Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
ชุดที่ 3   เอกสารชุดแนวทางพัฒนาการเรียนรู้       สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้           ...
เอกสารชุดแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้     สำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้              ชุดที...
เรื่อง    เทคนิค	วิธีการและสื่อสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้	       ด้านการเขียน	เล่มที่	2ผู้จัด...
คำ�นำ�	     เอกสารชุด	“แนวทางพัฒนาการเรียนรู้	สำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้”	นี้	ได้จัดทำาและเผยแพร่คร...
สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน	 ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำาเอกสารชุดนี้	หวังเป็นอย่างยิงว่าเอกสารนีจะก่อให้เก...
ส�รบัญเรื่อง	    	 			                                                 ...
เรื่อง	 	 			                                                       ...
บทนำ�1. ความสำาคัญ	       ความบกพร่องทางการเรียนรู้	เป็นความผิดปกติทางสมองในกระบวนการเรียนรู้	ทีอาจส่งผลต่อการ   ...
3. จุดประสงค์	    3.1		พื่อให้นักเรียนสามารถเขียนตัวอักษรได้ถูกต้อง      เ	    3.2		พื่อให้นักเรียนสามารถเขียน...
5.4.1	 แผนการจัดกิจกรรมหนูจ๋าช่วยครูหาหน่อย		    	 5.4.2	แผนการจัดกิจกรรมเขียนเป็นคำาจำาให้แม่น	    	 5.4.3	แผนการ...
6.2	 ใช้เทคนิค	 วิธีการ	 และสื่อการเรียนการสอนสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนตามลำาดับดังนี้		 ...
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้   สำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนปัญหาที่	2	นักเรียนเขียนพยัญชนะ	...
คำ�ชี้แจง          แผนก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้  สำ�หรับนักเรียนที่มีคว�มบกพร่องท�งก�รเรียนรู้ด้�นก�รเขียนปัญหาท...
แผนก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ที่ 1 อักษรนำ�ท�ง1. ปัญหา	 		     		    นักเรียนเขียนพยัญชนะ	สระ	และตัวเลขกลับด้านคล้าย...
7.3	เกณฑ์การประเมิน	    	 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ	608. ข้อเสนอแนะ	    8.1	 แบบฝึกทักษะและแบบทดสอบที่นำาเส...
แบบฝึกทักษะที่ 1 อักษรนำาทางคำาสั่ง เขียนพยัญชนะตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง      ง งงงงงงงง      ง      ...
แบบฝึกทักษะที่ 2 อักษรนำาทางคำาสั่ง เขียนพยัญชนะตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง     ช ชชชชชชชช     ช     ช ...
แบบฝึกทักษะที่ 3 อักษรนำาทางคำาสั่ง เขียนพยัญชนะตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง     ซ ซซซซซซซซ     ซ     ซ ...
แบบฝึกทักษะที่ 4 อักษรนำาทางคำาสั่ง เขียนพยัญชนะตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง     บบบบบ     บ     บ    ...
แบบฝึกทักษะที่ 5 อักษรนำาทางคำาสั่ง เขียนพยัญชนะตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง      ข ขขขขข      ข      ข ...
แบบฝึกทักษะที่ 6 อักษรนำาทางคำาสั่ง เขียนพยัญชนะตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง 1 ลากเส้นภายใน   ส. เสือ        ...
แบบฝึกทักษะที่ 7 อักษรนำาทางคำาสั่ง เขียนพยัญชนะตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง                    3  ...
แบบฝึกทักษะที่ 8 อักษรนำาทางคำาสั่ง เขียนพยัญชนะตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง                    3  ...
แบบฝึกทักษะที่ 9 อักษรนำาทาง         ยย ย ยคำาสั่ง เขียนพยัญชนะตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง          ...
แบบทดสอบที่ 1 อักษรนำาทางคำาสั่ง ให้นักเรียนเขียนพยัญชนะให้ตรงกับภาพ ภาพละ 5 ตัว                   18
แบบทดสอบที่ 2 อักษรนำาทางคำาสั่ง ให้นักเรียนเขียนพยัญชนะให้ตรงกับภาพ ภาพละ 5 ตัว                   19
แบบทดสอบที่ 3 อักษรนำาทางคำาสั่ง ให้นักเรียนเขียนพยัญชนะให้ตรงกับภาพ ภาพละ 5 ตัว                   20
แผนก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ที่ 2 สระไทยง่�ยนิดเดียว1. ปัญหา	 	      	            	    นักเรียนเขียนพยั...
8. ข้อเสนอแนะ	    8.1	 แบบฝึกทักษะและแบบทดสอบที่นำาเสนอนี้	 เป็นเพียงแนวทางและตัวอย่างในการพัฒนาการเขียนสระกลับด้านคล้า...
แบบฝึกทักษะที่ 1 สระไทยง่ายนิดเดียวคำาสั่ง เขียนสระตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง                     ...
แบบฝึกทักษะที่ 2 สระไทยง่ายนิดเดียวคำาสั่ง เขียนสระตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง                     ...
แบบฝึกทักษะที่ 3 สระไทยง่ายนิดเดียวคำาสั่ง เขียนสระตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง                     ...
แบบฝึกทักษะที่ 4 สระไทยง่ายนิดเดียวคำาสั่ง เขียนสระตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง                    ี ...
แบบทดสอบที่ 1 สระไทยง่ายนิดเดียวคำาสั่ง เขียนสระตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง                    เ  ...
แบบทดสอบที่ 2 สระไทยง่ายนิดเดียวคำาสั่ง เขียนสระตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง                  โ    ...
แผนก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ที่ 3 เลขไทยแสนสนุก1. ปัญหา	    	   		    นักเรียนเขียนพยัญชนะ	สระ	และตัวเลขกลับด้านคล้...
7.3	เกณฑ์การประเมิน		   	 นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ	608. ข้อเสนอแนะ	    8.1	 แบบฝึกทักษะและแบบทดสอบที่นำาเส...
แบบฝึกทักษะที่ 1 เลขไทยแสนสนุก  ๑คำาสั่ง เขียนเลขไทยตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง ๑๑๑๑ ๑๑๑๑ ๑๑๑๑ ๑๑๑๑        ...
แบบฝึกทักษะที่ 2 เลขไทยแสนสนุก                ๒คำาสั่ง เขียนเลขไทยตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง  ๒๒๒๒ ...
แบบฝึกทักษะที่ 3 เลขไทยแสนสนุก                 ๖คำาสั่ง เขียนเลขไทยตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง   ๖๖๖๖...
แบบฝึกทักษะที่ 4 เลขไทยแสนสนุก                ๘คำาสั่ง เขียนเลขไทยตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง  ๘๘๘๘ ...
แบบฝึกทักษะที่ 5 เลขไทยแสนสนุก                ๙คำาสั่ง เขียนเลขไทยตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง ๙    ...
แบบฝึกทักษะที่ 6 เลขไทยแสนสนุก                ๔คำาสั่ง เขียนเลขไทยตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง ๔๔๔๔ ๔๔...
แบบฝึกทักษะที่ 7 เลขไทยแสนสนุก                ๕คำาสั่ง เขียนเลขไทยตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง  ๕   ...
แบบทดสอบที่ 1 เลขไทยแสนสนุกคำาสั่ง เขียนเลขไทยตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง                 ๗  ……………………...
แบบทดสอบที่ 2 เลขไทยแสนสนุก                 ๕คำาสั่ง เขียนเลขไทยตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง  ……………………...
แบบทดสอบที่ 3 เลขไทยแสนสนุกคำาสั่ง เขียนเลขไทยตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง                 ๔  ……………………....
แบบทดสอบที่ 4 เลขไทยแสนสนุกคำาสั่ง เขียนเลขไทยตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง                 ๙  ……………………...
แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้      สำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนปัญหาที่	3		 นักเรียนมีควา...
คำ�ชี้แจง          แผนก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้  สำ�หรับนักเรียนที่มีคว�มบกพร่องท�งก�รเรียนรู้ด้�นก�รเขียนปัญหาท...
แผนก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ แฝดคนละฝ�1. ปัญหา	     นักเรียนมีความสับสนในการเขียนพยัญชนะหรือตัวเลขทีมลกษณะคล้ายกัน	เช่...
7. การวัดและประเมินผล	   7.1	วิธีวัด	   	 7.1.1	การสังเกตพฤติกรรม	   	 7.1.2	การทดสอบ	   7.2	เครื่องมือ	   	 7.2...
แบบฝึกทักษะที่ 1 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ   ว อ     ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะว ว ว วอ ...
แบบฝึกทักษะที่ 2 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ  พ ฬ     ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะพ พ พ พฬ ฬ ...
แบบฝึกทักษะที่ 3 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ   ฟ ฬ     ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะฟ ฟ ฟ ฟฬ ฬ...
แบบฝึกทักษะที่ 4 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ   ม น     ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะม ม ม มน น...
แบบฝึกทักษะที่ 5 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ   ว ล     ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะว ว ว วล ...
แบบฝึกทักษะที่ 6 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ  ญ ณ     ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะญญญญณณณณ  ...
แบบฝึกทักษะที่ 7 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ   ว ง     ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะว ว ว วง ...
แบบฝึกทักษะที่ 8 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ  ฌ ฏ     ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะฌฌฌฌฏ ฏ ฏ ฏ...
แบบฝึกทักษะที่ 9 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ   ม บ     ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะม ม ม มบ บ...
แบบฝึกทักษะที่ 10 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ   น ฆ     ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะน น น นฆ ...
แบบฝึกทักษะที่ 11 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ   ว ฮ     ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะว ว ว วฮ...
แบบฝึกทักษะที่ 12 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ   ฉ ส     ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะฉ ฉ ฉ ฉส ...
แบบฝึกทักษะที่ 13 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ   อ ฮ     ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะอ อ อ อฮ...
แบบฝึกทักษะที่ 14 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ   ฉ ล     ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะฉ ฉ ฉ ฉล ...
แบบฝึกทักษะที่ 15 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ  ฌ ฎ     ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะฌฌฌฌฎ ฎ ฎ ...
แบบฝึกทักษะที่ 16 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ  ณ ฒ     ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะณณณณฒฒฒฒ ...
แบบฝึกทักษะที่ 17 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ  ฒ ฐ     ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะฒฒฒฒฐ ฐ ฐ ...
แบบฝึกทักษะที่ 18 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ  ณ ฌ     ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะณณณณฌฌฌฌ ...
แบบฝึกทักษะที่ 19 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ  ฒ ฑ     ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะฒฒฒฒฑ ฑ ฑ ...
แบบฝึกทักษะที่ 20 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ  ฒ ญ     ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะฒฒฒฒญญญญ ...
แบบฝึกทักษะที่ 21 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ  ฒ ฌ     ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะฒฒฒฒฌฌฌฌ ...
แบบฝึกทักษะที่ 22 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ   ฎ ฐ     ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะฎ ฎ ฎ ฎฐ ...
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข

28,682 views

Published on

Published in: Education

ชุดที่3 เล่ม2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเข

 1. 1. ชุดที่ 3 เอกสารชุดแนวทางพัฒนาการเรียนรู้ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เล่มที่2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ¡ ¤ ¢ ¡ ¤ ¡ ¢ ¤ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ¢
 2. 2. เอกสารชุดแนวทางการพัฒนาการเรียนรู้ สำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ชุดที่ 3 เทคนิค วิธีก�รและสื่อสำ�หรับนักเรียนที่มีคว�มบกพร่องท�งก�รเรียนรู้ด้�นก�รเขียน เล่มที่ 2 สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
 3. 3. เรื่อง เทคนิค วิธีการและสื่อสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการเขียน เล่มที่ 2ผู้จัดพิมพ์ กลุ่มการจัดการศึกษาเรียนร่วม สำานักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการจำานวนพิมพ์ 2,500 เล่มปีที่พิมพ์ 2554ISBN 987-616-202-346-0
 4. 4. คำ�นำ� เอกสารชุด “แนวทางพัฒนาการเรียนรู้ สำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้” นี้ ได้จัดทำาและเผยแพร่ครั้งแรกในปี พ.ศ. 2551 โดยในครั้งนั้นได้จัดทำาเป็นเอกสาร 5 เล่ม คือ เล่มที่ 1 ความรู้พื้นฐานและแนวทางพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เล่มที่ 2 การเตรียมความพร้อมสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เล่มที่ 3 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน เล่มที่ 4 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน และเล่มที 5 เทคนิค วิธการและสือ สำาหรับนักเรียนทีมความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านคณิตศาสตร์ ่ ี ่ ่ ีโดยที่ผ่านมาพบว่าเอกสารชุดดังกล่าว เป็นประโยชน์กับครูผู้สอนและผู้ที่เกี่ยวข้องในการใช้เป็นแนวทางในการพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตามเพื่อให้เอกสารชุดนี้มีความเป็นปัจจุบันและมีความสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานจึงเห็นควรปรับปรุงเอกสารดังกล่าว โดยในการปรับปรุงครั้งนี้ นอกจากความเหมาะสมของเทคนิค วิธการและสือ สำาหรับนักเรียนทีมความบกพร่องทางการเรียนรูแล้ว ยังได้คานึงถึง ี ่ ่ ี ้ ำความสะดวกของครูและผูทเกียวข้องในการนำาไปใช้ดวยเป็นสำาคัญ ด้วยเหตุนจงได้จดพิมพ์เอกสารชุดนีออกเป็น ้ ี่ ่ ้ ี้ ึ ั ้1 เล่มกับอีก 4 ชุด เพื่อให้เอกสารแต่ละเล่มมีขนาดไม่หนาจนเกินไป โดยประกอบด้วยเอกสารต่าง ๆ ดังนี้ เอกสารความรู้พื้นฐานและแนวทางพัฒนานักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เอกสารชุดที่ 1 การเตรียมความพร้อมสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ประกอบด้วยเอกสาร 2 เล่ม เอกสารชุดที่ 2 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการอ่าน ประกอบด้วยเอกสาร 6 เล่ม เอกสารชุดที่ 3 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ประกอบด้วยเอกสาร 3 เล่ม เอกสารชุดที่ 4 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านคณิตศาสตร์ ประกอบด้วยเอกสาร 5 เล่ม สำาหรับเอกสารนี้เป็นเล่มที่ 2 ในเอกสารชุดที่ 3 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรูดานการเขียน ซึงในเอกสารจะกล่าวถึงสภาพปัญหา แนวทางพัฒนา เทคนิค ้ ้ ่วิธีการและสื่อการเรียนการสอน รวมทั้งกิจกรรมการจัดการเรียนรู้และแบบฝึก ที่จะนำาไปสู่การแก้ไขปัญหาที่เกิดกับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งนี้ในการนำาไปใช้ครูผู้สอน ผู้ปกครองและผู้ที่เกี่ยวข้องอาจพิจาณาปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม
 5. 5. สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ขอขอบคุณผู้มีส่วนร่วมในการจัดทำาเอกสารชุดนี้ หวังเป็นอย่างยิงว่าเอกสารนีจะก่อให้เกิดประโยชน์ตอครูผสอน ผูปกครองและผูเกียวข้องทุกระดับ ซึงจะได้นา ่ ้ ่ ู้ ้ ้ ่ ่ ำไปประยุกต์ใช้เพือพัฒนานักเรียนทีมความบกพร่องทางการเรียนรูได้อย่างเหมาะสม กล่าวคือนักเรียนทีมความ ่ ่ ี ้ ่ ีบกพร่องทางการเรียนรู้แต่ละคนจะได้รับการช่วยเหลือและส่งเสริมให้ได้รับการพัฒนาเต็มศักยภาพซึ่งย่อมส่งผลโดยตรงต่อคุณภาพการศึกษาและคุณภาพชีวิตของผู้เรียน (นายชินภัทร ภูมิรัตน) เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 6. 6. ส�รบัญเรื่อง หน้าคำานำาสารบัญบทนำาความสำาคัญ....................................................................................................................................... 1สภาพปัญหา...................................................................................................................................... 1จุดประสงค์......................................................................................................................................... 2เนื้อหา................................................................................................................................................ 2นวัตกรรม.......................................................................................................................................... 2วิธีใช้เทคนิค วิธีการและสื่อการเรียนการสอนสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ด้านการเขียน............................................................................................. 3การวัดและประเมินผล....................................................................................................................... 4ปัญหาที่ 2 นักเรียนเขียนพยัญชนะ สระ และตัวเลขกลับด้านคล้ายมองกระจกเงา.................... 5แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 อักษรนำาทาง.......................................................................................... 7แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 สระไทยง่ายนิดเดียว.............................................................................. 21แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เลขไทยแสนสนุก................................................................................... 29ปัญหาที่ 3 นักเรียนมีความสับสนในการเขียนพยัญชนะ หรือตัวเลขไทยที่มีลักษณะคล้ายกัน.......................................................................................................................... 42แผนการจัดการเรียนรู้ แฝดคนละฝา................................................................................................. 44ปัญหาที่ 4 นักเรียนเขียนด้วยลายมือที่อ่านไม่ออก...................................................................... 114 แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 หนูจ๋าช่วยครูหาหน่อย........................................................................... 116แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 เขียนเป็นคำาจำาให้แม่น........................................................................... 120แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 ลายมือสวยด้วยมือเรา........................................................................... 127
 7. 7. เรื่อง หน้าบทสรุป........................................................................................................................................... 137บรรณานุกรม............................................................................................................................... 138ภาคผนวก...................................................................................................................................... 139แบบสังเกต........................................................................................................................................ 140แบบวัดและประเมินผล...................................................................................................................... 141คณะทำางาน................................................................................................................................... 143
 8. 8. บทนำ�1. ความสำาคัญ ความบกพร่องทางการเรียนรู้ เป็นความผิดปกติทางสมองในกระบวนการเรียนรู้ ทีอาจส่งผลต่อการ ่เรียนรู้ด้านการอ่าน การเขียน การสะกดคำา หรือการคิดคำานวณ ด้านใดด้านหนึ่งหรือหลายด้านรวมกัน ด้วยเหตุนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทีมประสิทธิภาพสำาหรับนักเรียนทัวไป อาจไม่มประสิทธิภาพพอหากนำา ี้ ่ ี ่ ีมาใช้กบนักเรียนทีมความบกพร่องทางการเรียนรู้ สำาหรับการเขียนนันนับเป็นทักษะขันสูงในกระบวนการทาง ั ่ ี ้ ้ภาษา เพราะเป็นทักษะทีเกิดจากการประมวลการรับรูของทักษะการฟัง การอ่าน และการพูด แล้วแสดงออก ่ ้มาด้วยการเขียน ดังนั้นสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนนั้น อาจพบว่ามีความบกพร่องด้านการอ่านหรือด้านอื่น ๆ ร่วมด้วย โดยความบกพร่องด้านการเขียนอาจมีลักษณะแตกต่างกันไป อาทิเช่น ไม่สามารถเขียนหนังสือได้ ไม่สามารถจำาสิงทีเห็นได้ จึงลอกตามแบบทีครูกาหนดให้ไม่ได้ เขียนตัว ่ ่ ่ ำอักษรไม่เป็นตัว หรือเขียนบรรยายความไม่ได้ เป็นต้น ดังนั้นปัญหาด้านการเขียนจึงแตกต่างกันไปในแต่ละบุคคล สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวข้างต้นจึงเห็นความจำาเป็นในการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษาสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ให้สามารถเรียนรูได้เช่นเดียวกันหรือใกล้เคียงกับนักเรียนทัวไป ดังนันการพัฒนากระบวนการเรียนรู สือ และเทคโนโลยี ้ ่ ้ ้ ่ทีเหมาะสมสอดคล้องกับสภาพความบกพร่องของนักเรียน จึงนับเป็นอีกแนวทางหนึงในการช่วยเหลือนักเรียน ่ ่ที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ให้สามารถเรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. สภาพปัญหา ในการจัดการเรียนการสอนแต่ละชันเรียน อาจพบว่ามีนกเรียนทีมความบกพร่องทางการเรียนรูทาง ้ ั ่ ี ้ด้านการเขียนจำานวนหนึงรวมอยูกบนักเรียนทัวไป โดยนักเรียนทีมความบกพร่องทางการเรียนรูดานการเขียน ่ ่ ั ่ ่ ี ้ ้อาจมีลักษณะ ดังนี้ 1) มีความยากลำาบากในการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ หรือเลขไทย 2) เขียนพยัญชนะ สระ หรือเลขไทยกลับด้านคล้ายมองจากกระจกเงา 3) มีความสับสนในการเขียนพยัญชนะ หรือเลขไทย ที่มีลักษณะคล้ายกัน เช่น ค – ด น – ม พ – ผ ๓ – ๗ ๔ – ๕ 4) เขียนด้วยลายมือที่อ่านไม่ออก 5) เขียนเรียงลำาดับพยัญชนะ สระ และวรรณยุกต์ ในคำาผิดตำาแหน่ง เช่น ปลา เป็น ปาล หมู เป็น หูม กล้วย เป็น ก้ลวย 6) เขียนสะกดคำาผิด โดยเฉพาะคำาพ้องเสียง คำาที่มีตัวสะกดในมาตราเดียวกัน คำาที่มีตัวการันต์และเขียนคำาตามคำาอ่าน 7) เขียนไม่ได้ใจความ 1
 9. 9. 3. จุดประสงค์ 3.1 พื่อให้นักเรียนสามารถเขียนตัวอักษรได้ถูกต้อง เ 3.2 พื่อให้นักเรียนสามารถเขียนพยัญชนะ สระหรือเลขไทยได้อย่างถูกต้องไม่กลับด้าน เ 3.3 พื่อให้นักเรียนสามารถเขียนพยัญชนะ สระหรือเลขไทยที่มีลักษณะคล้ายกันได้ถูกต้อง เ 3.4 พื่อให้นักเรียนสามารถเขียนด้วยลายมือที่ถูกต้องตามลักษณะการเขียน เ 3.5 พือให้นกเรียนสามารถเรียงลำาดับพยัญชนะ สระและวรรณยุกต์ได้ถกต้องตามตำาแหน่งของคำา เ ่ ั ู 3.6 พื่อให้นักเรียนสามารถเขียนสะกดคำาและประโยคได้ถูกต้อง เ 3.7 พื่อให้นักเรียนสามารถเขียนเรื่องให้ได้ใจความ เ4. เนื้อหา 4.1 ารเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์หรือเลขไทย ก 4.2 ารเขียนสะกดคำา ก 4.3 ารเขียนประโยค ก 4.4 ารเขียนเรื่องราว ก5. นวัตกรรม 5.1 เทคนิค วิธีการ และสื่อการเรียนการสอนสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ หรือเลขไทย ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม ดังนี้ 5.1.1 แผนการจัดกิจกรรมอักษรแสนสนุก 5.1.2 แผนการจัดกิจกรรมสระบนลายเส้น 5.1.3 แผนการจัดกิจกรรมสีสันวรรณยุกต์ 5.1.4 แผนการจัดกิจกรรมลากเส้นเห็นเลข 5.2 เทคนิค วิธีการ และสื่อการเรียนการสอนสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนพยัญชนะ สระ หรือเลขไทย กลับด้านคล้ายมองจากกระจกเงา ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม 3 แผน ได้แก่ 5.2.1 แผนการจัดกิจกรรมอักษรนำาทาง 5.2.2 แผนการจัดกิจกรรมสระไทยง่ายนิดเดียว 5.2.3 แผนการจัดกิจกรรม เลขไทยแสนสนุก 5.3 ทคนิค วิธีการ และสื่อการเรียนการสอนสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เด้านการเขียนพยัญชนะ หรือเลขไทยที่มีลักษณะคล้ายกัน ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม 1 แผน ได้แก่ แผนการจัดกิจกรรมแฝดคนละฝา 5.4 ทคนิค วิธีการ และสื่อการเรียนการสอนสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ เด้านการเขียนด้วยลายมือที่อ่านไม่ออก ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม 4 แผน ได้แก่ 2
 10. 10. 5.4.1 แผนการจัดกิจกรรมหนูจ๋าช่วยครูหาหน่อย 5.4.2 แผนการจัดกิจกรรมเขียนเป็นคำาจำาให้แม่น 5.4.3 แผนการจัดกิจกรรมลายมือสวยด้วยมือเรา 5.4.4 แผนการจัดกิจกรรมนักเรียนไทยตั้งใจเขียน 5.5 เทคนิค วิธีการ และสื่อการเรียนการสอนสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนเรียงลำาดับพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ในคำาผิดตำาแหน่ง ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม 4 แผนได้แก่ 5.5.1 แผนการจัดกิจกรรมเรียงตามลำาดับไม่สลับที่ 5.5.2 แผนการจัดกิจกรรมจับคู่ชูชื่น 5.5.3 แผนการจัดกิจกรรมลอกคำาตามแบบ 5.5.4 แผนการจัดกิจกรรมแป้นหมุนมหัศจรรย์ 5.6 เทคนิค วิธีการ และสื่อการเรียนการสอนสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนสะกดคำาผิด โดยเฉพาะคำาพ้องเสียง คำาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตรา และคำาที่มีตัวการันต์ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม 3 แผน ได้แก่ 5.6.1 แผนการจัดกิจกรรมสนุกกับคำาพ้องเสียง 5.6.2 แผนการจัดกิจกรรมตัวสะกดแสนกล 5.6.3 แผนการจัดกิจกรรมตัวการันต์หรรษา 5.7 เทคนิค วิธีการ และสื่อการเรียนการสอนสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนไม่ได้ใจความ ประกอบด้วยแผนการจัดกิจกรรม 6 แผน ได้แก่ 5.7.1 แผนการจัดกิจกรรมเธอจ๋าอยู่ไหน 5.7.2 แผนการจัดกิจกรรมเรียงฉันใหม่ให้ได้ใจความ 5.7.3 แผนการจัดกิจกรรมให้คำาแล้วนำามาเขียน 5.7.4 แผนการจัดกิจกรรมเรียนรู้ดูจากภาพ 5.7.5 แผนการจัดกิจกรรมลำาดับเหตุการณ์ได้ดีมีรางวัล 5.7.6 แผนการจัดกิจกรรม สร้างสรรค์การเขียน6. วิธีใช้เทคนิค วิธีการ และสื่อการเรียนการสอนสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่อง ทางการเรียนรู้ ด้านการเขียน 6.1 ก่อนที่จะให้นักเรียนใช้แผนการจัดกิจกรรมการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ หรือตัวเลข คำา ประโยค และเรื่องราว จะต้องให้นักเรียนฝึกปฏิบัติแผนการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมก่อน โดยปรับกิจกรรมหรือเนือหาของแผนการจัดกิจกรรมให้เหมาะสมสอดคล้องกับวุฒภาวะและความสนใจของนักเรียน ครู ้ ิผูสอนควรตรวจสอบว่านักเรียนทำาตามระดับความสามารถทีแท้จริงแล้วจึงฝึกโดยใช้แผนการจัดกิจกรรมแต่ละ ้ ่ชุดต่อไป 3
 11. 11. 6.2 ใช้เทคนิค วิธีการ และสื่อการเรียนการสอนสำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนตามลำาดับดังนี้ 6.2.1 แผนการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาความยากลำาบากในการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ หรือเลขไทย 6.2.2 แผนการจัดกิจกรรมเพื่อแก้ไขการเขียนพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ หรือตัวเลขกลับด้านคล้ายมองจากกระจกเงา 6.2.3 แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ สำ า หรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ด้านการเขียนพยัญชนะ หรือเลขไทยที่มีลักษณะคล้ายกัน 6.2.4 แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ สำ า หรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ด้านการเขียนด้วยลายมือที่อ่านไม่ออก 6.2.5 แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ สำ า หรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ด้านการเขียนเรียงลำาดับพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ ในคำาผิดตำาแหน่ง 6.2.6 แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ สำ า หรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ด้านการเขียนสะกดคำาผิด โดยเฉพาะคำาพ้องเสียง คำาที่มีตัวสะกดไม่ตรงตามมาตราและคำาที่มีตัวการันต์ 6.2.7 แผนการจั ด กิ จ กรรมการเรี ย นรู้ สำ า หรั บ นั ก เรี ย นที่ มี ค วามบกพร่ อ งทางการเรี ย นรู้ด้านการเขียนไม่ได้ใจความ 7. การวัดและประเมินผล 7.1 การสังเกตพฤติกรรมการเขียนของนักเรียน 7.2 การตรวจสอบผลงานการปฏิบัติงานในแต่ละแผนการจัดกิจกรรม สำาหรับเอกสารเล่มนี้จะเป็นเอกสารเล่มที่ 2 ในชุดที่ 3 เทคนิค วิธีการและสื่อ สำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียน ซึ่งจะประกอบไปด้วย แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้านการเขียนเพื่อแก้ไขความบกพร่องเกี่ยวกับปัญหาต่อไปนี้ ปัญหาที่ 2 การเขียนพยัญชนะ สระ และตัวเลขกลับด้าน คล้ายมองจากกระจกเงา ปัญหาที่ 3 การเขียนพยัญชนะ หรือเลขไทยที่มีลักษณะคล้ายกัน ปัญหาที่ 4 การเขียนด้วยลายมือที่อ่านไม่ออก 4
 12. 12. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนปัญหาที่ 2 นักเรียนเขียนพยัญชนะ สระ และตัวเลขกลับด้านคล้ายมองกระจกเงา แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 1 อักษรนำาทาง แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 2 สระไทยง่ายนิดเดียว แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่ 3 เลขไทยแสนสนุก 5
 13. 13. คำ�ชี้แจง แผนก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ สำ�หรับนักเรียนที่มีคว�มบกพร่องท�งก�รเรียนรู้ด้�นก�รเขียนปัญหาที่ 2 นักเรียนเขียนพยัญชนะ สระ และตัวเลขกลับด้านคล้ายมองจากกระจกเงาวิธีแก้ปัญหา 1. ฝึกให้นักเรียนรู้จักพยัญชนะ สระ และตั ว เลขที่ นั ก เรี ย นเขี ย นกลั บ ด้ า น เช่ น พยั ญ ชนะ “ ง ช ซ บ ข ส ด ค ย ” สระ “ _า เ_ โ_ _ี ” 2. ฝึกเขียนพยัญชนะ สระ ตัวเลข โดยใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ไหล่ ศีรษะ แขน นิ้ว ตามแนวลูกศรจากตัวอย่าง 3. ฝึกลากนิ้วในร่องตัวอักษร 4. นักเรียนฝึกทำาซ้ำาหลาย ๆ ครั้ง จนนักเรียนจำาได้ จึงให้ทำากิจกรรมฝึกทักษะต่อไปกิจกรรม 1. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 1 อักษรนำาทาง กิจกรรม เขียนพยัญชนะ ตัว ง ช ซ บ ข ส ด ค ย ตามลูกศร และตามเส้นประ ที่พยัญชนะจนครบทุกตัว (แบบฝึกที่ 1 – 9) แบบทดสอบ แบบทดสอบที่ 1 - 3 2. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 2 สระไทยง่ายนิดเดียว กิจกรรม เขียนสระ “ _า เ_ โ_ _ี ” ตามตัวอย่าง (แบบฝึกที่ 1 – 4) แบบทดสอบ แบบทดสอบที่ 1 - 2 3. แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 3 เลขไทยแสนสนุก กิจกรรม เขียนเลขไทย ๑ ๒ ๖ ๘ ๙ ๔ ๕ ตามตัวอย่าง (แบบฝึกที่ 1 – 7) แบบทดสอบ แบบทดสอบที่ 1 - 4 6
 14. 14. แผนก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ที่ 1 อักษรนำ�ท�ง1. ปัญหา นักเรียนเขียนพยัญชนะ สระ และตัวเลขกลับด้านคล้ายมองกระจกเงา2. ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 3. กิจกรรม อักษรนำาทาง4. จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะการเขียนพยัญชนะได้อย่างถูกต้อง5. สื่อ/อุปกรณ์ 5.1 กระดาษขนาด A 4 5.2 บัตรพยัญชนะตัว ง ช ซ บ ข ส ด ค ย และบัตรภาพรูป งู ช้าง โซ่ ใบไม้ ไข่ เสือ เด็ก ควาย ยักษ์6. วิธีดำาเนินกิจกรรม 6.1 ครูนำาบัตรพยัญชนะตัว ง ช ซ บ ข ส ด ค ย ที่นักเรียนมักจะเขียนกลับด้านมาให้นักเรียนดูทีละตัว พร้อมกับบอกชื่อพยัญชนะตัวนั้นให้ถูกต้อง แล้วใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ศีรษะ เข่า ไหล่ แขน นิ้วมือ ของนักเรียนเขียนพยัญชนะตัวนั้น (การใช้ลีลาของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเขียนพยัญชนะนี้จะทำาให้นักเรียนจินตนาการตัวพยัญชนะได้ชัดเจนช่วยในการจำารูปพยัญชนะตัวนั้นได้แม่นยำาขึ้น) 6.2 ครูนำาตัวพยัญชนะเหล่านั้นมาคละกัน ครูบอกชื่อพยัญชนะให้นักเรียนหยิบทีละตัวให้ถูกต้อง พร้อมกับบอกชื่อพยัญชนะตัวนั้น 2 – 3 ครั้ง แล้วนักเรียนเขียนพยัญชนะตัวนั้นลงในกระดาษ A4 ตามแบบที่ถูกต้องโดยฝึกหลาย ๆ ครั้ง 6.3 ถ้านักเรียนยังเขียนกลับด้านอยู่ ครูควรแนะนำาวิธีเขียนที่ถูกต้องและให้นักเรียนเขียนใหม่ 6.4 นักเรียนทำาแบบฝึกทักษะที่ 1 – 9 อักษรนำาทาง 6.5 นักเรียนทำาแบบทดสอบที่ 1 - 37. การวัดและประเมินผล 7.1 วิธีวัด 7.1.1 การสังเกตพฤติกรรม 7.1.2 การทดสอบ 7.2 เครื่องมือ 7.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 7.2.2 แบบทดสอบ 7
 15. 15. 7.3 เกณฑ์การประเมิน นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 608. ข้อเสนอแนะ 8.1 แบบฝึกทักษะและแบบทดสอบที่นำาเสนอนี้ เป็นเพียงแนวทางและตัวอย่างในการพัฒนาการเขียนตัวพยัญชนะกลับด้านคล้ายมองกระจกเงาเท่านั้น 8.2 ครูผู้สอนควรนำาตัวพยัญชนะตัวอื่นที่นักเรียนของตนเขียนกลับด้านมาใช้แทนพยัญชนะที่นำาเสนอเป็นตัวอย่างนี้ 8.3 ครูผู้สอนควรฝึกซ้ำาหลาย ๆ ครั้ง จนนักเรียนเกิดทักษะ แล้วจึงทดสอบ 8
 16. 16. แบบฝึกทักษะที่ 1 อักษรนำาทางคำาสั่ง เขียนพยัญชนะตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง ง งงงงงงงง ง ง ง ง 9
 17. 17. แบบฝึกทักษะที่ 2 อักษรนำาทางคำาสั่ง เขียนพยัญชนะตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง ช ชชชชชชชช ช ช ช ช 10
 18. 18. แบบฝึกทักษะที่ 3 อักษรนำาทางคำาสั่ง เขียนพยัญชนะตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง ซ ซซซซซซซซ ซ ซ ซ ซ 11
 19. 19. แบบฝึกทักษะที่ 4 อักษรนำาทางคำาสั่ง เขียนพยัญชนะตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง บบบบบ บ บ บ บ 12
 20. 20. แบบฝึกทักษะที่ 5 อักษรนำาทางคำาสั่ง เขียนพยัญชนะตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง ข ขขขขข ข ข ข ข 13
 21. 21. แบบฝึกทักษะที่ 6 อักษรนำาทางคำาสั่ง เขียนพยัญชนะตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง 1 ลากเส้นภายใน ส. เสือ สส สส ส ส 5 1 2 6 3 4 2 สสสสส ลากเส้น ตามรอย 3 ลากเส้น สสสสส ตามรอย 4 ลากเส้น ตามรอย 5 เขียน ส. เสือ 6 เขียน ส. เสือ 7 เขียน ส. เสือ 8 เขียน ส. เสือ 14
 22. 22. แบบฝึกทักษะที่ 7 อักษรนำาทางคำาสั่ง เขียนพยัญชนะตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง 3 1 4 2 1 ด ดด ดด ลากเส้นภายใน ด. เด็ก 2 ลากเส้น ตามรอย 3 ลากเส้น ดดดดด ตามรอย 4 ลากเส้น ตามรอย 5 เขียน ด. เด็ก 6 เขียน ด. เด็ก 7 เขียน ด. เด็ก 8 เขียน ด. เด็ก 15
 23. 23. แบบฝึกทักษะที่ 8 อักษรนำาทางคำาสั่ง เขียนพยัญชนะตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง 3 1 4 2 1 ลากเส้นภายใน ค. ควาย 2 คคคคค ลากเส้น ตามรอย 3 คคคคค ลากเส้น ตามรอย 4 ลากเส้น ตามรอย 5 เขียน ค. ควาย 6 เขียน ค. ควาย 7 เขียน ค. ควาย 8 เขียน ค. ควาย 16
 24. 24. แบบฝึกทักษะที่ 9 อักษรนำาทาง ยย ย ยคำาสั่ง เขียนพยัญชนะตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง 1 4 ยย 2 3 1 ลากเส้นภายใน ย. ยักษ์ 2 ยยยยย ลากเส้น ตามรอย 3 ยยยยย ลากเส้น ตามรอย 4 ลากเส้น ตามรอย 5 เขียน ย. ยักษ์ 6 เขียน ย. ยักษ์ 7 เขียน ย. ยักษ์ 8 เขียน ย. ยักษ์ 17
 25. 25. แบบทดสอบที่ 1 อักษรนำาทางคำาสั่ง ให้นักเรียนเขียนพยัญชนะให้ตรงกับภาพ ภาพละ 5 ตัว 18
 26. 26. แบบทดสอบที่ 2 อักษรนำาทางคำาสั่ง ให้นักเรียนเขียนพยัญชนะให้ตรงกับภาพ ภาพละ 5 ตัว 19
 27. 27. แบบทดสอบที่ 3 อักษรนำาทางคำาสั่ง ให้นักเรียนเขียนพยัญชนะให้ตรงกับภาพ ภาพละ 5 ตัว 20
 28. 28. แผนก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ที่ 2 สระไทยง่�ยนิดเดียว1. ปัญหา นักเรียนเขียนพยัญชนะ สระ และตัวเลขกลับด้านคล้ายมองกระจกเงา2. ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 63. กิจกรรม สระไทยง่ายนิดเดียว4. จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะการเขียนสระได้อย่างถูกต้องไม่กลับกัน5. สื่อ/อุปกรณ์ 5.1 กระดาษขนาด A4 5.2 บัตรสระ หรือ ภาพสระ6. วิธีดำาเนินกิจกรรม 6.1 ครูนำาสระที่นักเรียนมักจะเขียนกลับด้านมาให้นักเรียนดูทีละตัว พร้อมกับบอกชื่อสระตัวนั้นให้ถูกต้อง แล้วให้นักเรียนเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ศีรษะ แขน นิ้ว ให้เป็นรูปสระตัวนั้น (การใช้ลีลาของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเขียนสระนี้จะทำาให้นักเรียนจินตนาการตัวสระได้ชัดเจน ช่วยในการจำารูปสระนั้นได้แม่นยำาขึ้น) 6.2 ครูนำาสระเหล่านั้นมาคละกัน ครูบอกชื่อสระให้นักเรียนหยิบทีละตัวให้ถูกต้อง พร้อมกับบอกชื่อสระนั้น 2-3 ครั้ง แล้วนักเรียนเขียนสระนั้นลงในกระดาษ A4 ตามแบบที่ถูกต้องหลาย ๆ ครั้ง 6.3 ถ้านักเรียนยังเขียนกลับด้านอยู่ ครูควรแนะนำาวิธีเขียนที่ถูกต้องและให้นักเรียนเขียนใหม่ 6.4 นักเรียนทำาแบบฝึกทักษะสระไทยง่ายนิดเดียว ในแบบฝึกที่ 1 - 4 6.5 นักเรียนทำาแบบทดสอบที่ 1 - 27. การวัดและประเมินผล 7.1 วิธีวัด 7.1.1 การสังเกตพฤติกรรม 7.1.2 การทดสอบ 7.2 เครื่องมือ 7.2.1 แบบสังเกตพฤติกรรม 7.2.2 แบบทดสอบ 7.3 เกณฑ์การประเมิน นักเรียนผ่านเกณฑ์ประเมินร้อยละ 60 21
 29. 29. 8. ข้อเสนอแนะ 8.1 แบบฝึกทักษะและแบบทดสอบที่นำาเสนอนี้ เป็นเพียงแนวทางและตัวอย่างในการพัฒนาการเขียนสระกลับด้านคล้ายมองกระจกเงาเท่านั้น 8.2 ครูผู้สอนควรนำาสระที่พบจากการเขียนของนักเรียนมาใช้แทนสระที่นำาเสนอเป็นตัวอย่างในกิจกรรมนี้ 8.3 ครูผู้สอนควรฝึกนักเรียนหลาย ๆ ครั้ง จนนักเรียนเกิดทักษะแล้วจึงทดสอบ 22
 30. 30. แบบฝึกทักษะที่ 1 สระไทยง่ายนิดเดียวคำาสั่ง เขียนสระตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง า า.......................................................................................................................................................................... า.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... า.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... า.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 23
 31. 31. แบบฝึกทักษะที่ 2 สระไทยง่ายนิดเดียวคำาสั่ง เขียนสระตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง เ เ.......................................................................................................................................................................... เ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... เ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... เ.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. 24
 32. 32. แบบฝึกทักษะที่ 3 สระไทยง่ายนิดเดียวคำาสั่ง เขียนสระตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง โ.......................................................................................................................................................................... โ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... โ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... โ.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... โ.......................................................................................................................................................................... 25
 33. 33. แบบฝึกทักษะที่ 4 สระไทยง่ายนิดเดียวคำาสั่ง เขียนสระตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง ี ี.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ี.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ี.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... ี.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 26
 34. 34. แบบทดสอบที่ 1 สระไทยง่ายนิดเดียวคำาสั่ง เขียนสระตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง เ 27
 35. 35. แบบทดสอบที่ 2 สระไทยง่ายนิดเดียวคำาสั่ง เขียนสระตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง โ 28
 36. 36. แผนก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ที่ 3 เลขไทยแสนสนุก1. ปัญหา นักเรียนเขียนพยัญชนะ สระ และตัวเลขกลับด้านคล้ายมองกระจกเงา2. ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 63. กิจกรรม เลขไทยแสนสนุก4. จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อฝึกทักษะการเขียนเลขไทยได้ถูกต้องไม่กลับด้าน5. สื่อ/อุปกรณ์ 5.1 กระดาษขนาด A 4 5.2 บัตรเลขไทย6. วิธีดำาเนินกิจกรรม 6.1 ครูนำาเลขไทยที่นักเรียนมักเขียนกลับด้านมาให้นักเรียนดูทีละตัว พร้อมกับบอกชื่อเลขไทยตัวนั้นให้ถูกต้อง แล้วใช้ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เช่น ศีรษะ แขน ขา ฯลฯ ของนักเรียนเขียนพยัญชนะตัวนั้น (การใช้ลลาของส่วนต่าง ๆ ของร่างกายเขียนเลขไทยนีจะทำาให้นกเรียนจินตนาการตัวเลขไทยได้ชดเจน ช่วย ี ้ ั ัในการจำารูปเลขไทยตัวนั้นได้แม่นยำาขึ้น) 6.2 ครูนาเลขไทยเหล่านันมาคละกัน ให้นกเรียนหยิบเลขไทยตรงกับทีครูบอกให้ถกต้อง แล้วเขียน ำ ้ ั ่ ูเลขไทยลงในกระดาษ A 4 ตัวละหลาย ๆ ครั้ง 6.3 ถ้าหากนักเรียนยังเขียนกลับด้านอยู ครูตองแนะนำาวิธเขียนทีถกต้องเพือให้นกเรียนฝึกเขียนใหม่ ่ ้ ี ่ ู ่ ั 6.4 นักเรียนทำาแบบฝึกทักษะที่ 1 – 7 เลขไทยแสนสนุก 6.5 นักเรียนทำาแบบทดสอบที่ 1 - 47. การวัดและประเมินผล 7.1 วิธีวัด 7.1.1 การสังเกตพฤติกรรม 7.1.2 การทดสอบ 7.2 เครื่องมือ 7.2.1 แบบการสังเกตพฤติกรรม 7.2.2 แบบทดสอบ 29
 37. 37. 7.3 เกณฑ์การประเมิน นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 608. ข้อเสนอแนะ 8.1 แบบฝึกทักษะและแบบทดสอบที่นำาเสนอนี้ เป็นเพียงแนวทางและตัวอย่างในการพัฒนาการเขียนตัวเลขไทยกลับด้านคล้ายมองกระจกเงาเท่านั้น 8.2 ครูผู้สอนควรนำามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับความบกพร่องในการเขียนตัวเลขไทยของนักเรียน 8.3 ครูผู้สอนควรฝึกนักเรียนหลาย ๆ ครั้ง จนนักเรียนเกิดทักษะ แล้วจึงทดสอบ 30
 38. 38. แบบฝึกทักษะที่ 1 เลขไทยแสนสนุก ๑คำาสั่ง เขียนเลขไทยตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง ๑๑๑๑ ๑๑๑๑ ๑๑๑๑ ๑๑๑๑ 31
 39. 39. แบบฝึกทักษะที่ 2 เลขไทยแสนสนุก ๒คำาสั่ง เขียนเลขไทยตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง ๒๒๒๒ ๒๒๒๒ ๒๒๒๒ ๒๒๒๒ 32
 40. 40. แบบฝึกทักษะที่ 3 เลขไทยแสนสนุก ๖คำาสั่ง เขียนเลขไทยตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ ๖๖๖๖ 33
 41. 41. แบบฝึกทักษะที่ 4 เลขไทยแสนสนุก ๘คำาสั่ง เขียนเลขไทยตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง ๘๘๘๘ ๘๘๘๘ ๘๘๘๘ ๘๘๘๘ 34
 42. 42. แบบฝึกทักษะที่ 5 เลขไทยแสนสนุก ๙คำาสั่ง เขียนเลขไทยตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง ๙ ๙ ๙ ๙ ๙ ๙ ๙ ๙ ๙ ๙ ๙ ๙ ๙ ๙ 35 ๙ ๙
 43. 43. แบบฝึกทักษะที่ 6 เลขไทยแสนสนุก ๔คำาสั่ง เขียนเลขไทยตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง ๔๔๔๔ ๔๔๔๔ ๔๔๔๔ ๔๔๔๔ 36
 44. 44. แบบฝึกทักษะที่ 7 เลขไทยแสนสนุก ๕คำาสั่ง เขียนเลขไทยตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ ๕ 37 ๕ ๕
 45. 45. แบบทดสอบที่ 1 เลขไทยแสนสนุกคำาสั่ง เขียนเลขไทยตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง ๗ ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... 38
 46. 46. แบบทดสอบที่ 2 เลขไทยแสนสนุก ๕คำาสั่ง เขียนเลขไทยตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... 39
 47. 47. แบบทดสอบที่ 3 เลขไทยแสนสนุกคำาสั่ง เขียนเลขไทยตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง ๔ ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... 40
 48. 48. แบบทดสอบที่ 4 เลขไทยแสนสนุกคำาสั่ง เขียนเลขไทยตามตัวอย่างที่กำาหนดให้ถูกต้อง ๙ ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... ……………………..... 41
 49. 49. แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ สำาหรับนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ด้านการเขียนปัญหาที่ 3 นักเรียนมีความสับสนในการเขียนพยัญชนะ หรือตัวเลขไทย ที่มีลักษณะคล้ายกัน เช่น น - ม , ค - ด , พ - ผ , ๓ - ๗ , ๔ - ๕ - แผนการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ แฝดคนละฝา 42
 50. 50. คำ�ชี้แจง แผนก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ สำ�หรับนักเรียนที่มีคว�มบกพร่องท�งก�รเรียนรู้ด้�นก�รเขียนปัญหาที่ 3 นักเรียนมีความสับสนในการเขียนพยัญชนะ และ ตัวเลขที่มีลักษณะคล้ายกัน เช่น น – ม , ค – ด , พ – ผ , ๓ – ๗ , ๔ – ๕แผนการจัดการเรียนรู้ แฝดคนละฝา แผนการจัดการเรียนรูน เป็นการแก้ปญหาความสับสนในการเขียนพยัญชนะ และ ตัวเลขทีมลกษณะ ้ ี้ ั ่ ีัคล้ายกัน เช่น น – ม , ค – ด , พ – ผ , ๓ – ๗ , ๔ – ๕ มี 8 วิธี ได้แก่ 1. ใช้เพลงในการฝึกความพร้อมกล้ามเนื้อมัดเล็ก ได้ แก่ อุ้งมือ นิ้วมือ ในกิจกรรมที่ 6.1 ใน แผนการจัดการเรียนรู้ 2. การเขียนด้วยอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกาย เป็นลีลาการเขียนเพื่อพัฒนาความจำา นำาไปสู่การเขียน ที่แม่นยำาขึ้น เช่น ไหล่ เอว ศีรษะ สะโพก นิ้ว ข้อศอก เข่า หลังมือ เป็นต้น ในกิจกรรมที่ 6.3 ในแผนการจัดการเรียนรู้ 3. ฝึกการเขียนพยัญชนะและตัวเลขที่คล้ายกันในร่องอักษรและร่องตัวเลข 4. ฝึกการเขียนพยัญชนะและตัวเลขที่คล้ายกันในที่อื่น ๆ เช่น กระบะทราย กระบะดินเหนียว บนหลังเพื่อน ในอากาศ เป็นต้น 5. เขียนพยัญชนะและตัวเลขที่คล้ายกันด้วยวิธีอื่น ๆ เช่น เรียงเมล็ดพืช ขดเชือก ปั้นดินน้ำามัน เขียนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 6. เขียนพยัญชนะและตัวเลขตามคำาบอก 7. ฝึกทักษะตามกิจกรรมที่กำาหนด กิจกรรมที่ 1 - 62 8. ทำาแบบทดสอบท้ายแผนการจัดการเรียนรู้ 1 - 6 43
 51. 51. แผนก�รจัดกิจกรรมก�รเรียนรู้ แฝดคนละฝ�1. ปัญหา นักเรียนมีความสับสนในการเขียนพยัญชนะหรือตัวเลขทีมลกษณะคล้ายกัน เช่น น - ม , ่ ีั ค – ด , พ – ผ , ๓ – ๗ , ๔ - ๕2. ระดับชั้น ประถมศึกษาปีที่ 1 - 63. กิจกรรม แฝดคนละฝา4. จุดประสงค์การเรียนรู้ เพื่อให้นักเรียนสามารถเขียนพยัญชนะหรือตัวเลขที่มีลักษณะคล้ายกันได้ถูกต้อง5. สื่อ/อุปกรณ์ 5.1 บัตรพยัญชนะไทยที่มีลักษณะคล้ายกัน เช่น น - ม ค - ด 5.2 บัตรตัวเลขไทยที่มีลักษณะคล้ายกัน เช่น ๔ - ๕ ๓ - ๗ 5.3 กระดาษ A 46. วิธีดำาเนินกิจกรรม 6.1 นักเรียนร้องเพลง “ จับปูดำา ” ตามครู พร้อมกับทำาท่าทางประกอบ 6.2 กเรียนดูบตรพยัญชนะและบัตรตัวเลขทีมลกษณะคล้ายกัน แล้วบอกชือพยัญชนะและตัวเลข นั ั ่ ีั ่ ตามครู 6.3 นักเรียนใช้แขนและขา หรือส่วนอืน ๆ ตามความเหมาะสม เขียนพยัญชนะและตัวเลขตามบัตร ่ พยัญชนะและบัตรตัวเลข ฝึกใช้นวเขียนพยัญชนะและตัวเลขกับพืนดิน ดินเหนียว บนแผ่นหลัง ิ้ ้ ของเพือน บนโต๊ะ ในอากาศ ฯลฯ (ฝึกจนนักเรียนสามารถจำาลักษณะของพยัญชนะ และตัวเลข ่ ที่ถูกต้องได้) 6.4 นักเรียนเขียนพยัญชนะหรือตัวเลขลงบนกระดาษ A 4 หลาย ๆ ครั้ง (ครูดูแล ช่วยเหลือ แนะนำานักเรียนอย่างใกล้ชิดในขณะที่นักเรียนเขียน) 6.5 นักเรียนเขียนพยัญชนะและตัวเลขตามคำาบอก แล้วให้นกเรียนตรวจสอบด้วยตนเองว่า ถ้านักเรียน ั ยังเขียนไม่ถูกต้องให้ย้อนกลับไปฝึกกิจกรรมที่ 6.3 – 6.4 ใหม่ 6.6 นักเรียนคัดพยัญชนะหรือตัวเลขตามแบบด้วยตัวบรรจงเต็มบรรทัด 6.7 นักเรียนทำาแบบฝึกทักษะที่ 1 - 62 แฝดคนละฝา 6.8 นักเรียนทำาแบบทดสอบที่ 1 - 6 แฝดคนละฝา 44
 52. 52. 7. การวัดและประเมินผล 7.1 วิธีวัด 7.1.1 การสังเกตพฤติกรรม 7.1.2 การทดสอบ 7.2 เครื่องมือ 7.2.1 แบบการสังเกตพฤติกรรม 7.2.2 แบบทดสอบ 7.3 เกณฑ์การประเมิน นักเรียนผ่านเกณฑ์การประเมินร้อยละ 608. ข้อเสนอแนะ ครูอาจปรับเปลี่ยนคำาในใบงานตามความบกพร่องของนักเรียน 45
 53. 53. แบบฝึกทักษะที่ 1 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ ว อ ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะว ว ว วอ อ อ อ 46
 54. 54. แบบฝึกทักษะที่ 2 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ พ ฬ ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะพ พ พ พฬ ฬ ฬ ฬ 47
 55. 55. แบบฝึกทักษะที่ 3 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ ฟ ฬ ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะฟ ฟ ฟ ฟฬ ฬ ฬ ฬ 48
 56. 56. แบบฝึกทักษะที่ 4 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ ม น ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะม ม ม มน น น น 49
 57. 57. แบบฝึกทักษะที่ 5 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ ว ล ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะว ว ว วล ล ล ล 50
 58. 58. แบบฝึกทักษะที่ 6 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ ญ ณ ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะญญญญณณณณ 51
 59. 59. แบบฝึกทักษะที่ 7 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ ว ง ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะว ว ว วง ง ง ง 52
 60. 60. แบบฝึกทักษะที่ 8 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ ฌ ฏ ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะฌฌฌฌฏ ฏ ฏ ฏ 53
 61. 61. แบบฝึกทักษะที่ 9 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ ม บ ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะม ม ม มบ บ บ บ 54
 62. 62. แบบฝึกทักษะที่ 10 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ น ฆ ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะน น น นฆ ฆ ฆ ฆ 55
 63. 63. แบบฝึกทักษะที่ 11 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ ว ฮ ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะว ว ว วฮ ฮ ฮ ฮ 56
 64. 64. แบบฝึกทักษะที่ 12 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ ฉ ส ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะฉ ฉ ฉ ฉส ส ส ส 57
 65. 65. แบบฝึกทักษะที่ 13 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ อ ฮ ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะอ อ อ อฮ ฮ ฮ ฮ 58
 66. 66. แบบฝึกทักษะที่ 14 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ ฉ ล ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะฉ ฉ ฉ ฉล ล ล ล 59
 67. 67. แบบฝึกทักษะที่ 15 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ ฌ ฎ ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะฌฌฌฌฎ ฎ ฎ ฎ 60
 68. 68. แบบฝึกทักษะที่ 16 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ ณ ฒ ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะณณณณฒฒฒฒ 61
 69. 69. แบบฝึกทักษะที่ 17 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ ฒ ฐ ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะฒฒฒฒฐ ฐ ฐ ฐ 62
 70. 70. แบบฝึกทักษะที่ 18 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ ณ ฌ ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะณณณณฌฌฌฌ 63
 71. 71. แบบฝึกทักษะที่ 19 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ ฒ ฑ ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะฒฒฒฒฑ ฑ ฑ ฑ 64
 72. 72. แบบฝึกทักษะที่ 20 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ ฒ ญ ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะฒฒฒฒญญญญ 65
 73. 73. แบบฝึกทักษะที่ 21 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ ฒ ฌ ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะฒฒฒฒฌฌฌฌ 66
 74. 74. แบบฝึกทักษะที่ 22 แฝดคนละฝามาช่วยพี่ไก่หาจุดที่แตกต่างแล้ววงกลมล้อมรอบนะคะ ฎ ฐ ฝึกเขียนตามเส้นประนะคะฎ ฎ ฎ ฎฐ ฐ ฐ ฐ 67

×