Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Fallacies2011

1,621 views

Published on

A list of common fallacies

 • Be the first to comment

Fallacies2011

 1. 1. การทิ้งเหตุผล สถิติ กับการนิยาม โสรัจจ หงศลดารมภ รายวิชา 2207 143 การใชเหตุผล กลุมที่ 4 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2549Thursday, September 8, 2011
 2. 2. การทิ้งเหตุผล ภาษาอังกฤษเรียกวา fallacy เปนการอางเหตุผลที่ผิดหลักการ อันเนื่องมาจากหลายสาเหตุ การเขาใจวาการทิ้งเหตุผลเปนอยางไร และมองออกวาเมื่อใดเกิด การท้ิงเหตุผลขึ้น เปนสิ่งจำเปนในการเรียนรูการใชเหตุผลThursday, September 8, 2011
 3. 3. การทิ้งเหตุผลประเภทตางๆ การอางสิ่งที่มีคุณวิเศษ การเอาอำนาจเขาขม การแยงที่ตัวบุคคล การแยงที่มา การอางความไมรูเปนเหตุผลThursday, September 8, 2011
 4. 4. การทิ้งเหตุผลประเภทตางๆ (ตอ) การอางคนสวนมาก การอางความเปนพวกเดียวกัน การขอความเห็นใจ การอางผูอื่นเปนตัวอยาง การอางประเพณี การทิ้งเหตุผลแบบอื่นๆ (ไมมีในหนังสือ)Thursday, September 8, 2011
 5. 5. การทิ้งเหตุผลดวยสถิติ เรื่องนี้เปนเรื่องใหญ จึงตองยกมาพูดถึงโดยเฉพาะ ในหนังสือก็พูด ถึงเรื่องนี้ในบทที่ 8 10 กับ 13Thursday, September 8, 2011
 6. 6. การอางสิ่งที่มีคุณวิเศษ (Ad Vericundiam) ภาษาอังกฤษเรียกวา Appeal to authority “นักวิจัยศึกษากันมาแลววา ยาสูตรนี้ใหผลดีมากๆ ดังนั้นยาสูตรนี้ เปนยาดีจริงๆ” “นี่เธอนาจะใชแชมพูยี่หอนี้นะ ดูซิ อุม สิริยากรยังใชเลย!” “พระเจามีจริง เพราะในพระคัมภีรบอกไวอยางนั้น”Thursday, September 8, 2011
 7. 7. การเอาอำนาจเขาขม (Ad Baculum) เธอตองเชื่อเรื่องนี้ เพราะมิฉะนั้นเธอจะโดนหนัก “ผูใดที่ไมเชื่อขอความในพระคัมภีร ผูนั้นจะตองทนทรมานอยูไฟ นรกชั่วกาลปาวสาน” “ความคิดเห็นของคุณไมถูกตอง เพราะในพระไตรปฏกกลาวไววา ใครที่คิดแบบนี้ตองไปอยูในโลกันตนรก” “ควรเลือกทักษิณเปนนายกฯ เพราะหากไมเชนนั้นหมูบานนี้จะอด ไดเงินกองทุน”Thursday, September 8, 2011
 8. 8. การแยงที่ตัวบุคคล (Ad Hominem) เหตุผลของคนนี้เชื่อถือไมได เพราะตัวเขาไมใชคนดี “ขอเสนอของฝายคุณสนธิรับไมได เพราะคุณสนธิเคยมาขอ สัมปทานทีวีจากผม แลวผมไมให ก็เลยผูกใจเจ็บแลวเลนงานผม มาจนถึงทุกวันนี้” “คุณจะมาบอกใหผมเปนคนดีไดอยางไร ดูตัวคุณเองเสียกอนวาดี แคไหน?”Thursday, September 8, 2011
 9. 9. การแยงที่มา ขอความนี้เชื่อไมไดเพราะอางวาแหลงที่มาไมถูกตอง “ขาวจากอินเทอรเน็ตเชื่อไมได เพราะอินเทอรเน็ตเปนแหลงขอมูล ที่ใครๆก็ลงได” “เราไมควรรับคนนี้เขาทำงาน เพราะเขาเรียนจบจากอินเดีย”Thursday, September 8, 2011
 10. 10. การอางความไมรู (Ad ignorantiam) สิ่งใดที่เราไมรู เราไมสามารถยืนยันไดวาจริงหรือเท็จ การอาง อยางใดอยางหนึ่งเปนการทิ้งเหตุผล “ชาติกอนชาติหนามีจริง เพราะแมแตในปจจุบันวิทยาศาสตรยัง พิสูจนเรื่องนี้ไมไดวาไมเปนจริง” “น้ำตองเคยทวมโลกมากอน เพราะยังไมมีขอพิสูจนวาน้ำไมเคย ทวมโลกมาเลยในอดีต”Thursday, September 8, 2011
 11. 11. การอางคนสวนมาก (Ad populum) อะไรที่คนสวนมากเชื่อ ไมไดหมายความวาจะเปนจริง “จากการสำรวจของคนในชนบทจำนวนกวาหลายพันคน พบวา เกือบทั้งหมดเชื่อวานายกทักษิณเปนคนดี นี่แสดงวานายกทักษิณ เปนคนดีจริงๆ” “ชาวคริสตในโลกนี้มีมากกวาสองพันลานคน คุณกำลังจะบอกวา คนเหลานี้มีความเชื่อที่ไมถูกตองวาพระเยซูเปนพระเจาอยางนั้น หรือ?”Thursday, September 8, 2011
 12. 12. การอางความเปนพวกเดียวกัน คนที่มาอางเหตุผลกับเรา หากเขาอางวาเขาเปนพวกเดียวกับเรา ก็ไมไดหมายความวาที่เขาอางมานั้น เราตองเชื่อตามเสมอไป “คุณกับผมก็เปนคนไทยเหมือนกัน แลวทำไมคุณไมเชื่อผมละ” “ใครที่ตอตานนายกทักษิณ คนนั้นไมใชคนไทย” “นี่เราก็เปนชาวอักษรเหมือนกันนะ แลวทำไมเธอถึงไมยอมไปรวม กิจกรรมกับเราละ?”Thursday, September 8, 2011
 13. 13. การขอความเห็นใจ (Ad misericordiam) “อาจารยอยาทำโทษผมเลยนะครับ ที่ผมตองทุจริตก็เพราะวาถา ผมไดเกรด F วิชานี้ จะตองไทรแนๆ แลวถาผมไทร พอผมเอาผม ตายครับ...” “พี่นองโปรดชวยผมดวย พวกเขาเลนหนักมากๆ ขนาดวางระเบิด กะจะใหตายกันทั้งขบวน”Thursday, September 8, 2011
 14. 14. การอางผูอื่นเปนตัวอยาง (Two wrongs dont make a right.) การที่ผูอื่นทำผิด ไมเปนขออางใหสิ่งที่เรากลายเปนของถูกขึ้นมา “คุณตำรวจมาจับผมทำไม ทีรถคันอื่นจอดแถวนี้กันเต็มไปหมด ไม เห็นมาจับ ทีผมจอดแปบเดียวมาจับ” “พรรคประชาธิปตยไมมีสิทธิอะไรจะมาโจมตีพรรคไทยรักไทยวา โกง เพราะตนเองก็เคยมีปญหากับกรณี สปก. 4-01 มากอน จำได มั้ย?” “ไอ สส. คนนี้มันชอบแฉเรื่องของพวกเราดีนัก ตัวมันเองก็ใชวาจะ ไมเคยทำอะไรผิดมากอน เราตองแฉมันกลับบาง”Thursday, September 8, 2011
 15. 15. การอางประเพณี (Ad antiquitatem) การที่บางอยางทำกันมายาวนาน ไมไดแปลวาเปนสิ่งที่ถูกเสมอไป “เธอควรเชื่อฟงผูใหญนะ เพราะคนไทยก็ทำกันมาอยางนี้กันมา ตลอด” “ทำไมเธอถึึงไมเชื่อเรื่องนรกสวรรคละ? คนไทยเราเชื่อเรื่องนี้กัน มาตลอดเลยรูบางมั้ย?” “For thousands of years Christians have believed in Jesus Christ. Christianity must be true, to have persisted so long even in the face of persecution.”Thursday, September 8, 2011
 16. 16. การอางตัวอยางจากประสบการณสวนตัว “หลวงพอองคนี้เกงจริงๆนะ รักษาโรคไดดวย หายมาหลายราย แลว เมื่อวานฉันก็ไปหามา เห็นมากะตาเลย” “มีหลักฐานมากมายที่แสดงวาพระเจามีจริง มีเด็กผูหญิงคนนึง ปวยเปนโรคมะเร็งในเม็ดเลือด พอแมเด็กพาไปที่วัด ไปรับพรจาก พระเจา จากนั้นอีกไมนานก็หายขาด”Thursday, September 8, 2011
 17. 17. การอางความรวย (Ad crumenam) “โปรแกรมไมโครซอฟทตองเปนโปรแกรมที่ดีที่สุดอยูแลว เธอรู หรือเปลาวา บิล เกตส เปนมนุษยที่รวยที่สุดในโลกขณะนี้”Thursday, September 8, 2011
 18. 18. การอางความจน (Ad lazarum) “ขาราชการเปนผูที่อุทิศชีวิตใหแกประชาชนจริงๆ เธอดูซิ ขาราชการมีใครรวยบาง?”Thursday, September 8, 2011
 19. 19. การอางความเบื่อหนาย (Ad nauseam) ถาเราไดยินใครพูดอะไรซ้ำกันมากๆ เพื่อใหเราเชื่อที่เขาพูด เขา กำลังทิ้งเหตุผลขอนี้ “ทักษิณออกไป ทักษิณออกไป ทักษิณออกไป ทักษิณออกไป ทักษิณออกไป ทักษิณออกไป ทักษิณออกไป ทักษิณออกไป ทักษิณ ออกไป ทักษิณออกไป ทักษิณออกไป ทักษิณออกไป ทักษิณออกไป ทักษิณออกไป ทักษิณออกไป ทักษิณออกไป ทักษิณออกไป ทักษิณ ออกไป ทักษิณออกไป ทักษิณออกไป ทักษิณออกไป ทักษิณออกไป ทักษิณออกไป ทักษิณออกไป ทักษิณออกไป ทักษิณออกไป ทักษิณ ออกไป ทักษิณออกไป ทักษิณออกไป ทักษิณออกไป ทักษิณออก ไป...”Thursday, September 8, 2011
 20. 20. การอางความใหม (Ad novitatem) การทิ้งเหตุผลนี้ตรงขามกับการทิ้งเหตุผลแบบอางประเพณี เพราะ อางวาสิ่งนี้ใหมกวา เพราะฉะนั้นนาเชื่อมากกวา “พรรคไทยรักไทยนาเลือกมากที่สุด เพราะเปนพรรคการเมืองที่ ใหมที่สุด” “ไอพอดรุนใหมนี้ตองดีกวารุนเกาแนๆเลย” “อาจารยคนนี้ตองดีแนๆเลยเธอ เพราะเพิ่งจบมาหมาดๆ”Thursday, September 8, 2011
 21. 21. การอางเหตุผลเปนวงกลม (Circulus in demonstrando) การเอาขอสรุปกลับขึ้นไปเปนขออาง ทำใหเปนวงกลม “ฝนตกเพราะกบรอง กบรองเพราะทองปวด ทองปวดเพราะขาว ดิบ ขาวดิบเพราะฟนเปยก ฟนเปยกเพราะฝนตก” “จุฬาฯไมควรรับเกยมาเปนนิสิต เพราะถารับมาจะทำใหเสียชื่อ เสียง และเมื่อเสียชื่อเสียงแลวก็จะทำใหมหาวิทยาลัยไมมีใคร อยากมาเรียน เนื่องจากจุฬาฯควรรักษาชื่อเสียงไว เพราะวาไมรับ เกยมาเรียนในสถาบันแหงนี้”Thursday, September 8, 2011
 22. 22. Begging the Question คัมภีรไบเบิลเปนความจริง เนื่องจากเปนพระวจนะของพระเจา และคัมภีรไบเบิลเองก็ยืนยันวา ขอความในนั้นเปนพระวจนะของ พระเจาThursday, September 8, 2011
 23. 23. การตั้งคำถามชี้นำ “คุณเลิกตีภรรยาหรือยัง?” “ทานนายกฯจะเลิกปฏิบัติการรุนแรงกับประชาชนไดเมื่อใด?” “วุฒิสภาไดรับผลประโยชนในรูปแบบใดจากการแตงตั้ง กกต.?”Thursday, September 8, 2011
 24. 24. การอางองคประกอบ (Fallacy of composition) การที่ของอยางหนึ่งประกอบดวยสวนประกอบอยางนั้นอยางนี้ ไม ไดหมายความวาของอยางนั้นจะเปนเพียงแคนั้นเสมอไป “จักรยานคันนี้ทำจากวัสดุน้ำหนักเบาทั้งหมด ดังนั้นจึงมีน้ำหนัก เบา” “คนอีสานจำนวนมากตางก็รักนายก ดังนั้นภาคอีสานทั้งภาคเปน ของนายก” “ทำไมตองหามกินเหลาดวย เหลาทำมาจากขาวกับน้ำตาล แลว ทำไมไมหามกินขาวกับน้ำตาลไปดวย?”Thursday, September 8, 2011
 25. 25. การสรุปนอกประเด็น (Ignoratio elenchi) อางอยางหนึ่ง แตกลับไปสรุปอีกอยางหนึ่ง (คลายๆกับการทิ้ง เหตุผลแบบขอสรุปไมตรงกับขออาง - non sequitur) “คนเชียงใหมเปนคนดี ดังนั้นนายกทักษิณเปนนายกรัฐมนตรีที่มี ประสิทธิภาพ” “คำสอนศาสนาคริสตถูกตอง เพราะชาวคริสตชอบทำงานเพื่อ ชวยเหลือผูอื่น” “กฎแหงกรรมมีจริง เพราะประเทศไทยเปนประเทศพุทธ”Thursday, September 8, 2011
 26. 26. การทำใหเปนวัตถุ (Fallacy of reification) การทำมโนทัศนที่เปนนามธรรมใหเปนรูปธรรม เพื่อใหดูเหมือนวา ขอสรุปของตนเองนาเชื่อถือมากขึ้น “การออกมาชุมนุมเรียกรองตอตานนายกรัฐมนตรีเปนสิ่งไมควร ทำ เนื่องจากเปนการทำลายระบอบประชาธิปไตย” “ไหนชอบอางเสรีภาพกันนัก เอามาใหดูหนอยซิวา เจาเสรีภาพที่ วานี่หนาตามันเปนยังไง?”Thursday, September 8, 2011
 27. 27. “ปลาเฮอริงแดง” (Red herring) การทิ้งเหตุผลประเภทนี้เกิดขึ้นเมื่อผูโตเถียง นำเอาประเด็นใหมมา เสนอในการอางเหตุผล เพื่อเบี่ยงเบนความสนใจของคูโตเถียงไป จากประเด็นที่จะสรุป (ประเด็นใหมนี้เรียกวา “ปลาเฮอริงแดง”) “เราไมควรมีวิชาตรรกวิทยาเปนวิชาบังคับในหลักสูตร ดูซินิสิต หลายคนบนวาไมชอบวิชานี้ นิสิตเหลานี้เรียนวิชาอื่นๆไดดี แต ตองมาลำบากลำบนกับวิชานี้” (ประเด็นใหมไดแกการพูดเรื่อง นิสิตที่มาบนเรื่องนี้)Thursday, September 8, 2011
 28. 28. การอางเหตุผลแบบ “ทางลาดลื่น” (Slippery slope argument) เปนการทิ้งเหตุผลที่อางวา หากประเด็นที่ไมเห็นดวยเกิดขึ้นแมแต นิดเดียว จะเกิดผลเสียตามมาใหญโต -- “หากเรายอมใหมีเรื่องนี้ เพียงแมแตนิดเดียว สุดทายจะบานปลายใหญโตจนสุดที่จะควบคุม ได” “เราไมสามารถผอนปรนเรื่องการทำแทงในประเทศไทยได เพราะ หากยอมไปแมแตนิดเดียว เดี๋ยวก็จะมีการทำแทงเปนแฟชั่นกัน ทั่วไปหมด”Thursday, September 8, 2011
 29. 29. “หุนฟาง” (Strawman argument) ในการอางเหตุผล หากเราแสดงทรรศนะของอีกฝายหนึ่งเปนแบบ งายๆ หรือตลกๆ หรือดูแยๆ เพื่อขับใหทรรศนะของฝายเราเองดู ดีขึ้น เรียกวาเรากำลังทิ้งเหตุผลแบบ “หุนฟาง” “คุณจะเปนฝายอเทวนิยมได คุณตองพิสูจนไดวาไมมีพระเจาจริงๆ คุณจะทำเชนนี้ได ก็ตอเมื่อคุณออกไปสำรวจทั่วทั้งเอกภพ แลวไม เจอพระเจาในที่ใดเลย แตคุณก็ไมไดทำอยางนั้น แลวจะยืนยันวาที่ คุณอางวาไมมีพระเจา จะใหคนอื่นเชื่อไดอยางไร?” (เปนการทิ้ง เหตุผลแบบนี้เนื่องจาก อเทวนิยมไมไดอางเรื่องหาพระเจาไมพบ เปนเหตุผล)Thursday, September 8, 2011
 30. 30. การทิ้งเหตุผลดวยภาษา (Linguistic fallacy) “บกพรองเพราะภาษาเปนเหตุ” การใชคำยอมสี (colored term) ใชบอยมากในการพูดการเขียนเพื่อโนมนาวจิตใจ มุงเรา อารมณมากกวาใชเหตุผล คำมีความหมายหลายนัยThursday, September 8, 2011
 31. 31. คำมีความหมายหลายนัย คำที่ความหมายสามารถตีความไปไดหลายอยาง “ประชาธิปไตย” “คุณธรรม” “คนดี” “ความงาม”Thursday, September 8, 2011
 32. 32. คำมีความหมายหลายนัย คำที่บังเอิญมีรูปตรงกัน “ตา” กับ “ตา” “bank” and “bank” เรื่องนี้ไมคอยมีบทบาทในตรรกวิทยาThursday, September 8, 2011
 33. 33. การทิ้งเหตุผลดวยสถิติ ประเด็นที่เราตองตระหนักในการพิจารณาความนาเชื่อถือของโพล หรือสถิติอื่นๆ ตามบทที่ 13 มีการทิ้งเหตุผลแบบอางคุณวิเศษหรือไม ผูสำรวจเปนกลางจริงหรือไม วิธีการสำรวจนาเชื่อถือหรือไมThursday, September 8, 2011
 34. 34. คำถามมีลักษณะเปนคำถามชี้นำหรือไม มีการปกปดหลักฐานที่เกี่ยวของหรือไม มีการใชวิธีอางที่นาสงสัยหรือไม มีการทิ้งเหตุผลเชิงสถิติ (statistical fallacies) รูปแบบตางๆดวย หรือไม การเปรียบเทียบบกพรอง การใชสถิติลำเอียง การใชสถิติที่รูไมได การอางความสัมพันธที่เกี่ยวกันโดยบังเอิญThursday, September 8, 2011
 35. 35. ตามบทที่ 10 ในการนำเสนอผลออกมาเปนเปอรเซนต มีการรวมเอาหมวด ตางๆที่เราควรรูแตปดไวหรือไม มีการสรุปทั่วไปที่ไมเกี่ยวของกับประเด็นที่จะสรุปหรือไม บางครั้งการแปรของขอมูลก็ไมสนับสนุนวาขอมูลนั้นจะเปนเหตุ เปนผลกัน เพราะอาจมีตัวแปรอื่นเขามามีบทบาทดวยก็ไดThursday, September 8, 2011
 36. 36. การใหบทนิยาม การนิยามคือการใหความหมายของคำ ความยาวของการนิยาม ขึ้นอยูกับวัตถุประสงคเปนสำคัญ ควรใหบทนิยามเมื่อเราเสนอคำใหมขึ้นมาในการอางเหตุผล บทนิยามอาจแบงออกไดเปนสองแบบ นิยามตามจริง (real definition) นิยามตามรูปศัพท (nominal definition)Thursday, September 8, 2011
 37. 37. ตัวอยาง นิยามตามจริง นกไดแกสัตวเลี้ยงลูกดวยนมชนิดหนึ่ง มีเลือดอุน ออกลูกเปน ไข มีขนพิเศษเรียกวา “ขนนก” ปกคลุมรางกาย สวนมากจะบิน ได (ยกเวนนกที่บินไมได เชน นกกระจอกเทศ ฯลฯ) คนเปนสัตวที่มีเหตุผล (Aristotle)Thursday, September 8, 2011
 38. 38. นิยามตามศัพท “วิหค” หมายถึงนกThursday, September 8, 2011
 39. 39. วัตถุประสงคของการนิยาม เพื่ออธิบายความหมายของคำ เพื่อรูคำใหมๆ เพื่อรูกฎการใชคำนั้น เพื่อรูสิ่งใหมๆThursday, September 8, 2011
 40. 40. ประเภทของการใหบทนิยาม การนิยามแบบพจนานุกรม (lexical definition) บันทึกความหมายของคำ ตามที่ใชกันอยูทั่วไปในเวลานั้นๆ การนิยามแบบสรางศัพท (stipulative definition) กำหนดนิยามของคำขึ้นใหม ซึ่งอาจเปนคำใหมหรือคำที่มีที่ใช อยูกอน เพื่อประโยชนของการนำเสนอความคิดThursday, September 8, 2011

×