Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
hapinieuws
september 2007 | jaargang 27 nr 2
De stichting Hulp aan Papua’s in Nood
(Hapin) is opgericht in 1972 en heeft a...
Hapin helpt mee
aan beter onder-
wijs in Papua
PLS-PKB Onderwijsproject in Kurulu
Onderwijzer Willie werd na zijn terugkee...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Hn 2007 09

154 views

Published on

Hapin geeft drie keer per jaar een nieuwsbrief uit: de HapiNieuws.
Donateurs krijgen de nieuwsbrief kosteloos toegezonden.

Published in: News & Politics
  • Login to see the comments

  • Be the first to like this

Hn 2007 09

  1. 1. hapinieuws september 2007 | jaargang 27 nr 2 De stichting Hulp aan Papua’s in Nood (Hapin) is opgericht in 1972 en heeft als doel ‘het welzijn te behartigen van de in nood verkerende autochtone bevolking van het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea (Papua) door haar alle mogelijke financiële, materiële en morele steun te verlenen’. Hapin brengt dit in praktijk door steun te bieden aan kleinschalige projecten die vanuit de bevolking zijn opgezet en door stu- diebeurzen te verstrekken aan talentvolle studenten uit kansarme regio’s in Papua. Stichting Hulp Aan Papua’s In Nood St. Jacobsstraat 203, 3511 BP Utrecht T 030 234 00 12 F 030 236 90 55 e-mail: hapin@hapin.nl website: www.hapin.nl Rekeningnummer: 44.40.72.470 t.n.v. Hapin te Utrecht HapiNieuws is het informatieblad van Hapin voor (toekomstige) donateurs en andere belangstellenden en verschijnt 3x per jaar. Redactie: Drs. W. (Wietse) Tolsma, Foto’s: Hapin Vormgeving: ZinOntwerpers, Zwolle Bestuur Drs. N. Jouwe voorzitter Vacature, penningmeester Mw. W. Inggamer secretaris Th. Beun-Voorstad erevoorzitter Dr. A. Ipenburg lid Dr. J. Timmer lid Kantoor Hapin Directeur/Programma-coördinator Drs. J. Overweel Hoofd bedrijfsbureau Reinier de Lang PR en voorlichting Drs. W. Tolsma Studiebeurzen W. Westerbaan Comite van Aanbeveling Prof. Dr. W. Albeda hoogleraar Arbeids- recht Prof. Dr. Th. C. van Boven vm. rap. men- senrechten VN, Hoogleraar Intern. Recht. L.C. van Dijke vm. lid Tweede Kamerfractie ChristenUnie J.S.L. Gualthérie van Weezel vm. Neder- lands ambasadeur in Luxemburg. A. van den Heuvel televisiemedewerker, programmamaker Mr. Dr. J.J.A. Imkamp vm. lid Tweede Kamer D66. Nicolaas Jouwe vm. vice-voorz. Nieuw- Guinea Raad Dr. C.S.I.J. Lagerberg vm. Lector Cult. Antropologie Kath. Universiteit Tilburg, lid min. adviesorgaan voor intern. samen- werking, Medewerker Clingendael. M. Leerling vm. fractievoorz. RPF. H.F.M. Münninghof o.f.m. emeritus- bisschop Jayapura (Papua). Mw. Maartje van Putten Lid inspection Panel Wereldbank. G.J. Schutte vm. fractievoorzitter GPV. Ir. B.J. van der Vlies fractievoorzitter SGP. G.J.J. (Joop) van Zijl vm. eindredacteur/ presentator NOS-journaal. Acceptgiro voor de adressering De acceptgiro wordt gebruikt als adresdrager. Uw gift vinden wij niet vanzelfsprekend maar is wel bijzonder welkom. Hapinprojecten in de Baliemvallei Hapin (1972-2007) al 35 jaar dichtbij de Papua’s. JUBILEUMACTIE HAPIN: PAPUABOER ZOEKT SCHOOL! Hapin werft fondsen voor de Stiper Landbouwhogeschool in Sentani. Het geld is nodig voor de bouw en inventaris van een bibliotheek, een laboratorium en een internaat voor de studenten. Vraag de gratis wervingsfolder aan bij ons kantoor voor verspreiding in uw omgeving. AFSCHEID VAN ONZE PROGRAMMA-COÖRDINATOR DESIREE VAN DER KROGT Desiree moest wegens gezond- heidsproblemen haar werk voor Hapin per 1 september beëindigen. Ruim 10 jaar lang heeft ze zich met hart en ziel voor de Papua’s ingezet. Dat hart lag vooral in het kernland van Papua, de Baliemvallei. Ze wist de harten van de mensen in Papua te winnen en heeft er ontelbaar veel vrienden gemaakt. Het afscheidnemen valt daarom zwaar. Bestuur en staf van Hapin danken Desiree voor haar tomeloze en professionele inzet gedurende die vele jaren. FOCUS OP DE BALIEMVALLEI Eli Lagowan is de kundige en gepassioneerde vertegen- woordiger van Hapin in de Baliem. De vruchtbare Baliemvallei vormt het hart van het binnenland van Papua. Landbouw vormt het belangrijkste middel van bestaan, maar in en rond de provinciehoofdstad Wamena schieten kleine ondernemers als paddestoelen uit de grond. Hapin richt zich vooral op deze veelbelo- vende, initiatiefrijke kelompoks (groepen). Er worden (kleine) subsidies verstrekt als is aangetoond dat er vol- doende professionaliteit en vaardigheden aanwezig zijn, het project gedragen wordt door en ten goede komt aan de lokale gemeenschap. In deze Baliemspecial vindt u een aantal markante projecten in dit gebied die door Hapin zijn gefinancierd. PAPUA… EEN PARADIJS? Een prachtige kleurenfolder over Papua en het werk van Hapin. Zeer geschikt voor verspreiding onder familie, vrienden en kennissen. Gratis te bestellen bij ons kantoor.NIEUW! Kelompok Perikanan Mugasek Deze visvijvers zijn van een behoorlijke omvang. De vij- vers liggen getrapt naast de Baliemrivier en worden gevoed door water uit de bergen. De vissen kunnen worden gevangen door de vijver leeg te laten lopen. De opbrengst per vijver kan 1 miljoen Indonesische roepia zijn (ongeveer € 80). De vijvers leveren een zekerder en regelmatiger opbrengst met vissen in de Baliemrivier. VISSERIJ Kelompok Aleplago Ninukanma te Wouma De rijstvelden (sawahs) van deze kelompok zijn erg uitge- strekt. Ze zien er goed verzorgd uit. Sawahs zijn tamelijk nieuw in de Baliem, maar goed besteed aan de boeren van de streek. Hapin financierde de aanschaf van een aantal rijstpelmachines. Sawah kelompok Pikhe (fotostrook linksonder) De sawah van deze kelompok is zeer succesvol. De rijst- pelmachine is noodzakelijk voor de verwerking en de ver- markting van de rijst. RIJSTBOUW Panti Asuhan Pelangi II (kindertehuis Regenboog) te Wamena Dit kindertehuis is ooit gebouwd van donaties van een Hapincampagne. Maar er zijn te weinig middelen om het gebouw goed te onder- houden. Vooral de bedden en de deuren zijn in verval en er moet ook geïnvesteerd worden in matrassen en sani- tair en een omheining rond het complex in verband met ongewenste binnendringers. Pelangi II ontvangt van Hapin beperkte ondersteuning voor de exploitatie. KINDER-EN JEUGDZORG Keramiek Project Yusup Hubi in Wamena Een goed lopende pottenbakkerij. De potten zien er fraai uit. De klei komt van buiten de stad en moet met de hand gemengd worden tot het een goede structuur heeft. De olie om de oven te verhitten is te duur. De potten worden nu verhit met hout en pyrostenen in een eenvoudige oven. Hubi leert nu om zijn producten te verhandelen. De foto toont een aantal aardewerken honai’s (hutten). ECONOMISCHE PROJECTEN
  2. 2. Hapin helpt mee aan beter onder- wijs in Papua PLS-PKB Onderwijsproject in Kurulu Onderwijzer Willie werd na zijn terugkeer van de onderwijzersopleiding in Menado geconfronteerd met de enorme uitval in het onderwijs in Papua. De Eind augustus keerde ik terug van een bezoek aan Papua. Ik sprak er met onze vier vertegen- woordigers in resp. Merauke, Jayapura, Wamena en Manokwari en bezocht met hen ver- schillende projecten van Hapin. Voor de meeste Papua’s, vooral in het binnenland, is het dage- lijks leven óverleven. Hun wereld, de gesloten en veilige gemeenschap van de stam, kampong en adat (traditie en cultuur), staat steeds meer onder druk van de opdringende markteconomie. Geld, kennis en macht zijn nodig om je staande te houden. De Papua’s lijken weerloos. Begrippen als ‘vooruitgang’ ‘verandering’ en ‘ontwikkeling’ passen nog moeilijk in hun wereldbeeld. Die processen vereisen een lange adem en veel geduld. De sleutel tot een verbete- ring van de positie van de Papua’s ligt in goed onderwijs. Dat is ook wat de Papua’s willen voor hun kinderen. Maar het onderwijs is kwalitatief onder de maat, duur en weinig gericht op het ontwikkelen van sociale vaardigheden en toe- passing van de kennis in de praktijk. Ook wordt er nauwelijks rekening gehouden met de lokale talen en culturen van de Papua’s, waardoor de leerlingen vaak geen idee hebben waar het over gaat. Hapin wil zich daarom de komende jaren meer op het onderwijs in Papua richten en steun geven aan initiatieven uit de Papuagemeen- schappen die het onderwijs op een hoger plan willen tillen en een regio tot bloei kunnen bren- gen. We doen hieronder verslag van een tweetal prachtige en veelbelovende voorbeelden van onderwijspioniers in de Baliemvallei (het centra- le bergland van Papua). Ze zijn goed ingebed in de lokale gemeenschappen, werken vanuit de culturele contekst en laten daarom de band met het Indonesisch curriculum, dat de Papua’s vreemd is, los. De opleidingen worden wel erkend door de overheid, maar ze moeten de subsidie missen. Het enthousiasme bij ouders, leerlingen en docenten is groot. Wietse Tolsma kosten zijn voor de ouders veel te hoog. Hij zocht een aantal toegewijde leerkrach- ten in de regio Kurulu (Baliemvallei) bij elkaar die samen een stichting oprichtten om de tientallen drop-outs nieuwe kansen te geven. Ze huren sinds september vorig jaar een basisschool waarin ze na de reguliere schooluren lesgeven aan de leerlingen (van 10 - 40 jaar). Ze mogen komen zon- der duur uniform en schoenen. De leraren zijn vrijwilligers met hart voor de mensen. Nu komen er steeds meer volwassenen die graag zouden leren lezen, rekenen en schrijven. Voor deze mensen bestaat geen enkele vorm van onderwijs. De school is daarom begonnen de dorpelingen allerlei basisdingen te leren. Voor het financieren van deze buitenschoolse lessen aan volwas- senen is een aanvraag bij Hapin ingediend. Op de foto de leerlingen van de school in Kurulu met in het midden Wietse Tolsma van Hapin. Scholengemeenschap Muliama - Asologaima Asologaima ligt ver van de bewoonde wereld, zo’n 30 kilometer buiten de stad Wamena. De school is in 1994 begonnen als kleuterschool ‘onder de bomen’. Directeur Willem Wetipo haalde de Papua kinderen uit zes omringende dorpen naar zijn school. Ook bouwde hij een inter- naat voor het personeel. Elk jaar kwam er een nieuwe leergroep bij. Inmiddels is er een kleuter- en een basisschool en voortgezet en middelbaar onderwijs tot en met klas 1. Er moeten nu nog 2 jaargroepen bij. Er zijn ruim 240 leerlingen. Het ideaal van Wetipo is een brede scholengemeenschap uitgebreid met een hogere beroepsopleiding. Wetipo: ‘De studenten moeten hier doorleren en niet in het verre Java. Daar raken ze helemaal vervreemd van hun wortels’. Merry Lagowan Merry kon al jong niet meer naar school omdat haar ouders dit niet konden beta- len. Dankzij het volwassenen onderwijs in Kurulu krijgt ze een nieuwe kans. Ze wil graag vroedvrouw worden. Ander onderwijs Deze school onderscheidt zich van alle andere scholen door het kind centraal te zetten. Het persoonlijk welbevinden en de mentale groei wordt net zo belangrijk gevonden dan de intellectuele ontwikkeling. Ook wordt de leerling geleerd de kennis in de praktijk toe te passen. Dit vaardighedenonder- wijs is in Indonesië nog vrijwel onbekend. De leerkrachten zijn lokaal gerecruteerd en staan dicht bij de belevings- wereld van de kinderen. De leerlingen hebben plezier op school, er zijn geen drop-outs en de resultaten zijn verbluf- fend. Een leerling van de school, de twaalfjarige Hendrik Medlama, kwalificeerde zich als Indonesische vertegen- woordiger voor de Aziatische Schoololympiade! De ouders hoeven maar weinig bij te dragen, de (dure) schoolunifor- men worden door de school gekocht. Een modelschool voor de toekomst Willem Wetipo is een vasthoudende pionier. Ondanks alle tegen- werking en het ontbreken van subsidie gaat hij stug door zijn visie – ontwikkeling van hart, hoofd en handen – in praktijk te brengen. Hapin financiert sinds vier jaar de salarissen van enkele leerkrach- ten. De anderen werken op vrijwillige basis en krijgen een onkosten- vergoeding. De leraren wonen op het terrein van de school en onderschrijven de principes en uitgangspunten van de school: de Papuakinderen te ontwikkelen volgens hun eigen individuele aanleg en talenten en met respect voor hun medemens. Wetipo voelt zich in zijn visie op onderwijs wel eens eenzaam en zou dolgraag eens kennismaken met de moderne onderwijsmethoden in Nederland. Directeur Willem Wetipo met de leerlingen van de school in Muliama

×