ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

1,073 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,073
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
398
Actions
Shares
0
Downloads
4
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี

  1. 1. ปฏิทินกิจกรรมนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี Admissionsมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปาง ประจาปีการศึกษา 2556พฤษภาคม 2556วัน/เดือน/ปีกิจกรรม สถานที่/เว็บไซต์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม9 พ.ค. 56 - ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา(Admissions)www.cuas.or.th CUASโทร 0-2354-5150-52โทรสาร 0-2354-5155-56- รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์และตรวจร่างกาย- หลักฐานที่ใช้ในการสอบสัมภาษณ์- รายละเอียดการตรวจร่างกายฝ่ายรับเข้าศึกษา ศูนย์รังสิตโทร 0-2564-4440-59 ต่อ1605,160710–14 พ.ค.56ตรวจร่างกายและเอ็กซเรย์ปอด(เฉพาะคณะนิติศาสตร์ คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ และวิทยาลัยสหวิทยาการ)- ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม- ตรวจร่างกายที่โรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน- นาผลการตรวจ ไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ์www.lampang.tu.ac.thหมวดทะเบียนนักศึกษามธ.ศูนย์ลาปางโทร 0-5426-8701-8 ต่อ5122หรือ 08-1706-5115การทาบัตรประจาตัวนักศึกษาใหม่- Download แบบฟอร์มทาบัตรนักศึกษาใหม่ และกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน พร้อมติดรูปถ่ายสี ขนาด 1.5" หรือ 2" นิ้ว สวมเครื่องแบบนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อนุโลมไม่ต้องติดเครื่องหมายมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์)- ส่งแบบฟอร์มทาบัตรนักศึกษาใหม่ และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ชุดและสาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลทั้งหมด (ถ้ามี) พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง นาไปยื่นในวันสอบสัมภาษณ์ วันที่ 15 พ.ค. 2556 ห้อง 3314 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 5 ชั้น
  2. 2. ดูรายละเอียดเครื่องแบบนักศึกษา(ระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา)กองกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษากองกิจการนักศึกษา งานวินัยและพัฒนานักศึกษา โทร.0-2564-2924,0-2564-4440-59 ต่อ 1284ซื้อเครื่องแบบนักศึกษา และเครื่องหมายศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์หนังสือ มธ ศูนย์ลาปางโทร 0-5426-8701 ต่อ 54212-15 พ.ค.56ติดต่อจองหอพักนักศึกษาของมหาวิทยาลัย www.lampang.tu.ac.thหอพักมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ลาปาง โทร.0-5426-8701 ต่อ5181-211 พ.ค.56งานวันแรกพบ (วันปรีดี) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปางคณะกรรมการนักศึกษา ศูนย์ลาปางโทร 08-4368-0120,08-8267-429412 พ.ค. 56 ประกาศเลขทะเบียนนักศึกษา ค้นหาเลขทะเบียนนักศึกษา ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ ศูนย์รังสิตโทร 0-2564-4440-59 ต่อ1602,165314 พ.ค.56พิมพ์บัตรคิวตรวจร่างกาย/แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพAD01/ใบเอกซเรย์ปอด AD02สาหรับตรวจร่างกาย ที่ศูนย์รังสิต (เฉพาะนักศึกษาคณะศิลปกรรมศาสตร์ สาขาวิชาศิลปะการออกแบบหัตถอุตสาหกรรม)Download บัตรคิวตรวจร่างกาย/แบบรายงานผลการตรวจสุขภาพAD01/ใบเอกซเรย์ปอด AD0215 พ.ค.56สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ที่ มธ.ศูนย์ลาปาง ห้อง 3408 ชั้น 4 อาคารเรียน โทร 0-5426-8701 ต่อ 5387
  3. 3. คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ที่มธ.ศูนย์ลาปางวิทยาลัยสหวิทยาการ ที่ มธ.ศูนย์ลาปางคณะศิลปกรรมศาสตร์ ที่ มธ.ศูนย์รังสิตรวม 5 ชั้นห้อง 3210 ชั้น 2 อาคารเรียนรวม 5ชั้นห้อง 3308 ชั้น 3 อาคารเรียนรวม 5 ชั้นห้อง นาฏศิลป์สากล ชั้น 2คณะศิลปกรรมศาสตร์โทร 0-5426-8701 ต่อ 5314โทร 0-5426-8701 ต่อ 5338โทร 0-5426-8701 ต่อ 540315 พ.ค. 56 - ส่งแบบฟอร์มทาบัตรนักศึกษาใหม่และสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน 1 ชุด และสาเนาใบเปลี่ยนชื่อ-สกุลทั้งหมด (ถ้ามี)นามายื่นแก่เจ้าหน้าที่ ณ ห้อง3314 ชั้น 3อาคารเรียนรวม 5 ชั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปางหมวดทะเบียนนักศึกษามธ.ศูนย์ลาปางโทร 0-5426-8701-8 ต่อ5122หรือ 08-1706-511515 พ.ค. 56 ส่งแบบตอบรับเดินทางไปร่วมงานปฐมนิเทศและรับเพื่อนใหม่ มธ.ท่าพระจันทร์ดาวน์โหลดแบบตอบรับได้ที่www.lampang.tu.ac.thหมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา โทร. 0-5426-8701ต่อ 5171-4 หรือ 08-9952-6668ตั้งแต่17 พ.ค. 56กรอกข้อมูลประวัติส่วนตัว ผ่านระบบ Internetถ้าไม่กรอกประวัติส่วนตัวจะไม่สามารถขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาได้- พิมพ์ใบขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่และติดรูปถ่ายชุดนักศึกษา นามายื่นในวันขึ้นทะเบียนเป็นนักศึกษาใหม่ 21พ.ค. 2556กรอกประวัตินักศึกษาใหม่ ฝ่ายทะเบียนประวัติฯ ศูนย์รังสิตโทร 0-2564-4440-59 ต่อ1602,165319 พ.ค. 56 งานปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ จัดโดยฝ่ายการนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์กองกิจการนักศึกษา หรือ งานกองกิจการนักศึกษา งานกิจกรรมนักศึกษา โทร. 0-2564-2922,
  4. 4. กิจกรรมนักศึกษา 0-2564-4440 ต่อ 1269-127020 พ.ค.56ตรวจสอบผลการส่งแบบฟอร์มทาบัตรประจาตัวนักศึกษาใหม่www.lampang.tu.ac.thหมวดทะเบียนนักศึกษามธ.ศูนย์ลาปางดูผลจัดระดับพื้นฐานความรู้ภาษาต่างประเทศ (P.T.) และวิชาศึกษาทั่วไป ชั้นปีที่ 1สาหรับจัดตารางเรียนโทร 0-5426-8701-8 ต่อ5122หรือ 08-1706-511521 พ.ค.56ยื่นเอกสารขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ด้วยตนเองที่มหาวิทยาลัย นักศึกษาจะได้รับ เอกสารต่อไปนี้ เพื่อใช้ในการจดทะเบียนเรียน- บัตรประจาตัวนักศึกษา- สมุดบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทยศึกษาที่ มธ.ศูนย์ลาปางห้อง 3501 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 5ชั้นมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปางหมวดทะเบียนนักศึกษามธ.ศูนย์ลาปางโทร 0-5426-8701-8 ต่อ5122หรือ 08-1706-511522 พ.ค.56เช้า ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ศูนย์ลาปาง ห้อง 3502 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 5ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปางหมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา โทร. 0-5426-8701ต่อ 5171-4 หรือ 08-9952-6668บ่าย ปฐมนิเทศคณะพบอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อวางแผนการเรียน(ตามที่คณะกาหนด)คณะนิติศาสตร์ ห้อง 3501คณะสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ ห้อง3308คณะศิลปกรรมศาสตร์ ห้อง 2304วิทยาลัยสหวิทยาการ ห้อง 3313โทร 0-5426-8701 ต่อ 5384โทร 0-5426-8701 ต่อ 5305โทร 0-5426-8701 ต่อ5403โทร 0-5426-8701 ต่อ5333ผู้บริหาร พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ห้อง 3502 ชั้น 5 อาคารเรียนรวม 5ชั้น มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์หมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษา โทร. 0-5426-
  5. 5. ลาปาง 8701ต่อ 5171-4 หรือ 08-9952-666822 พ.ค. 56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าศึกษาในแต่ละสถาบันอุดมศึกษา การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา(Admissions)www.cuas.or.th CUASโทร 0-2354-5150-52โทรสาร 0-2354-5155-5623-24 พ.ค.56งานรับเพื่อนใหม่ ศูนย์ลาปาง(นักศึกษาใหม่เข้าร่วมตามความสมัครใจ)มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปางคณะกรรมการนักศึกษา ศูนย์ลาปางโทร 08-4368-0120,08-8267-429427 พ.ค.56เปิดภาคการศึกษา ภาค 1 ปีการศึกษา 2556มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลาปางหมวดทะเบียนนักศึกษามธ.ศูนย์ลาปางโทร 0-5426-8701-8 ต่อ5123ก่อน29 พ.ค.56ดูประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาเหมาจ่าย มธ. ฝ่ายทะเบียนและประมวลผล 1,2โทร 02-696-6554-6- นาเงินเข้าในบัญชีออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทยเล่มที่ได้รับในวันขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ทั้งนี้จานวนเงินที่นาเข้าบัญชีควรเกินจากที่คานวณไว้ 200 บาทธนาคารกรุงไทย จากัด (มหาชน)ทุกสาขาธนาคารกรุงไทย จากัด(มหาชน)สาขา เขลางค์นครโทร. 0-5423-0193- 629-30 พ.ค.56จดทะเบียนศึกษาลักษณะวิชา และชาระเงินผ่านระบบอินเตอร์เน็ต หมวดทะเบียนนักศึกษามธ.ศูนย์ลาปางโทร 0-5426-8701-
  6. 6. 8 ต่อ51235-7 มิ.ย. 56 ยื่นขอทุนการศึกษา (ทุน กยศ) www.lampang.tu.ac.thหมวดบริการและสวัสดิการนักศึกษาโทร.0-5426-8701 ต่อ 5172(คุณเมตตา)ที่มา สานักทะเบียนและประมวลผลข้อมูล ณ วันที่ 9 พฤษภาคม 2556

×