Hn 2009 09

261 views

Published on

Hapin geeft drie keer per jaar een nieuwsbrief uit: de HapiNieuws.
Donateurs krijgen de nieuwsbrief kosteloos toegezonden.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hn 2009 09

  1. 1. hapinieuws september 2009 | jaargang 29 nr 3 In Jayapura runt Marijke Werimon, met steun van verschillende kerkelijke organisaties een asrama, een soort meisjesinternaat. In 1971 begon ze daar als lerares voedings- en gezondheidsleer. De asrama was al een paar jaar eerder opgezet om het gat te vullen dat vrouwen van Nederlandse expats achterlieten toen ze terugkeerden naar Nederland. Zij hadden vaak meisjes in huis, en maakten die dan persoonlijk wegwijs in de huishoudkunde. Het project dat daarvoor in de plaats kwam, groeide in enkele jaren uit tot een brede huishoudopleiding die nu nog steeds de rode draad vormt van de jaarlijkse cursus die meisjes hier kunnen volgen. De asrama bevat drie kamers waarin elk wel tien meisjes in stapel- bedden kunnen slapen. Er is een naailokaal, een leslokaal en een grote keuken waar lesgegeven kan worden. Inkomsten worden verworven uit een souvenirwinkel, de verhuur van een grote vergaderzaal en een aantal gastenkamers. Ook de kerk steunt het werk van Marijke. Op die manier staat ze garant voor continuïteit. thema: vrouw in Papua Het meisjesinternaat van Marijke
  2. 2. Zoals u weet richt Hapin zich op kleine projecthulp in Papua. We zijn selectief in het toekennen van hulp, zo moeten de projecten duurzaam en resul- taatgericht zijn. Een ander criterium waar we op selecteren is de zogeheten ‘gendergerichtheid’ van een project. De economische en sociale positie van de Papua-vrouw is beduidend slechter dan die van mannen. Vrouwen participe- ren bijvoorbeeld heel weinig in maatschappelijke besluitvor- ming. Eén van de pijlers van Speciale Autonomie, die Papua sinds 2001 geniet, is dan ook de versterking van de positie van vrouwen. Het is de bedoeling dat elke kabupaten (regi- onale bestuurslaag) een kantoor met dit doel opent. Ook bij Hapin leeft dit thema. Ten eerste omdat we vinden dat in alle projecten vrouwen een gelijkwaardige positie zouden moeten hebben, maar ook omdat uit eigen onderzoek is gebleken dat vrouwenprojecten op veel gebieden beter scoren dan man- nenprojecten. De algemene indruk is dat vrouwen meer gefo- cust zijn op het doel van de projecten en minder last hebben van politieke inkapseling dan mannen. Op die manier werkt onze bijdrage aan vrouwenprojecten op meerdere vlakken. < Op de foto ziet u Mina Sombuk. Zij studeert in Salatiga en is bijna klaar met haar doctoraal Onderwijskunde. Van Hapin’s studiebeurzen gaat meer dan vijftig procent naar vrouwen. Zij vormen het toekomstig vrouwelijk kader in Papua. Girl Power In de vorige nieuwsbrief lieten we zien hoe u met behulp van de fiscus Hapin met een groter bedrag kunt steunen zonder dat het u meer geld kost. Een aantal donateurs heeft hierop al actie ondernomen. Daarvoor onze hartelijke dank! Overwoog u het ook, maar bent u de vorige HapiNieuws kwijt? Bel, schrijf of mail gerust, dan sturen wij hem nog een keer. In deze nieuwsbrief vragen wij kort uw aandacht voor nala- ten. In het voorjaar zijn (grotere) goede doelen hierover een campagne gestart. Onder het motto ‘Een goed doel in uw tes- tament: iedereen kan iets goeds nalaten’ werden radiospotjes uitgezonden en werd een website gelanceerd. Op deze website (www.nalaten.nl) vindt u veel informatie over het goed regelen van een erfenis. Als u zelf nadenkt over nalaten aan Hapin, kan deze site van pas komen. Geen internet? U kunt natuurlijk ook rechtstreeks aan Hapin informatie vragen. Neem gerust contact met ons op. Iets goeds nalaten Toen we met de Hapin-stand op reünies van Indië- veteranen stonden, kregen wij opvallend vaak de vraag of wij matabia te koop hadden. Een matabia is een prachtig ‘steentje’ dat de Turbanschelp (Turbo Pethrolatus Lin- naeus) zelf maakt en gebruikt om zijn huisje af te sluiten. Omdat we niet graag ‘nee’ verkopen hebben we er onlangs een aantal voor u meegebracht uit Papua. U kunt ze voor 17,50 euro inclusief verzendkosten bij ons bestellen. Kijk voor meer informatie op onze website. Wees er snel bij, want op is op. Matabia te koop!
  3. 3. De Nederlandse Truus van Vliet (59) is weduwe van een Papua en met hart en ziel verknocht aan Biak. Bij onze ontmoeting vertelt ze: ‘Toen ik hier voor het eerst aankwam, was het alsof ik thuis kwam. Ik wist vanzelf de weg en alles in mijn leven viel op zijn plaats. Nu wil ik nooit meer weg.’ In de zeven jaar die ze in Biak heeft doorgebracht, is ze voor veel Papua’s een redder in nood. Ze geeft medicijnen en medisch advies (ze is verpleegster en medisch secretaresse van origine), is lerares, fondsenwerver en financier voor projecten of privé-uitgaven. Inmiddels heeft ze een stichting opgericht,“Insos Sumander”, wat zoiets betekent als Vrouwen Vooruit. We woonden een vergadering bij aan de eettafel bij Truus. Ze had een enthousiaste club mensen verzameld, onder wie ook een paar jonge mannen. ‘Die moet je er bij betrekken om draagvlak te heb- ben’, aldus Truus. Haar droom is met die stichting een modern gebouwencomplex neer te zetten in Biak-stad, waar op circa 60 bij 80 meter drie leslokalen, een soort internaat met 10 kamers, een kantoor/woonhuis en een winkel moeten verrijzen. Jonge vrouwen van 18 jaar en ouder uit de kampongs die niet of nau- welijks regulier onderwijs hebben genoten, zouden daar een jaar lang les moeten krijgen. Die lessen zullen vooral gericht zijn op hun rol als vrouw in de kampongs: voedings- en gezondheidsleer, naaien, kinderverzorging en opvoeding, taal- en computerlessen en algemene ontwikkeling. Maar ook andere, minstens zo belang- rijke thema’s, komen aan bod zoals weerbaarheid tegen huiselijk geweld en HIV Aids-preventie. In één – hier nog bepaald geen ouderwets- woord: emancipatie. Ieke van den Burg was tot dit jaar lid van het Europees Parle- ment en reisde onlangs voor het eerst naar Papua in gezelschap van onze medewerker Reinier de Lang. Kijk voor meer verhalen op www.waarbenjij.nu, en zoek op ‘hapin’ Op 19 november 2009 is het veertig jaar geleden dat in voormalig Nederlands Nieuw-Guinea de zogeheten ‘Daad van Vrije Keuze’ werd gehouden. Door deze omstreden volksstemming werd Nieuw- Guinea onderdeel van Indonesië. Deze gebeurtenis uit het verleden willen we aangrijpen om juist naar de toekomst van Papua te gaan kijken. Welk potentieel heb- ben de Papua’s om hun eigen ontwikkeling ter hand te nemen? Daarom organiseren Stichting Hapin, Pace, Pro Papua en Papua Lobby op 21 november de manifestatie Papua Pride. Doel is om Papua op de kaart te zetten. Aan de hand van thema’s als onderwijs en landrechten moet duidelijk worden wat er op cultureel, econo- misch en sociaal gebied is gebeurd in de veer- tig jaar na de ‘Daad van Vrije Keuze’. U kunt dit evenement zelf bijwonen. Het voorlopige programma is te raadplegen op onze website. Daar vindt u ook de mogelijkheid tot inschrij- ving. Het bijwonen van het dagprogramma kost € 7,50 (van 12.00-17.00 uur) en het hele programma (inclusief eten) kost € 17,50. Meer informatie vindt u op onze website. De droom van tante Truus Door Ieke van den Burg Papua Pride Neles Tebay is aanwezig op de conferentie met een videoboodschap
  4. 4. Donateur in beeld Marja en Jan Dekker hebben overal ter wereld gewoond. Hun allereerste buiten- landse avontuur was Nieuw-Guinea, waar ze als pasgetrouwd stel drie jaar hebben gewoond. Toen ze in maart dit jaar hun gouden huwelijksfeest vierden, dachten ze terug aan die tijd. Ze vroegen hun gasten een bijdrage voor Hapin. De actie leverde onze stichting maar liefst 1075 euro op. HapiNieuws is het informatieblad van Hapin voor (toekomstige) donateurs en andere belangstellenden en verschijnt 4x per jaar. Redactie: Marl Pluijmen, Jeroen Overweel Foto’s: Hapin Vormgeving: Beeldspraak, Zwolle Bestuur Mw. W. Inggamer, voorzitter Mw. Drs. M.M. te Rietmole, secretaris Dr. R. v.d. Lustgraaf, penningmeester Dr. G. Benedictus, Dr. A. Ipenburg, D. Itaar, W. Westerbaan, leden Mw. Th. Beun-Voorstad, erevoorzitter Kantoor Hapin Directeur/Programma-coördinator Drs. Jeroen Overweel Hoofd bedrijfsbureau Reinier de Lang Studiebeurzen/webmanager Drs. Sophie Schreurs Acceptgiro voor de adressering De acceptgiro wordt gebruikt als adres- drager. Uw gift vinden wij niet vanzelf- sprekend maar is wel bijzonder welkom. Stichting Hulp Aan Papua’s In Nood St. Jacobsstraat 203, 3511 BP Utrecht T 030 234 00 12 F 030 236 90 55 e-mail: hapin@hapin.nl website: www.hapin.nl Rekeningnummer: 44.40.72.470 t.n.v. Hapin te Utrecht SGS-COC-003882 Als luitenant van de mariniers trok Jan in 1959 naar Nieuw-Guinea. Hij had nog maar weinig van de wereld gezien, maar dat primitieve en dat avontuurlijke idee van vrijheid trok hem erg. Eerste standplaats was Merauke, waar ook Marja een half jaar later zou aankomen. Primitief was het zeker: houten huizen, vaak geen elektriciteit en er was in de droge tijd nauwelijks water. ‘Merauke zal altijd een speciaal plekje in ons hart hebben’, meent Jan. ‘Onze oudste zoon werd daar in 1960 geboren. We hadden er ook het meeste contact met de Papua’s.’ In het begin was het wel even wennen voor Marja. De gewoontes en gebruiken van de Papua’s kwamen haar aanvankelijk vreemd voor, maar als snel bleek hoe goed en vriendelijk ze waren. ‘Toen ik net was aangekomen, moest ik maandenlang op mijn spullen uit Nederland wachten’, vertelt ze. ‘Van alle kanten kreeg ik huisraad ter leen aangeboden. De mensen helpen elkaar geweldig in zo’n kleine gemeen- schap.’ Na Merauke volgde Biak. De verschillen waren groot. Er was meer luxe, en dat was ergens ook wel prettig. In die tijd groeiden de politieke spanningen op het eiland totdat de situatie in 1962 niet meer houdbaar was. Met een groot gevoel van frustratie verlieten Jan en Marja Nieuw-Guinea. ‘Je vraagt je af waar je het al- lemaal voor hebt gedaan’, zegt Jan. ‘Het ergste was het natuurlijk voor de Papua’s. Het is een behulpzaam volk, maar zeker niet slaafs. Pa- pua’s zijn trots en gesteld op hun vrijheid, dat maakt de gebeurtenissen die daarna volgden ook zo schrijnend.’ In 1998 wilde het stel terug naar Papua. De tickets waren geboekt en de reis was helemaal uitgestippeld. De reis was al gevorderd tot Singapore waar hun oudste zoon Martijn zich bij hen voegde om samen door te reizen naar Papua Maar toen kondigde het ministerie van Buitenlandse Zaken een negatief reisadvies af. Dat hield verband met de volksopstand, die zou leiden tot het afzetten van Soeharto. Naar Pa- pua zijn ze nooit meer terug gegaan. ‘Misschien is dat maar beter ook’, zegt Marja. ‘Het is nu waarschijnlijk heel anders dan in onze mooiste herinneringen.’ Jaarverslag Het jaarverslag van 2008 staat nu online! Het overzicht met inkomsten en uitgaven van onze stichting kunt u vinden op www.hapin.nl

×