Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Hn 2006 06

206 views

Published on

Hapin geeft drie keer per jaar een nieuwsbrief uit: de HapiNieuws.
Donateurs krijgen de nieuwsbrief kosteloos toegezonden.

Published in: News & Politics
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

Hn 2006 06

  1. 1. hapinieuws juni 2006 | jaargang 26 nr 1 WEBSITE HAPIN Onze vernieuwde website www.hapin.nl is beslist een bezoekje waard! U vindt er alles over onze projecthulp, interes- sante links, boeken, artikelen, prachtige foto’s en veel infor- matie over hoe u Papua kunt helpen. Gemakkelijk toeganke- lijk en gebruiksvriendelijk. De meeste van de kleinschalige projecten vallen onder het Klein Projecten-fonds (KPF) van Hapin dat met de gewaardeerde steun van Novib aanzienlijk is uitge- breid. Het KPF heeft als doel het financieel ondersteunen van kleinschalige pro- jecten op het basisniveau van lokale gemeenschappen die: a. bijdragen aan de duurzame verbetering van de sociale, economische en/of culturele positie van de Papua’s b. aansluiten op al lopende initiatieven vanuit plaatselijke gemeenschappen c. worden uitgevoerd door lokale gemeenschappen en een breed draagvlak binnen die gemeenschappen kennen d. de ontwikkeling van de civil society ondersteunen e. een beperkte financiele ondersteuning behoeven (tot een maximum van 4.500 euro). Hapin, al bijna 35 jaar dichtbij de Papua’s. De Papua’s en de ontdekking van de geelkuiftuiniervogel. Op 6 februari werd een spectaculaire ontdekking wereldkundig gemaakt. In het maagdelijke Foja-gebergte van Papua deden Amerikaanse wetenschappers de vondst van hun leven. Ze stonden oog in oog met de mysterieuze geelkuiftuiniervo- gel. Deze uitgestorven gewaande paradijsvogel was eind 19e eeuw voor het laatst gezien. De ontdekking was een sensatie. Het kan verkeren. Bijna tegelijk met deze bekendmaking maakte de speciale VN-adviseur ter voorkoming van genocide bekend dat de Papuavolken het risico lopen op termijn uit te sterven. Galile, een Papua uit het binnenland, begrijpt alle opwinding over de paradijsvogel dan ook niet. ‘Onze cultuur wordt weggevaagd, ons land verwoest, onze mensen vermoord. Waarom luistert dáár niemand naar?’ De Britse journalist Paul Kingsnorth is na zijn bezoek aan Galile en zijn volk, ook verbaasd over de eenzijdige media-aandacht voor Papua. Er is sprake van achterstelling, armoede, vrijheidsbeperkingen en voortdurend geweld tegen de bevolking. ‘Papua is niet een verloren paradijs, een ongerepte, stille, vreedzame en primitieve wereld. De Papua’s verlangen hartstoch- telijk naar aandacht van de wereld. Galile wil dat onze media, regeringen en ontwik- kelingsorganisaties zien wat hier werkelijk gebeurt en er iets aan gaan doen!’. (The Independent 8 februari). Hapin wil het signaal van Galile serieus nemen. In dit nummer van HapiNieuws maken we duidelijk hoe we dat – met vallen en opstaan - in praktijk brengen. Papua is een conflictgebied en er zijn grote verschillen tussen de regio’s. Toch zijn er in de steden en dorpen van Papua successen geboekt.Wilt u onze projecten op Papua mee blijven dragen? Wietse Tolsma, eindredacteur
  2. 2. Moedeloosheid, frustratie, diepe armoede, geweld, ziekte, honger en corruptie verlammen in sommige regio’s het maatschappelijk en sociaal functioneren. Het onderwijs is van slechte kwaliteit en daagt de jeugd niet uit tot daad- kracht en initiatief. De jongeren missen perspectief op een toekomst. Onze vijf Papua adviesraadleden maken volop deel uit van die samenleving en kampen bovendien dagelijks met uitval- lende communicatielijnen, slechte wegen en voedsel- en watertekort. Ze missen ook nog vaak de vaardigheden om het programma op een professioneel verantwoorde (lees westerse) manier uit te voeren en verantwoording af te leg- gen. De jaarlijkse training en begeleiding in het veld door onze programma-coördinator Desiree van der Krogt, heeft zeker positieve effecten, maar leidt nog niet bij allen tot de gewenste resultaten. Een externe evaluatie van ons programma heeft deze gebre- ken nog eens onderstreept. Hapin beschouwt de conclusies van dit onderzoek als een leerschool en een uitdaging met nieuwe kansen. De komende tijd wordt gebruikt voor bezin- ning over de onderzoeksresultaten en een eventuele aanpas- sing van het beleid. In het voorjaar van 2005 zond Hapin, op verzoek van Pater Bert Hagendoorn, directeur van de organisatie Peduli Aids Timika, een onderzoeksmissie naar Timika om de mogelijk- heden te onderzoeken voor steun aan een grootschalig aids- bestrijdingsprogramma in het zuiden van Papua. De condi- ties en randvoorwaarden voor dit samenwerkingsproject van Hapin met de stichting NFICH leken aanwezig. De uit- komsten van dit onderzoek (uitgevoerd door de kinderart- sen Diny van Bruggen en Hanny Friesen en onze program- ma-coördinator) wezen in een andere richting. Het project bleek in de voorgestelde vorm niet uitvoerbaar. De betrok- ken instanties ter plaatse, met wie nauw moest worden samengewerkt, misten het gevoel van urgentie en de speci- fieke kennis van zaken om de mensen in de dorpen te leren hoe je met zieke en stervende mensen en hun omgeving moet omgaan. Op aids rust nog een te groot taboe. Jaaroverzicht 2005 Teleurstellingen en nieuwe uitdagingen Om een volledig en transparant beeld van ons programma op Papua te geven is het nodig om ook melding te maken van tegenslagen en inschattingsfouten. Veel problemen zijn direct te relateren aan de oplopende spanningen tussen bestuur en bevolking, maar ook tussen de bevolkingsgroepen onderling. De jarenlange onderdrukking en discri- minatie laten diepe sporen na. hoger onderwijs te volgen, meestal in de grote universi- teitssteden buiten Papua. Op eigen kracht redden ze dat niet. De middelen ontbreken om de studie en de kosten van levensonderhoud te betalen. Velen van hen vonden ook in het studiejaar 2005-2006 de weg naar Hapin. We konden maar liefst 361 studenten, ver- spreid over tal van plaatsen in Indonesie en Papua Nieuw Guinea blij maken met een beurs. Ook werd een bedrag van ? 10.000 toegekend aan het Iowara Education Committee te Kiunga in het buurland Papua New Guinea. Het gaat hier om een school in een kamp waar vluchte- lingen uit Papua verblijven. Soms al tientallen jaren. Hapin moest 248 aanvragen afwijzen. Een deel van de aanvragen voldeed niet aan de voorwaarden. De anderen deden dat wel, maar het gereserveerde budget liet geen toekenning toe. Zij kunnen het volgend jaar opnieuw een poging wagen. Het fonds studiebeurzen over 2005/6 bedroeg hiermee in totaal ? 99.800. Aanvragen van vrouwen en van stu- denten uit gebieden met relatieve ont- wikkelingsachterstand zijn met voor- rang behandeld. We ontvingen weer veel foto’s en bedankbrieven van afgestudeerde stu- denten. Zo schrijft Alfred Antoh, werk- zaam als universitair docent in Jayapura het volgende: “Wij zijn zeer dankbaar voor alle hulp die we ontvingen om onze opleiding aan de landbouwhogeschool in Bogor af te maken. De hulp van Hapin is erg belangrijk voor de ontwik- keling van ons land Papua.” vervolg studiebeurzen
  3. 3. Usaha Bersama Dahlia – Waena Deze dames runnen een cateringbedrijfje. Ze ontvingen subsidie voor de aanschaf catering- materiaal en voor een cursus creatief cateren. Kindertehuis Sayap Kasih – Sentani Dit tehuis kreeg steun voor school- geld, voedsel en de bouw van een winkel- tje om zelf inkomsten te genereren. Kelompok Ternak Babi Kampung Sereh – Sentani Het gaat hier om steun voor een groep Papua studenten die met het fok- ken van varkens hun colle- gegeld kunnen betalen. Ze kregen steun voor bouw nieuwe biggenhokken. ANDERE PROJECTEN JAYAPURA E.0. • Financiering boekjes Papua-cultuur Sekola Filsafat Teologi • Inrichting studen- tenhuis Internaat Hubula • Steun huisart- senpraktijk Dr. Alexander M. Thesis • Schoolgeld en start winkeltje voor eigen inkomsten Kindertehuis Sentani • Naai- borduur- en huishoudcurssen voor mis- handelde vrouwen Usaha Kecil Perempuan • Cursus boomplanten en ver- kooptechniek Kombouw • Onderneming Usaha Kue dan Pemasaran verkoopt koek aan winkels en restaurants • Yotefa – Depapre- groep Papua’s die vis op- en ver- kopen. Aankoop vriezer, koelbox en aan- koop van vis • Steun aan 2 groepen die een verkooppunt (kiosk) startten in het moei- lijk toegankelijke Sterrengebergte (Oksibil) Met het geld worden de voorraden inge- vlogen • Sinar Tani Abmisibil- (Sterrengebergte) een groep die zich bezig- houdt met zoetwatervisserij. Aankoop gereedschappen, netten, visvoer. ANDERE PROJECTEN BALIEM-VALLEI • Startsubsidie voor houtbedrijf Pelagaba • Startsubsidie voor bedrijfje in tweede- handskleding Usaha Mandiri • Vrouwen- groep Wanita Arilek in Hepuba. Aanschaf naaimachines, gascomforts • Balai Pengobatan Tradisional – Kama- aankoop zaadjes en planten, verkoop traditionele medicijnen • Kippenhouderijen in Wesaput en Kama. aanschaf voer, kippen en bouw schuur • Steun voor bedrijf dat toiletpotten maakt en verkoopt Usaha Keramik Nithasik • Internaat en school in Kewin – Asologaima begeleiden kinderen met huiswerk • Kindertehuis Pelangi II – Wamena- de bijdrage wordt o.a. gebruikt om de stijgende kosten van levensonder- houd op te vangen. ANDERE PROJECTEN IN DE REGIO MANOKWARI • Kelompok Kopmah- grote groep studen- ten die een bedrijf zijn gestart voor inbin- den, copieren en verkoop van schoolmate- rialen en boeken • Yapmi- Hapin droeg bij in de salariskosten van deze uitstekend werkende ontwikkelingsorganisatie • Kelompok Aryon- bijdrage aan groep vrouwen dat een kroepoekbedrijfje is begonnen. Kookmaterialen, keukengerei en verpakkingsmaterialen • Raimuty Group – Fanindi- groepje gemotiveerde drop-out jongeren maken en verkopen Papua-muziek • Mod Modey- aankoop voorlichtingsmateriaal (aidsbestrijding) voor enthousiaste jongeren groep • Cekelang Indah – Teluk Wondama – Wasior- aanschaf prauw en buitenboord- motor voor groep ervaren tonijnvissers • Nabire- steun aan 3 groepen Papua’s die varkens en geiten willen houden en cursus handel. Ook steun voor Sekolah Dasar Luar Biasa Petra, een school voor gehandi- capte kinderen uit het binnenland (reno- vatie lokalen) • Steun voor Pengadaan ObatObatan untuk Pelayanan Panai: steun voor het opzetten van een polikliniek en apotheek. ANDERE PROJECTEN IN REGIO SORONG • Sanggar Dian Cenderawasih- voorlich- tingsproject aids/hiv voor en door jonge- ren • Ojek Papua- bromfietsverhuur- bedrijf. Wordt gerund door voormalige straatjongeren • Keluarga Ferry Suu- fami- liebedrijfje dat olie verkoopt. Verkooppunt. • Kobe Oser – Raja Empat- varende polikliniek. Voorlichting gezond- heidszorg • Fak Fak Manase Komber- familiebedrijf voor drogen en doorverkoop nootmuskaat. Verder steun in Fak Fak voor Kindertehuis Dian Kasih en de vrou- wengroepen Ibu Ibu Nembuktep en Ibu Ibu Manbunibuni. De vissers van Nelayan Kuama kunnen weer verder nu ze een prauw en buitenboordmotor en brandstof konden kopen. De kelompok Henggi start- te een mini-boerenleenbank met een lage rente. Een uitkomst voor de bevolking • In Timika werd een koffiehuis gefinancierd en in Teminabuan een kippenhouderij annex poeliersbedrijf. ANDERE PROJECTEN IN REGIO MERAUKE • Sanggar Maro Band- bijdrage voor jonge- renmuziekgroep • Program Perempuan Tambat- bijscholingsproject voor vrouwen • Bengkel Tambat- bijdrage voor garage, onderhoud machines • Perlatan Sanggar Kerja Bokem- aankoop inventaris gemeen- schapsgebouw • CV Samkai – Yowid – Distrik Okaba- huizenbouw in afgelegen gebied • Kelompok Tambat (Yasanto)- startsubsidie kokosbedrijf door groep vrouwen • Kelompok Campuran- 6 gezinnen die samen 3 winkels, een kip- penhouderij en 2 varkenshouderijen behe- ren • Posyandu Matandi, Mune dan Payum- steun voor renovatie consultatie- bureaus. Jahit IbuIbu Nit Meke – Sinata – Asolokobal Deze vrouwengroep naait en verkoopt kleding, o.a. goedko- pe schooluniformen aan dorpskinderen. Ze kregen subsidie van Hapin. Usaha Meubel Kursi Rotan - Silimo Deze mensen ontvingen een bijdrage voor hun bedrijf dat meubels van riet en rotan maakt. Op de foto twee meubels in wording. Polikliniek M.Mula – Wamena Deze polikliniek ont- ving een bijdrage voor de salarissen van het personeel. In het mid- den de twee artsen van de kliniek. Sanggar Service Elektro – Ransiki Electronische servicedienst. Ze ont- vingen een bijdrage voor de bouw van een klein gebouw om cursussen elec- tra te geven aan de schoolgaande jeugd en drop-outs, zodat ze ook klei- ne reparaties kunnen uitvoeren. Op de foto de man die de cursussen ver- zorgt. Kelompok Arfak Warnet – Manokwari Groep van 7 mensen (overwe- gend vrouwen) die een internet- lokatie zijn gestart. Ze geven ook groepen schoolkinderen gratis les in computer- en internetge- bruik. Op de foto het warnetge- bouwtje. SMP YPPK – Manokwari Dit is een grote middelbare school. Veel van de 260 leerlingen komen uit het bin- nenland en hebben problemen met het betalen van het schoolgeld, uniformen en leermiddelen. Dat betaalt de school. Daardoor is er te weinig geld om het gebouw te onderhouden. Hapin droeg bij in de aankoop van leerboeken. Basisschool Ayfam Hapin betaalt voor een drietal jaren de salarissen voor de onderwijzers. Deze lig- gen net iets hoger dan de reguliere sala- rissen. Dat bindt de onderwijzer sterker aan de school, waardoor het niet meer voorkomt dat de kinderen geen les krij- gen omdat de meester er niet is. Ayfam ligt diep in het achterland van Sorong. Internaat Santa Monika Meisjesinternaat dat via Hapin gesteund wordt door Neder-landse stichting Lichttoren. De bijdrage is aangewend voor de bouw van een keuken en de aanschaf van een bromfiets voor de leidster. Op de foto een aantal meisjes uit het bin- nenland dat hier onderdak vindt. Panti Asuhan Pelangi III – kindertehuis - Sorong Dit kindertehuis krijgt elk kwar- taal een kleine bijdrage. Ook is er geld beschikbaar gesteld voor de aanleg van een waterput, die diep moest worden geboord. Deze kinderen hebben een gelukkig leven in Pelangi. Meubel Naufal Jaya Groep enthousiaste jongeren die een meubelfabriekje is begonnen met weinig midde- len. Ze ontvingen een bijdrage voor een schaafmachine, boor en verstekzaag om sneller hun orders af te kunnen werken. Asrama Kariku Dit is een internaat voor de opvang van schoolgaande kinde- ren. Hapin leverde geld voor de aanschaf van een generator (voor stroomopwekking), aanleg brug- getje (voor hun weg naar school) en aankoop van de grond die op deze foto te zien is. Yasanto – Merauke Hapin financierde voor een deel de inrichting van een computerlokaal, bibliotheek en keuken voor polytechnische school. De inrichting ziet er professioneel uit! regio Jayapura regio Manokwari regio Sorong regio Merauke regio Wamena/ Baliemvallei Augusta Kopeuw Eli Lagowan Yusup Saway Augus Kosamah Trees Esi
  4. 4. Verantwoording studiebeurzen Iedereen is het er over eens dat een land het beste kan worden ontwikkeld en opgebouwd door de bewoners zelf. Dat geldt ook voor Papua. Een land met geweldige potentie en kansen. Een voorwaarde voor die ontwikkeling is goed onderwijs. Formeel volgt 82% van de kinderen in Papua tenminste basisonderwijs. Maar dat cijfer is mis- leidend. Vaak verschijnen de onderwij- zers niet op school. Als ze er wel zijn, dan houden ze er geen rekening mee dat de kinderen in bepaalde seizoenen moeten helpen bij het voedsel verza- melen. Dat komt vaak voor in de meer afgelegen streken. Schokkend is dan ook het gegeven dat veel kinderen de basisschool (en ook de middelbare school) als analfabeet verlaten! Toch zijn er in deze bedroevende situatie nog jongens en meisjes die er boven uit klimmen en kans zien De stichting Hulp aan Papua’s in Nood (Hapin) is opgericht in 1972 en heeft als doel ‘het welzijn te behartigen van de in nood verkerende autochtone bevolking van het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea (Papua) door haar alle mogelijke financiële, materiële en morele steun te verlenen’. Hapin brengt dit in praktijk door steun te bieden aan kleinschalige projecten die vanuit de bevolking zijn opgezet en door stu- diebeurzen te verstrekken aan talentvolle studenten uit kansarme regio’s in Papua. Stichting Hulp Aan Papua’s In Nood Mulderstraat 35, 3581 GP Utrecht T 030 234 00 12 F 030 236 90 55 e-mail: hapin@hapin.nl website: www.hapin.nl Rekeningnummer: 44.40.72.470 t.n.v. Hapin te Ede HapiNieuws is het informatieblad van Hapin voor (toekomstige) donateurs en andere belangstellenden en verschijnt 3x per jaar. Redactie: Drs. W. (Wietse) Tolsma, Drs. J.A. (Jeroen) Overweel Bestuur Drs. N. Jouwe wnd. voorzitter A. Godschalk penningmeester Th. Beun-Voorstad erevoorzitter Drs. F. Deug lid Dr. A. Ipenburg lid Dr. J. Timmer lid Mw. W. Inggamer lid Directeur Drs. J. Overweel Projectmedewerker Drs. W. Tolsma Programma-coördinator D. v.d. Krogt Administratief medewerker Wim Westerbaan Comité van aanbeveling: Prof. Dr. W. Albeda hoogleraar Arbeids- recht Prof. Dr. Th. C. van Boven vm. rap. men- senrechten VN, Hoogleraar Intern. Recht. L.C. van Dijke vm. lid Tweede Kamerfractie ChristenUnie J.S.L. Gualthérie van Weezel vm. Neder- lands ambasadeur in Luxemburg. A. van den Heuvel televisiemedewerker, programmamaker Mr. Dr. J.J.A. Imkamp vm. lid Tweede Kamer D66. Nicolaas Jouwe vm. vice-voorz. Nieuw- Guinea Raad Dr. C.S.I.J. Lagerberg vm. Lector Cult. Antropologie Kath. Universiteit Tilburg, lid min. adviesorgaan voor intern. samen- werking, Medewerker Clingendael. M. Leerling vm. fractievoorz. RPF. E. van Middelkoop lid Eerste Kamer CU. H.F.M. Münninghof o.f.m. emeritus- bisschop Jayapura (Papua). Mw. Maartje van Putten Lid inspection Panel Wereldbank. G.J. Schutte vm. fractievoorzitter GPV. Ir. B.J. van der Vlies fractievoorzitter SGP. G.J.J. (Joop) van Zijl vm. eindredacteur/ presentator NOS-journaal. Voorlichting Papua Papua, wat een land! Wat een mensen! Papua heeft alles in zich om elk publiek mee te boeien, van jong tot oud. De prehistorie en het digitale tijdperk ontmoeten elkaar. Maak kennis met dit bijzondere volk, met hun manier van (over)leven en oeroude tradities maar ook met de uitdagingen en risico’s van de 21ste eeuw. We komen graag bij u langs om deze verre naasten heel dichtbij te brengen. Bel voor een afspraak naar ons kantoor. vervolg op pag 3 Acceptgiro voor de adressering De acceptgiro wordt gebruikt als adresdrager. Uw gift vinden wij niet vanzelfsprekend maar is wel bijzonder welkom.

×