehet me analiza financiare? <ul><li>Akcionaret </li></ul><ul><li>Kreditoret </li></ul><ul><li>Drejtoret e bordit </li></ul><ul><li>Klientet </li></ul><ul><li>Furnitoret </li></ul><ul><li>Rregullatoret </li></ul><ul><li>Avokatet </li></ul><ul><li>Brokeret dhe </li></ul><ul><li>Presi </li></ul>
 4. 4. Informatat e analizave <ul><li>Bilanci kontabel </li></ul><ul><li>Pasqyra e te ardhurave </li></ul><ul><li>Pasqyra e ndryshimeve te kapitalit </li></ul><ul><li>Pasqyra e qarkullimit te parase dhe </li></ul><ul><li>Shenimet </li></ul>
 5. 5. Standardet per krahasim <ul><li>1. Brenda kompanise </li></ul><ul><li>2. Konkurenca </li></ul><ul><li>3. Industria (Mesatarja e </li></ul><ul><li>Udherrefyesit – normat (2:1 – niveli i koeficientit te qarkullimit; 1:1 niveli i testit acid) </li></ul>
 6. 6. Instrumentet apo veglat e analizes <ul><li>Analiza Horizontale (krahasimi nga periudha kohore ne tjetren) </li></ul><ul><li>Analiza Vertikale (krahasimi i treguesve financiar me treguesin financiar baze) </li></ul><ul><li>Analiza me Koeficiente (matja e relacioneve kryesore ne mes treguesve ne pasqyrat financiare </li></ul>
 7. 7. 1. Analiza Horizontale <ul><li>Llogaritja e ndryshimit ne shume parashe: </li></ul><ul><li>Ndryshimi ne para = shuma e parase per periudhen e analizuar – shuma e periudhes baze </li></ul>
 8. 8. 1. Analiza Horizontale <ul><li>b) Llogaritja e ndryshimit ne perqindje </li></ul><ul><li>Ndryshimi ne perqindje (%) = </li></ul><ul><li>shuma e parase per periudhen e analizuar – </li></ul><ul><li>shuma e periudhes baze/shuma e periudhes baze x 100 </li></ul>
 9. 9. Analiza Vertikale <ul><li>Perqindja e thjeshte (%) = shuma e analizes/shuma baze x 100 </li></ul><ul><li>Bilanci kontabel i thjeshte </li></ul><ul><li>Pasqyra e te ardhurave e thjeshte </li></ul><ul><li>Grafiket perkates </li></ul>
 10. 10. Analiza e Koeficienteve <ul><li>Likuiditeti dhe Eficienca </li></ul><ul><li>Solvenca </li></ul><ul><li>Profitabiliteti </li></ul><ul><li>Parashikimi (vleresimi) i Tregut </li></ul>
 11. 11. Likuiditeti dhe Eficienca <ul><li>Likuiditeti nenkupton: posedimi i burimeve per ti kryer obligimet afatshkurtra ne forme te parase – keshit. </li></ul><ul><li>Eficienca tregon: Sa eshte kompania produktive ne shfrytezimin e aseteve. </li></ul><ul><li>Zakonisht matet si: Sa eshte niveli i fitimit ne raport me nivelin e aseteve </li></ul>
 12. 12. Koeficientet kryesor te Likuiditetit dhe Eficiences <ul><li>Kapitali Punues ose Koeficienti i Qarkullimit </li></ul><ul><li>shpreh: </li></ul><ul><li>Aftesine e kompanise t’i paguaj obligimet afatshkurtera </li></ul><ul><li>Koeficienti i qarkullimit: </li></ul><ul><li>Asetet qarkullues/Detyrimet qarkulluese </li></ul><ul><li>Koeficienti i pranueshem 2:1 </li></ul>
 13. 13. Koeficientet kryesor te Likuiditetit dhe Eficiences <ul><li>koeficienti Acid Test ose Koeficienti i shpejte </li></ul><ul><li>Koef. Acid test = Kesh+Investimet afatshkurtera+te arketuarat qarkulluese/Detyrimet qarkulluese </li></ul><ul><li>Koeficienti i pranueshem: 1:1. </li></ul>
 14. 14. Koeficientet kryesor te Likuiditetit dhe Eficiences <ul><li>Qarkullimi i Llogarive te Arketueshme </li></ul><ul><li>= Shitjet Net/Llogarite e Arketueshme Mesatare; </li></ul><ul><li>Qarkullimi i Inventarit </li></ul><ul><li>= Kostoja i Mallrave te Shitura/Inventarit Mesatar; </li></ul><ul><li>Qarkullimi Total i Aseteve </li></ul><ul><li>= Shitjet Net/Mesatarja e Totalit te Aseteve; </li></ul>
 15. 15. Solvenca <ul><li>Koeficienti i Borxhit = Detyrimet Totale/Detyrimet Totale + Kapitali Total </li></ul><ul><li>Koeficienti i Kapitalit = Kapitali Total/ Kapitali Total + Detyrimet Totale </li></ul>
 16. 16. Profitabiliteti <ul><li>Aftesia e kompanise te prodhoje fitim net nga shitja. </li></ul><ul><li>Marzha e Profitit = Fitimi Net/Shitja Net; </li></ul><ul><li>Kethimi ne Asetet Totale = Fitimi Net/Asetet Totale Mesatare </li></ul>
 17. 17. Parashikimi (Vleresimi) i Tregut <ul><li>Koeficienti Cmim – Fitim = Cmimi i Aksionit ne treg/Fitimet per Aksion </li></ul><ul><li>Ky koeficient tregon vleresimin e aksionit ne treg (mbivleresimin apo nenvleresimin) </li></ul>

×