ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
มรภ.นครราชสีมา : 22 ก.ค.57
ยุทธวิธีสู่คว...
เรื่องที่จะคุย
1. แนวคิดคุณลักษณะของบัณฑิต
2. The 15 key trends to shape your future
3. แนวโน้มปี 2551
4. Seven Mega Trend...
แนวคิดคุณลักษณะของบัณฑิต
คุณลักษณะ
ระดับความสาคัญ
5 4 3 2 1
1. มีความรู้มากและแน่นในสาขาของตน
2. เข้าถึงแก่นของความรู้ในสา...
The 15 key trends to shape your future
1 The age of instant communications
2 A world without economic borders
3 Four steps...
แนวโน้มปี 2551
แนวโน้มที่ 1 Fueling the Future
แนวโน้มที่ 2 The Innovation Economy
แนวโน้มที่ 3 The Next Workforce
แนวโน้ม...
Seven Mega Trends
1. Technologicalization
2. Commercialization & Economy
3. Globalization & Network
4. Urbanization
5. Env...
จุดเปลี่ยนของสังคม
จุดเปลี่ยนของสังคม
จุดเดิม จุดเปลี่ยน จุดเด่น จุดมุ่งหมาย
แนวคิด Modernization
Post-
Modernization
Crit...
การดารงชีวิตของแต่ละบุคคล หลังยุคอุตสาหกรรม
(Post-industrial)
มืออาชีพหลากหลาย (Multiple careers)
ทางานหลายอย่าง (Multiple...
enGauge 21st Century Skills
Digital-Age Literacy
Multicultural Literacy and
Global Awareness
Inventive Thinking
Higher-Ord...
Creative
Work
Routine
Work
Routine
Work
DONE BY MACHINESDONE BY PEOPLE
The Future of 21st Century Work
IN LESS DEVELOPED C...
ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 : กับดักหรือหวังดี
กับดับของตะวันตก : ยังคงเป็นผู้ซื้ออยู่อย่างเดิม
ผู้ซื้อ ผู้ผลิต
1. เรียนรู้เทคโน...
ทักษะสาหรับประเทศไทย 7 กลุ่ม
• Critical Thinking & Evaluation
• Analysis and Synthesis
• Creativity and Imagination
• Prod...
หลักการสอนสู่ศตวรรษที่ 21 เจ็ดประการ
• การสอนแบบเน้นปัญหา (Problem-Based Instruction)
• การสอนแบบเน้นกรณีศึกษา (Case-Based...
ความจาเป็นของบัณฑิตศึกษา
1) ความจาเป็นที่จะต้องสร้างและมีเอกลักษณ์เฉพาะของไทยเรา
2) จาเป็นที่จะต้องมีองค์ความรู้เพื่อแก้ปั...
แนวคิดพื้นฐานของการบัณฑิตศึกษา
1) การวิจัย (Research)
2) ความเป็นนักวิชาการ (Scholarship)
3) ความเชี่ยวชาญเฉพาะ (Specializ...
 มองประเด็นต่างๆ อย่างวิเคราะห์ สังเคราะห์
 มีฉันทะทางวิชาการ/กระตือรือร้นในการหาความรู้
 ใฝ่เจาะไปถึงพรมแดนของความรู้ด...
กรอบแนวคิดคุณลักษณะบัณฑิต
กรอบ
ลักษณะ
BASIC
พื้นฐาน
ADVANCED
ก้าวหน้า
PROACTIVE
เชิงรุก
EXCELLENT
เป็นเลิศ
KNOWLEDGE
ความร...
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท
1. มีความรู้ลึก เชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ทั้งในสาขาวิชาที่ตนศึกษาและสาขาวิชาอื่นๆ เพื่อนามา...
มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
1. เข้าถึงแก่นความรู้ สามารถสร้างและอธิบายองค์ความรู้ใหม่ได้
2. มีสมรรถภาพทางปัญญา ตกผลึกทาง...
Level Hong Kong : Generic Level Descriptors
Knowledge & Intellectual
Skills
Processes
Application,
Autonomy &
Accountabili...
Malaysia : Generic Level Descriptors
Certificate of
Competency
for Skills
Training
Knowledge
Intellectual
skills
Psychomot...
บัณฑิตศึกษา 2 แนว
แนววิชาการ แนววิชาชีพ
การวิจัยค้นคว้า การฝึกอบรม
ความเป็นนักวิชาการ ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ
ความเรืองปัญญา ...
มาก
มาก
มาก น้อย
วิจัยมาก
อบรมมาก
แบบผสม 
วิจัยน้อย
อบรมมาก
 แบบเน้นวิชาชีพ
วิจัยมาก 
อบรมบ้าง
แบบเน้นการวิจัย
วิจัย...
กลยุทธ์การสอน 5 กลุ่มหลัก
1. การใช้กรณีศึกษา (Case-based study) การใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem
based learning)
2. การพัฒนาโคร...
ปัญจวิธี : สอนให้คิด
1. คิดคนเดียว - ตั้งประเด็นคิดที่เฉียบคม
- หาทางให้ทุกคนคิดอย่างลึก
2. คิดเป็นกลุ่ม - แลกเปลี่ยนเชิงโ...
ปัญจวิธี : สอนให้วิจัย
1. นาผลงานวิจัยมาใช้สอน (ของคนอื่นก็ได้แต่น่าจะเป็นงานของ
ตนเอง)
2. นาโครงการวิจัยมาวิเคราะห์ / สัง...
อย่าปัดความรับผิดชอบ ต้องสร้างและมีความมุ่งมั่น
อยากให้ลูกศิษย์มีอะไรเราต้องมีสิ่งนั้นก่อน
มีความปรารถนาดี อยากให้เขาร...
จัดกระบวนการสนับสนุน
อาจารย์
ผู้บริหาร
นักศึกษา
ฝ่ายสนับสนุน
เป้ าหมายชัดเจน
มีงานวิจัยสม่าเสมอ
มีผลงานใหม่เสมอ
มีกิจกรรมว...
ข้อหนึ่ง การเรียนการสอนที่ยังไม่สร้างความรู้ขึ้นใหม่ในสังคมไทย
ข้อสอง สิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในส...
สู่บัณฑิตศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ
ข้อหนึ่ง สร้างความรู้ขึ้นใหม่ในสังคมไทย
ข้อสอง เรียนรู้เนื้ อหาที่สอดคล้องและแก้ปัญ...
Teaching Profession : Basic Ideas
1. Quality, Excellent and Greatness
2. Youth, Society and Goodness
3. Knowledge, Wisdom ...
สรุปยุทธศาสตร์ 7 ประการ
ผู้บริหารมุ่งมั่น/เอาจริง และยิ่งใหญ่ Dreaming /Visioning
สร้างแรงบันดาลใจให้ครู Inspiring/Encoura...
ก้าวพ้นบาปห้าประการ-ปัญจบาป
เน้นแต่วิชาการ ไม่เน้นชีวิตจริง
เน้นแต่เนื้ อหา ไม่เน้นกระบวนการ
เน้นแต่ความจา ไม่เน้นการคิด
เ...
ยุทธวิธีสู่ความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดย ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
ยุทธวิธีสู่ความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดย ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

ยุทธวิธีสู่ความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดย ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์

1,490 views

Published on

ในการประชุมสัมมนาอาจารย์ผู้สอนระดับบัณฑิตศึกษา ระหว่างวันที่ 22-23 กรกฎาคม 2557 ณ Chateau de Khaoyai อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,490
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
830
Actions
Shares
0
Downloads
21
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ยุทธวิธีสู่ความสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา โดย ศ.ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์

 1. 1. ศาสตราจารย์ ดร.ไพฑูรย์ สินลารัตน์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ มรภ.นครราชสีมา : 22 ก.ค.57 ยุทธวิธีสู่ความสาเร็จ ในการจัดการเรียนการสอน ระดับบัณฑิตศึกษา
 2. 2. เรื่องที่จะคุย 1. แนวคิดคุณลักษณะของบัณฑิต 2. The 15 key trends to shape your future 3. แนวโน้มปี 2551 4. Seven Mega Trends 5. จุดเปลี่ยนของสังคม 6. การดารงชีวิตของแต่ละบุคคล หลังยุคอุตสาหกรรม 7. The Future of 21st Century Work 8. ความจาเป็นของบัณฑิตศึกษา 9. แนวคิดพื้นฐานของการบัณฑิตศึกษา 10. ความคาดหวังต่อนิสิตบัณฑิตศึกษา 11. กรอบแนวคิดคุณลักษณะบัณฑิต 12. มาตรฐานคุณวุฒิ 13. ข้ออ่อนด้อยของการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษาไทย 14. การวิจัยกับการสอน 15. การเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา 16. กลยุทธ์การสอน 17. ลักษณะการคิด 18. การส่งเสริมการคิดวิเคราะห์ / สังเคราะห์ 19. Characteristics of critical thinking 20. รูปแบบการสัมมนา
 3. 3. แนวคิดคุณลักษณะของบัณฑิต คุณลักษณะ ระดับความสาคัญ 5 4 3 2 1 1. มีความรู้มากและแน่นในสาขาของตน 2. เข้าถึงแก่นของความรู้ในสาขาที่เรียน 3. นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม 4. พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ได้ 5. สร้างหลักการและทฤษฎีใหม่ได้ 6. วิเคราะห์ สังเคราะห์ในเรื่องที่เรียนได้ 7. คิดอะไรใหม่ๆ ในสาขาที่เรียน 8. คิดในเชิงกลยุทธ์มองไปข้างหน้าได้ 9. คิดคาดการณ์อนาคตของโลกได้ 10. ตกผลึกของความคิดในเรื่องที่เรียน 11. เชี่ยวชาญ ชานาญ ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 12. สร้างงานใหม่ได้ด้วยตนเองหรือร่วมกับคนอื่น 13. วิเคราะห์งานที่ทาได้อย่างแม่นยาเฉียบขาด 14. กาหนดทิศทางและทักษะที่ทาได้อย่างถูกต้อง 15. ยกระดับคุณภาพของงานให้สูงขึ้นอยู่เสมอ 16. ซื่อสัตย์ เสียสละ เป็นธรรม 17. เป็นแบบอย่างที่ดีในทางคุณธรรมจริยธรรม 18. ชี้นาสังคมในแนวทางที่ถูกต้อง 19. เสียสละเพื่อส่วนรวมและสังคม
 4. 4. The 15 key trends to shape your future 1 The age of instant communications 2 A world without economic borders 3 Four steps to one-world economy 4 The new service society 5 From big to small 6 The new age of leisure 7 The changing shape of work 8 Women in leadership 9 The decade of the brain 10 Cultural nationalism 11 The growing underclass 12 The active aging of the population 13 The new do-it-yourself boom 14 Cooperative enterprise 15 The triumph of the individual (Gordon Dryden, 1997)
 5. 5. แนวโน้มปี 2551 แนวโน้มที่ 1 Fueling the Future แนวโน้มที่ 2 The Innovation Economy แนวโน้มที่ 3 The Next Workforce แนวโน้มที่ 4 Longevity Medicine แนวโน้มที่ 5 Weird Science แนวโน้มที่ 6 Securing the Future แนวโน้มที่ 7 The Future of Globalization : Cultures in Collision แนวโน้มที่ 8 The Future of Climate Change แนวโน้มที่ 9 The Future of the Individual แนวโน้มที่ 10 The Future of America and China (James Canton, 2006)
 6. 6. Seven Mega Trends 1. Technologicalization 2. Commercialization & Economy 3. Globalization & Network 4. Urbanization 5. Environmentalization & Energy 6. Individualization 7. Ageing & Health
 7. 7. จุดเปลี่ยนของสังคม จุดเปลี่ยนของสังคม จุดเดิม จุดเปลี่ยน จุดเด่น จุดมุ่งหมาย แนวคิด Modernization Post- Modernization Critical / Analytical รู้จักตัวเอง กระบวนการ Industrialization Post- Industrialization Creative / Innovative พัฒนาตัวเอง วิถี Democracy Post-Democracy Involvement/ Participation เข้าใจสังคม ความสัมพันธ์ Capitalism Post-Capitalism Responsibility Ethics มีชีวิตที่ดีขึ้น ผล Knowledge- Based Post-Knowledge Based Value / Equality สร้างค่านิยม ภาพ Globalization Post- Globalization Diversification / Individualization ยอมรับความ หลากหลาย
 8. 8. การดารงชีวิตของแต่ละบุคคล หลังยุคอุตสาหกรรม (Post-industrial) มืออาชีพหลากหลาย (Multiple careers) ทางานหลายอย่าง (Multiple jobs) ไม่มีความชัดเจนในตัวตน (Blurred identity) การเรียน-การงานขาดความสัมพันธ์ (Work-study mismatch) มีโอกาสทางานอิสระ (Possible free-lancing) ตกงานบ่อย (Frequent off-jobs) รายได้ไม่แน่นอน (Precarious incomes) สถานภาพปรับเปลี่ยนขึ้น-ลง (Fluctuating status) อนาคตไม่แน่นอน (Unpredictable future) มีการเปลี่ยนเครือข่าย (Varying networks) มีการเปลี่ยนคู่ความสัมพันธ์ (Changing partners) ความไม่มั่นคง/ไม่แน่นอน (Insecurity, uncertainty) Kai-ming cheng, 2007/ ศ.ดร.กิตติชัย วัฒนานิกร
 9. 9. enGauge 21st Century Skills Digital-Age Literacy Multicultural Literacy and Global Awareness Inventive Thinking Higher-Order Thinking and Sound Reasoning Effective Communication Interactive Communication High Productivity Ability to Produce Relevent, High-Quality Products 21st Century Learning
 10. 10. Creative Work Routine Work Routine Work DONE BY MACHINESDONE BY PEOPLE The Future of 21st Century Work IN LESS DEVELOPED COUNTRIES IN MORE DEVELOPED COUNTRIES Source : Trilling & Fadel, 21st Century Skills, 2009 • Research • Development • Design • Marketing and Sales • Global Supply Chain Management
 11. 11. ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 : กับดักหรือหวังดี กับดับของตะวันตก : ยังคงเป็นผู้ซื้ออยู่อย่างเดิม ผู้ซื้อ ผู้ผลิต 1. เรียนรู้เทคโนโลยีใหม่ 2. ตามทันผลิตภัณฑ์ใหม่ได้ 3. เรียนรู้นวัตกรรมใหม่ 4. สื่อสารและร่วมมือระดับนานาชาติ 5. เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ 6. พร้อมรับการเปลี่ยนแปลง 7. เปลี่ยนสินค้าใหม่ได้เรื่อยๆ 1. มองข้ามเทคโนโลยีใหม่ไปได้ 2. สร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ได้เอง 3. พัฒนานวัตกรรมที่สอดคล้องสังคม 4. เน้นสาระและร่วมมือเพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ 5. รู้จักตัวเองและพัฒนาเพื่อเป็นตัวของตัวเอง 6. เป็นผู้กาหนดการเปลี่ยนแปลงได้ 7. ออกแบบสินค้าใหม่สู่ตลาดเสมอ ใช้ของใหม่ได้ สร้างของใหม่ได้ จะเห็นได้ว่าทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 นั้นจะส่งผลให้คนทั่วไปมีทางเดินเป็น 2 ทางคือ เป็น ผู้ซื้อ (Consumer) หรือเป็นผู้ผลิต (Producer) แต่สาหรับประเทศที่กาลังพัฒนาอย่างของ อาเซียนส่วนใหญ่ (อาจยกเว้นประเทศสิงคโปร์) แล้วจะเป็นซื้อเสียเป็นส่วนใหญ่ ถ้าเรา เรียนรู้ทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 อย่างไม่ไตร่ตรอง เราจะกลายเป็นผู้ซื้อที่ดีของตะวันตก อันนี้คือกับดักหรือหวังดี
 12. 12. ทักษะสาหรับประเทศไทย 7 กลุ่ม • Critical Thinking & Evaluation • Analysis and Synthesis • Creativity and Imagination • Productivity and Innovation • Change and Problem-Solving • Communication and Self-Confident • Ethics and Responsibility สังคมไทยต้องการคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดวิจารณญาณ รู้จักแยกแยะได้ว่า อะไรเหมาะ ไม่เหมาะ เป็นเบื้องต้น ตามมาด้วยการคิดใหม่ๆ มีจิตนาการ แล้วให้มีผลผลิตเข้าสู่ตลาดได้ เข้าใจทิศทางการเปลี่ยนแปลงของโลกและ สังคม สื่อสารและกับคนอื่นได้อย่างมั่นใจและพร้อมใช้ชีวิตอย่างรับผิดชอบ มีคุณธรรม ไม่เอารัดเอาเปรียบคนอื่นในสังคมไทยและสังคมโลก
 13. 13. หลักการสอนสู่ศตวรรษที่ 21 เจ็ดประการ • การสอนแบบเน้นปัญหา (Problem-Based Instruction) • การสอนแบบเน้นกรณีศึกษา (Case-Based Instruction) • การสอนแบบเน้นการวิจัย (Research-Based Instruction) • การสอนแบบเน้นโครงการ (Project-Based Instruction) • การสอนแบบเน้นผลงาน (Productivity-Based Instruction) • การสอนแบบเน้นการทางาน (Work-Based Instruction) • การสอนแบบเน้นการตกผลึก (Crystal-Based Instruction) การสอนที่เป็นอยู่ในปัจจุบันส่วนใหญ่เน้นการบอกจากครู โดยครูไปหาความรู้จากตารา เอกสาร แล้วนามาบอกเด็ก เด็กจะฟัง จด ท่อง จา ตามที่ครูบอกแล้วก็สอบตามนั้น รูปแบบนี้ไม่ทาให้เป็นผู้มีทักษะสาหรับศตวรรษที่ 21 เพียงพอ เด็กจะไม่รู้จักคิด ไม่ พัฒนาความรู้ ไม่รับผิดชอบต่อเพื่อนและสังคม และไม่พัฒนาการมีคุณธรรมได้อย่าง แท้จริง จาเป็นจะต้องเปลี่ยนวัฒนธรรมการสอนจากการที่ผู้เรียนต้องรับความรู้จากครู คนเดียวมาเป็นการสอนให้ผู้เรียนหาความรู้ด้วยตัวเองได้ ด้วยกระบวนการเหล่านี้ ทักษะที่คาดหวังจึงจะเกิดขึ้นกับผู้เรียนได้
 14. 14. ความจาเป็นของบัณฑิตศึกษา 1) ความจาเป็นที่จะต้องสร้างและมีเอกลักษณ์เฉพาะของไทยเรา 2) จาเป็นที่จะต้องมีองค์ความรู้เพื่อแก้ปัญหาสังคมไทยโดยตรง 3) องค์ความรู้ของต่างประเทศเริ่มผูกขาดและมีราคาแพง 4) สังคมไทยมีความจาเป็นต้องแสวงหาทางเลือกใหม่ๆ มากขึ้น 5) การมีบทบาทนาในภูมิภาคอาเซียนและเอเชียจาเป็นมากขึ้นเรื่อยๆ
 15. 15. แนวคิดพื้นฐานของการบัณฑิตศึกษา 1) การวิจัย (Research) 2) ความเป็นนักวิชาการ (Scholarship) 3) ความเชี่ยวชาญเฉพาะ (Specialization) 4) ความเป็นเลิศ (Excellence) 5) การพัฒนา (Development)
 16. 16.  มองประเด็นต่างๆ อย่างวิเคราะห์ สังเคราะห์  มีฉันทะทางวิชาการ/กระตือรือร้นในการหาความรู้  ใฝ่เจาะไปถึงพรมแดนของความรู้ด้วยกระบวนการวิจัย  พร้อมที่จะแลกเปลี่ยน ถกเถียงทางวิชาการที่ค้นพบกับคนอื่นๆ  รับหรือเปลี่ยนแปลงความเชื่อเมื่อมีความรู้ใหม่  มุ่งมั่นที่จะผลักดันงานที่ผ่านการกลั่นกรองแล้ว  มีจุดยืนของตนเอง/เฉียบคมในความคิด  สง่างามทางความคิด/ทางวิชาการ/ทางการกระทา  มีสานึก/รับผิดชอบในวิชาชีพและสังคม ความคาดหวังต่อนิสิตบัณฑิตศึกษา
 17. 17. กรอบแนวคิดคุณลักษณะบัณฑิต กรอบ ลักษณะ BASIC พื้นฐาน ADVANCED ก้าวหน้า PROACTIVE เชิงรุก EXCELLENT เป็นเลิศ KNOWLEDGE ความรู้ มีความรู้ทั่วไป ตามวิชาชีพของตน (1) มีความรู้ทันสมัย และรู้จักสืบเสาะ แสวงหาความรู้อยู่เสมอ (2) มีความรู้ลึก สามารถเชื่อมโยง และบูรณาการความรู้ (3) มีความเชี่ยวชาญ เข้าถึงแก่นความรู้ และสามารถสร้างองค์ความรู้ใหม่ (4) THINKING ความคิด สามารถคิดวิเคราะห์ สังเคราะห์ และประเมินผล (5) มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถคิด ใหม่ได้อย่างทันสมัย (6) มียุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์ สามารถคิด ไปข้างหน้า และคิดได้เอง (7) มีความคิดรวบยอด ตกผลึกทางความคิด และสามารถ คาดการณ์อนาคตได้ (8) SKILL ความสามารถ สามารถปฏิบัติงานได้ ตามวิชาชีพ (9) สามารถปรับปรุง พัฒนางาน และ แสวงหาวิธีการใหม่ๆ ที่ดีขึ้น (10) สามารถสร้างงานใหม่และทาได้ด้วย ตนเอง (11) มีความเชี่ยวชาญ ชานาญการ และ ปฏิบัติงานได้ อย่างแม่นยา (12) ETHICS คุณธรรม จริยธรรม มีวินัย มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ เสียสละ มีวัฒนธรรม และ มีจรรยาบรรณในวิชาชีพ (13) เป็นแบบอย่างที่ดี เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจโลก (14) ส่งเสริมและชี้นาสังคมให้ตระหนัก ถึงคุณธรรม จริยธรรม (15) อุทิศตนเพื่อส่วนรวม มีความกล้าหาญทาง จริยธรรม (16)
 18. 18. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท 1. มีความรู้ลึก เชื่อมโยงและบูรณาการความรู้ทั้งในสาขาวิชาที่ตนศึกษาและสาขาวิชาอื่นๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในงาน อาชีพได้ 2. มีความคิดรวบยอดมองเห็นการณ์ไกล เข้าใจและสามารถดาเนินการวิจัยตามมาตรฐานสากล 3. มีความสามารถพัฒนานวัตกรรม สร้างงานใหม่ สร้างสรรค์ความก้าวหน้าทางวิชาการ อันเนื่องมาจากการวิจัยอย่างต่อเนื่อง 4. เป็นแบบอย่างทางคุณธรรมจริยธรรมและชี้นาประเด็นทางคุณธรรม จริยธรรมได้ดี เงื่อนไขการเรียนรู้ เงื่อนไขการเรียนรู้สาหรับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโทนั้นจะต้องมีหลักสูตรที่เน้นการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ที่ ลึกซึ้ง มีกระบวนการสร้างองค์ความรู้ด้วยการวิจัยที่ชัดเจน นอกจากนี้ยังต้องมีหลักสูตรหรือรายวิชาที่มีการวิเคราะห์ เชื่อมโยงกับ สาขาอื่นๆ และเชื่อมโยงกับงานที่จะไปทาเมื่อสาเร็จการศึกษา ในส่วนของการเรียนการสอนก็จะต้องเป็นกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน ระหว่างผู้สอน ผู้เรียนและผู้เรียนด้วยกัน ด้วยกระบวนการจัดทาโครงการ การทาวิจัย การวิเคราะห์วิจารณ์โครงการและการวิจัย นั้นด้วยกระบวนการสัมมนา จนสามารถสร้างแนวคิดที่ชัดเจนตกผลึกเป็นของตนเองได้ ในขณะเดียวกันก็จะต้องมีโครงการและ/ หรือกรณีศึกษาเพื่อสะท้อนนวัตกรรมและความรับผิดชอบต่อวิชาการและสังคม มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาโท
 19. 19. มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก 1. เข้าถึงแก่นความรู้ สามารถสร้างและอธิบายองค์ความรู้ใหม่ได้ 2. มีสมรรถภาพทางปัญญา ตกผลึกทางความคิดและคาดการณ์อนาคตได้ 3. มีความเชี่ยวชาญในศาสตร์ที่ทาวิจัย เชื่อมโยงศาสตร์ที่ตนเชี่ยวชาญกับศาสตร์อื่นได้อย่างกลมกลืน 4. มีความกล้าหาญทางจริยธรรม เป็นผู้นาในจรรยาบรรณของวิชาชีพและ จริยธรรมของสังคม เงื่อนไขการเรียนรู้ เงื่อนไขการเรียนรู้สาหรับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิในระดับนี้มีกรอบหลัก คือ การวิจัย ความเชี่ยวชาญและการ เป็นนักวิชาการ ดังนั้นจึงประกอบด้วยการค้นคว้า เรียนรู้ที่ลึกซึ้งถึงพรมแดนของความรู้ กระบวนการแสวงหาความรู้ที่ เข้มลึกและเจาะถึงแก่นของความรู้ การทดสอบ ท้าทายต่อความรู้ใหม่ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อค้นพบใหม่ในสาขาของตน กับสังคมได้อย่างเหมาะสม มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาเอก
 20. 20. Level Hong Kong : Generic Level Descriptors Knowledge & Intellectual Skills Processes Application, Autonomy & Accountability Communication, IT and Numeracy 6 - Critically review, consolidate, and extend a systematic, coherent body of knowledge - Utilize highly specialized technical research or scholastic skills across an area of study - Critically evaluate new information, concepts and evidence from a rage of sources and develop creative responses - Critically review, consolidate and extend knowledge, skills practices and thinking in a subject/discipline - Deal with complex issues and make informed judgements in the absence of complete or consistent data/information. -Transfer and apply diagnostic and creative skills in a range of situations -Exercise appropriate judgement in complex planning, design, technical and/or management functions related to products, services, operations or processes, including resourcing and evaluation -Conduct research, and/or advanced technical or professional activity -Design and apply appropriate research methodologies. -Apply knowledge and skills in a broad range of professional work activities -Practice significant autonomy in determining and achieving personal and/or group outcomes -Accept accountability in related decision making including use of supervision -Demonstrate leadership and/or make an identifiable contribution to change and development. -Communicate, using appropriate methods, to a range of audiences including peers, senior colleagues, specialists -Use a wide range of software to support and enhance work; identify refinements to existing software to increase effectiveness or specify new software -Undertake critical evaluations of a wide range of numerical and graphical data, and use calculations at various stages of the work
 21. 21. Malaysia : Generic Level Descriptors Certificate of Competency for Skills Training Knowledge Intellectual skills Psychomotor skills Information Management, communication & Learning skills Personal attributes, professionalism & responsibility Context Masters Mastery or overview at advanced level, of the theoretical and/or applied aspects of a specialist body of study or professional practice; Much of the study undertaken will have been at or informed by, the forefront of an academic or professional discipline and are familiar with complex and specialised areas of knowledge and skills Ability to integrate new ideas with established knowledge and show originality, creativity, flexibility and independence in the systematic application of knowledge in tackling complex issues and solving problems. High order of skill in analysis, critical evaluation and/or professional application through the planning and execution of project work or a piece of scholarship or research Understands how the boundaries of knowledge are advanced through research Substantial personal responsibility and initiative in planning and taking responsibility for complex decision making Qualities needed for employment in circumstances requiring sound judgement and personal responsibility for related decision making, in complex and unpredictable professional environments.
 22. 22. บัณฑิตศึกษา 2 แนว แนววิชาการ แนววิชาชีพ การวิจัยค้นคว้า การฝึกอบรม ความเป็นนักวิชาการ ความเป็นผู้เชี่ยวชาญ ความเรืองปัญญา ความชานาญ การแสวงหา การพัฒนาทักษะ ความรู้บริสุทธิ์ ความรู้ประยุกต์ สนองตอบต่อวิชาการ สนองต่ออาชีพ/สังคม
 23. 23. มาก มาก มาก น้อย วิจัยมาก อบรมมาก แบบผสม  วิจัยน้อย อบรมมาก  แบบเน้นวิชาชีพ วิจัยมาก  อบรมบ้าง แบบเน้นการวิจัย วิจัยน้อย อบรมน้อย โครงการพิเศษระยะสั้น ผสมผสาน 2 แนว วิชาการ วิชาชีพ
 24. 24. กลยุทธ์การสอน 5 กลุ่มหลัก 1. การใช้กรณีศึกษา (Case-based study) การใช้ปัญหาเป็นฐาน (Problem based learning) 2. การพัฒนาโครงการและกิจกรรมต่างๆ (Project-based learning) ให้ เป็นผลงานวิจัย (Research based learning) ขึ้นมา 3. การเรียนรู้ด้วยการให้เกิดการตกผลึกทางปัญญา (Crystal based approach) และมองเห็นองค์ความรู้อย่างมีบูรณาการ (Integrated based learning) 4. การฝึกปฏิบัติและฝึกแก้ปัญหาในสถานที่จริง (Field-based learning or workplace learning) 5. รู้จักประเมิน (Evaluation) และนาไปสู่สิ่งใหม่ต่อไป
 25. 25. ปัญจวิธี : สอนให้คิด 1. คิดคนเดียว - ตั้งประเด็นคิดที่เฉียบคม - หาทางให้ทุกคนคิดอย่างลึก 2. คิดเป็นกลุ่ม - แลกเปลี่ยนเชิงโต้แย้งความคิดในกลุ่ม (ย่อย) - ยืนยันด้วยเหตุผลและข้อมูล - เปลี่ยนเมื่อเห็นว่าข้อมูลตัวเองไม่พอ 3. พร้อมโต้แย้ง - พร้อมแจงความคิดของกลุ่ม - แลกเปลี่ยนความคิดของกลุ่มให้ได้ 4. อธิบายความคิด - พร้อมที่จะเสนอในที่ประชุม (ใหญ่) - รับการเปลี่ยนแปลง / นาไปสู่การคิดใหม่ 5. สรุปความคิด - ผู้สอนวิเคราะห์ / สรุป
 26. 26. ปัญจวิธี : สอนให้วิจัย 1. นาผลงานวิจัยมาใช้สอน (ของคนอื่นก็ได้แต่น่าจะเป็นงานของ ตนเอง) 2. นาโครงการวิจัยมาวิเคราะห์ / สังเคราะห์ (มีโครงการที่หลากหลาย และมองเห็นแนวของตนเอง) 3. ทารายงานด้วยการวิจัย (ให้คิดและมองนอกกรอบไปบ้างอย่าติดกับ ของเดิมมากนัก) 4. การทา Baby Thesis (วิจัยขนาดเล็กเพื่อเรียนรู้วิธีการ) (อย่ามากนัก) 5. ทาวิทยานิพนธ์ (Thesis) (ให้เขาทาเองเป็นหลัก บทบาทที่ปรึกษา)
 27. 27. อย่าปัดความรับผิดชอบ ต้องสร้างและมีความมุ่งมั่น อยากให้ลูกศิษย์มีอะไรเราต้องมีสิ่งนั้นก่อน มีความปรารถนาดี อยากให้เขารู้ และพัฒนาถึงที่สุด ไม่เอาเปรียบ (ในทุกกรณี) คิดถึงและเอามาเผื่อ เล่าประสบการณ์ที่เป็นกาลังใจ (Intellectual Journey) เชื่อว่าผู้เรียนต้องการเรียนและเรียนได้ ต้องชี้และบอกให้ชัด ปลูกฝังจรรยาบรรณ  Nobody is perfect, but… สานึกและรับผิดชอบ
 28. 28. จัดกระบวนการสนับสนุน อาจารย์ ผู้บริหาร นักศึกษา ฝ่ายสนับสนุน เป้ าหมายชัดเจน มีงานวิจัยสม่าเสมอ มีผลงานใหม่เสมอ มีกิจกรรมวิชาการ มีเครือข่ายระดับชาติ / นานาชาติ
 29. 29. ข้อหนึ่ง การเรียนการสอนที่ยังไม่สร้างความรู้ขึ้นใหม่ในสังคมไทย ข้อสอง สิ่งที่ผู้เรียนเรียนรู้ไม่สอดคล้องกับความเป็นจริงในสังคมไทย ข้อสาม ครูเป็นผู้แสวงหาความรู้ และเตรียมความรู้ให้กับผู้เรียน ข้อสี่ การเรียนการสอนที่เน้นการบรรยายเป็นส่วนใหญ่ ข้อห้า เชื่อตามที่ผู้สอนบอก ข้ออ่อนด้อยของการเรียนการสอนบัณฑิตศึกษาไทย ตามอย่าง บริโภคนิยม สร้างสรรค์ ผลิตผลนิยม ข ก
 30. 30. สู่บัณฑิตศึกษาเชิงสร้างสรรค์และผลิตภาพ ข้อหนึ่ง สร้างความรู้ขึ้นใหม่ในสังคมไทย ข้อสอง เรียนรู้เนื้ อหาที่สอดคล้องและแก้ปัญหาสังคมไทย ข้อสาม ผู้เรียนรับผิดชอบความรู้และหาด้วยตนเอง ข้อสี่ ลดบรรยาย ลงมือทา (Lecture Less Do More) ข้อห้า คิดใหม่ สร้างงานใหม่ เป็นตัวของตัวเอง
 31. 31. Teaching Profession : Basic Ideas 1. Quality, Excellent and Greatness 2. Youth, Society and Goodness 3. Knowledge, Wisdom and Research 4. Ideas, Product and Best Practice 5. Improvement, Development and Change 6. Network, Cooperation and Teamness 7. Evaluation, Compare and Progress แนวคิดพื้นฐานของวิชาชีพครูจะต้องเชื่อมโยงกับความดีความงาม ความเป็นเลิศ ความรู้และความก้าวหน้าเป็นหลักใหญ่
 32. 32. สรุปยุทธศาสตร์ 7 ประการ ผู้บริหารมุ่งมั่น/เอาจริง และยิ่งใหญ่ Dreaming /Visioning สร้างแรงบันดาลใจให้ครู Inspiring/Encouraging ส่งเสริม ลงมือปฏิบัติจริงให้ดีที่สุด สนใจเด็ก Best Practicing/doing เรียนรู้และใช้กระบวนการที่หลากหลาย Diversifying/Differentiating พัฒนาครูให้แสวงหาสิ่งที่ดีกว่า Empowering/Developing ประเมินติดตามใกล้ชิด ดูแลคุณภาพ Coaching/Mentoring สร้างความร่วมมือกับชุมชน/เครือข่าย Networking/Cooperating
 33. 33. ก้าวพ้นบาปห้าประการ-ปัญจบาป เน้นแต่วิชาการ ไม่เน้นชีวิตจริง เน้นแต่เนื้ อหา ไม่เน้นกระบวนการ เน้นแต่ความจา ไม่เน้นการคิด เน้นแต่ความคงที่ ไม่เน้นความเปลี่ยนแปลง เน้นแต่อดีต ไม่เน้นอนาคต

×