hapinieuws
december 2007 | jaargang 27 nr 3
STUDEREN VOOR PAPUA
Goed onderwijs is een voorwaarde voor de ontwikkeling en h...
Rob van de Lustgraaf Het is een goed gebruik bij mijn bureau om naast het werk
maatschappelijke functies te bekleden. Na e...
realisatie 2006 begroting 2006 realisatie 2005
BATEN
Baten uit eigen fondswerving
- donaties, giften en schenkingen 170.93...
De stichting Hulp aan Papua’s in Nood
(Hapin) is opgericht in 1972 en heeft als
doel ‘het welzijn te behartigen van de in
...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hn 2007 12

207 views

Published on

Hapin geeft drie keer per jaar een nieuwsbrief uit: de HapiNieuws.
Donateurs krijgen de nieuwsbrief kosteloos toegezonden.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
207
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
12
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Hn 2007 12

  1. 1. hapinieuws december 2007 | jaargang 27 nr 3 STUDEREN VOOR PAPUA Goed onderwijs is een voorwaarde voor de ontwikkeling en het welzijn van een land. In Papua is het basisonderwijs verplicht en vrijwel elk dorp heeft dan ook een basisschool. Maar het onderwijsniveau is ver onder de maat in vergelijking met de rest van Indonesië. De onderwijzers zijn onvoldoende geschoold en schitteren vaak door afwezigheid. De scholen hebben nauwelijks leermiddelen. Daar komt nog bij dat de kosten van schooluniformen, boeken en schoolgelden voor de ouders te hoog zijn. Voor het hoger onderwijs is de drempel nog hoger. Alleen kinderen van een kleine, bevoorrechte groep Papua’s (vaak hogere ambtenaren) en van migranten bevolken de hogescholen en universiteiten. Jongeren uit het arme en onderontwikkelde binnen- land komen er niet aan te pas en zijn later dan ook vrijwel kansloos op de arbeidsmarkt. Het beurzenprogramma van Hapin biedt kansen aan juist deze catego- rie. In 2006 werd voor ruim € 100.000 aan studiebeurzen verstrekt aan studenten op universiteit- en hogeschoolniveau. Aanvragen van studenten uit de arme regio’s van Papua en van meisjes kregen voorrang. Ons budget is beperkt. Om die reden moesten we tal van aanvragen van studenten afwijzen. Ze komen het volgend jaar als eerste aan de beurt. Aantal Papuastudenten die een beurs ontvingen: 360 Aantal afwijzingen: 248 Totaalbedrag beursuitkeringen: € 100.025 Deze jongeren studeren aan een universiteit of hogeschool in Bali, Bandung, Jakarta en Bogor, Jayapura, Surabaya, Makassar, Manado, Salatiga, Semarang, Jogyakarta, Papua en buurland Papua New Guinea. In 2006 waren in ons programma de volgende studierichtingen goed vertegenwoordigd: Bosbouw, Tuinbouw, Landbouw, Visserij, Mijnbouwtechniek, Financieel-administratieve en Economisch richtingen, Management en Bestuurskunde. Ook Milieutechniek komt relatief veel voor. Deze Papuajongeren studeren met een beurs van Hapin aan de Cenderawasih Universiteit van Manokwari. In deze werkgroep wordt druk gediscussieerd over allerlei onderwerpen met betrekking tot de ontwikkeling van Papua. Hapin studiebeurzenprogramma 2006-2007 Luchmilla Vlasyofa Sarakan is 29 jaar en afkomstig uit Sorong. Zij studeerde onlangs af als milieu-biologe aan de Universiteit van Yogyakarta. Ze zond Hapin een uit- gebreide dankbrief voor de steun die ze uit Nederland had ontvangen en deze foto van de uitreiking van de bul.
  2. 2. Rob van de Lustgraaf Het is een goed gebruik bij mijn bureau om naast het werk maatschappelijke functies te bekleden. Na een heftige politiek betrokken periode was ik op zoek naar een originele bestemming. Omdat de rode draad in mijn leven financiën en financieel beleid is, komt dat al snel neer op een penningmeesterschap. Een goede vriend tipte me, dat HAPIN er één zocht en dat er ook nogal wat werk aan de winkel is om - ook in financieel opzicht - een moderne verhouding tussen werkapparaat en bestuur te ontwikkelen. Op de eerste bestuursvergadering bleek het meteen een schot in de roos: na de korte zakelijke discussie over de agenda was ik blij verrast als toehoorder van een enorme serie mooie anekdotes over Papua’s in Nederland en in Papua. David Itaar Ik zit in het bestuur van Hapin vanuit een betrokkenheid bij Papua en de Papua’s. Heb in de zomer van 2007 nog eens met eigen ogen kunnen zien hoe moeilijk het voor de Papua’s is om mee te komen in de vliegende vaart van de ontwikkeling in hun land. Elke ondersteuning van binnen en buitenland is nodig om die aansluiting te bewerkstelligen. Mijn bijdrage aan die aansluiting is zitting nemen in het bestuur van Hapin. Kennis en kunde beschikbaar te stellen aan een organisatie met een rijke tradi- tie en veel verbinding. Juist in concrete ondersteunde projecten. Wim Westerbaan Ik ben blij dat ik in het Hapinbestuur mag plaatsnemen. Op deze manier hoop ik me te kunnen blijven inzetten voor Papua en de Papua’s, waar ik me zeer mee verbonden voel. De eerste jaren van mijn leven ben ik opgegroeid in Miei aan de Wandamenbaai. Als volwassene heb ik Papua vele malen langdurig bezocht. Ik werkte voor Pax Christi in Colombia, maar ook in Oost Timor en Aceh voor projecten op het gebied van de mensenrechten. Ik hoop dat ik met de opgedane kennis en erva- ring een nuttige bijdrage kan leveren. Maaike te Rietmole. Ik ben 27 jaar jong en werkzaam bij een adviesbureau voor de overheid. Tijdens mijn stage bij de Bank Bali Indonesië in 1999 is mijn interesse in de koloniale verhoudingen gewekt. Om deze reden heb ik de keuze gemaakt voor de stu- die ‘Internationale Betrekkingen’ aan de Rijksuniversiteit Groningen. Mijn doctoraal- scriptie, ‘‘UNFINISHED BUSINESS” handelde over de Nederlands-Indonesische post- koloniale relatie en de kwestie Nieuw-Guinea. Op deze manier ben ik in aanraking gekomen met het lot van de Papua’s, dat mij zeer aan het hart gaat. Met het werk voor HAPIN hoop ik mijn kennis over de turbulente geschiedenis te kunnen gebruiken om op een goede manier iets te kunnen betekenen voor de Papua’s. Geart Benedictus Als (klein) jongetje heb ik de verkwanseling van Nederlands Nieuw Guinea bewust ervaren. Dat heeft een sterke betrokkenheid met Papua veroorzaakt. Als bestuurslid van Hapin hoop ik iets te kunnen bijdragen aan een eerlijk en recht- vaardig bestaan voor dit volk in de verdrukking. Medewerkers kantoor Hapin te Utrecht v.l.n.r. Wietse Tolsma (PR en Voorlichting), Reinier de Lang (hoofd Bedrijfsbureau Hapin), Sophie Schreurs (studiebeurzen en webmanager) en Jeroen Overweel (directeur). Marl Pluijmen, onze webredactrice staat niet op de foto. Per november 2007 is Nancy Jouwe afgetreden als voorzitter van Hapin. Andere verplichtingen brachten haar tot deze stap. We zijn Nancy zeer erkentelijk voor haar jarenlange inzet voor Hapin, als bestuurslid en de laatste twee jaren als voorzitter. We zijn blij dat we maar liefst vijf nieuwe bestuursleden kunnen introduceren. Geart Benedictus, David Itaar, Rob van de Lustgraaf, Maaike te Rietmole en Wim Westerbaan komen de gelederen versterken. Accountantsverklaring Wij hebben gecontroleerd of de in dit verslag opgenomen verkorte jaarrekening van Stichting Hulp aan Papua's in Nood te Utrecht over 2006 op de juiste wijze is ontleend aan de door ons gecontroleerde jaarrekening 2006 van Stichting Hulp aan Papua's in Nood. Bij die jaarrekening hebben wij op 16 november 2007 een goedkeurende accountantsverklaring verstrekt. Het bestuur van de stichting is verantwoordelijk voor het opstellen van de verkorte jaarrekening in overeenstem- ming met de grondslagen zoals gehan- teerd in de jaarrekening 2006 van Stichting Hulp aan Papua's in Nood. Het is onze verantwoordelijkheid een accountantsverklaring inzake de verkorte jaarrekening te verstrekken. Wij hebben onze controle verricht in overeenstemming met Nederlands recht. Dienovereenkomstig dienen wij onze controle zodanig te plannen en uit te voeren dat een redelijke mate van zeker- heid wordt verkregen dat de verkorte jaarrekening op de juiste wijze is ontleend aan de jaarrekening. Wij zijn van mening dat de door ons verkregen controle- informatie voldoende en geschikt is als basis voor ons oordeel. Naar ons oordeel is de verkorte jaarrekening in alle van materieel belang zijnde aspecten op de juiste wijze ontleend aan de jaarrekening. Wij vestigen er de aandacht op dat voor het inzicht dat vereist is voor een verant- woorde oordeelsvorming omtrent de financiële positie en de resultaten van de stichting en voor een toereikend inzicht in de reikwijdte van onze controle de verkor- te jaarrekening dient te worden gelezen in samenhang met de volledige jaarreke- ning, waaraan deze is ontleend, alsmede met de door ons daarbij op 16 november 2007 verstrekte goedkeurende accoun- tantsverklaring. Deze toelichting doet geen afbreuk aan ons oordeel. Culemborg, 27 november 2007 FSV Accountants + Adviseurs B.V. drs. K. Verhoeven RA
  3. 3. realisatie 2006 begroting 2006 realisatie 2005 BATEN Baten uit eigen fondswerving - donaties, giften en schenkingen 170.932 270.000 197.001 - nalatenschappen 141.906 0 88.044 312.838 270.000 285.045 kosten eigen fondswerving - indirecte wervingskosten 16.833 24.000 15.369 - uitvoeringskosten 33.557 31.000 18.666 Totaal kosten eigen fondswerving 50.390 55.000 34.035 (in % van baten uit eigen fondswerving) 16,11% 20,37% 11,94% Beschikbaar uit eigen fondswerving 262.448 215.000 251.010 Subsidies overheden en anderen 244.485 250.000 261.074 Overige baten en lasten 8.960 4.000 4.366 253.445 254.000 265.440 Totaal beschikbaar voor doelstellingen 515.893 469.000 516.450 LASTEN Voorlichting/bewustwording 17.366 24.000 31.422 Uitvoeringskosten in nederland 33.557 60.000 38.147 50.923 84.000 69.569 Structurele hulp: - Verstrekte steun/subsidies 297.208 307.000 247.276 - Uitvoeringskosten in Nederland 99.846 103.000 31.238 - Uitvoeringskosten ter plaatse 46.580 62.400 - Uitvoeringskosten derden 1.293 9.241 444.927 410.000 350.155 Totaal besteed aan doelstelling 495.850 494.000 419.724 Tekort/overschot 20.043 (25.000) 96.726 515.893 469.000 516.450 RESULTAAT BESTEMMING Het voorstel om het resultaat ad. 20.043 te muteren op het eigen vermogen is als volgt in de jaarrekening verwerkt: 2006 2005 Continuïteitsreserve 15.000 21.000 Toevoeging aan het vrij besteedbaar vermogen 22.021 52.273 Onttrekking cq. toevoeging aan bestemmingsfonds - 11.945 13.000 Onttrekking cq. toevoeging activa doelstelling - 1.437 (620) Onttrekking cq. toevoeging aan het fonds aciva bedrijfsvoering - 3.596 11.073 20.043 96.726 BALANS per 31 december 2006 (in euro’s en na resultaatbestemming) Activa 2006 2005 Passiva 2006 2005 Materiele vaste activa 9.175 12.771 Eigen vermogen financiele vaste activa - 1.437 Vrij besteedbaar vermogen: Voorraden 1.387 1.387 Continuïteitsreserve 125.000 110.000 Vorderingen 135.242 94.137 Overig besteedbaar vermogen 123.221 101.200 248.221 211.200 Liquide middelen 423.602 388.069 Vastgelegd vermogen: bestemmingsfonds 121.805 133.750 Totaal activa 569.406 497.801 fondsen activa bedrijfsvoering 9.175 12.771 fondsen activa doelstellingen - 1.437 130.980 147.958 Vreemd vermogen langlopende schulden - - kortlopende schulden 190.205 138.643 Totaal passiva 569.406 497.801 STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2006 (in euro’s) Evenals vorige jaren kunt u het volledige rapport (geprinte versie), dat is gecontroleerd door FSV accountants & adviseurs te Culemborg, opvragen bij ons kantoor in Utrecht. De digitale versie kunt u downloaden van onze website: www.hapin.nl
  4. 4. De stichting Hulp aan Papua’s in Nood (Hapin) is opgericht in 1972 en heeft als doel ‘het welzijn te behartigen van de in nood verkerende autochtone bevolking van het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea (Papua) door haar alle mogelijke financiële, materiële en morele steun te verlenen’. Hapin brengt dit in praktijk door steun te bieden aan kleinschalige projecten die vanuit de bevolking zijn opgezet en door stu- diebeurzen te verstrekken aan talentvolle studenten uit kansarme regio’s in Papua. Stichting Hulp Aan Papua’s In Nood St. Jacobsstraat 203, 3511 BP Utrecht T 030 234 00 12 F 030 236 90 55 e-mail: hapin@hapin.nl website: www.hapin.nl Rekeningnummer: 44.40.72.470 t.n.v. Hapin te Utrecht Acceptgiro voor de adressering De acceptgiro wordt gebruikt als adresdrager. Uw gift vinden wij niet vanzelfsprekend maar is wel bijzonder welkom. PROJECTSTEUN 2006 Uitgelicht - Sawahproject desa Hubi Kosi (Baliemvallei) Hapin steunde deze groep landbouwers in 2006 met € 4.750,-, voor de aankoop en het transport van twee machines, waaron- der een rijstpelmachine. Baliemers zijn goede boeren en zijn erg geïnteresseerd in landbouwvernieuwingen. Er is al ervaring met rijstverbouw en deze machines verbeteren het productieproces. De wens om rijst te verbouwen geeft al aan dat de boeren in deze regio het vermogen bezitten om zich aan te passen aan de nieu- we omstandigheden in de Baliemvallei. Vroeger moest het pellen van rijst worden uitbesteed. Dat gaf hoge meerkosten. Een bijkomend voordeel is dat het gebruik van land voor rijstproductie ook bescherming van landrechten biedt. Deze groep boeren heeft als doelstellingen met deze investerin- gen Vergroting van de rijstproductie en ver- betering van de kwaliteit. Verhoging van het inkomen van de dorpelingen. Ontwikkelen van een handelsmentaliteit. De foto links laat de pelmachine in bedrijf zien. Op de zolder wordt de ongepelde rijst via een trechter door een aantal geduldige Papua’s gedoseerd naar de pelmachine gevoerd. Beneden wordt gepelde rijst opge- vangen en in zakken opgeslagen voor de verkoop. Traditie en cultuur In de maand juli werd in Perang (de Baliemvallei) een groots cultureel festival gehouden. De Papuaculturen staan onder zware druk, maar ze zijn vooral onder stammen in de binnenlanden nog letterlijk springlevend. Van heinde en verre waren ze dan ook naar het feest gekomen. Voor het oog van toeristen en andere belangstellen- den maakten de deelnemers op enerveren- de wijze duidelijk hoe verdriet en geluk, gevaar en bevrijding, miskenning en trots, hun leven beheersen. Hartelijk dank voor uw geweldige steun en betrokkenheid! HapiNieuws is het informatieblad van Hapin voor (toekomstige) donateurs en andere belangstellenden en verschijnt 3x per jaar. Redactie: Drs. W. (Wietse) Tolsma, Foto’s: Hapin Vormgeving: ZinOntwerpers, Zwolle Bestuur Vacature, voorzitter Mw. W. Inggamer, secretaris Dr. R. v.d. Lustgraaf, penningmeester Dr. G. Benedictus, Dr. A. Ipenburg, D. Itaar, Mw. Drs. M.M. te Rietmole, Dr. J. Timmer, W. Westerbaan, leden Th. Beun-Voorstad, erevoorzitter Kantoor Hapin Directeur/Programma-coördinator Drs. Jeroen Overweel Hoofd bedrijfsbureau Reinier de Lang PR en voorlichting Drs. Wietse Tolsma Studiebeurzen/webmanager Drs. Sophie Schreurs Comite van Aanbeveling Prof. Dr. W. Albeda hoogleraar Arbeids- recht - Prof. Dr. Th. C. van Boven vm. rap. mensenrechten VN, Hoogleraar Intern. Recht. - L.C. van Dijke vm. lid Tweede Kamerfractie ChristenUnie - J.S.L. Gualthérie van Weezel vm. Nederlands ambasadeur in Luxemburg. - A. van den Heuvel televisiemedewerker, programma- maker - Mr. Dr. J.J.A. Imkamp vm. lid Tweede Kamer D66. - Nicolaas Jouwe vm. vice-voorz. Nieuw-Guinea Raad - Dr. C.S.I.J. Lagerberg vm. Lector Cult. Antropologie Kath. Universiteit Tilburg, lid min. adviesorgaan voor intern. samen- werking, Medewerker Clingendael. M. Leerling vm. fractievoorz. RPF. H.F.M. Münninghof o.f.m. emeritus- bisschop Jayapura (Papua). - Mw. Maartje van Putten Lid inspection Panel Wereldbank. - G.J. Schutte vm. fractievoor- zitter GPV. - Ir. B.J. van der Vlies fractie- voorzitter SGP. - G.J.J. (Joop) van Zijl vm. eindredacteur/ presentator NOS-journaal. G.J. Schutte vm. fractievoorzitter GPV. Ir. B.J. van der Vlies fractievoorzitter SGP. G.J.J. (Joop) van Zijl vm. eindredacteur/ presentator NOS-journaal.

×