Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
Organizátor   Ústav informácií a prognóz školstva       priamo riadená organizáciaMinisterstva školstva, vedy, v...
Seminár pre ÚIPŠ organizačnezabezpečujefirma s niekoľkoročnými skúsenosťami v poskytovaníkonzultačných služieb v oblasti v...
Čo nás dnes čaká9:00  Otvorenie9:05  Predstavenie RIS, príklady jeho použitia10:15 Prestávka na kávu10:45 Registračný pr...
Rezortný informačnýsystém (RIS)Znižovanie administratívnej záťaže škôl„Aby učitelia neúradovali, ale učili...“      ...
6
Čo je RIS?RIS je centralizovaný informačnýsystém na prenos dát zo škôla školských zariadení do centrálnejdatabázy v správe...
Myšlienka zaviesť RIS• vznikla v roku 2000• pracuje sa na ňom od roku 2009• súvisí so spustením projektu Debyrokratizác...
Cieľ RIS• zaviesť poriadok v rezorte• znížiť administratívnu záťaž najmä v školách• prepojiť IS tak, aby vzájomne zdieľ...
Kto bude RIS využívať?Školy a školské zariadenia Zriaďovatelia, samospráva     Centrálne orgány        Verejno...
Školy a školské zariadenia• zníženie administratívnej záťaže,• odbremenenie od práce spojenej s výkazníctvom,• poskytovan...
Zriaďovatelia, samospráva• rýchly prístup k aktuálnym údajom z reportov škol,• zefektívnenie a zjednodušenie administrat...
Centrálne orgány• riadenie rezortu –  financovanie –  kvalita škôl –  merania –  kontinuálne vzdelávanie• rýchla v...
Verejnosť• využívanie služieb informačnej spoločnosti – výber školy pre dieťa – životné situácie  •  potvrdenie o n...
Prehľad funkčností           • Školy a školské zariadenia   Reporting   a štatistiky  • Zriaďovatelia  ...
Prehľad funkčností           • Zaraďovanie ŠaŠZ do siete   Reporting   a štatistiky  • Plnenie školskej ...
Prehľad funkčností           • Doplnkové štatistiky ŠaŠZ   Reporting   a štatistiky  • Normatívne   Ap...
RIS v číslach             4 000             zriaď.             + obce        1...
19
Fyzická bezpečnosť RIS• RIS je umiestnený ako aplikácia v DC rezortu,• rezort vlastní toto DC,• prevádzkuje ho ÚIPŠ,• sú ...
Ochrana osobných údajov• Prístup do RIS má len  poverený zamestnanec,• jeho postup v RISe je monitorovaný.• Mená žiakov ...
22
Webová stránka         23
Webová stránka RIS           24
Najčastejšie otázky k RIS              25
Help desk      99 % úspešnosť dovolania      0800 138 033,      helpdesk@iedu.sk      26
eLearninghttp://www.debyrokratizacia.sk/ris/elearning                     27
eLearning• eLearningová podpora RIS• zverejnené manuály na vykonávanie rôznych krokov v RIS• postupné budovanie a aktuali...
Aktuálne termíny        Skúšobná        prevádzka RIS Registračný proces                29
Plánované termíny              Prvý zber bez              papierovej        Pilotná   p...
Legislatívna podpora RIS• Súčasná legislatíva podporuje registre.• Pripravujú sa legislatívne kroky, aby mohli byť tieto ...
Budú nutné zmeny v oblastiach• povinnosti poskytovania údajov,• prístupu údajov v centrálnom registri,• rozsahu evidovaný...
33
Príklad: Výkazy         34
35
RIS• náhrada štatistického vykazovania za regionálne školstvo• elektronická podoba namiesto papierovej         ...
Ako bude fungovať RIS?• využitie školského IS – aSc agenda – ŠEVT eŠkola – iné IS• jeho synchronizácia s RIS• možnosť v...
Výber druhu ŠaŠZ          38
Prehľad zberov a potvrdeniekompletnosti zberu               39
Vyhodnotenie potrebnosti štatistických výkazov• Elektronizácia štatistického vykazovania umožní ich prehodnotenie.• Post...
Príklad: zmena školy žiakom• „nová“ škola vyžiadala údaje od „starej“ školy                       41
Príklad: zmena školy• „stará škola“ poslala „novej“ údaje o žiakovi• meškanie informácií a nepresnosť v informáciách od r...
Príklad: financovanie• financovanie podľa údajov k 15.9.• nezohľadňovanie zmien (počet žiakov, individuálne začlenenie....
Príklad: dochádzka• prepojenie s Registrom obyvateľstva a ÚPSVaR• informácia pre obce: Je každé školopovinné dieťa zapísa...
45
46
2 úrovne procesu registrácie  Registrácia  Registrácia  zriaďovateľa   ŠaŠZ                47
Proces registrácie zriaďovateľaList zriaďovateľovi –prihlasovacie údaje   Zaevidovanie základných údajov   o poverenej...
Proces registrácie zriaďovateľaPotvrdenie zhody údajov  Vytvorenie účtu v RIS   Zaslanie prihlasovacích údajov   PF...
Proces registrácie zriaďovateľaPovinná zmena heslapri prvom prihlásení  Doplnenie údajov o poverenej  fyzickej osobe  ...
Proces registrácie ŠaŠZPotvrdenie údajov o PFO ŠaŠZ  Potvrdenie zhody údajov,  vytvorenie účtov pre PFO ŠaŠZ  v RIS  ...
Proces registrácie ŠaŠZPovinná zmena heslapo prvom prihlásení  Doplnenie údajov o poverenej osobe   Doplnenie údajov o...
Proces registrácie• Zabezpečí aktualizáciu základných údajov za zriaďovateľov a ŠaŠZ.• Vytvorí prístup poverených osôb d...
54
Otázky, problémy...Help desk      0800 138 033,      helpdesk@iedu.sk                55
56
57
• Prečo treba chrániť osobné údaje (OÚ)?• Čo sú to OÚ?• Ako sa spracúvajú a ochraňujú OÚ?• Kedy môže škola poskytnúť OÚ tr...
Legislatívny rámec ochrany OÚ• Ústava Slovenskej republiky (čl. 19 ods. 3)• medzinárodné záväzky SR voči EÚ (Smernica EP ...
Trestná úprava§ 374 Trestného zákona –Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi„Kto neoprávnene poskytne, sprístupní alebo ...
Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane OÚ § 3 - Osobné údaje „Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzi...
Zákon č. 428/2002 Z. z.§ 3 – Osobné údaje  1. rodné číslo  2. osobitná kategória OÚ (§ 8 ods. 1)     – v školách etn...
Zásady spracúvania OÚ§ 7 zákona – súhlas dotknutej osobySúhlas netreba, ak• to ustanovuje “osobitný zákon“,   alebo• spa...
Zásady spracúvania OÚ„osobitný zákon“, ktorýsúbežne ustanovuje 3 veci:   a) zoznam osobných údajov   b) účel ich sprac...
PríkladZákon č. 245/2008 Z. z – Školský zákon§ 11 - Pedagogická dokumentáciaPedagogická dokumentácia školy alebo školského...
§ 11 zákona č. 245/2008 Z. z. - Pedagogická dokumentáciaŠaŠZ majú právo získavať a spracúvať osobné údajea) o deťoch a žia...
Príklad§ 11 zákona č. 245/2008 Z. z. - PedagogickádokumentáciaOsoby, ktoré pri plnení svojich pracovnýchpovinností prichád...
Príklad § 157 - 158 zákona č. 245/2008 Z. z. – Register detí, žiakov a poslucháčovRegister detí, žiakov a poslucháčov je u...
Príklad§ 157 - 158 zákona č. 245/2008 Z. z. – Register detí, žiakov a poslucháčovŠkola v školskom registri detí, žiakov a ...
PríkladZákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch§ 58 - 59 – Register zamestnancov ŠaŠZRegister zamestn...
Škola a školské zariadenie vedie v školskom registri   zamestnancov tieto údaje:a) meno a priezvisko,     j) bezúho...
Škola a školské zariadenie vedie v školskom registri zamestnancov tieto údaje:s) absolvované kontinuálne y) číslo pracovn...
Sedem ďalších výnimiekSúhlas sa ďalej nevyžaduje, ak sa jedná o:• tvorbu diel, médií, Direct Marketing firmy• spracúvanie ...
Vzor súhlasu• Menovaný, ........., ............. (ďalej len „dotknutá osoba“) poskytuje súhlas podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 ...
Kedy možno OÚ poskytnúť tretej osobe?§ 7 ods. 3 druhá veta zákona hovorí, že je to v prípade, ak to ustanovuje „osobitný ...
Príklad poskytnutia OÚ§ 158 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.Riaditeľ školy poskytuje zriaďovateľovi údajezo školského regis...
Legislatívna podpora RIS• prinesie zmenu v spracovaní osobných údajov,• zákonom bude stanovený ich rozsah a poskytovanie ...
Prehľad ďalších povinností škôlpri ochrane OÚ• zodpovedná osoba (§ 19)• evidencia informačných systémov (§ 29)• poučenie ...
Sankcie za porušenie zákona• Úrad na ochranu osobných údajov SR môže uložiť škole ako prevádzkovateľovi informačného syst...
Ďalšie informácieÚrad pre ochranu osobných údajov                  80
81
Integrácia školskýchinformačných systémov      a     RIS    • aSc Agenda    • eŠkola, Ševt a.s.    • i...
Školský informačný systém    aSc Agenda              83
aScAgenda• komplexný informačný systém,• registre žiakov, učiteľov, evidencia všetkých dát školy,• tlač pedagogickej a uk...
www.skoly.orgaScAgenda v štátnej správeaScAgenda má pripravené dáta pre všetky zberyv štátnej správe, samospráve a pre zri...
aScAgenda RISPočiatočné naplnenie a stotožnenie žiakov • Zadávanie novoprijatých žiakovV priebehu školského roku - synchro...
Bezpečnosť a autentifikáciaPresne podľa požiadaviek RISu: • login (meno, heslo) konkrétneho  používateľa • pravdepodob...
Počiatočné naplneniea stotožnenie žiakov• možnosť prevziať údaje priamo z registra obyvateľov (REGOB) – ušetrí sa množstv...
Synchronizácia s RIS-om• štandardný postup – ako pri akomkoľvek doterajšom odosielaní „štatistík“• synchronizácia na p...
Rozsah prenášaných údajov• register detí, žiakov a poslucháčov• register učiteľov a zamestnancov• záznamy o výučbe a prevá...
Register detí, žiakov a poslucháčovV súlade so zákonom č.245/2008 o výchovea vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplne...
Register zamestnancovRegister pedagogických zamestnancov, odbornýchzamestnancov a ďalších zamestnancov škôla školských zar...
Zadanie údajov zamestnancov• V prípade, že ste vypĺňali údaje pre štatistický zber kvalifikovanosti pedagogických zamest...
Podpora     http://www.skoly.org/       info@asc.sk                 94
Školský informačný systém     eŠkola              95
Čo je eŠkola?• Databázová aplikácia v ktorej sa evidujú žiaci, triedy, predmety, vzdelávacie a kultúrne    poukazy, z...
Spoločnosť ŠEVT a.s.• plne podporuje integráciu programu eŠkola a RIS a spolupracuje s ÚIPŠ a riešiteľmi RIS pri návrhu ...
Integrácia eŠkoly a RIS vzhľadom na štruktúru sledovaných údajov• zasielanie podkladov do registra žiakov (v zmysle § 158...
V prípade, potreby zavedenia novýchpoložiek, alebo úpravy jestvujúcich,spoločnosť ŠEVT a.s. garantuje vykonaniepotrebných ...
Služby eŠkoly pri komunikácii s RISNasadenie RIS do prevádzky prinesie používateľomprogramu eŠkola zvýšenie užívateľského ...
Návrh služieb na komunikáciu eŠkoly a RIS• Hromadné odoslanie údajov do RIS za celú školu a celé školské zariadenie• Odos...
Návrh služieb na komunikáciu eŠkoly a RIS• Zapísanie a verifikácia zamestnanca – kontrola údajov krížovo oproti RIS – ic...
Bezpečnosť a prístupové práva• eŠkola pre prístup využíva GRID karty. Tento prístup zostáva zachovaný aj pri komunikácii ...
TermínyKľúčovými sú termíny, v ktorých dodávateľ RISzverejnení príslušné web služby na komunikáciu s RISa jednotlivé školy...
Používateľská podpora• konkrétne postupy budú k dispozícii na stránke www.etlaciva.sk sekcia Podpora• bezplatná poradensk...
Ostatné IS• RIS je otvorený pre integráciu ďalších IS• možnosť pripojenia cez rozhranie B2B• rozhranie B2B definuje správc...
Prezentácia je dostupná na:http://www.debyrokratizacia.sk/ris/elearning                     107
108
109
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Infoseminare k ris_prezentacia_august_2011

1,339 views

Published on

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Infoseminare k ris_prezentacia_august_2011

 1. 1. 1
 2. 2. Organizátor Ústav informácií a prognóz školstva priamo riadená organizáciaMinisterstva školstva, vedy, výskumu a športu SR 2
 3. 3. Seminár pre ÚIPŠ organizačnezabezpečujefirma s niekoľkoročnými skúsenosťami v poskytovaníkonzultačných služieb v oblasti vzdelávania, školstva,zamestnanosti a sociálnej inklúzie zameraných na: – pomoc pri písaní projektov, a ich implementácii (administrácia, modernizácia vzdelávania), – zabezpečenie eLearningového prostredia pre školy a firmy – vzdelávanie a odborné zastrešenie akcií (eLearningové vzdelávanie, Roadshow, Učíme pre život, a pod.) – prevádzka portálov Výkazník a Úspešná škola 3
 4. 4. Čo nás dnes čaká9:00 Otvorenie9:05 Predstavenie RIS, príklady jeho použitia10:15 Prestávka na kávu10:45 Registračný proces, diskusia11:30 Ochrana osobných údajov12:00 Prestávka na obed13:00 Integrácia RIS a školských IS – aSc a eŠkola14:00 Ukončenie seminára 4
 5. 5. Rezortný informačnýsystém (RIS)Znižovanie administratívnej záťaže škôl„Aby učitelia neúradovali, ale učili...“ 5
 6. 6. 6
 7. 7. Čo je RIS?RIS je centralizovaný informačnýsystém na prenos dát zo škôla školských zariadení do centrálnejdatabázy v správe ÚIPŠ. 7
 8. 8. Myšlienka zaviesť RIS• vznikla v roku 2000• pracuje sa na ňom od roku 2009• súvisí so spustením projektu Debyrokratizácia – január 2011 8
 9. 9. Cieľ RIS• zaviesť poriadok v rezorte• znížiť administratívnu záťaž najmä v školách• prepojiť IS tak, aby vzájomne zdieľali informácie 9
 10. 10. Kto bude RIS využívať?Školy a školské zariadenia Zriaďovatelia, samospráva Centrálne orgány Verejnosť 10
 11. 11. Školy a školské zariadenia• zníženie administratívnej záťaže,• odbremenenie od práce spojenej s výkazníctvom,• poskytovanie dát ich aktualizácia informácie o žiakoch a učiteľoch, predmetoch, odboroch, dochádzke, výkazy... 11
 12. 12. Zriaďovatelia, samospráva• rýchly prístup k aktuálnym údajom z reportov škol,• zefektívnenie a zjednodušenie administratívnych činností,• účinný nástroj podpory pri rozhodovacích procesoch v samospráve 12
 13. 13. Centrálne orgány• riadenie rezortu – financovanie – kvalita škôl – merania – kontinuálne vzdelávanie• rýchla vzájomná interakcia medzi centrálnymi orgánmi, zriaďovateľmi a školami,• poriadok v rezorte 13
 14. 14. Verejnosť• využívanie služieb informačnej spoločnosti – výber školy pre dieťa – životné situácie • potvrdenie o návšteve školy • doklady o vzdelaní... 14
 15. 15. Prehľad funkčností • Školy a školské zariadenia Reporting a štatistiky • Zriaďovatelia Aplikácie • Deti - žiaci - poslucháči • Zamestnanci Centrálne registre • ŠVP a ŠKVP Centrálne • Vzdelávacie programy ŠZ číselníky • Register fyzických osôb 15
 16. 16. Prehľad funkčností • Zaraďovanie ŠaŠZ do siete Reporting a štatistiky • Plnenie školskej Aplikácie dochádzky • Výsledky vzdelávania Centrálne registre • Certifikované merania Centrálne • Profesijná orientácia číselníky • Prihlášky na stredné školy 16
 17. 17. Prehľad funkčností • Doplnkové štatistiky ŠaŠZ Reporting a štatistiky • Normatívne Aplikácie a nenormatívne financovanie Centrálne registre • Publikovanie informácií Centrálne verejnosti číselníky • Nástroj pre rozhodovanie 17
 18. 18. RIS v číslach 4 000 zriaď. + obce 14 100 ŠaŠZ cca 36 000 užívateľov 18
 19. 19. 19
 20. 20. Fyzická bezpečnosť RIS• RIS je umiestnený ako aplikácia v DC rezortu,• rezort vlastní toto DC,• prevádzkuje ho ÚIPŠ,• sú tu umiestnené iba aplikácie rezortu. 20
 21. 21. Ochrana osobných údajov• Prístup do RIS má len poverený zamestnanec,• jeho postup v RISe je monitorovaný.• Mená žiakov sú viditeľné len pre školy a zriaďovateľov, pre ostatných sú anonymizované. 21
 22. 22. 22
 23. 23. Webová stránka 23
 24. 24. Webová stránka RIS 24
 25. 25. Najčastejšie otázky k RIS 25
 26. 26. Help desk 99 % úspešnosť dovolania 0800 138 033, helpdesk@iedu.sk 26
 27. 27. eLearninghttp://www.debyrokratizacia.sk/ris/elearning 27
 28. 28. eLearning• eLearningová podpora RIS• zverejnené manuály na vykonávanie rôznych krokov v RIS• postupné budovanie a aktualizácia portálu s pridávaním jeho ďalších funkcií• diskusné fóra k jednotlivým častiam• rýchle informovanie o novinkách 28
 29. 29. Aktuálne termíny Skúšobná prevádzka RIS Registračný proces 29
 30. 30. Plánované termíny Prvý zber bez papierovej Pilotná podoby prevádzka RISLegislatívnapodpora RIS 30
 31. 31. Legislatívna podpora RIS• Súčasná legislatíva podporuje registre.• Pripravujú sa legislatívne kroky, aby mohli byť tieto termíny dodržané.• Potreba zmeny v: – Školskom zákone, – Zákone o pedagogických zamestnancoch, – Zákone o financovaní ŠaŠZ. 31
 32. 32. Budú nutné zmeny v oblastiach• povinnosti poskytovania údajov,• prístupu údajov v centrálnom registri,• rozsahu evidovaných údajov v centrálnom registri. 32
 33. 33. 33
 34. 34. Príklad: Výkazy 34
 35. 35. 35
 36. 36. RIS• náhrada štatistického vykazovania za regionálne školstvo• elektronická podoba namiesto papierovej 36
 37. 37. Ako bude fungovať RIS?• využitie školského IS – aSc agenda – ŠEVT eŠkola – iné IS• jeho synchronizácia s RIS• možnosť využitia internetového rozhrania pre prácu s RIS 37
 38. 38. Výber druhu ŠaŠZ 38
 39. 39. Prehľad zberov a potvrdeniekompletnosti zberu 39
 40. 40. Vyhodnotenie potrebnosti štatistických výkazov• Elektronizácia štatistického vykazovania umožní ich prehodnotenie.• Postupné odstránenie výkazov, ktoré nemajú potrebnú vypovedaciu hodnotu. 40
 41. 41. Príklad: zmena školy žiakom• „nová“ škola vyžiadala údaje od „starej“ školy 41
 42. 42. Príklad: zmena školy• „stará škola“ poslala „novej“ údaje o žiakovi• meškanie informácií a nepresnosť v informáciách od rodičov alebo žiaka• zachovanie informácií o žiakovi počas štúdia - MŠ, ZŠ, SŠ, ... 42
 43. 43. Príklad: financovanie• financovanie podľa údajov k 15.9.• nezohľadňovanie zmien (počet žiakov, individuálne začlenenie...)• mesačná aktualizácia v RIS• možnosť financovania aj inak ako k 15.9. 43
 44. 44. Príklad: dochádzka• prepojenie s Registrom obyvateľstva a ÚPSVaR• informácia pre obce: Je každé školopovinné dieťa zapísané do školy?• zanedbávanie povinnej školskej dochádzky 44
 45. 45. 45
 46. 46. 46
 47. 47. 2 úrovne procesu registrácie Registrácia Registrácia zriaďovateľa ŠaŠZ 47
 48. 48. Proces registrácie zriaďovateľaList zriaďovateľovi –prihlasovacie údaje Zaevidovanie základných údajov o poverenej fyzickej osobe zriaďovateľa (PFO) Návratka s údajmi o poverenej fyzickej osobe (e-mail, mobilné číslo) 48
 49. 49. Proces registrácie zriaďovateľaPotvrdenie zhody údajov Vytvorenie účtu v RIS Zaslanie prihlasovacích údajov PFO e-mailom, heslo SMS 49
 50. 50. Proces registrácie zriaďovateľaPovinná zmena heslapri prvom prihlásení Doplnenie údajov o poverenej fyzickej osobe Priradenie ŠaŠZ zriaďovateľovi, doplnenie údajov o PFO ŠaŠZ 50
 51. 51. Proces registrácie ŠaŠZPotvrdenie údajov o PFO ŠaŠZ Potvrdenie zhody údajov, vytvorenie účtov pre PFO ŠaŠZ v RIS Zaslanie prihlasovacích údajov PFO e-mailom, heslo SMS 51
 52. 52. Proces registrácie ŠaŠZPovinná zmena heslapo prvom prihlásení Doplnenie údajov o poverenej osobe Doplnenie údajov o ŠaŠZ Dokončenie procesu registrácie 52
 53. 53. Proces registrácie• Zabezpečí aktualizáciu základných údajov za zriaďovateľov a ŠaŠZ.• Vytvorí prístup poverených osôb do RIS.• Prebehne v priebehu niekoľkých týždňov od spustenia. 53
 54. 54. 54
 55. 55. Otázky, problémy...Help desk 0800 138 033, helpdesk@iedu.sk 55
 56. 56. 56
 57. 57. 57
 58. 58. • Prečo treba chrániť osobné údaje (OÚ)?• Čo sú to OÚ?• Ako sa spracúvajú a ochraňujú OÚ?• Kedy môže škola poskytnúť OÚ tretej strane?• Aké sú ďalšie povinnosti vyplývajúce školám zo zákona o ochrane OÚ?• Čo hrozí škole za porušenie ochrany OÚ?• Kde hľadať pomoc pri ochrane OÚ? 58
 59. 59. Legislatívny rámec ochrany OÚ• Ústava Slovenskej republiky (čl. 19 ods. 3)• medzinárodné záväzky SR voči EÚ (Smernica EP a Rady 95/46/ES)• Trestný zákon (§ 374)• Zákon č. 428/2002 Z. z. o ochrane osobných údajov• ďalšie osobitné právne predpisy 59
 60. 60. Trestná úprava§ 374 Trestného zákona –Neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi„Kto neoprávnene poskytne, sprístupní alebo zverejníosobné údaje o inom zhromaždené v súvislostis výkonom verejnej moci alebo uplatňovaním ústavnýchpráv osoby, alebo osobné údaje o inom získanév súvislosti s výkonom svojho povolania, zamestnaniaalebo funkcie a tým poruší všeobecne záväznýmprávnym predpisom ustanovenú povinnosť, potrestá saodňatím slobody až na jeden rok.“ 60
 61. 61. Zákon č. 428/2002 Z.z. o ochrane OÚ § 3 - Osobné údaje „Osobnými údajmi sú údaje týkajúce sa určenej alebo určiteľnej fyzickej osoby, pričom takou osobou je osoba, ktorú možno určiť priamo alebo nepriamo, najmä na základe všeobecne použiteľného identifikátora alebo na základe jednej či viacerých charakteristík alebo znakov, ktoré tvoria jej fyzickú, fyziologickú, psychickú, mentálnu, ekonomickú, kultúrnu alebo sociálnu identitu.“ 61
 62. 62. Zákon č. 428/2002 Z. z.§ 3 – Osobné údaje 1. rodné číslo 2. osobitná kategória OÚ (§ 8 ods. 1) – v školách etnicita (národnosť) a zdravie 3. „štvorička“ (4+) – meno, priezvisko, titul, adresa a viac 4. jednoznačná identifikácia – všetko, čo danú osobu robí jednoznačne určiteľnou (závisí aj od prostredia) 62
 63. 63. Zásady spracúvania OÚ§ 7 zákona – súhlas dotknutej osobySúhlas netreba, ak• to ustanovuje “osobitný zákon“, alebo• spadá pod sedem kategórií verejných záujmov.Ak toto neplatí, súhlas treba! 63
 64. 64. Zásady spracúvania OÚ„osobitný zákon“, ktorýsúbežne ustanovuje 3 veci: a) zoznam osobných údajov b) účel ich spracúvania c) okruh dotknutých osôb 64
 65. 65. PríkladZákon č. 245/2008 Z. z – Školský zákon§ 11 - Pedagogická dokumentáciaPedagogická dokumentácia školy alebo školskéhozariadenia je súbor písomných dokumentov,ktorými sa riadi proces výchovy a vzdelávania,a súbor písomností, podľa ktorých vydáva školaalebo školské zariadenie verejné listinya rozhodnutia. 65
 66. 66. § 11 zákona č. 245/2008 Z. z. - Pedagogická dokumentáciaŠaŠZ majú právo získavať a spracúvať osobné údajea) o deťoch a žiakoch v rozsahu: 1. meno a priezvisko, 2. dátum a miesto narodenia, 3. bydlisko, 4. rodné číslo, 5. štátna príslušnosť, 6. národnosť, 7. fyzické a duševné zdravie, 8. mentálna úroveň vrátane výsledkov pedagogicko- psychologickej a špeciálno – pedagogickej diagnostiky,b) o identifikácii zákonných zástupcov dieťaťa alebo žiaka (meno a priezvisko, adresa zamestnávateľa, trvalé bydlisko, telefonický kontakt). 66
 67. 67. Príklad§ 11 zákona č. 245/2008 Z. z. - PedagogickádokumentáciaOsoby, ktoré pri plnení svojich pracovnýchpovinností prichádzajú do styku s osobnýmiúdajmi podľa odseku 7, majú povinnosťmlčanlivosti, a to aj po skončenípracovnoprávneho vzťahu.V prípade porušenia povinnosti mlčanlivosti sapostupuje podľa osobitného predpisu. 67
 68. 68. Príklad § 157 - 158 zákona č. 245/2008 Z. z. – Register detí, žiakov a poslucháčovRegister detí, žiakov a poslucháčov je určenýna overovanie dokladov o vzdelaní a o získanom stupnivzdelania alebo kvalifikácii na účel poskytovania štipendiípodľa tohto zákona a na účel štatistických zisťovaní.Údaje v registri detí, žiakov a poslucháčov môžu spracovávaťlen osobitne poverení zamestnanci príslušnej školy.Zamestnanci sú povinní pri práci s registrom detí, žiakova poslucháčov dodržiavať všeobecne záväzné právnepredpisy o ochrane osobných údajov. 68
 69. 69. Príklad§ 157 - 158 zákona č. 245/2008 Z. z. – Register detí, žiakov a poslucháčovŠkola v školskom registri detí, žiakov a poslucháčov vedienajmä tieto údaje: meno a priezvisko, dátum narodenia, rodnéčíslo, pohlavie, národnosť, štátne občianstvo, adresa trvaléhobydliska, adresa bydliska, z ktorého dochádza do školy, čísloa dátum vydania rozhodnutia, na základe ktorého bol prijatýdo školy alebo školského zariadenia, ročník, do ktorého jezaradený, trieda a číslo, pod ktorým je vedený v katalógualebo v triednom výkaze, odbor výchovy a vzdelávania,informáciu o prerušení alebo skončení štúdia, formaorganizácie výchovy a vzdelávania, zaradenie detí a žiakovso špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami podľavýchovno-vzdelávacích programov. 69
 70. 70. PríkladZákon o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch§ 58 - 59 – Register zamestnancov ŠaŠZRegister zamestnancov slúžina účely:• zabezpečovania a plánovania kontinuálneho vzdelávania podľa tohto zákona,• financovania ŠaŠZ podľa osobitného predpisu,• štatistické. 70
 71. 71. Škola a školské zariadenie vedie v školskom registri zamestnancov tieto údaje:a) meno a priezvisko, j) bezúhonnosť,b) titul, k) zdravotná spôsobilosť,c) dátum narodenia, l) kategória,d) rodné číslo, m) podkategória,e) pohlavie, n) kariérový stupeň,f) štátne občianstvo, o) platová trieda,g) získaný stupeň vzdelania, p) pracovná trieda,h) absolvovaný študijný q) týždenný pracovný čas, program alebo vzdelávací r) ustanovený rozsah program, výchovno-vzdelávaceji) absolvovanie jazykovej práce, skúšky, 71
 72. 72. Škola a školské zariadenie vedie v školskom registri zamestnancov tieto údaje:s) absolvované kontinuálne y) číslo pracovnej zmluvy vzdelávanie, a dátum jej vyhotovenia,t) počet získaných kreditov, na základe ktorej sau) dátum priznania založil pracovný pomer, kreditového príplatku, z) stupeň vzdelania,v) dátum a výška aa)dátum skončenia priznaného pracovného pomeru, špecializačného bb)číslo dokladu o skončení príplatku, pracovného pomeru aw) adresa trvalého pobytu, dátum jeho vyhotovenia,x) dátum vzniku cc) zamestnávateľ. pracovného pomeru, 72
 73. 73. Sedem ďalších výnimiekSúhlas sa ďalej nevyžaduje, ak sa jedná o:• tvorbu diel, médií, Direct Marketing firmy• spracúvanie OÚ je nevyhnutné na plnenie zmluvy• ochranu života, zdravia alebo majetku dotknutej osoby• predmetom spracúvania je výlučne štvorička• spracovanie už zverejnených osobných údajov• spracovanie OÚ nevyhnutné na splnenie dôležitej úlohy realizovanej vo verejnom záujme• ochranu zákonných práv a právom chránených záujmov prevádzkovateľa 73
 74. 74. Vzor súhlasu• Menovaný, ........., ............. (ďalej len „dotknutá osoba“) poskytuje súhlas podľa § 7 ods. 1 a ods. 2 zákona č. 428/2002 Z. z. so spracúvaním svojich osobných údajov na účel prijatia do pracovného pomeru a trvania pracovného pomeru, a to v rozsahu titul, meno, priezvisko, rodné priezvisko, adresa trvalého bydliska, adresa prechodného bydliska, dátum narodenia, miesto narodenia, rodné číslo, údaje o priebehu doterajšieho vzdelania, najvyššie dosiahnuté vzdelanie, špecializácia vzdelania (zameranie), údaje o priebehu doterajšej kariéry, údaje o ďalších odborných znalostiach a spôsobilostiach, evidenčné číslo občianskeho preukazu, národnosť, štátna príslušnosť, rodinný stav, údaje o absolvovaní ZVS, osobné údaje týkajúce sa bezúhonnosti dotknutej osoby, znalosť cudzích rečí, poberanie dôchodku, údaje o zmenenej pracovnej schopnosti, určené zrážky zo mzdy, číslo osobného účtu, údaje o zdravotnom poistení prevádzkovateľovi, ................., po dobu trvania pracovného pomeru. V ....., dňa ....... 74
 75. 75. Kedy možno OÚ poskytnúť tretej osobe?§ 7 ods. 3 druhá veta zákona hovorí, že je to v prípade, ak to ustanovuje „osobitný zákon“, ktorý určuje presne aj: a) zoznam osobných údajov b) účel ich spracúvania c) tretie strany Všetky ďalšie údaje – len so súhlasom dotknutej osoby, resp. zákonného zástupcu dotknutej osoby! Na zverejnenie už zverejnených netreba súhlas, ale je dobré uviesť zdroj. 75
 76. 76. Príklad poskytnutia OÚ§ 158 ods. 3 zákona č. 245/2008 Z. z.Riaditeľ školy poskytuje zriaďovateľovi údajezo školského registra detí, žiakov a poslucháčovnajmenej jedenkrát ročne podľa stavu k 15. 9.príslušného školského roka a následne ichzriaďovateľ poskytne príslušnému orgánumiestnej štátnej správy v školstve. 76
 77. 77. Legislatívna podpora RIS• prinesie zmenu v spracovaní osobných údajov,• zákonom bude stanovený ich rozsah a poskytovanie tretím osobám = RIS-u 77
 78. 78. Prehľad ďalších povinností škôlpri ochrane OÚ• zodpovedná osoba (§ 19)• evidencia informačných systémov (§ 29)• poučenie oprávnených osôb o povinnostiach a mlčanlivosti (§ 17)• bezpečnostný projekt (§ 15 – 16) 78
 79. 79. Sankcie za porušenie zákona• Úrad na ochranu osobných údajov SR môže uložiť škole ako prevádzkovateľovi informačného systému pokutu až do 10 miliónov Sk (§ 49 ods. 1 - 4).• Úrad na ochranu osobných údajov SR môže uložiť fyzickej osobe, ktorá v mene školy neoprávnene poskytne osobné údaje, resp. poruší povinnosť mlčanlivosti pokutu do 100 tisíc Sk (§ 49 ods. 5). 79
 80. 80. Ďalšie informácieÚrad pre ochranu osobných údajov 80
 81. 81. 81
 82. 82. Integrácia školskýchinformačných systémov a RIS • aSc Agenda • eŠkola, Ševt a.s. • iné IS 82
 83. 83. Školský informačný systém aSc Agenda 83
 84. 84. aScAgenda• komplexný informačný systém,• registre žiakov, učiteľov, evidencia všetkých dát školy,• tlač pedagogickej a ukončovacej dokumentácie,• odosielanie dát zriaďovateľovi, školským úradom a RIS,• automaticky aktualizovaná bezplatná www stránka školy, 84
 85. 85. www.skoly.orgaScAgenda v štátnej správeaScAgenda má pripravené dáta pre všetky zberyv štátnej správe, samospráve a pre zriaďovateľa.Odosielanie je jednoduché a bezplatné.aScAgenda má možnosť odoslať štatistiky: • Vzdelávacie poukazy • Kultúrne poukazy • RIS • Maturity (viac úkonov počas roka) • Kvalifikovanosť učiteľov • Mnoho ďalších... 85
 86. 86. aScAgenda RISPočiatočné naplnenie a stotožnenie žiakov • Zadávanie novoprijatých žiakovV priebehu školského roku - synchronizáciaúdajov aScAgenda a RIS • register žiakov, • register učiteľov, • vzdelávacie plány a pod. 86
 87. 87. Bezpečnosť a autentifikáciaPresne podľa požiadaviek RISu: • login (meno, heslo) konkrétneho používateľa • pravdepodobne sa doplní ďalší bezpečnostný prvok 87
 88. 88. Počiatočné naplneniea stotožnenie žiakov• možnosť prevziať údaje priamo z registra obyvateľov (REGOB) – ušetrí sa množstvo času pri zadávaní,• stačí zadať niektoré z údajov: meno, priezvisko, dátum narodenia, rodné číslo,• tlačidlo „Stotožni osobu“ na karte žiaka a na karte učiteľa,• ostatné údaje, napr. o bydlisku a pod. sa ihneď vyplnia. 88
 89. 89. Synchronizácia s RIS-om• štandardný postup – ako pri akomkoľvek doterajšom odosielaní „štatistík“• synchronizácia na požiadanie alebo podľa potreby a pravidiel určených legislatívou. 89
 90. 90. Rozsah prenášaných údajov• register detí, žiakov a poslucháčov• register učiteľov a zamestnancov• záznamy o výučbe a prevádzke školy 90
 91. 91. Register detí, žiakov a poslucháčovV súlade so zákonom č.245/2008 o výchovea vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplneníniektorých zákonov podľa §158, ods. 1 je školapovinná viesť školský register detí, žiakova poslucháčov.Všetky povinné údaje je možné evidovať,spracovávať a elektronicky odosielaťzriaďovateľovi v programe aScAgenda. 91
 92. 92. Register zamestnancovRegister pedagogických zamestnancov, odbornýchzamestnancov a ďalších zamestnancov škôla školských zariadení špecifikuje zákon číslo317/2009 o pedagogických zamestnancoch,odborných zamestnancoch a o zmene a doplneníniektorých zákonov.Všetky povinné údaje je možné evidovať,spracovávať a elektronicky odosielať zriaďovateľoviv programe aScAgenda. 92
 93. 93. Zadanie údajov zamestnancov• V prípade, že ste vypĺňali údaje pre štatistický zber kvalifikovanosti pedagogických zamestnacov (december 2009 - január 2010), máte veľkú väčšinu povinných dát zadanú.• Údaje stačí v prípade potreby aktualizovať, automaticky sa prenesú do RISu. 93
 94. 94. Podpora http://www.skoly.org/ info@asc.sk 94
 95. 95. Školský informačný systém eŠkola 95
 96. 96. Čo je eŠkola?• Databázová aplikácia v ktorej sa evidujú žiaci, triedy, predmety, vzdelávacie a kultúrne poukazy, zamestnanci, zákonní zástupcovia a ďalšie údaje súvisiace s prevádzkou ŠaŠZ,• obsahuje nástroje pre zálohovanie a obnovu údajov, generovanie nového školského roku, pohľad na predchádzajúce školské roky,• podporuje viac-užívateľskú prevádzku v lokálnej sieti. Spoločnosť ŠEVT a. s. garantuje trvalú starostlivosť, súlad s platnou legislatívou, metodickými pokynmi, aktuálnymi potrebami škôl a bezproblémovú prevádzku na bežných operačných systémoch využívaných v školskom prostredí. 96
 97. 97. Spoločnosť ŠEVT a.s.• plne podporuje integráciu programu eŠkola a RIS a spolupracuje s ÚIPŠ a riešiteľmi RIS pri návrhu optimálneho prepojenia oboch systémov• garantuje, že používatelia programu eŠkola budú schopní využiť všetky disponibilné služby RIS a to jednoduchým a užívateľsky komfortným spôsobom 97
 98. 98. Integrácia eŠkoly a RIS vzhľadom na štruktúru sledovaných údajov• zasielanie podkladov do registra žiakov (v zmysle § 158 zákona č. 245/2008 Z.z. v znení neskorších predpisov),• zasielanie podkladov do registra zamestnancov (v zmysle § 59 zákona č. 317/2009 Z.z. v znení neskorších predpisov),• spracovanie maturitných, záverečných a absolventských skúšok,• zápis detí do ZŠ a prijímacie konanie na SŠ,• spracovanie výkazov typu Škol (MŠVVŠ SR) 98
 99. 99. V prípade, potreby zavedenia novýchpoložiek, alebo úpravy jestvujúcich,spoločnosť ŠEVT a.s. garantuje vykonaniepotrebných úprav štruktúry sledovanýchúdajov obratom a bez finančných nárokovvoči školám. 99
 100. 100. Služby eŠkoly pri komunikácii s RISNasadenie RIS do prevádzky prinesie používateľomprogramu eŠkola zvýšenie užívateľského komfortu azníženie prácnosti pri dvoch základných činnostiach:• získavaní údajov o žiakoch, zamestnancoch, školách a ďalších skupinách informácií z centrálnych databáz,• deklarovaní údajov vyžadovaných orgánmi štátnej správy a zriaďovateľmi. 100
 101. 101. Návrh služieb na komunikáciu eŠkoly a RIS• Hromadné odoslanie údajov do RIS za celú školu a celé školské zariadenie• Odoslanie vybranej množiny údajov• Zapísanie a verifikácia žiaka – kontrola údajov krížovo oproti RIS – prevzatie údajov z RIS – prevzatie údajov z REGOB 101
 102. 102. Návrh služieb na komunikáciu eŠkoly a RIS• Zapísanie a verifikácia zamestnanca – kontrola údajov krížovo oproti RIS – ich prevzatie do eŠkoly pri prvotnom zápise zamestnanca• Maturitné skúšky – zoznamu maturantov a importu výsledkov maturít• Prijímacie skúšky – zoznamu žiakov hlásiacich sa na strednú školu• Aktualizácia zoznamov – automatickú aktualizáciu centrálne sledovaných zoznamov (napr. škôl, zoznam a skratky predmetov,..) 102
 103. 103. Bezpečnosť a prístupové práva• eŠkola pre prístup využíva GRID karty. Tento prístup zostáva zachovaný aj pri komunikácii s RIS.• Dvojstupňová ochrana – Grid karta a prístupové heslo do RIS.• V prípade potreby vydá spoločnosť ŠEVT a.s. bezplatne nové GRID karty k programu eŠkola, (príslušný formulár je k dispozícii na www.etlaciva.sk). 103
 104. 104. TermínyKľúčovými sú termíny, v ktorých dodávateľ RISzverejnení príslušné web služby na komunikáciu s RISa jednotlivé školy a školské zariadenia dostanúprihlasovacie údaje a metodické usmernenia.Spoločnosť ŠEVT a.s. ako dodávateľ programu eŠkolagarantuje, že používatelia programu budú vedieťkomunikovať s RIS optimálnym spôsobom a budú maťmožnosť využiť všetky služby, ktoré RIS pre školua školské zariadenie bude poskytovať. 104
 105. 105. Používateľská podpora• konkrétne postupy budú k dispozícii na stránke www.etlaciva.sk sekcia Podpora• bezplatná poradenská služba: eskola@sevt.sk +421 42 4329 671 +421 2 5363 5364 Prepojenie na RIS bude plne funkčné aj v neplatenej verzii programu eŠkola! 105
 106. 106. Ostatné IS• RIS je otvorený pre integráciu ďalších IS• možnosť pripojenia cez rozhranie B2B• rozhranie B2B definuje správca RIS 106
 107. 107. Prezentácia je dostupná na:http://www.debyrokratizacia.sk/ris/elearning 107
 108. 108. 108
 109. 109. 109

×