Hn 2012 10

250 views

Published on

Hapin geeft drie keer per jaar een nieuwsbrief uit: de HapiNieuws.
Donateurs krijgen de nieuwsbrief kosteloos toegezonden.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hn 2012 10

  1. 1. hapinieuws oktober 2012 | jaargang 32 nr 2 Voor Papua­marktvrouwen valt het niet altijd mee om producten  aan de man te brengen in het moderne Jayapura. De concurrentie  is moordend, vooral omdat niet­Papua’s dezelfde handelswaar  op een betere plaats op de markt mogen verkopen. De inheemse  vrouwen worden vaak op hardhandige wijze gedwongen hun   verkoopplek te verlaten. Beloftes om hen nieuwe accommodatie   te geven, zijn tot nog toe bij woorden gebleven. Uit onvrede   hebben deze vrouwen zich in 2010 gegroepeerd in een   coöperatie die nu al uit 400 leden bestaat. Ze noemen zichzelf  Mama Mama Papua.  De vrouwen vragen aan Hapin steun om hun organisatie te   professionaliseren. Onderwijs is daarbij het sleutelwoord. Ze wil­ len onder meer les in de basisprincipes van het boekhouden.   Met het oog op de toekomst willen ze hun coöperatie verduur­ zamen opdat ook hun kinderen of kleinkinderen ervan kunnen  !"#$%&"&'()*+!,')-&&.%),')-&%)/&"0&1&')/+2&")3+"2%/"#45&') gesteund en dit project past in die traditie. Met uw hulp kunnen  de Mama Mama Papua het heft in eigen handen nemen en hun  economische positie voor de lange termijn veiligstellen.   Wij houden u op de hoogte! Mama Mama Papua Foto: Fokke van Saane Marktvrouwen voeren actie voor  een beter plekje op de markt
  2. 2. Het dorpje Arso IX bij de grens met Papua New Guinea wordt  bevolkt door transmigranten uit alle delen van Indonesië.   Ook de Papua’s die hier wonen, zijn veelal nieuwkomers die als  dagarbeiders op palmolieplantages werken. Omdat dit werk  weinig oplevert, proberen ze hun inkomen aan te vullen met het  verbouwen van groente. Daarnaast hebben ze een groep gevormd  om samen een varkenshouderij te beginnen. Het is een bijzondere  groep, omdat die uit Papua’s van acht verschillende stammen  bestaat. Aangezien het vaak al lastig is om Papua’s van twee stam­ men op één lijn te krijgen, is dit een interessant en veelbelovend  project dat Hapin graag wil steunen. Samen varkens  houden Het is al meer dan 50 jaar  geleden dat Casper den   Hollander voor het eerst  voet aan wal zette in Fak­fak.  Als dienstplichtige werd hij  in 1961 uitgezonden naar Nederlands Nieuw­Guinea.  Die tijd heeft een blijvende indruk op hem gemaakt.  Veertig jaar geleden bij de oprichting van Hapin  besloot hij dan ook meteen donateur te worden. Hij herinnert zich die periode nog levendig: “We hadden geen  keuze. Na een korte tropenopleiding werden we uitgezonden  naar Nieuw­Guinea. Met een unit van 130 man moesten we  de Europese bevolking beschermen in een gebied groter dan  Nederland.” De eerste maanden waren rustig. “’s Ochtends  werkten we, ’s middags waren we vrij. Af en toe gingen we op  patrouille met de mensen van het bestuur.” In politieke kringen  werd er ondertussen stevig onderhandeld over de toekomst van  het gebied. “Het gonsde toen al van de geruchten. Op Konin­ 6,''&1+6)789:)5&"1&')1&)&&";%&)<'1#'&;,;=-&),'$0%"+'%&')>,?) Fak­fak gedropt.” Casper heeft een dubbel gevoel overgehouden aan zijn tijd in  Papua. “Aan de ene kant had ik de ervaring voor geen goud wil­ len missen. Anderzijds zorgden de ondoordringbare jungle en  1&)1"&,6,'6)/+'),'$0%"+%,&;)/##")&&');!+'','6)1,&)'##,%)-&0&­ maal is weggegaan.” Van tevoren was hem weinig verteld over de bevolking.   Ook tijdens zijn stationering had hij weinig contact met de  Papua’s.“We waren erg voorzichtig. Gelukkig waren ze ons goed  gezind en konden zij ons door de jungle leiden. Anders had­ den we het zeker niet gered.” Met dit in zijn achterhoofd blijft  Casper Hapin en daarmee de Papua’s steunen. “Misschien dat  ik zelf nog eens ga kijken hoe Fak­fak er nu bij ligt.” Donateur van het eerste uur Door Liang de Beer
  3. 3. Met veel enthousiasme werd in 2010 Pt. Hapin   opgericht. Met deze organisatie willen wij een stevi­ gere basis in Papua creëren en nieuwe mogelijkheden  voor fondsenwerving aanboren. De ontwikkelingen  van onze zusterorganisatie gaan helaas niet zo snel als  we hadden gehoopt. Er worden naar onze smaak nog  niet genoeg projectvoorstellen gedaan, waardoor ook  de fondsenwerving in het gedrang komt. Op verzoek van Jaap van der Werf, onze man in Papua, is  bestuurslid David Itaar in augustus naar Papua afgereisd.  Doel van het bezoek was om duidelijkheid te krijgen over de  ontwikkeling en het functioneren van Pt. Hapin. David trof  enthousiaste mensen en verwonderde zich over de goede naam  die Hapin overal in Papua heeft.  Hij zag een gebied dat ontzettend in ontwikkeling is.   Overal worden wegen en huizen gebouwd. Tot zijn eigen ver­ bazing moest David concluderen dat er eigenlijk heel veel geld  in Papua is. Dat heeft te maken met de Speciale Autonomie­ ;%+%4;)>,''&')<'1#'&;,@A)1,&)6&!++"1)6++%)3&%)&&')B,'2&)C+2) roepia. Dat is zowel een hoopgevend als een zorgwekkend  gegeven. Geld biedt mogelijkheden, maar we zien ook dat het  door de overheid wordt gebruikt om Papua’s te sturen in de  politiek. Zo is er een op papier goed overheidsproject dat als  doel heeft ‘empowerment van de kampong’. Wat David echter  zag gebeuren, was dat stamleiders vanuit de bergen naar dure  sterrenhotels werden gehaald in de grote stad. Iets waar de  kampong weinig baat bij had.  In deze realiteit moet Pt. Hapin zijn weg zien te vinden.   We moeten nadenken over de principes en grondslagen van  Hapin. Herpositionering van onze stichting is daarbij het  sleutelwoord. We willen zo weinig mogelijk te maken hebben  met politiek, maar zien aan de andere kant dat er veel geld  voorhanden is. Geld dat door de politiek wordt verdeeld. Bin­ nen dit krachtenveld moet onze stichting haar positie bepalen.  Dat gaat niet over één nacht ijs. Het bestuur zal zich daar de  komende maanden dan ook over buigen. Op die manier hopen  we dat de stichting waar we zo ontzettend trots op zijn beter  gaat functioneren en een stevige plek krijgt binnen in het  steeds veranderende en complexe Papua.  Ondertussen bij Pt. Hapin Like us! Pt. Hapin heeft sinds kort een fanpage op Facebook. Als u deze pagina ‘liket’  wordt u automatisch op de hoogte gesteld van alle activiteiten van Hapin in  Papua. Ga naar onze website, of bezoek: http://tinyurl.com/8pmjhzc Matabia’s for sale  Er zijn weer matabia’s te koop! U kunt de fraaie steentjes waar­ mee de turbanschelp zijn huisje afsluit bestellen voor €17,50 (in­ clusief verzendkosten). Neemt u bij interesse contact met ons op.  D'1+'2;)1&)B,'2&)>4,&') stond Hapin zondag 8 juli  weer paraat op het jaar­ lijkse Amsterdam Roots  Festival. Met de verkoop  van met name Papua­kunst  hebben we het mooie be­ drag van €350 opgehaald.  Dat was niet gelukt zonder  de inzet van onze verregen­ de vrijwilligers. Niki, Suze,  Indjir, Liang, Koen, Hetty  en Theresia, veel dank. Roots VLNR: David Itaar (bestuurslid Hapin) Benny Giay (bestuurslid   Pt. Hapin), Jaap vd Werf (directeur Pt. Hapin) !"#$%&'(($ *+!,')-&&.%)-&%)EFG)H&4"3&"2)/&""4,01)/##")-&%)EFG)E&"%,$=++%()I&)>&##"1&­ 0,'6;'#"3&')C,?')'+6&'#&6)6&0,?2A)3++")-&%)=&"%,$=++%),;)6#&12#!&")&');04,%)>&%&") aan op de praktijk van kleinere goede doelen. Vanaf augustus 2012 mogen we  -&%)=&"%,$=++%)/#&"&'J
  4. 4. HapiNieuws is het informatieblad van  Hapin voor (toekomstige) donateurs en  andere belangstellenden en verschijnt  3x per jaar. Redactie: Marl Pluijmen, Sophie Schreurs,  Liang de Beer Foto’s: Hapin, Fokke van Saane Vormgeving: Beeldspraak, Zwolle Bestuur Mw. W. Inggamer, voorzitter Mw. Drs. M.M. te  Rietmole, secretaris Dr. R. v.d. Lustgraaf, penningmeester Dr. G. Benedictus, Dr. A. Ipenburg,  D. Itaar leden Mw. Th. Beun­Voorstad, erevoorzitter Kantoor Hapin Programme & Communication Manager/ Waarnemend directeur Sophie Schreurs Financial Controller Reinier de Lang  Acceptgiro voor de adressering De acceptgiro wordt gebruikt als adres­ drager. Uw gift vinden wij niet vanzelf­  sprekend maar is wel bijzonder welkom. Stichting Hulp Aan Papua’s In Nood Niasstraat 1, 3531 WR  Utrecht T 030 234 00 12    e­mail: hapin@hapin.nl website: www.hapin.nl Rekeningnummer: 44.40.72.470  t.n.v. Hapin te Utrecht In 2011 bedroegen onze inkomsten €197.589  en onze uitgaven €202.687. Van het hele budget is 85% besteed aan het bereiken   van onze doelstellingen, met de volgende verdeling: ­  kleinschalige projecten: € 77.564 (45%,   in 2010: 62%) ­ weeshuizen: € 29.859 (17%, in 2010: 9%) ­ studiebeurzen: € 27.637 (16%, in 2010: 11%) ­ voorlichting: € 37.907 (22%, in 2010: 13%) Opvallend is de daling van de projectensteun.  De belangrijkste oorzaak is het (nog) niet opti­ maal functioneren van onze zusterorganisatie  Pt. Hapin in Jayapura. Momenteel komen er  namelijk te weinig projectvoorstellen naar  Nederland. Voor 2012 staat een uitgebreide  evaluatie van Pt.Hapin op het programma.  *+!,')-&&.%),')K&1&"0+'1)##2)B,'2)3#&%&') bezuinigen. Dat heeft geleid tot de volgende  keuzes: ­  Bezuinigen op de personeelskosten door  geen vervanger voor Jeroen Overweel aan te  stellen ­  Bezuinigen op huisvesting door een goed­ koper kantoor te betrekken, voorlopig tot  eind 2012 ­  Investeren in ICT zodat het mogelijk is om  op afstand te werken. Dat bespaart uiteinde­ lijk reiskosten en huisvestingskosten als we  besluiten om geen kantoor meer te houden ­  Een actievere rol voor het bestuur in de on­ dersteuning van de organisatie in Nederland Per 1 juli 2012 zijn we gestopt met het steunen  van weeshuizen en bepaalde onderwijspro­ jecten. Drie jaar geleden besloten we daartoe,  deels omdat voor beide alternatieve inkom­ stenbronnen in Papua voor handen zijn, deels  omdat de verantwoording die wij terugkregen  ondermaats was. Een andere voorname reden  is dat wezen in Papua zelden tot nooit aan hun  lot worden overgelaten, maar worden opge­ vangen door familie. Vanzelfsprekend kunnen zij wel nog project­ voorstellen doen die binnen ons programma passen. Het complete (Engelstalige) jaarverslag en een  Nederlandse samenvatting kunt u teruglezen  op onze website.  Jaarverslag 2011 In 2011 lag de focus op de opbouw en ondersteuning van onze zusterorganisatie   Pt. Hapin in Papua. Ook heeft het veel tijd en energie gekost om het vertrek van  directeur Jeroen Overweel op te vangen. We hebben daardoor minder aan fond­ senwerving kunnen doen en hadden dus minder inkomsten dan beraamd. 

×