Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Lípids 2

2,298 views

Published on

http://aixoplugat.blogspot.com

 • Be the first to comment

Lípids 2

 1. 1. 1<br />Elslípids<br />Són substàncies orgàniques formades per:<br /><ul><li>C, H i O (aquest últim en proporcions molt baixes)
 2. 2. insolubles en l’aigua i en altres dissolvents polars.
 3. 3. solubles en dissolvents orgànics (èter, cloroform, etc.)</li></li></ul><li>2<br />Elslípids<br />Classificació:<br />a) Lípids saponificables: contenen àcids grassos.<br />* Simples:<br /> - Acilglicèrids<br /> - Cèrids<br />* Complexos:<br /> - Fosfoglicèrids<br /> - Fosfoesfingolípids<br /> - Glicoesfingolípids<br />b) Lípids insaponificables<br />* Isoprenoides <br /> - Terpens<br /> - Esteroides<br />* Prostaglandines<br />
 4. 4. 3<br />Elslípids<br />Elsàcidsgrassos<br /><ul><li>cadenes hidrocarbonatadesalifàtiques (lineals). (- CH2 – CH2 – CH2 - )
 5. 5. normalment amb un nombre parell d’àtoms de carboni acabades amb un grup carboxílic (- COOH).
 6. 6. tenen una part polar (COO-) i la resta (- CH2 -) és hidrofòbica.</li></li></ul><li>4<br />Elsàcidsgrassos<br />N’hi ha dos tipus:<br />Àcids grassos saturats: només tenen enllaços simples en la cadena hidrocarbonatada.<br /> * Àcid Palmític C16H32O2: sòlid i blanc a temperatura ambient. D’origen animal.<br />* Àcid Esteàric C18H36O2<br />b) Àcids grassos insaturats: amb 1 o més dobles enllaços.<br />* MONOINSATURATS: Àcid olèic: C18 amb doble entre 9-10: líquid a temperatura ambient. D’origen vegetal.<br />* POLIINSATURATS: Àcid Linoleic<br />(Pàg. 47)<br />
 7. 7. 5<br />Elsàcidsgrassos<br />Propietatsquímiques:<br />1. Esterificació: Reacciód’àcid gras amb un alcohol. Formaciód’unenllaç éster i un H2O<br />2. Saponificació: Reacciód’unàcid gras amb una base forta (NaOH o KOH). Formacióde sabó.<br />3. Autooxidació: pèrdua del doble enllaçd’unàcid gras insaturat en presènciad’oxigen.<br />
 8. 8. 6<br />Elsàcidsgrassos<br />Propietatsfísiques:<br />Propietat física: Són hidrofòbics o lipòfils<br />
 9. 9. 7<br />Elsàcidsgrassos<br />Propietatsfísiques:<br />En aigua es formen diferents estructures:<br />Capes lipofíliques que suren, donada la sevabaixadensitat<br />Formació de micelesmonocapes o bicapessi hi trobemaigua en el seuinterior. <br />
 10. 10. 8<br />Elsàcidsgrassos<br />Propietatsfísiques:<br />SOLUBILITAT:<br /><ul><li>àc. Alifàtics de 4 a 6 C: solubles en aigua. No es consideren àc. Grassos.
 11. 11. àc. Grassos a partir 8 C: insolubles.
 12. 12. Sabons: AMFIPÀTIQUES. Molèculesbipolars:
 13. 13. Parthidròfila: grupcarbozilionitzat (- COO-) ambrelacióambl’aigua.
 14. 14. Parthidròfoba: cadena hidrocarbonada, enllaços de Van Der Waals ambmolèculeslipídiques.</li></li></ul><li>9<br />Elsàcidsgrassos<br />Propietatsfísiques:<br />SOLUBILITAT:<br /><ul><li>MICEL·LES:
 15. 15. Monocapes: atrapa l’aire i té efecteespumós.
 16. 16. Bicapes: conté gotetetes de lípids i té efecteemulsionant o detergent.</li></li></ul><li>10<br />Elsàcidsgrassos<br />Propietatsfísiques:<br />PUNT DE FUSIÓ:<br />Elsàcidsgrassostendeixen a agrupar-se perquè entre elsgrupscarboxilss’estableixenenllaçosd’hidrogen, i en elstramslipòfils es formen enllaços per forces de Van der Waals.<br />Àcidsgrassosinsaturats: punts de fusiómésbaixospels «colzes».<br />
 17. 17. 11<br />Elslípids saponificables<br /><ul><li>Hololípids, lípids simples o greixos: acilglicèrids</li></ul>Són èsters de la glicerinai àcids grassos<br />Si es substitueixen els tres hidroxils es produeix un triacilglicèrido triglicèrid.<br />Aquest pot estar en forma:<br />a) sòlida: Sèus<br />b) semisòlida: Manteques<br />c) líquida: Olis (si els àcids grassos insaturats s’hidrogenen es formen les margarines)<br />Com tenen pocs oxígens poden oxidar-se molt per la qual cosa són molt energètics (9,4 kcal/g)<br />S’acumulen en adipòcits i tenen també funció d’aïllant tèrmic i de protecció d’òrgans.<br />
 18. 18. 12<br />Elslípids saponificables<br /><ul><li>Hololípids, lípids simples o greixos: acilglicèrids</li></ul>Estàn mancats de polaritat. Per això s’anomenen greixos neutres.<br />Aquest enllaç es pot trencar per:<br />- Hidròlisi: trencament d’un enllaç orgànic en presència d’aigua i potenciat per temperatura, presència de àcids o de sals<br />- Saponificació: fer bullir-los en hidròxid sòdic o potàssic donant lloc a un sabó<br />
 19. 19. 13<br />triacilglicèrids<br />
 20. 20. 14<br />Elshololípids, lípids simples o greixos: ceres<br />Són d’origen natural i es formen per la unió d’un alcohol lineal i monovalent (un sol grup hidroxil) amb un àcid gras de cadena llarga.<br /> Tenen una funció protectora i aïllant de l’aigua.<br /> Ex: palmitat de miricil CH3-(CH2)14-CO-O-(CH2)30-CH3<br />
 21. 21. 15<br />ceres<br />
 22. 22. 16<br />Elslípids<br />Elsheterolípids o lípidscomplexos: FOSFOLÍPIDS<br /><ul><li>Fosfoglicèrids
 23. 23. Glicoesfingolípids</li></ul>Principalsmolècules de la BICAPA LÍPIDA de la memb. Pl.<br />Són lípids saponificables en què es troben àtoms de fòsfor i de nitrogen. Unió de:<br /><ul><li>glicerina
 24. 24. amb enllaços èster amb dos àcids grassos
 25. 25. un àcid fosfòric (àcid fosfatídíc)
 26. 26. i aquest pot estar unit amb:</li></ul> * aminoàcid<br /> * aminoalcohol<br /> * base nitrogenada<br />
 27. 27. 17<br />FOSFOLÍPIDS: fosfoglicèrids<br />Sónelsmésabundants.<br />Formats per:<br /><ul><li>glicerina
 28. 28. amb enllaços èster amb dos àcids grassos
 29. 29. un àcid fosfòric (àcid fosfatídíc)
 30. 30. i aquest pot estar unit amb:</li></ul> * aminoalcohol : alcohol amb grup amino (- NH2).<br />Lecitina: fosfatidilcolinaabundant en el rovell de l’ou<br />
 31. 31. 18<br />fosfoglicèrids<br />
 32. 32. 19<br />Fosfoglicèrids<br />Són compostos amb una part polar (hidrofílica) i una altra hidròfoba, donant una estructura bipolar. Forma part de totes les membranes cel·lulars.<br />Altresradicalspossiblessón:<br />a) Fosfatidiletanolaminao cefalina<br /> HO – CH2 – CH2 – NH2<br />b) Fosfatidilserina<br /> HO – CH2 – CH – COOH<br />NH2<br />
 33. 33. 20<br />FOSFOLÍPIDS: fosfoesfingolípids<br />Formats per:<br /><ul><li> amb enllaços èster amb un àcid gras
 34. 34. esfingosina (aminoalcohol de cadena llarga)
 35. 35. un àcid fosfòric (àcid fosfatídíc)
 36. 36. i aquest pot estar unit amb:</li></ul> * aminoalcohol : alcohol amb grup amino (- NH2).<br />Esfingomielina: membrana plasmàtica i abundant a les beines de mielina que protegeixenelsaxons de les neurones.<br />
 37. 37. 21<br />Fosfoesfingolípids (repetició):<br />Ésters formats per:<br /> - àcid gras<br /> - esfingosina<br />- grup fosfat<br /> - aminoalcohol<br />Esfingomielina: el més abundant. A memb. Plasmàtiques i beines de mielina. Comportament amifpàtic.<br />
 38. 38. 22<br />Elsheterolípids o lípids complexos: GLICOLÍPIDS<br />Glicoesfingolípids:<br />Formats per:<br />- àcid gras<br />- esfingosina<br />- glúcid<br />No presenten grup fosfat. <br />En bicapes lipídiques de les memb. plasmàtiques. Receptors de molècules externes. Abundants a les neurones de cervell. En els botons sinàptics del sist. Nerviós: receptors neurotransmisors.<br />Es localitzen en membranes del sistema nerviós.<br />* esfingomielines: contenen una colina <br />* cerebròsids: contenen monosacàrid<br />* gangliòsids: contenen un oligosacàrid<br />(pàg. 53)<br />
 39. 39. 23<br />3.2. Elslípids<br />3. Elslípidsinsaponificables<br /><ul><li>No presenten àcids grassos.
 40. 40. Són els que deriven de l’isoprè (metilbutadiè) (1)</li></ul> CH2 = C – CH = CH2<br />CH3<br /><ul><li>O de l’esterà (ciclopentàperhidrofenantrè) (2)</li></ul>N’hi ha dos tipus fonamentals:<br />* 1. Isoprenoides o Terpens<br /> * 2. Esteroides<br />
 41. 41. 24<br />3.2. Elslípids<br />3. Elslípidsinsaponificables<br />Isoprenoides o Terpens: contenen entre 2-8 molècules d’isoprè (2-metil-1,3-butadiè):<br /> * Monoterpens: 2 molècules d’isoprè. Substàncies oloroses: mentol, eucaliptol, limonè, geraniol.<br /> * Diterpens: 4 molècules d’isoprè. Fitol (clorofil·la), Vitamina A: important per la visió, Vitamina E: l’avitaminosi produeix esterilitat en rates i és un bon antioxidant, Vitamina K: antihemorràgica.<br /> * Triterpens: 6 molècules d’isoprè. Esqualè (a partir del qual se sintetitza el colesterol al fetge).<br /> * Tetraterpens: 8 molècules d’isoprè. Carotenoides vegetals: pigments.<br /> * Politerpens: més de 8 molècules d’isoprè. Cautxú<br />
 42. 42. 25<br />3.2. Elslípids<br />3. Elslípidsinsaponificables<br />
 43. 43. 26<br />3.2. Elslípids<br />3. Elslípidsinsaponificables<br />2. Esteroides: tenen com a base molecular l’esterà.<br />N’hi ha dos tipus:<br /> a) Esterols: p.e:colesterol<br /> b) Esteroides: p.e.: hormones sexuals<br />
 44. 44. 27<br />Esteroides<br />Esterols<br /><ul><li>Esteroides que poseeixen:
 45. 45. Un grup hidroxil al Carboni 3
 46. 46. Una cadena alifàtica en el Carboni 17</li></ul>Colesterol: El seu excés pot provocar arteroesclerosi.<br /><ul><li>Funció estructural de les membranes cel·lulars animals i de la de mielina.
 47. 47. D’ell deriven gairebè tots els esteroides.</li></li></ul><li>28<br />Esteroides<br />Esterols<br /><ul><li>Funció fisiològica: a partir d’ell es fabriquen determinats esteroides com:</li></ul> * Àcids biliars en el fetge per digerir lípids.<br /> * Vitamines D: esterols que regulen el metabolisme del Calci i la seva absorció intestinal. La seva mancança origina raquitisme en els infants i osteomalàcia en els adults.<br />* Estradiol: hormona encarregada de regular l’aparició dels caràcters sexuals secundaris femenins.<br />
 48. 48. 29<br />Esteroides<br /> Hormones esteroides<br />Hormones esteroides: tenen un àtom d’Oxigen unit al Carboni 3 per mitjà d’un doble enllaç.<br /> * Hormones suprarenals<br /> - aldosterona: incrementa la reabsorció d’ions sodi i clorur al ronyó.<br /> - cortisol: afavoreix la síntesi de glucosa i glicogen i el catabolisme de lípids i proteïnes.<br /> * Hormones sexuals<br /> - progesterona: prepara els òrgans sexuals femenins per a la gestació.<br /> - testosterona: responsable dels caràcters sexuals masculins.<br />
 49. 49. 30<br />3.2. Elslípids<br />3. Elslípidsinsaponificables<br />
 50. 50. 31<br />Prostaglandines<br />Derivades de l’àcidprostanoic:<br />- un anellciclopentà.<br />- duescadenesalifàtiques<br />Funcions de:<br /><ul><li>Estimular elsreceptors del dolor i iniciar la vasodilataciódelscapilars.
 51. 51. Feraparèixer la febre.
 52. 52. Disminuir la pressiósanguínia.
 53. 53. Reduir la secreció de sucsgràstics
 54. 54. Estimular la musculatura llisa de l’úter</li></li></ul><li>32<br />Funcionsdelslípids<br /><ul><li> RESERVA ENERGÈTICA: principal reserva energètica de l’irganisme.
 55. 55. ESTRUCTURAL: bicapeslipídiques.
 56. 56. PROTECTORA: elsacilglicèridsrecobreixenelsòrgans per protegir-los delscops; les ceresrecobreixen la superfície del apell, elsfruits, les plomes i elsgreixos, i actuencom a aIllantstèrmics.
 57. 57. BIOCATALITZADORA: vitamineslipídiques, hormones i prostaglandines.
 58. 58. TRANSPORTADORA: emulsió de lípidsgràciesalsàcidsbiliars i elsproteolípids.</li>

×