Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

ปอ สรศักดิ์ ทองอ่อน คับ

1,483 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

ปอ สรศักดิ์ ทองอ่อน คับ

 1. 1. คัมภีร์ฉันทศาสตร์แพทย์ศาสตร์สงเคราะห์
 2. 2. พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว (ร.๕) ่
 3. 3. ตาราแพทย์ศาสตร์สงเคราะห์ พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยูหัว ร.๕ ่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมขึ้น เนื่องจากเห็นว่า แพทย์แผนโบราณและตารายาพื้นบ้านเป็นสมบัติ ทางวัฒนธรรมทีมีค่า และทีสบทอดกันมานั้น มีผิดบ้าง ่ ่ื สูญหายบ้าง จึงรวบรวมไว้ให้คนรุ่นหลังได้ศกษา โดย ึ เขียนลงสมุดไทยด้วยอักษรไทย เส้นหรดาล ปรากฏฉบับสมบูรณ์เมื่อ พระยาพิศณุประสาทเวช (คง ถาวรเวช) อาจารย์ผูเ้ ชียวชาญของราชแพทยาลัยได้เริมจัดพิมพ์เพื่ออนุรกษ์ตาราแพทย์แพทย์ไทยไว้ ่ ่ ัให้คนรุ่นหลัง
 4. 4. บทไหว้ครู
 5. 5. ให้ดารงกระษัตริย์ไว้ คือดวงใจให้เร่ายาอนึ่งห้ามอย่าโกรธา ข้าศึกมาจะอันตราย ให้รักษากษัตริย์ไว้คือหัวใจรีบให้ยาอีกอย่างห้ามแพทย์มีความไม่พอใจ อย่างรุนแรง โรคเกิดข้นอาจทา ให้คนไข้ถึงแก่ความตาย
 6. 6. ปิตต คือวังหน้า เร่งรักษาเขม้นหมาย อาหารอยู่ในกาย คือเสบียงเลี้ยงโยธา น้าดีในตับ มีหน้าที่ย่อยอาหารเปรียบเหมือนวังหน้า รีบตั้งใจรักษาให้ดีเพราะอาหารที่อยู่ในร่างกายเปรียบเหมือนเสบียงเลี้ยงกองทหาร (เลือด, เซลล์ ฯลฯ) ปิตต คือ วังหน้า เร่งรักษาเขม้นหมาย อาหารอยู่ในกาย คือเสบียงเลี้ยงโยธา น้าดี = วังหน้า, อาหาร = เสบียง
 7. 7. หนทางทั้งสามแห่ง เร่งจัดแจงอยู่รักษาห้ามอย่าให้ข้าศึกมา ปิดทางได้จะเสียที ทางทั้งสาม หัวใจ,น้าดี,อาหาร รีบจัดเตรียมรักษาอย่าให้เชื้อโรคเขามาทา ให้ทางานไม่สะดวกจะพลาดโอกาสรักษา
 8. 8. คุณค่าด้านวรรณศิลป์
 9. 9. การสรรคาการเพิมเสียง “ร” ่ ให้ดารงกระษัตริยไว้ ์ คือดวงใจให้เร่งยา อนึ่งห้ามอย่าโกรธา ข้าศึกมาจะอันตราย
 10. 10. นายสรศักดิ์ ทองอ่อน ชั้น ม. 5/3 เลขที่ 21
 11. 11. จบแล้วคับ...

×