Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hn 2010 12

232 views

Published on

Hapin geeft drie keer per jaar een nieuwsbrief uit: de HapiNieuws.
Donateurs krijgen de nieuwsbrief kosteloos toegezonden.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hn 2010 12

  1. 1. hapinieuws december 2010 | jaargang 30 nr 4 We hebben u eerder al verteld over onze zusterorganisatie Pt. Hapin in Papua. Sophie Schreurs, medewerker studiebeurzen en webmaster, reisde in oktober af naar Papua om Pt. Hapin te ondersteunen. Het viel haar op dat de werknemers van deze stichting enorm betrokken en enthousiast zijn. Er moet veel werk verzet worden, met name in de beginfase, en daar hebben ze erg veel zin. Sophie heeft zich in Papua ook beziggehouden met het stroom- lijnen van het studiebeurzenprogramma. Op dit vlak heeft Hapin verheugend nieuws. We gaan samenwerken met de Stichting Nieuw-Guinea, die zich inzet voor onderwijs in Papua. U leest er alles over verderop in deze nieuwsbrief. Pt. Hapin gaat een actieve rol spelen bij deze samenwerking. Op die manier kunnen we toewerken naar het doel dat we altijd al voor ogen hadden: dat de Papua’s hun lot in eigen handen nemen. Foto:FokkevanSaane Blik op de toekomst
  2. 2. Net als veel donateurs leerde Iko Zijlstra (72) Papua kennen als militair. In 1960 en 1961 was hij gelegerd in de marinierskazerne in Manokwari. Omdat hij zijn inte- resse in het gebied sindsdien nooit verloren heeft, is hij donateur van Hapin geworden. Zijlstra is optimistisch over het potentieel van de Papua’s die hij als humorvol en trots omschrijft. ‘Er is armoede, er zijn veel sociale problemen, er zijn mensenrechtenschendingen, maar deze mensen hebben de moed nooit opgegeven’, zegt hij. ‘Ze zijn vertegenwoordigd in het gouvernement, ze zitten op universi- teiten, onvermoeid verdedigen ze hun rechten via organisaties en lobbygroepen overal ter wereld. Bij het staatsbezoek van president Obama aan Indonesië gingen in Manokwari 6000 Papua’s de straat op om aandacht te vragen voor de mensenrechtenschen- dingen. Daar gaat een spirit van uit.’ Wel maakt hij zich zorgen over Hapin, omdat het budget krimpt en het donateursbestand vergrijst. Toch ziet hij mogelijkheden. ‘Veel donateurs zijn van mijn generatie. Ze steunen Hapin soms al tientallen jaren. Al die mensen kunnen Hapin aan nieuwe, jonge donateurs helpen. Wij zijn dan wel wat ouder, maar we liggen nog niet in bed. Ik zou daarom willen zeggen: In de benen. Wij zorgen voor nieuwe donateurs.’ Grote vraag is natuurlijk hoe je jonge mensen kunt betrekken bij een zaak waar ze geen historische binding mee hebben. Zijlstra: ‘Veel donateurs zijn van mijn generatie. Ze steunen Hapin soms al tientallen jaren. Al die mensen kunnen Hapin aan nieuwe, jonge donateurs helpen. Wij zijn dan wel wat ouder, maar vaak nog erg vitaal. Ik zou daarom willen zeggen: In de benen. Wij zorgen voor nieuwe donateurs.’ Hij laat wel eens een stapeltje achter in de wachtkamer van de dokter of in de bibliotheek, maar heeft niet het idee dat dit het gewenste effect sorteert. ‘Mond op mondreclame werkt het best. Zelf heb ik mijn drie kinderen weten te interesseren voor een do- nateurschap; zo krijg je een jonge generatie betrokken. Ik wil alle donateurs dan ook oproepen in actie te komen. Als iedereen één iemand donateur weet te maken, is de actie al een succes.’ Donateurs die nieuwe donateurs werven, ontvangen de biografie van Viktor Kaisiëpo gratis. Gebruik hiervoor de bon in deze nieuwsbrief. Donateur werft donateurs Donateur Gerard van Bergen doet oproep Door te helpen bij verkoop van verzamelingen aan vaste afnemers steun ik al een kleine goede doelen organisatie in Arnhem. Hetzelfde kan ik doen voor Hapin. Het gaat om munten, postzegels en bankbiljetten (verzamelingen of losse exemplaren van Nederland en de hele wereld), oude ansichtkaarten (jaren ‘60 en ouder), boeken over Nederlands-Indië, speldjes en sigarenbandjes. Onder vermelding van Hapin kunt u het sturen naar Gerard van Bergen, Adelhof 13, 6834 EA Arnhem. Voor verdere info en overleg kunt u mij altijd bellen op tel.nr. 026-3229618. Heel hartelijk dank! Mededelingen 1  Naar aanleiding van het reisverslag van bestuurslid Geart Benedictus werd ons gevraagd of Hapin deze reis heeft betaald. Dat is niet het geval. Ons bestuur bestaat uit vrijwilligers. De leden die in Papua zijn geweest, heb- ben dat altijd uit eigen zak betaald. 2  Wij kregen twee berichten over problemen met auto- matische incasso. Er was teveel of juist niet afgeschre- ven. Dat vinden wij heel vervelend. Wij zetten dat met- een recht, dus schroomt u niet ons in kennis te stellen wanneer u denkt dat het niet helemaal goed gaat.
  3. 3. Op initiatief van Hapin kwamen op 8 november vertegen- woordigers van 15 Papua-organisaties in Nederland bij elkaar. Het doel van de bijeenkomst was om samen na te denken over intensievere samenwerking om de aandacht voor Papua in Nederland vast te houden en te versterken. De noodzaak daarvoor wordt sterker nu er in Nederland een andere wind is gaan waaien op het terrein van ont- wikkelingssamenwerking. Ook vergrijzen tal van actieve Papua-organisaties zonder dat er een jongere generatie klaar staat om het stokje over te nemen. Er vond een levendige en interessante gedachtewisseling plaats over het idee van Hapin om een Papua Instituut in het leven te roepen waarin plaats zou moeten zijn voor thema’s als we- tenschap, cultureel erfgoed, fondsenwerving, journalistiek en projecthulp. Ook zou het instituut zich kunnen ontwikkelen tot het aanspreekpunt voor de pers, studenten en onderzoekers. Samen- werking van Papua-organisaties binnen een dergelijk instituut zonder verlies van eigenheid is daarbij het uitgangspunt. De grote winst is dat de beeldvorming van versplintering wordt doorbroken en lobby’s voor meer succesvolle fondsenwerving binnen bereik komen. Er kan gedacht worden aan een virtueel Papua Instituut, maar de deelnemers hadden in meerderheid een voorkeur voor een fysieke organisatie met een eigen adres. De komende maanden zal geprobeerd worden de belangrijk- ste spelers op één lijn te krijgen en de ideeën zoals die door de deelnemende organisaties naar voren zijn gebracht uit te werken. De volgende stap zal dan resulteren in meer concretere voorstel- len om een Papua Instituut vorm te geven. Het enthousiasme en betrokkenheid van de aanwezige organisaties belooft veel voor de toekomst. We houden u op de hoogte. Wietse Tolsma Hapin wil gesprek over toekomst De vooraanstaande Papualeider Viktor Kaisiëpo overleed op 31 januari 2010. In de laatste maanden van zijn leven vertelde hij zijn levensverhaal aan Willem Campschreur die het in boekvorm optekende. Indien u een nieuwe donateur werft die voor min- stens € 14,- doneert, ontvangt u de biografie gratis. Toezending zal geschieden vanaf de week van 15 februari. U kunt het boek ook bij voorintekening bestellen tegen een gereduceerde prijs. In plaats van € 16,50 betaalt u € 14,-. Dat is inclusief verzendkosten. Bovendien voegen wij een dvd bij met een interview met Viktor, gemaakt door Evelien Veenhuizen tijdens Papua Pride. De Nederlandse vertaling van TheTestimony Project: Papua door H. Oudman, At Ipenburg en Huub Lems kunt u ook bij ons bestellen. Het boek kost € 17,50, inclusief verzendkosten. U kunt onderstaande bon gebruiken of de boeken bestellen via de website. Werf een donateur, ontvang een boek   Ik wil graag ......... (het aantal) exemplaren van de biografie van Viktor Kaisiëpo bij voorin- tekening bestellen en machtig Hapin om eenmalig het bedrag van ......... (het aantal exemplaren x € 14,-) van mijn rekening af te schrijven.   Ik wil graag ......... (het aantal) exemplaren van de het boek ‘The Testimony Project’ bestellen en machtig Hapin om eenmalig het bedrag van ......... (het aantal exemplaren x € 17,50) van mijn rekening af te schrijven.   Ik meld mij aan als nieuwe donateur via dhr./mevr. .................................................................................................... Ik machtig Hapin een bedrag van € ............. (minimaal € 14,-) van mijn rekening af te schrijven per maand / kwartaal / jaar en ontvang gratis de biografie van Viktor Kaisiëpo. Naam en voorletter(s):...................................................Dhr/mw Adres:........................................................................................... Postcode en woonplaats:............................................................. Email:........................................................................................... Rekeningnr.: Datum:............................ Handtekening:
  4. 4. HapiNieuws is het informatieblad van Hapin voor (toekomstige) donateurs en andere belangstellenden en verschijnt 4x per jaar. Redactie: Marl Pluijmen, Jeroen Overweel Foto’s: Hapin, Fokke van Saane Vormgeving: Beeldspraak, Zwolle Bestuur Mw. W. Inggamer, voorzitter Mw. Drs. M.M. te Rietmole, secretaris Dr. R. v.d. Lustgraaf, penningmeester Dr. G. Benedictus, Dr. A. Ipenburg, D. Itaar, W. Westerbaan, leden Mw. Th. Beun-Voorstad, erevoorzitter Kantoor Hapin Directeur/Programma-coördinator Drs. Jeroen Overweel Hoofd bedrijfsbureau Reinier de Lang Studiebeurzen/webmanager Drs. Sophie Schreurs Acceptgiro voor de adressering De acceptgiro wordt gebruikt als adres- drager. Uw gift vinden wij niet vanzelf- sprekend maar is wel bijzonder welkom. Stichting Hulp Aan Papua’s In Nood St. Jacobsstraat 203, 3511 BP Utrecht T 030 234 00 12 F 030 236 90 55 e-mail: hapin@hapin.nl website: www.hapin.nl Rekeningnummer: 44.40.72.470 t.n.v. Hapin te Utrecht SGS-COC-003882 Stichting Hapin Antwoordnummer 51754 3501 WH, Utrecht postzegel hoeft niet, mag wel In 1990 werd de Stichting Nieuw Guinea opgericht om geld in te zame- len voor onderwijs in Papua. Dankzij een trouwe schare donateurs, voor- namelijk op Texel, kunnen jaarlijks zo’n negentig jonge Papua’s naar school. De stichting werkt kleinschalig. Dat bete- kent dat een groot deel van het werk neer- komt op initiatiefnemer Harry de Graaf (69). Hoewel hij nog kerngezond is, beseft hij dat dat niet altijd zo zal blijven. Daar- mee komt de continuïteit van de stichting in het geding. Een ander probleem is dat enkele betrouwbare contactpersonen in Papua waar hij eerder mee samenwerkte, zijn weggevallen. Met dit in het achterhoofd is Harry op zoek gegaan naar een andere organisatie die zich met Papua bezighoudt en die dezelfde filosofie als hij erop nahoudt. De keus is op Hapin gevallen, en daarmee zijn wij erg blij. Stichting Nieuw-Guinea vindt het van groot belang dat Hapin betrouwbare en goede contactpersonen in Papua heeft die de studenten kunnen selecteren, begelei- den en controleren. Net als Hapin vindt Harry dat de hulp aanvullend van aard moet zijn. Hapins partner in Papua, Pt. Hapin, gaat hier een belangrijke rol in spelen. De stich- ting Nieuw-Guinea zal voorlopig gewoon blijven bestaan in de huidige vorm, met Harry als voorzitter. Pas als hij daar niet meer toe in staat is, wordt de stichting opgeheven en het geld in kas overgemaakt aan Hapin. De fondsen die afkomstig zijn van Stichting Nieuw-Guinea worden van- zelfsprekend alleen gebruikt voor studie- ondersteuning. Hapin en Stichting Nieuw-Guinea slaan handen ineen Harry de Graaf werd op de lagere school door missiepaters aangestoken met het Papua-virus. Als luchtmachtmilitair leerde hij het land pas echt kennen. Zijn liefde voor de levende natuur bracht hem dichtbij de Papua’s, met wie hij er geregeld op uittrok. Lang na zijn diensttijd keerde hij terug naar Papua. Vanaf de jaren tachtig organiseerde hij groepsreizen. Op een van die reizen vond hij een Papuavriend van vroeger terug: Nathaniel Mirino. Thuisge- komen bereikte Harry het bericht dat Nathaniel zijn juist geboren zoon naar hem had vernoemd. Snel bleek echter dat het kind een hartkwaal had. Harry zamelde onder zijn medeveteranen geld in om de kleine Harry te kunnen laten opereren. Helaas kwam het zover niet, een paar weken later bleek dat het jongetje was overleden. Het geld was toen al ingezameld, en Harry vroeg zich af hoe hij dat het beste kon besteden. De ziekte van de kleine Papua had de ouders veel geld gekost. Daarom zagen ze zich genoodzaakt hun oudere kinderen van school te halen. Toen Harry erachter kwam dat dit probleem zich vaker voordeed in Papua, had hij zijn doel gevonden: onderwijs voor jonge Papua’s.

×