Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์

802 views

Published on

Published in: Technology, News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์

  1. 1. แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รายวิชา เทคโนโลยี2 (ง.32102) กลุ่มสาระการเรียนรู้ การงานอาชีพและเทคโนโลยี (คอมพิวเตอร์) ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ----------------------------------------------------------------------- 1. ชื่อโครงงาน การพัฒนาเว็บบล็อก (webBlog) ด้วย Blogger เรื่อง Mac Book (Istudio) 2. ประเภทของโครงงาน  โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา  โครงงานพัฒนาเครื่องมือ  โครงงานประเภทการทดลองทฤษฎี  โครงงานประเภทการประยุกต์ใช้งาน  โครงงานพัฒนาเกม 3. ชื่อ สกุลผู้เสนอโครงงาน 1. นายศรราม บุญศรี ชั้น ม.5/1 เลขที่ 3 2. นายธนวัฒน์ สาแสน ชั้น ม.5/1 เลขที่ 5 3. นางสาวปติญานนท์ บุญนุ่น ชั้น ม.5/1 เลขที่ 11 4. นางสาวธิดาพร พาอินทร ชั้น ม.5/1 เลขที่ 19 4. ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงาน นางสาวเบญญาสิริ แก้วเบี่ยง ตาแหน่ง ครู ค.ศ.1 5. ชื่อครูที่ปรึกษาโครงงานร่วม - 6. แนวคิด ที่มา และความสาคัญ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประกอบด้วยผลิตภัณฑ์หลักที่มากไปกว่าโทรศัพท์และค อมพิวเตอร์ เช่น แฟกซ์, อินเทอร์เน็ต, อีเมล์ ทาให้สารสนเทศเผยแพร่หรือกระจายออกไปในที่ต่าง ๆ ได้สะดวก เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทาให้ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และต้นทุนการใช้ ICT มีราคาถูกลงมาก ในปัจจุบันเราสามารถเห็นรูปแบบการแข่งขันกันใช้ Social media เพื่อโฆษณาผลิตภัณฑ์ของบริษัทต่างๆเป็นจานวนมาก ซึ่งสาหรับการใช้ Social media ในประเทศไทยนั้น Facebook และ Twitter เป็นสังคม Social media ที่มีอัตราการเติบโตสูงที่สุดในประเทศไทย ในการทาเรื่อง macbook นี้เป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการใช้ มีทั้งลูกเล่นต่างๆที่มีมากมายมากกว่าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คทั่วไป ซึ่งโปรแกรมทั้งหลายช่วยในการทางานในหลายๆด้านอีกด้วย ดั้งนั้นเราจึงจัดทาเรื่อง macbook ขึ้นมา
  2. 2. 7.วัตถุประสงค์ 7.1 เพื่อศึกษาและพัฒนาเว็บบล็อก(WebBlog) ด้วย Blogger เรื่อง MacBook 7.2 เพื่อศึกษาค้นคว้าเรื่องที่สนใจเกี่ยวกับ MacBook 7.3 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก blogger ได้ด้วยตนเองและนามาประยุ กต์ใช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น 7.4 เพื่อให้สามารถตอดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนละผู้สนใจทั่วไป 8.หลักการและทฤษฏี 8.1 ความหมายของweblog Blog ก็คล้ายๆกับไดอารี่ที่ทุกคนรู้จักกันดีนั่นเองแต่ความหมายของ Blo g (ย่อมาจาก weblog หรือ web log) หมายถึง เว็บไซต์ที่มีรูปแบบง่าย ๆ โดยเนื้อหาใน blog จะแยกเป็นส่วนย่อย ๆวางอยู่เรียงกันตามลาดับเวลาที่เขียนเนื้อหานั้น เริ่มต้นด้วยเนื้อหาส่วนที่อัปเดต(update) ใหม่สุด แล้วไล่ย้อนหลังกลับไปเรื่อย ๆ blog แตกต่างจาก ไดอารี่ออนไลน์คือ เนื้อหาใน blog จะเรียงลาดับจากใหม่ไปเก่า กลับกันกับไดอารี่ที่มักมีแต่เนื้อหาของวันที่ปัจจุบัน หรือไม่ก็เรียงจากข้อความเก่า (เขียนก่อน) ไปหาใหม่ (เขียนทีหลัง) ไม่ได้มีจุดประสงค์เพื่อการบันทึกเรื่องราวประจาวันเพียงอย่างเดียวเหมือนกับความหมายของไดอารี่ Google Apps เป็นระบบซอฟต์แวร์บริหารองค์กรผ่านอินเทอร์เน็ต เป็นเว็บแอพพลิเคชัน ซอฟต์แวร์บนอินเทอร์เน็ตมีทั้งข้อดีและข้อเสียแตกต่างกันไป 8.2 ประเภทของ Blog บล็อกที่เราเห็นอยู่ในปัจจุบันนี้ ใช่มีเพียงแค่บล็อกที่เป็นตัวหนังสือและรูปภาพเท่านั้น หรือ มีแค่ออนไลน์ไดอารี่ เราแบ่งบล็อกออกได้ ดังต่อไปนี้ 1. แบ่งตามลักษณะของมีเดียที่มีในบล็อกได้แก่ 1.1 Linklog บล็อกแบบนี้น่าจะเป็นบล็อกรุ่นแรก ๆเป็นบล็อกที่รวมลิ๊งก์ที่เจ้าของบล็อกสนใจเอาไว้ ถ้าคณยังจาผู้ให้กาเนิดคาว่า “บล็อก” ที่ชื่อ จอห์น บาจเจอร์ได้ นั่นแหล่ะครับ robotwisdom.com ของเขาคือตัวอย่างของ linklog นั่นเอง แม้ว่าจะบล็อกแบบนี้จะเป็นการรวมลิ๊งก์เท่านั้น แต่ก็ไม่เรียงเหมือนว็บไดเร็กทอรี่ เพราะเจ้าของบล็อกจะโพสต์ลิ๊งก์ของเขา 1– 2ลิ๊งก์ต่อโพสต์เท่านั้นครับ ใครที่อยากมีบล็อกเป็นของตนเองแต่ยังนึกไม่ออกว่าจะทาบล็อกแบบไหน linklog น่าจะเป็นการเริ่มต้นการ ทาบล็อกได้เป็นอย่างดี 1.2 Photoblog ชื่อก็บอกอยู่แล้วครับว่า Photo บล็อกประเภทนี้เน้นในโพสต์ภาพถ่ายที่เจ้าของบล็อกอยากนาเสน อ และมักจะไม่เน้นที่จะเขียนข้อความมากนัก บางบล็อกเรียกได้ว่าภาพโดยเจ้าของบล็อกล้วน ๆ เลยครับ
  3. 3. 1.3. Vlog ย่อมาจาก Videoblog เป็นบล็อกที่รวมวิดีโอคลิปไว้ในบล็อก Vlog เป็นบล็อกที่เรียกได้ว่าเป็นบล็อกที่ นิยมทากันมากในอนาคต เพราะการเจริญเติบโตของไฮสปีด อินเตอร์เน็ต หรือ อินเตอร์เน็ตบอร์ดแบนด์ ที่ทาให้การถ่ายทอดเสียง ภาพเคลื่อนไหว 2. แบ่งตามประเภทเนื้อหา ได้แก่ 2.1 บล็อกส่วนตัว(Personal Blog) นาแสนอความคิดเห็น กิจวัตรประจาวันของเจ้าของบล็อกเป็นหลัก 2.2 บล็อกข่าว(News Blog) บล็อกที่นาเสนอข่าวเป็นหลัก 2.3 บล็อกกลุ่ม(Collaborative Blog) เป็นบล็อกที่เขียนกันเป็นกลุ่ม เช่นblognone.com 2.4 บล็อกการเมือง(Politic Blog) ว่าด้วยเรื่องการเมืองล้วน ๆ 2.5 บล็อกเพื่อสิ่งแวดล้อม(Environment Blog) พูดถึงเรื่องราวของธรรมชาติและการรักษาสิ่งแวดล้อม 2.6 มีเดียบล็อก(Media Blog) เป็นบล็อกที่วิเคราะห์สื่อต่างๆ สารคดีและสิ่งที่เกี่ยวกับสื่อ เช่น oknation.net/blog/black ของสุทธิชัย หยุ่น 2.7 บล็อกบันเทิง(Entertainment Blog) บล็อกที่นาเสนอเรื่องราวบันเทิงทั้งทางจอแก้ว และจอเงิน เรื่องซุบซุดารา กองถ่าย ฯลฯ 2.8 บล็อกเพื่อการศึกษา(Educational Blog) ในโรงเรียน หรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศมักจะใช้บล็อกเป็นสื่อในการสอนหรือ แลกเปลี่ยนความคิดกัน 2.9 ติวเตอร์บล็อก(Tutorial Blog) เป็นบล็อกที่นาเสนอวิธีการต่าง 3. เว็บไซต์ที่ให้บริการ www.blogger.com www.exteen.com www.mapandy.com www.buddythai.com www.imigg.com www.5iam.com www.blogprathai.com www.ndesignsblog.com www.idatablog.com www.inewblog.com www.onblogme.com www.freeseoblogs.com www.sumhua.com www.diaryi.net www.istoreblog.com www.skypream.com www.thailandspace.com www.sungson.com www.gujaba.com www.sabuyblog.com www.ugetblog.com www.jaideespace.com www.maxsiteth.com www.my2blog.com 9. ขอบเขตของโครงงาน 1. จัดทาโครงงานคอมพิวเตอร์ การพัฒนาเว็บบล็อก (Webblog) ด้วย Bloggerเรื่องMacBook 2. วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือหรือโปรแกรมที่ใช้ในการพัฒนา ได้แก่
  4. 4. 2.1 เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 2.2 เว็บไซต์ที่ให้บริการ www.Blogger.com 2.3 เว็บไซต์ที่ใช้ในการติดต่อสื่อสาร เช่น www.facebook.com www.hotmail.com www.google.com 2.4 โปรแกรมตัดต่อและตกแต่งรูปภาพ เช่นAdobe Photoshop CS4 และPhotoScape 2.0 10.ขั้นตอนและแผนดาเนินงาน ที่ ขั้นตอนการดาเนินงาน ระยะเวลาดาเนินงาน เดือนพฤศจิกายน เดือนธันวาคม สัปดาห์ที่ สัปดาห์ที่ 1 2 3 4 1 2 3 4 1 คิดหัวข้อโครงงาน  2 ศึกษาและค้นคว้าข้อมูล  3 จัดทาโครงร่างเพื่อนาเสนอ  4 ปฏิบัติการจัดทาโครงงาน  5 นาเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงงานครั้งที่ 1  6 นาเสนอรายงานความก้าวหน้าของโครงงานครั้งที่ 2  7 ปรับปรุง ทดสอบ  8 จัดทาเอกสารรายงานโครงงาน  9 ประเมินผลงาน  10 นาเสนอโครงงานผ่านเว็บ blog  11. สถานที่ดาเนินงาน ห้องเรียนคอมพิวเตอร์ ICT โรงเรียนดงขุยวิทยาคม อาเภอชนแดน จังหวัดพชรบูรณ์
  5. 5. 12. ผลที่คาดหวังว่าจะได้รับ (ให้เขียนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว) 12.1 ได้รับความรู้เกี่ยวกับพัฒนาเว็บบล็อก (WebBlog) ด้วย Blogger เรื่อง Mac book 12.2 ไดรับความรู้เกี่ยวกับเรื่องที่นามาเป็นบทเรียนในการสร้างเว็บบล็อกคือเรื่อง Mac book 12.3 ผู้เรียนสามารถพัฒนารูปแบบของเว็บบล็อกจาก Blogger ได้ด้วยตนเองและนามาประยุกต์ใ ช้ให้เข้ากับการเรียนรู้ของตนเองมากยิ่งขึ้น 12.4 สามารถติดต่อสื่อสารกันได้ระหว่างครู เพื่อนและผู้สนใจทั่วไปเพื่อสร้างเป็นเครือข่ายการเรี ยนรู้ผ่านเว็บบล็อกได้ 12.5 ได้นาเอาเทคโนโลยีสารสนเทศยุคใหม่มาใช้อย่างมีคุณค่า และสร้างสรรค์ 13. เอกสารอ้างอิง http://chatchanee94.blogspot.com http://jingjai-21.blogspot.com/2007/09/blog_7483.html http://book.manacomputers.com/free-make-blog-list-and-adsense ลงชื่อ.................................................... (นายศรราม บุญศรี) ผู้เสนอโครงงาน ลงชื่อ.................................................. (นางสาวเบญญาสิริ แก้วเบี่ยง) ครูที่ปรึกษาโครงงาน

×