Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
JAARVERSLAG2016
Stichting HapinPapua Support Foundation
JAARVERSLAG2016
Colofon
Dit jaarverslag is een uitgave van Hapin, Papua Support
Foundation. Het jaarverslag is als PDF-doc...
Hapin is een sinds 1972 bestaande zelfstandige ontwik-
kelingsorganisatie die zich speciaal richt op de huidige
Indonesisc...
InHOUDSOPGAVE
Hapin in ‘t kort 	 | 1
Voorwoord 	 | 4
1. Ons Programma 	
	 1.1. Hoe gaan we te werk ..........................
financielesamenvatting
OVERZICHT RESULTATEN 2012 - 2016
Baten 2012 2013 2014 2015 2016
Baten eigen fondsenwerving 118.696 ...
Het jaar 2016 was voor Hapin niet gemakkelijk. De part-
nerorganisatie Pt Hapin in Papua stagneerde in zijn
werkzaamheden....
1.1 HOE GAAN WE TE WERK?
Samen met onze partner in Papua, Hapin Papua, streven
we naar het behalen van de jaarlijks gestel...
Hapin stelt een aantal voorwaarden aan het verlenen van
aanvullende studiebeurzen:
1.	 Aanmeldingen worden getoetst binnen...
Projecten gestart in 2016 en mogelijk doorlopend:
•	 Schoon water voor de kinderen op de markt in Jay-
apura
•	 (Mobiel) t...
1.4 WAT BETEKENT DIT VOOR PAPOEA’S
In ieder programma, met ieder project streven we naar
betere levensomstandigheden en mo...
1.6 UITGELICHT PROJECT
Hapin steunt al een aantal jaren de marktvrouwen van
M2P in Jayapura en omgeving. Het gaat hier om ...
Hapin is de spin in het web van een grote groep belanghebbenden. We verbinden donateurs met studenten en projecten,
partic...
2.1. Communicatie gericht op voorlichting
Voorlichting en bewustmaking maken een uitdrukkelijk
onderdeel uit van onze miss...
3.1 Ons team per 31 december 2016
Bestuur
David Itaar			 voorzitter, aftredend 4 december 2019
Geart Benedictus			 (interi...
3.2 ACTIVITEITENVANHETBESTUUR
Het bestuur is in 2016 zes keer in vergadering bijeen ge-
weest. Daarnaast is er veelvuldig ...
4.1 DE UITDAGING
Het aandeel van de Papoea’s (de oorspronkelijke bewon-
ers van Papua) is in 2016 gedaald naar 40% van de ...
missie
Investeren in een duurzame
toekomst voor Papua door lokale
initiatieven te ondersteunen, zodat
de rechten en het we...
4.3KWALITEITENRISICOBEHEERSING
Op basis van het meerjarenplan wordt jaarlijks een operationeel plan opgesteld. Per half ja...
Duidelijke positionering Hapin in Nederland
Zowel de ontmoeting met Papoeajongeren in Nederland
als de bijeenkomst voor en...
4.5. Vooruitblik 2017
Jubileumbijeenkomst
Er zal ruim aandacht worden geschonken aan het 45-ja-
rig jubileum van Hapin. Zo...
FINANCIËLE TOELICHTING
Onze jaarrekening 2016 is opgesteld in overeen-
stemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende
instelli...
Een aantal opmerkingen verduidelijken de tabel:
•	 Subsidies en bijdragen betreffen onze financiering van projecten en
stu...
TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN
Het verhogen van de inkomsten, zal komend jaar (en de
jaren daarna ) een belangrijke taak zijn ...
Grondslagen voor de staat van baten en lasten
Donaties en andere bijdragen
Donaties worden verantwoord in het jaar waarin ...
BALANS PER 31 DECEMBER 2016
(na resultaatbestemming)
12/31/2016 12/31/2015
ACTIVA € €
Vaste activa
materiele vaste activa(...
STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016
2016 2015
realisatie begroot verschil realisatie
BATEN
Baten uit eigen fondsenwerving(...
KASSTROOMOVERZICHT
2016 2015
Bedrijfsresultaat -28.377 -11.472
Afschrijvingen 1.188 2.216
Mutatie investeringen -1.195 -
M...
TOELICHTING OP DE BALANS : ACTIVA
(alle bedragen in euro)
1Materiele vaste activa 2016 2015
Boekwaarde begin boekjaar 1.87...
TOELICHTING OP DE BALANS : PASSIVA
(alle bedragen in euro)
Reserves en fondsen 12/31/2016 12/31/2015
Continuiteitsreserve ...
TOELICHTING OP DE BALANS : PASSIVA
12/31/2016 12/31/2015
8 Schulden op korte termijn
Crediteuren 2.928 496
Loonheffing 1.8...
Toelichting op de Staat van Baten en Lasten
BATEN
9 Baten uit eigen fondsenwerving 2016 2015
Donaties en giften van partic...
Lastenverdeling2016
BestemmingDoelstellingRealisatieBegrootRealisatie
ProjectenOnderwijsVoorlichtingWervingbaten
Beheeren
...
Onderstaand overzicht sluit aan bij de tabel Lastenverdeling
Specificatie Lasten
Werkelijk 2016 Begroot 2016 Werkelijk 201...
KENGETALLEN 2016 2015
Baten Eigen fondsenwerving 118.030 131.928
Overige baten 1.913 2.139
Totale baten 119.943 134.067
La...
BEGROTING EN RESULTAAT 2016
BEGROOT RESULTAAT VERSCHIL
BATEN
Baten eigen fondsenwerving 150.000 118.030 31.970
-
Overige b...
BEGROTING 2017
Inkomsten 2017
Eigen Fondsenwerving 135.000
Overige inkomsten 250
Totaal inkomsten 135.250
Uitgaven 2017
Vo...
STAATVANAANSCHAFWAARDENENAFSCHRIJVINGEN2016
aanschafafschr%aanschafboekwaardecumafschr(des)investAfschrijvingafschrijvingc...
jaarverslag2016
Stichting Hapin
www.hapin.nl | hapin@hapin.nl | 030-2340012 |
Financieel verslag hapin 2016 inclusief accountantsverklaring
Financieel verslag hapin 2016 inclusief accountantsverklaring
Financieel verslag hapin 2016 inclusief accountantsverklaring
You’ve finished this document.
Download and read it offline.
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Upcoming SlideShare
What to Upload to SlideShare
Next
Download to read offline and view in fullscreen.

Share

Financieel verslag hapin 2016 inclusief accountantsverklaring

Download to read offline

Annual report 2016

 • Be the first to like this

Financieel verslag hapin 2016 inclusief accountantsverklaring

 1. 1. JAARVERSLAG2016 Stichting HapinPapua Support Foundation
 2. 2. JAARVERSLAG2016 Colofon Dit jaarverslag is een uitgave van Hapin, Papua Support Foundation. Het jaarverslag is als PDF-document toegan- kelijk voor belangstellenden op de website www.hapin.nl Tekstbijdragen Wietse Tolsma, Theresia Maturbongs, Sophie Wijsen- beek-Schreurs, Reinier de Lang Samenstelling financieel verslag Reinier de Lang Vormgeving Sophie Wijsenbeek-Schreurs Hapin Nederland Statutaire naam: Stichting Hulp Aan Papua’s In Nood Opgericht: 23 februari 1972 KvK: 41113659 Keurmerk: Erkend Goed Doel CBF Voorzitter: David Itaar Team Hapin: Sophie Wijsenbeek-Schreurs Reinier de Lang Postadres: Postbus 5038 3502 JA Utrecht Bezoekadres: Joseph Haydnlaan 2a 3502 JA Utrecht Tel: 030-2340012 Website: http://www.hapin.nl, Email adres: hapin@hapin.nl Bankrekening: NL37 RABO 0444 07240 Foto’s: Collectie Hapin, Fokke van Saane, Koen de Jager, Silvester Korwa, Fernando Rio, Anoek de Groot
 3. 3. Hapin is een sinds 1972 bestaande zelfstandige ontwik- kelingsorganisatie die zich speciaal richt op de huidige Indonesische provincies Papua en West-Papua, het voor- malig Nederlands Nieuw-Guinea. Sinds haar oprichting heeft Hapin zich gericht op ondersteuning en verbeter- ing van de levensomstandigheden van de oorspronkelijke bewoners van beide provincies, samen in dit document kortweg Papua genoemd. Hapin ondersteunt Papua in de ontwikkeling naar een welvarende, rechtvaardige en democratische samen- leving waarin de Papoea’s zelf richting geven aan hun toekomst. Ze voert dit uit door een uitgebreid program- ma van kleinschalige projecthulp en studiebeurzen voor Papoea-studenten. We richten ons op het bevorderen van de toegang tot (praktijk)onderwijs, capaciteitsopbouw, de economische positieverbetering van families, groepen en gemeen- schappen op dorpsniveau en de versterking van het maatschappelijk middenveld. Aandacht voor de posi- tie en rechten van vrouwen en de culturen van de Pa- puavolken zijn belangrijke onderdelen van alle bovengenoemde thema’s. De hulp van Hapin is kleinschalig, direct en duurzaam. Omdat we uitgaan van de kracht van de Papua’s, ligt het initiatief bij de Papua’s zélf. Projecten worden opgezet en uitgevoerd in samenwerking met de lokale bevolking en onze partnerorganisatie op Papua, Hapin Papua. De collega’s van Hapin Papua zijn onze ogen en oren in het veld. Zij onderhouden in Papua het netwerk van en met lokale organisaties (NGO’s) en de overheden en an- dere relevante instellingen en determineren nieuwe, lo- kale initiatieven die mogelijk steun verdienen. Hapin Papua verkleint de afstand tot de mensen in Papua en brengt ons dichter bij de projecten. Niet langer wordt er alleen vanuit het verre Nederland voor Papua beleid gemaakt en uitgevoerd, maar ligt de verantwoorde- lijkheid en uitvoering van het kleinschalige projecten- werk met name op Papua zelf. Wat bereiken we met ons werk De impact op de levens van mannen en vrouwen in de ondersteunde gemeenschappen is groot. Onze vraagge- stuurde manier van werken leidt tot “empowerment” van de gemeenschap. Daarnaast bereiken vrouwen een betere positie, ontstaat meer zelfvertrouwen, inkomens- zekerheid en sociale cohesie. Hapininintkort -1-
 4. 4. InHOUDSOPGAVE Hapin in ‘t kort | 1 Voorwoord | 4 1. Ons Programma 1.1. Hoe gaan we te werk ....................................................................... | 5 1.2. Wat hebben we het afgelopen jaar gedaan? ................................... | 6 1.3. Wat hebben we hiermee bereikt? .................................................. | 7 1.4. Wat betekent dat voor de Papoea’s? ............................................... | 8 1.5. Wat hebben we geleerd? ................................................................ | 8 1.6. Uitgelicht project.............................................................................. | 9 2. Communicatie met belanghebbenden 2.1. Communicatie gericht op voorlichting ............................................ | 11 2.2. Communicatie gericht op fondsenwerving ...................................... | 11 2.3. Strategische communicatie ............................................................. | 11 2.4. Projectgerichte communicatie ........................................................ | 11 3. De Hapin organisatie 3.1. Ons team ........................................................................................ | 12 3.2. Activiteiten van het bestuur ........................................................... | 13 3.3. Personeelsbeleid ............................................................................ | 13 3.4. Verantwoording ............................................................................... | 13 4. Doelstelling en strategie 4.1. De uitdaging .................................................................................... | 14 4.2. Visie, missie en doel ......................................................................... | 14 4.3. Kwaliteit en risicobeheersing ......................................................... | 16 4.4. Terugblik .......................................................................................... | 16 4.5. Vooruitblik naar 2017 ..................................................................... | 18 5. Financieel verslag | 19 Stichting Hapin www.hapin.nl | hapin@hapin.nl | 030-2340012 | jaarverslag 2016 -2-
 5. 5. financielesamenvatting OVERZICHT RESULTATEN 2012 - 2016 Baten 2012 2013 2014 2015 2016 Baten eigen fondsenwerving 118.696 240.495 146.078 131.928 118.030 Overige baten 3.507 2.122 3.249 2.139 1.913 Totaal baten 122.203 242.617 149.327 134.067 119.943 Lasten 2012 2013 2014 2015 2016 Besteed aan doelstellingen Kleinschalige projecten in (West)Papua 65.249 101.200 64.486 71.221 57.126 Weeshuizen 18.809 - - - Studiebeurzen 27.295 27.856 24.627 22.489 24.150 Subtotaal structurele hulp 111.353 129.056 89.113 93.710 81.276 Voorlichting en bewustmaking 22.540 33.655 21.968 24.658 39.884 133.893 162.711 111.081 118.368 121.160 Werving baten Kosten eigen fondsenwerving 11.133 21.327 16.695 18.517 16.276 Kosten beheer en administratie Beheer en administratie 5.255 10.304 7.426 8.655 10.883 Totaal bestedingen 150.281 194.342 135.202 145.540 148.320 Resultaat -28.078 48.275 14.125 -11.473 -28.377 2012 2013 2014 2015 2016 Kosten fondsenwerving in % baten fondsenwerving 9% 9% 11% 14,04% 13,79% Besteding aan doelstelling in % totale baten 110% 67% 74% 88,29% 101,01% Beheer en administratie in % totale lasten 3% 5% 5% 5,95% 7,34% Besteding aan doelstelling in % totale lasten 89% 84% 82% 81,33% 81,69% -3-
 6. 6. Het jaar 2016 was voor Hapin niet gemakkelijk. De part- nerorganisatie Pt Hapin in Papua stagneerde in zijn werkzaamheden. De implementatie van een nieuwe en experimentele structuur, waarin de lokale fieldorganisa- tie Pt Hapin een verantwoordelijke rol zou krijgen, kende de nodige aanloopproblemen. Het bestuur van Hapin Nederland zag zich in de loop van het jaar genoodzaakt om aanpassingen in de organisatiestructuur en een per- sonele wisseling in de directie door te voeren. Sindsdien zijn er voor wat betreft organisatiestructu- ur en bemensing van het team Hapin Papua, in coördi- natie met het Hapin-bestuur, zodanige voorzieningen getroffen dat beide organisaties de toekomst weer met vertrouwen tegemoetzien. Er zijn goede aanzetten ge- geven tot visievorming en aan de uitvoering van de programma’s wordt met hernieuwde energie gewerkt. Er zal in de komende tijd nog gedetailleerder invulling moeten worden gegeven aan de juridische en sociale inbedding van Hapin Papua als NGO en de rol en verant- woordelijkheden van Hapin Papua en Hapin Nederland ten opzichte van elkaar. Hapin NL wil beide organisaties ruimte geven om een lerende organisatie te zijn, met evaluatiemomenten en reflectie op het eigen handelen om zo goed mogelijk resultaatgericht samen te werken aan de hulpprogramma’s voor Papua en de Papoea’s. Het Hapin-bestuur is meer dan op sterkte, vormt een hecht en gemotiveerd gezelschap en telt zeven leden. Cius Sawor vertrok als bestuurslid, maar blijft zich be- schikbaar stellen voor diensten aan Hapin. Een hoogtepunt in 2016 was de Meet en Greet bijeen- komst op 15 april in Utrecht met de aanwezigheid van het team Papua. De bijeenkomst, bedoeld om de achter- ban van Hapin te laten kennismaken met de leden van Pt Hapin en het werk dat zij ter plaatse uitvoeren, was bijzonder geslaagd. Ook voor de gasten uit Papua was de ontmoeting zeer motiverend voor hun werk. Hapin heeft zich nu bijna 45 jaar ingezet voor de Papoea’s. In Nederland en in Papua. Op Papua wordt het kleine projectenwerk bijzonder gewaardeerd. Zeker omdat we aansluiten bij initiatieven die binnen de lokale gemeenschappen ontstaan en er wordt samengewerkt met lokale partners. Niet al deze initiatieven zijn even succesvol. Maar we zagen, ook in 2016, genoeg mooie resultaten, waarbij een gemeenschap of familie weer perspectieven kregen op een leefbare toekomst omdat ze zelf in hun levensonderhoud kunnen voorzien. Daar- om gaan we er mee door. We weten ons gesteund door een loyale groep sympathisanten. Wietse Tolsma, bestuurslid Hapin Een terugblik voorwoord -4-
 7. 7. 1.1 HOE GAAN WE TE WERK? Samen met onze partner in Papua, Hapin Papua, streven we naar het behalen van de jaarlijks gestelde doelen. We maken hierbij onderscheid tussen ons programma op gebied van onderwijs en economie en het studiebeurzen- programma. In ruime zin valt dit programma wel onder het onderwijsprogramma, maar door het specifieke karakter(individuele steun) hanteren we hier een andere werkwijze. PROGRAMMA ECONOMIE EN ONDERWIJS Hapin Papua beoordeelt, monitort en evalueert de pro- jecten van Hapin in Papua. Om voor financiering in aan- merking te komen moet een project(voorstel) aan een aantal voorwaarden voldoen: 1. Lokaal initiatief; 2. Levensvatbaarheid: de te behalen resultaten moet- en gericht zijn op (economische) onafhankelijkheid; 3. Transparantie: formulering van duidelijk te behalen resultaten; 4. Gendergelijkheid; 5. Track record. Deze criteria leveren punten op: hoe hoger de score, hoe groter de kans op goedkeuring. Als er bijvoorbeeld onvol- doende aandacht is voor de verhoudingen man/vrouw, wordt dit een punt voor verbetering in het voorstel of geldt het als minpunt. Een uitgebreide assessment procedure volgt, waarbij onze collega’s in Papua regelmatig andere deskundigen inschakelen. Er worden vaak meerdere bezoeken geb- racht aan de groep belanghebbenden die het project- voorstel hebben ingediend. Na goedkeuring van het voorstel wordt een contract ondertekend met vermelding van de rechten en plichten van alle betrokkenen. Gedurende de uitvoer van het pro- jectisercontactviae-mail,telefoonofbezoekenterplaat- se. Het gevoel van ‘partnership’ staat hierbij centraal: beide partners, hier en daar, streven naar het behalen van de resultaten en realiseren van de doelstellingen. 1 ONS PROGRAMMA -5-
 8. 8. Hapin stelt een aantal voorwaarden aan het verlenen van aanvullende studiebeurzen: 1. Aanmeldingen worden getoetst binnen een ge- detailleerd en zorgvuldig toetsingskader, waar- bij b.v. wordt gekeken naar de regionale herkomst van de studenten, verhouding man/ vrouw, de hoogte van de cijfers, studierich- ting en eerdere aanvragen. Meisjesstudenten hebben voorrang boven jongens en studenten uit arme(re) regio’s als het binnenland van Papua, gaan voor stu- denten uit de kuststreken. 2. De beurzen worden beschikbaar gesteld vanaf het tweede studiejaar. De leidende gedachte hierachter is dat de student heeft aangetoond over doorzettings- vermogen te beschikken: hij heeft op eigen kracht en uit eigen middelen de toelatings- en examengelden weten bijeen te brengen, naast de kosten van leven- sonderhoud. Die volhardende mentaliteit is nodig om een studie met succes af te ronden en de investering lonend te maken. 3. De beurzen worden verstrekt aan studenten die bin- nen Indonesië studeren. 4. De afgestudeerden worden geacht hun studie ten dienste van de opbouw van Papua aan te wenden, in andere woorden, na het afstuderen terug te keren naar Papua. PROGRAMMA STUDIEBEURZEN Gesteunde projecten Dankzij bijdragen van onze donateurs, partnerorganisaties en (particuliere) fondsen hebben we diverse projecten in onze programma’s kunnen onder- steunen. Er zijn twee projecten uit 2015 afgerond. Een zevental projecten zijn gestart of voortgezet, waarvan er maar liefst vijf met het Mama Mama Papua (M2P) project te maken heb- ben. Drie projecten zijn voorlopig af- gerond. Er zijn echter ook verschillende pro- jecten niet gerealiseerd. In totaal zeven projecten zijn niet doorgegaan als gevolg van verschillende omstan- digheden: 1. Drie projecten vanwege het ver- trek van de coördinator onder- wijsprogramma; 2. Twee projecten vanwege het niet voldoen aan aanvullende eisen; 3. Eén project vanwege interne con- flicten binnen de lokale gemeen- schap; 4. Eén project omdat bleek dat de groep én geen ervaring had én niet was geworteld in de gemeen- schap; Tot slot zijn er twee projecten die in 2016 zijn ontwikkeld en in 2017 van start gaan. Afgeronde projecten uit 2015: • Voorbereiding Olympiade scho- lieren Jayapura • Gender training in Mappi, samen met Yasanto Projecten gestart en afgerond in 2016: • Ondersteuning van arts voor haar specialisatie • Zonne-energie voor leraren en scholieren in het grensgebied met Papua New Guinea 1.2 wat hebben we het afgelopen jaar gedaan? -6-
 9. 9. Projecten gestart in 2016 en mogelijk doorlopend: • Schoon water voor de kinderen op de markt in Jay- apura • (Mobiel) trainingsprogramma voor de M2P • Zonne-energie en goed drinkwater voor de M2P • Viskweekboerderij Demta samen met Jantrang Groep • Betere gezondheidszorg voor de M2P Doorlopend projecten: • Micro krediet verlening ten behoeve van de M2P • Studiebeurzen • Ondersteuning universiteitsstudenten, samen met Poel Foundation Projecten die in 2016 zijn ontwikkeld en in 2017 van start gaan • Bijenkwekerij in Baliemvallei, samen met Yayasan Oikonomos Papua(YOP) • Ondersteuning vrouwen bij verkoop gerookte vis in Jayapura 1.3 WAT HEBBEN WE HIERMEE BEREIKT? In ieder project spreken we met onze partner- organisatie af wat we willen bereiken. Zoals 40 studenten ondersteunen, alle betrokkenen in en bij een (kleinschalig) economisch project een training geven in administratieve vaardigheden en financiële kennis. In 2016 hebben: • 37 studenten een (aanvullende) studiebeurs gekre- gen, waarvan 18 vrouwen en 19 mannen • 100 marktvrouwen een gratis medisch consult gekregen • 50 marktvrouwen geprofiteerd van schoon drink wa- ter en zonne-energie • 63 marktvrouwen een micro krediet ontvangen • 50 kinderen toegang tot schoon drinkwater • 180 marktvrouwen de ondernemerschap training gevolgd • 9 leraren en 14 scholieren in het grensgebied elek- triciteit op zonne-energie ontvangen • 6 personen een hoger inkomen voor hun fa- milies kunnen realiseren door verbetering van hun viskweekvijver RESULTAATMETING Het systeem van planning, monitoring en evaluatie(PME) dat we hanteren moet verder ontwikkeld en verbeterd worden. Op dit moment krijgen we ieder kwartaal of halfjaar een voortgangsrapportage van onze collega’s in Papua. Jaarlijks is er een onafhankelijke audit door een gecertificeerde accountant. -7-
 10. 10. 1.4 WAT BETEKENT DIT VOOR PAPOEA’S In ieder programma, met ieder project streven we naar betere levensomstandigheden en mogelijkheden tot ontplooiing voor de arme en kwetsbare bevolking van Papua. Het kan daarbij gaan om verhoging van inkomsten door nieuwe of betere productiemethoden en studiemo- gelijkheden voor jongeren. Maar ook om vrouwen bij hun ondernemerschap te ondersteunen. Het gaat niet alleen om de voortgang van een project maar ook om het effect en de uitwerking van een project. Dit is niet altijd eenvoudig te meten. Het duurt vaak enige tijd voordat het effect merkbaar en zichtbaar wordt. Ook hier wil Hapin Nederland samen met Hapin Papua (betere) meetbare doelstellingen formuleren en betere meettechnieken ontwikkelen. Nu begint het met een be- spreking van de aanvraag van een groep/gemeenschap en inventariseren van de werkelijke, reële behoeften, waarna een advies en (soms) financiering volgt. Vanwege het ontbreken van “harde” meetbare doelstel- lingen, kunnen we geen “harde” conclusie trekken. Wat we wel weten, is dat b.v. • dankzij het studiebeurzenprogramma meer stu- denten zijn gaan studeren, met uitzicht op verdere ontwikkelingsmogelijkheden • de door regelmatige en gratis medische consulten van de arts wiens opleiding deels is gefinancierd door Hapin, de gezondheid van de marktvrouwen in Jayapura beter in de gaten gehouden wordt • elektriciteit middels zonnepanelen voor een groot aantal jongeren in afgelegen gebieden moge- lijkheden tot studie biedt • het trainen in administratieve vaardigheden het ondernemerschap van de deelnemers bevordert • er meer inkomen gegenereerd wordt door nieuwe of betere productiemethoden 1.5 WAT HEBBEN WE GELEERD • We moeten onze doelen, in overeenstemming met onze partner in Papua, helderder en meetbaar- der formuleren. Het Hapin team zal op dit gebied meer geschoold moeten worden en de inhoude- lijke kwaliteiten van aanvraag en rapportage te pre- ciseren en te verbeteren. • Door interne problemen ter plaatse, slechte commu- nicatie en te grote afhankelijkheid van personen en grote organisaties is een cacaoproject in Aimbe en Genyem niet van de grond gekomen. • Nauwe, directe betrokkenheid van Hapin bij een project is vaak bepalend voor het slagen of mislukken van een project. Het M2P project is het voorbeeld van een project dat door constante aanwezigheid van de coördinator economie van Hapin Papua een succes is. • het trainen in administratieve vaardigheden is een conditio sine qua non bij de financiering van een (kleinschalig) economisch project. • De monitoring- en evaluatiesystematiek moet ver- beterd worden, zodat er kwalitatief beter gerapport- eerd kan worden met betrekking tot het korte- en lange termijn effect van onze bijdragen. Dan kun- nen projectresultaten beter vergeleken en opgeteld worden. Daardoor ontstaat weer een overzichteli- jker en inzichtelijker totaalbeeld van de effecten van de projectinvesteringen. • Het publiek, en zeker de bijdragende achterban, heeft recht op een vollediger beeld van ons projec- tenwerk en onze wijze van werken in Nederland en Papua. Wanneer zijn projecten geslaagd en wanneer (nog) niet en waarom? -8-
 11. 11. 1.6 UITGELICHT PROJECT Hapin steunt al een aantal jaren de marktvrouwen van M2P in Jayapura en omgeving. Het gaat hier om vrou- wen die vroeger verspreid in de stad op een kleedje hun verkoopwaren uitstalden als verse en gerookte vis, fruit, groente en allerlei andere producten. Deze vrouwen wilden dolgraag een betere plek waar ze op een georganiseerde en vooral veilige wijze hun waren konden aanbieden. Ze wisten zich gesteund door verschil- lende groepen en organisaties en organiseerden zich in een coöperatie. Als groep gingen ze nu effectief samen- werken en hun belangen delen. Ze werkten aanvankelijk van onder een groot tentdoek, maar goed georganiseerd. Hun uiteindelijke wens is om een permanente markt in Jayapura waar de Papuavrouwen hun waren op een meer professionele wijze kunnen aanbieden en hun producten tijdelijk kunnen opslaan. Dankzij steun van Hapin en lokale organisaties als SOL- PAP is hun wens uitgekomen. Het is niet zonder slag of stoot gegaan. Er waren hoogte- en dieptepunten die ze – hoe moeilijk ook – samen hebben doorgemaakt. Eén van de dieptepunten was het onder mysterieuze omstan- digheden overlijden van Robert Jitmau. Hij was de ener- gieke en motiverende coördinator van SOLPAP. Zijn dood heeft in de eerste helft van 2016 veel beroering gewekt onder de marktvrouwen en ons team in Papua. De nieu- we markthal is inmiddels gebouwd. Het is de bedoeling dat de Indonesische president Yoko Widodo de markt in 2017 opent en ter beschikking stelt van de marktvrou- wen. Op moment van schrijven is de nieuwe markthal van drie verdiepingen helaas nog niet open. Hapin heeft deze vrouwen de mogelijkheid gegeven om een training administratieve vaardigheden te volgen. Sommige vrouwen hadden nog nooit onderwijs gehad. Ook werd er ondersteuning gegeven met microkredieten. Een aantal vrouwen kon daardoor een tafel en een kleiner aantal zelfs een kiosk aanschaffen. Het werd nu helemaal hún markt, waar ze vol trots hun eigen ondernemerschap uitoefenen en geld verdienen om hun gezinnen te onder- houden. Inmiddels lukte het een zestal vrouwen bij een bank een krediet te krijgen, zodat ze hun business verder kunnen op- en uitbouwen. Maar het Mama Mama project krijgt een eigen dynamiek. Er komen onderwerpen als gezondheid, schoon water, beter licht op de agenda. De marktvrouwen worden door vrijwilliger en accountancy student Timo wekelijks bezocht om te informeren hoe het met hun bedrijf gaat. Eens per maand int hij de aflossingen en rente van de leningen. Het microkrediet programma is inmiddels door een paar honderd vrouwen gebruikt. De groeiende bewust- wording dat gezond leven, hygiëne, schoon drinkwa- ter belangrijk is, leidde er toe dat er schoon (drink) water beschikbaar. Vooral voor de jonge kinderen van de deelnemende vrouwen een belangrijke zaak. De vrouwen hebben ’s avonds licht dankzij lampen op zonne-energie. Sinds 2016 is er een regelmatig consult van een Papoeadokter, van wie de opleiding deels door Hapin is gefinancierd. De gezondheidsproblemen onder de vrouwen van Mama Mama zijn door goed drinkwa- ter, betere hygiëne en laagdrempelige gezondheidszorg sterk verminderd. Bovendien is er in 2016 gestart met een “literacy project” voor de kinderen van de markt- vrouwen. Enthousiaste vrijwilligers werken in een ge- bouw op de markt met de kinderen aan hun taal- en rekenvaardigheden. Het M2P project heeft sinds 2012 haar levensvatbaarheid bewezen. Het is een project dat veel vrouwen de moge- lijkheid heeft gegeven zich te ontwikkelen, een betere economische positie te verwerven, hun kinderen een opleiding te geven. Dankzij de onvoorstelbare inzet van vele vrijwilligers, betrokkenen en met financiële onder- steuning van Hapin. -9-
 12. 12. Hapin is de spin in het web van een grote groep belanghebbenden. We verbinden donateurs met studenten en projecten, particuliere initiatieven met onze partnerorganisatie etc. We onderscheiden de volgende vormen van communicatie: 1. Communicatie gericht op voorlichting 2. Communicatie gericht op fondsenwerving 3. Strategische communicatie 4. Projectgerichte communicatie Een goede en transparante communicatie met alle belanghebbenden is onmisbaar. Hiertoe gebruiken wij diverse com- municatiemiddelen. Hieronder een schematisch overzicht: Belanghebbenden nieuws- brief direct mail Voort- gangs- rapport- age (2x p/j) Jaar- verslag info van partner organisa- tie project bezoek per- soonlijk overleg website (social) media Particuliere donateurs √ √ √ √ √ Vrijwilligers √ √ √ √ √ Bedrijven en Vermogensfondsen √ √ √ √ √ Institutionele financiers & Subsidieverstrekkers √ √ √ √ √ Nederlands publiek √ √ √ Partnerorganisaties √ √ √ Internationaal netwerk √ √ Projectdeelnemers / studenten √ √ √ √ √ Indonesische overheden & ambassades √ √ √ √ Brancheorganisaties √ √ √ √ 2. COMMUNICATIE MET BELANGHEBBENDEN -10-
 13. 13. 2.1. Communicatie gericht op voorlichting Voorlichting en bewustmaking maken een uitdrukkelijk onderdeel uit van onze missie . √ We willen een breed publiek kennis laten maken met Papua, het voormalig Nederlands-Nieuw Guinea, met de focus op de achtergestelde positie van de Papoea’s en de gevolgen daarvan. √ Belanghebbenden en belangstellenden informeren over doel, nut en noodzaak van Hapin alsmede over onze programma’s op Papua en activiteiten in eigen land. √ Vergroten van onze naamsbekendheid. Door concrete projecten en gestimuleerd en geactiveerd door de korte lijnen met onze partnerorganisatie op Papua willen we onze donateurs informeren over de besteding van hun giften. Hiertoe verschijnt driemaal per jaar onze nieuwsbrief HapiNieuws, die een bereik heeft van 7000 adressen. Daarnaast informeren wij via onze website en social media. Ook proberen wij een jongere doelgroep aan te spreken via diverse social media. Dit heeft in 2016 320 nieuwe volgers opgeleverd. Aan de vernieuwing van de website wordt permanent gewerkt. 2.2 Communicatie gericht op fondsenwerving Sinds de oprichting van HAPIN vormen de particuliere donateurs een belangrijke vaste inkomstenbron. Jaarlijks steunt een grote groep mensen ons – structureel of inci- denteel – met giften, inzamelingsacties en het versprei- den van onze naamsbekendheid. Wij informeren hen middels onze (digitale) nieuwsbrief. 2.3. Strategische communicatie Hapin heeft ook afgelopen jaar weer actief deelgenomen aan diverse werkgroepen en bijeenkomsten, gerelateerd aan Papua. Doel hiervan is het uitwisselen van ervaring en informatie en het bevorderen van inhoudelijke sa- menwerking. Voorbeelden hiervan zijn de pasar molen markt in de wijk Lombok in Utrecht en de Papoea Soli- dariteitsdagen 2.4. Projectgerichte communicatie Met onze projectpartner Hapin Papua is naast de vaste rapportage momenten regelmatig contact per telefoon, Skype en mail. Zo blijven we op de hoogte van wat er zich afspeelt en kunnen we problemen helpen oplossen. Ook dit jaar is weer een aantal projecten bezocht in Papua. Tijdens het projectbezoek spreken we met de staf van de partner en lokale betrokkenen, maken we afspraken, leg- gen die vast en rapporteren aan de staf en het bestuur van Hapin. De bezoekenrapportages en evaluaties vor- men bestanddelen van de beraadslagingen en beleids- besluiten van het bestuur. -11-
 14. 14. 3.1 Ons team per 31 december 2016 Bestuur David Itaar voorzitter, aftredend 4 december 2019 Geart Benedictus (interim)penningmeester, aftredend 26 juni 2019 Wytske Inggamer bestuurslid, aftredend 22 maart 2018 Rob van de Lustgraaf bestuurslid, aftredend 18 oktober 2019 Moni Hanasbei bestuurslid, aftredend 1 december 2020¹ ¹ Mevrouw Moni Hanasbei draait voorlopig een jaar mee als bestuurslid In 2017 zullen er twee nieuwe bestuursleden toetreden: mevrouw Hermien de Bruijn – Franken de heer Wietse Tolsma Medewerkers Sophie Wijsenbeek-Schreurs communicatie- en programmamedewerker Reinier de Lang financieel- en programmamedewerker Bestuur Conform de aanbevelingen van de Commissie Wijffels (Code Goed Bestuur 2005) zijn toezicht en bestuur gescheiden. Het bestuur houdt toezicht en de beide medewerkers geven uitvoering aan het beleid. In de praktijk van Hapin stellen beide medewerkers in nauw overleg met het bestuur beleidsplannen en begroting op. Het inhoudelijk en financieel beleid wordt door beide medewerkers uitgevoerd. Het bestuur houdt integraal toezicht op de algemene gang van zaken in de Stichting, op de voortgang van het jaarplan en de begroting. Naast haar controlerende functie streeft het bestuur ernaar om klankbord en adviseur voor het team te zijn. Het bestuur bestond in 2016 uit vijf leden. Het bestuur kiest en benoemt de eigen leden uitgaande van tevoren opgestelde profielen. Bestuursleden worden voor 4 jaar benoemd en kunnen steeds weer herbenoemd worden voor 4 jaar. Er wordt gestreefd naar een juiste mix van expertise op de werkgebieden van de organisatie en naar een gebalanceerde verdeling van mannen en vrouwen. Op onze website van Hapin staat een korte motivatie van onze bestuursleden. 3. de hapinorganisatie -12-
 15. 15. 3.2 ACTIVITEITENVANHETBESTUUR Het bestuur is in 2016 zes keer in vergadering bijeen ge- weest. Daarnaast is er veelvuldig telefonisch en e-mail contact geweest tussen en met bestuursleden. Op elke reguliere vergadering staan de realisatie van de begroting en de financiële prognose op de agenda. Eén van de vaste agendapunten in 2016 was de relatie met en de voort- gang van onze partnerorganisatie Hapin Papua. Op basis van het beleidsplan 2012-2016 zijn er in 2015 een aan- tal onderwerpen vastgesteld die voor de periode 2015 – 2016 als leidraad dienden voor het handelen van Hapin. Deze komen aan de orde in hoofdstuk 4 - Doelstelling en Strategie. 3.3 PERSONEELSBELEID Vaste medewerkers Hapin is een informele organisatie met hooggekwali- ficeerde medewerkers, die sterk verbonden zijn door hun grote betrokkenheid bij de doelstellingen van Hapin. Er is ruim aandacht voor ontwikkeling en opleiding van onze medewerkers. Het ziekteverzuim is bijzonder laag. Hapin heeft een eigen arbeidsvoorwaardenbeleid, afgestemd op dat van andere ontwikkelingsorganisaties. Op ons kan- toor in Utrecht werkten aan het eind van 2016 2 betaalde krachten, die samen iets meer dan 1 FTE vormen. Vrijwilligers Hapin kent twee groepen vrijwilligers. Een aantal mensen is structureel verbonden aan onze organisatie. Voorbeeld hiervan is het onbezoldigde bestuur. Ook de vaste kan- toorvrijwilligers behoren hiertoe. Deze groep vrijwilligers staat dicht bij Hapin en wordt regelmatig geïnformeerd. Daarnaast is er een grote groep vrijwilligers door de jaren heen regelmatig actief. Ze organiseren spontane acties en ondersteunen ons, bijvoorbeeld op bijeenkomsten met veteranen, voorlichtingsbijeenkomsten of markten op het gebied van ontwikkelingssamenwerking. 3.4 VERANTWOORDING I. Besturen en Toezicht houden Stichting HAPIN heeft gekozen voor het bestuursmodel waarin het bestuur een toezichthoudende rol heeft. De onbezoldigde bestuursleden hebben daarmee vooral een controlerende en adviserende rol. De invulling van vacante posities in bestuur en staf is gebaseerd op pro- fielschetsen die door het bestuur worden vastgesteld. De besluitvorming over de aanstelling vindt plaats in de vergadering van het bestuur. De leden van de bestuur worden benoemd voor een periode van vier jaar en zijn onbeperkt herbenoembaar. Het bestuur besluit over de vaststelling van strategische plannen en begrotingen, het vaststellen van de jaar- rekening en het wijzigen van de statuten. De staf rap- porteert ieder kwartaal over activiteiten en financiën aan het bestuur. De door het bestuur aangestelde gecerti- ficeerde registeraccountant controleert jaarlijks de ad- ministratieve organisatie en interne controle procedures en de jaarrekening. Aanbevelingen tot verbetermaatre- gelen worden door het bestuur opgevolgd. II. Optimale besteding van middelen HAPIN vertaalt haar programmadoelstelling zoveel mo- gelijk naar specifieke, meetbare resultaten. In het jaar- plan en de begroting worden de beoogde resultaten vastgesteld met een planning van de bijbehorende activi- teiten. Dit gebeurt in nauw overleg met onze partner- organisatie Hapin Papua. De inhoudelijke en financiële voortgang wordt door het bestuur per kwartaal gecon- troleerd aan de hand van rapportages door de staf- medewerkers. Om zoveel mogelijk mensen te ondersteunen in hun weg naar zelfredzaamheid zet HAPIN haar beperkte middelen niet in om individuele donaties te koppelen aan individu- ele families. Wij gebruiken de giften van onze donateurs waar deze de meest krachtige bijdrage kunnen leveren aan een duurzame verbetering van de levensstandaard van lokale gemeenschappen. Om een optimale besteding van middelen te waarborgen zijn interne efficiencynormen vastgesteld voor de beste- ding aan de doelstelling en de kosten voor fondsenwerv- ing en administratie en beheer. III. Optimale relaties met belanghebbenden De communicatie met de verschillende groepen belang- hebbenden van HAPIN is weergegeven in een communi- catiematrix (zie pagina 10). Dit wordt verder toegelicht in het hoofdstuk Communicatie met belanghebbenden. HAPIN is een lerende organisatie die streeft naar voort- durende verbetering van haar werk. HAPIN onderschrijft de gedragscodes van Goede Doelen Nederland. HAPIN is aangesloten bij het Centraal Bureau Fondsenwerving. Het CBF Keur voor Goede Doelen is met ingang van 1 juli 2001 toegekend. In het kader van de nieuwe erkennings- regeling is per 1 juli 2016 het certificaat Erkend Goed Doel aan HAPIN toegekend. -13-
 16. 16. 4.1 DE UITDAGING Het aandeel van de Papoea’s (de oorspronkelijke bewon- ers van Papua) is in 2016 gedaald naar 40% van de to- tale bevolking. De verwachtingen zijn dat deze trend zich doorzet. Oorzaken zijn de voortdurende transmigratie uit andere delen van Indonesië, het hoge sterftecijfer en de lage geboortegraad van de inheemse bevolking. Door de voortdurende transmigratie, de beknotting van cul- turele vrijheden, de militaire repressie, het gebrek aan mogelijkheden voor jonge Papoea’s, de grote armoede, de moeilijk toegankelijke en slechte staat van de ge- zondheidszorg en de onuitroeibare corruptie is er een toename van sociale ongelijkheid, (onderlinge) sociale spanningen en frustraties. Onze partnerorganisatie HAPIN PAPUA moest zich in 2016 herpakken na het vertrek van de coördinator onder- wijsprogramma (Donna Dominggas Nari). Een belangrijke partner voor het Mama Mama Papua project, Robert Jitmau (leider SOLPAP, de solidariteitsgroep Papua) over- leed onverwacht. Dit had zowel impact op onze collega’s in Papua als op de marktvrouwen. Een grote teleurstel- ling en tegenslag was ook dat Hapin uiteindelijk het vertrouwen in de directeur van Hapin Papua, Derek Windessy, moest opzeggen. Ondanks intensieve gesprek- ken en gemaakte afspraken met Derek is het niet gelukt hem voor het team te behouden. Vooral het gebrek aan samenwerking met en zijn persoonlijke houding tegenover de andere teamleden maakte zijn positie on- houdbaar. Theresia Maturbongs, die eerder voor Hapin werkte, is bereid gevonden om zich (part time) aan Hapin Papua te verbinden. Met veel professionaliteit, energie en vol goede moed gaat dit team van drie vrouwen, met onze ondersteuning verder bouwen aan een sterke lokale HAPIN organisatie. 4.2 VISIE, MISSIE EN DOEL In onze visie zijn kleinschalige projecten en (financiële) ondersteuning van talentvolle Papoeastudenten belang- rijke instrumenten om de Papoea’s te ondersteunen en hen te helpen hun land te ontwikkelen. Het (deels) ongebruikte potentieel van de oorspronkelijke bevolking kan door meer kennis, betere middelen en meer samen- werking beter benut worden. Hierdoor kun zij een betere toegang tot de maatschappij krijgen, hun producten verkopen en hun inkomen verhogen. Hapin Nederland wil bijdragen aan een sterke, duurzame lokale economie waar de Papuabevolking ten volle van kan mee profiteren. We betrekken het Nederlandse publiek bij dit werk. 4.DOELSTELLINGENSTRATEGIE -14-
 17. 17. missie Investeren in een duurzame toekomst voor Papua door lokale initiatieven te ondersteunen, zodat de rechten en het welzijn van de Papoea’s verbetert. De nadruk ligt hierbij op de volgende terreinen: (kleinschalige) economie, onder- wijs (waaronder studiebeurzen) en gezondheid. -15-
 18. 18. 4.3KWALITEITENRISICOBEHEERSING Op basis van het meerjarenplan wordt jaarlijks een operationeel plan opgesteld. Per half jaar worden de activiteiten gerapporteerd en waar nodig wordt actie ondernomen om het plan bij te stellen. De procedures voor projectgoedkeuring, monitoring en evalu- atie worden regelmatig tegen het licht gehouden. In nauwe samenwerking met onze partnerorganisatie Hapin Papua gaan we de komende jaren ons kwaliteitssysteem verder verbeteren. In de volgende tabel wordt een samenvatting gegeven van de belangrijkste risico’s, met (mogelijke) gevolgen en (te nemen) maat- regelen. Risicogebied Risico en mogelijke gevolgen Maatregelen Fondsenwerving en reputatie Economische teruggang, vergrijzend donateursbes- tand, geringe bekendheid met (de geschiedenis van) Papua. Hapin is als kleine organisatie kwetsbaar, waar- door de continuïteit in gevaar kan komen Versterken van binding met donateurs door goede voorlichting en rapportage op impact. Verbind- ing zoeken met jongere groep donateurs door de bekendheid van Papua te vergroten. Projectimplementatie Marginalisering van de oorspronkelijke bevolking van Papua, gebrekkige infrastructuur, problemen binnen de partnerorganisatie, onvoldoende samenwerking binnen groepen kunnen de resultaten van projecten nadelig beïnvloeden. Intensieve samenwerking met onze partner in Papua. Zorgvuldige selectie van de mensen binnen onze partner, die het programma moeten uitvo- eren. Intensieve begeleiding van onze partneror- ganisatie. Organisatie Hapin heeft een klein team, waardoor de afhan- kelijkheid van individuele medewerkers groot is. Medewerkers hebben daarbij grote individuele verant- woordelijkheden Belangrijke taken en relaties worden gedeeld tussen de twee medewerkers. Er is een gedegen archiefstructuur en back-up. Het bestuur houdt professioneel toezicht. Financiële tegenvallers Dalende inkomsten kunnen leiden tot een tekort op (lopende) projectverplichtingen, relatief te hoge kostenratio’s en onzekere continuïteit. Projectverplichtingen worden pas aangegaan als er voldoende financiering voor is. In de afgelopen jaren is er zoveel mogelijk bezuinigd op operation- ele kosten. Bovendien is er een verregaande mate van kostenflexibiliteit gerealiseerd. 4.4 TERUGBLIK DOELSTELLINGEN 2015/2016 In 2015 is er een aantal doelstellingen geformuleerd voor de periode 2015-2016. Wat is daarvan gerealiseerd? Hieronder een overzicht. Verbeteren van de prestaties van onze partner Hapin Papua Tijdens het bezoek van Derk Windessy, directeur Hapin Papua en Cyntia Warwe, coördinator economisch programma Hapin Papua, is gesproken over de wederzijdse verwachtingen. Deze bleken nogal uiteen te lopen. Onze collega’s uit Papua verwachten een “oneindige” steun vanuit Nederland, terwijl Hapin-NL van oordeel is dat Hapin Papua op afzienbare termijn wat organisatiekosten betreft, op eigen benen moet staan. Conclusie: er moet meer onderling begrip en duidelijkheid zijn over elkaars verwachtingen, duidelijker sturingslijnen en afspraken over de (nabije) toekomst. In de tweede helft van 2016 zijn daarnaast knelpunten ontstaan in de onderlinge samenwerking binnen het team Hapin Papua die uiteindelijk na onderzoek en intensief overleg ter plaatse door een vertegenwoordiger van het bestuur Hapin NL alleen door een personele wisseling in de directie van Hapin Papua konden worden opgelost. De samenwerking en communicatie met Hapin Papua is sindsdien weer genormaliseerd en beide organisaties zetten zich in voor het verder uitbouwen van een constructieve en effecti- eve samenwerking. Hapin Nederland maakt van de gelegenheid gebruik om de juridische en sociale positie van het team in Papua te (helpen) verstevigen, in nauw overleg met deskundigen ter plaatse. Het team in Papua is zeer gemotiveerd voor de toekomst en werkt hard aan een nieuw beleidsplan voor de komende jaren om het rendement van het projecten programma te verhogen. -16-
 19. 19. Duidelijke positionering Hapin in Nederland Zowel de ontmoeting met Papoeajongeren in Nederland als de bijeenkomst voor en met donateurs in april 2016 zijn een goed begin van het verder naar buiten treden van Hapin Nederland. Tegelijk en daarnaast zijn er con- tacten met organisaties als Free West Papua Campaign (FWPC) en International Lawyers for West Papua (ILWP) gelegd. Toch wordt de behoefte gevoeld om via Hapin en zoveel mogelijk in samenwerking met andere organisaties die zich vanuit verschillende perspectieven richten op Papua, de huidige situatie van de Papoea’s sterker in de publieke opinie te profileren. Voor 2017 wordt een publieksmani- festatie voorbereid, als Hapin zijn 45 jarig bestaan her- denkt. Er is bij veel Papua hulporganisaties in Nederland zorg over de toekomst als gevolg van vergrijzing van de achterbannen die deze organisaties steunen als ook een gebrek aan kennis van de historische achtergronden van de relatie met Papua en de ernstige actuele situatie op Papoea (‘een stille genocide’ genoemd). Als oudste en professionele organisatie zijn we in gesprek met verschil- lende van deze organisaties met als doel zoveel mogelijk samenwerking ten behoeve van ons gemeenschappelijk doel. Sommige van deze Papua-organisaties hebben ver- zocht hun activiteiten onder te brengen bij Hapin. Verhoging inkomsten Hapin NL Dit doel is (nog) niet bereikt. Aangezien wij voor de aanvraag van bijdragen en subsidies kwalitatief hoog- waardige project(aanvragen) moeten hebben, zijn wij afhankelijk van onze collega’s in Papua. Door de proble- men binnen Hapin Papua is het werk er de tweede helft van 2016 vrijwel stil komen liggen. Het actief onder de aandacht brengen van aansprekende en hoogwaardige projecten die voldoen aan de toewijzingscriteria is on- voldoende gelukt. Er zijn wel met verschillende fondsen contacten gelegd. Verbeteren van de controle van projecten Iedere bestuursvergadering wordt een project uitgebreid(er) besproken, waarbij vooral aan de nazorg een groter belang wordt toegedicht. De komende jaren dient de kwaliteitszorg op dit gebied verder verbeterd en publiek verantwoord te worden. Duidelijke prioriteiten stellen Er is in het bestuur uitgebreid over gesproken en vast- gesteld dat de nieuwe prioriteiten in het nieuwe beleidsplan 2017-2019 geconcretiseerd zullen worden. Voorlichten en verbinden In de loop van 2016 ontstaat het idee om Hapin als netwerkorganisatie te ontwikkelen: verbinden als sleutel- woord. Hieraan zal in 2017 verdere uitwerking aan wor- den gegeven. Niet alleen proberen wij onze werkzaam- heden in Papua te verduurzamen maar ook in Nederland. Door samenwerkingsrelaties aan te gaan met andere Papua-organisaties in Nederland willen wij de historische band tussen Nederland en Papua meer tot uitdrukking willen brengen, maar Hapin zou graag de krachten meer willen bundelen. Bij andere stichtingen, die zich richten op Papua zien we een krimp. De gemiddelde leeftijd van betrokkenen bedreigt hun bestaan zelfs op vrij korte ter- mijn. Niet alleen de inkomsten verminderen; Hapin ziet ze worstelen hoe ze ook om kunnen gaan met deze nieu- we werkelijkheid. Werving (jonge) bestuursleden voor Hapin Er is met veel potentiële kandidaten contact geweest. He- laas blijken de meeste te druk te zijn op dit moment resp. andere prioriteiten te leggen. Aan het einde van 2016 vinden we Moni Hanasbei bereid om tot het bestuur toe te treden, voor een proefperiode van een jaar. Met twee andere personen is uitgebreid contact geweest en zij zullen het bestuur in 2017 weer op de gewenste sterkte brengen. F ! -17-
 20. 20. 4.5. Vooruitblik 2017 Jubileumbijeenkomst Er zal ruim aandacht worden geschonken aan het 45-ja- rig jubileum van Hapin. Zoals eerder gemeld, zal Hapin in november 2017 een landelijke bijeenkomst organ- iseren, met de focus op Papua. Niet eerst en alleen als probleemgebied, maar ook en vooral als een land waar mensen wonen die het waard zijn gehoord en gezien te worden. Hun culturen zijn diep-menselijk en van een authentieke schoonheid en warmte, verbonden aan een land met een ongekende natuurlijke rijkdom en variëteit. Bovendien gaat het om volkeren waarmee we door de geschiedenis verbonden zijn (geweest). Daarnaast zal de vraag centraal staan: Hoe kunnen wij het volgende decennium effectief zijn voor de Papuabe- volking? De voorbereidingen voor deze manifestatie zijn inmiddels in volle gang. Fondsenwerving Ook het komende jaar zal fondsenwerving prominent op de agenda staan van het bestuur en de staf. Er zal uitvoering gegeven moeten worden aan het plan dat binnen het bestuur in een beleidsnotitie is ontwik- keld, in samenhang met (de spin off van) de november- manifestatie. Team Papua Veel tijd en energie zal er geïnvesteerd moeten wor- den in een goed functionerend team Hapin Papua en de communicatie met de collega’s in Papua. De over- gang van Hapin Papua naar een nieuwe organisatie zal ondersteund en begeleid worden. De eerste periode van 2017 ziet er in dit opzicht veelbelovend uit. De samen- werking en de communicatie met het team Papua is aan- merkelijk verbeterd. Het team, dat geheel uit vrouwen bestaat, heeft inmiddels een kwalitatief sterk Strategisch Werkplan 2017-2019 geschreven, een beleidsdocument gericht op de toekomst, inclusief een SWOT analyse. Samenwerking met Papua-organisaties in Nederland Samenwerking met andere (hulp)organisaties zal geïn- tensiveerd worden. Hapin wil het gesprek aangaan met andere organisaties, om te komen tot een nauwere sa- menwerking of zelfs het onderbrengen van de activi- teiten onder de koepel van Hapin en opheffing van de eigen organisatie. (zie 4.4 Voorlichten en verbinden) -18-
 21. 21. FINANCIËLE TOELICHTING Onze jaarrekening 2016 is opgesteld in overeen- stemming met Richtlijn 650 Fondsenwervende instellingen(aangepast 2011) Met ingang van het boek- jaar 2017 gaan we over op de richtlijn C2 Kleine fondsen- wervende organisatie( versie 2016). Deze sluit beter en meer aan bij onze stichting. Het boekjaar 2016 sluiten we af met een negatief resul- taat van € 28.377. Dit resultaat komt ten laste van onze reserves, namelijk € 5.000 ten laste van de continuïte- itsreserve en de rest(€ 23.377 ) ten laste van de bestem- mingsreserve. DE BATEN Eigen fondsenwerving HAPIN realiseerde in 2016 € 118.030 aan baten uit eigen fondsenwerving. De neerwaartse trend (2015: € 131.928) hebben we helaas nog niet kunnen ombuigen. Het verlies van oude donateurs door overlijden, ziekte en ouderdom wordt nog niet gecompenseerd door de aanwas van nieuwe donateurs. Een verheugende ontwik- keling is dat er meer donateurs zich door middel van periodieke schenkingsakten (minimaal 5 jaar) verbinden aan Hapin (2014:3%; 2016: 6%). Een reden daarvoor is dat er geen (dure) notariële akte nodig is. Rente baten Over het saldo van onze spaarrekeningen werd in to- taal € 248,00 aan rente ontvangen. In 2015 was dat nog € 468,00 Overige baten Onder overige baten is verantwoord de opbrengsten ge- durende onze aanwezigheid bij reünies van veteranen en op manifestaties. In 2016 bedragen de inkomsten € 1.752 (2015: € 964). DE LASTEN Toerekeninggrondslagen In de tabel ‘Toelichting lastenverdeling’ op pagina 31 is te zien hoe de kostencategorieën zijn verdeeld over de doelstellingen, de kosten van fondsenwerving en beheer en administratie. 5.Financieelverslag -19-
 22. 22. Een aantal opmerkingen verduidelijken de tabel: • Subsidies en bijdragen betreffen onze financiering van projecten en studiebeurzen in Papua; • De eigen activiteiten van HAPIN betreffen activiteiten door HAPIN zelf geïnitieerd en uitgevoerd zoals communicatie en voorlichting en fondsenwerving, maar ook op het terrein van projecten; • Kosten Beheer en Administratie zijn volgens de VFI richtlijn Aanbe- veling toepassing Richtlijn 650 voor kosten Beheer en Administratie bepaald; • De lastenverdeling wordt verdeeld op basis van een schatting van de bestede uren aan de doelstellingen, de fondsenwerving en de ondersteunende activiteiten. In boekjaar 2016 hebben we voor het eerst de overige kosten(huur, kantoor- en algemene kosten) met een vast percentage(20%) ten laste gebracht van onze doelstellingen, werving baten en de post beheer en administratie. Besteed aan doelstellingen In 2016 hebben we € 121.160 oftewel 101% van het totaal aan baten besteed aan de doelstellingen (in 2015: 88%). Hiervan is € 81.276 besteed aan structurele hulp (in 2015 was dit € 93.709). Door het or- ganiseren van twee “Meet and Greet” bijeenkomsten in april zijn de bestedingen aan Voorlichting en Bewustmaking veel hoger dan in an- dere jaren, namelijk € 39.884. In 2015 hebben we € 24.658 besteed aan Voorlichting en Bewustmaking. Kosten werving baten De kosten van de eigen fondsenwerving komen uit op € 16.276, ruim 13% van de baten uit eigen fondsenwerving.(2015: 14%). Hiermee ko- men we opnieuw ruim binnen de CBF norm van 25% uit. Kosten Beheer en Administratie Met 7,34% (vergelijk 2015:5,95 %) zijn de kosten Beheer en Administratie van € 10.883 (2015: € 8.655) voor het eerst boven onze norm: maximaal 6 % van totale kosten, gekomen. De kosten zijn hoger dan begroot, maar wel lager dan in 2015. De verwachting is dat deze kosten de komende jaren redelijk stabiel blijven. RESULTAAT 2016 is het tweede opeenvolgende jaar dat we meer hebben uitgegeven dan er aan lopende inkomsten is binnengekomen. Het negatieve resul- taat van € 28.377 (2015: € 11.472) komt ten laste van de continuïteitsre- serve (€ 5.000) en de bestemmingsreserve (€ 23.337). Ons beleid ten aanzien van de continuïteitsreserve is erop gericht om deze maximaal 50 % van de jaarlijkse operationele kosten te laten zijn. De continuïteitsreserve bedraagt per 1 januari 2017 € 55.000. Dat is voldoende voor een dekking van de operationele kosten. Operationele kosten zijn in dit verband gedefinieerd als salarissen, pensioenen en sociale lasten, huisvesting- en servicekosten en andere algemene kosten. Deze bedroegen in 2016 € 71.556 (2015: € 86.548) waarmee we ruimschoots aan deze doelstelling voldoen. OVERIGE INFORMATIE Er zijn geen leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders noch aan de directie. Al de bestuurders van Hapin zijn onbetaalde vrijwilligers. -20-
 23. 23. TOEKOMSTIGE ONTWIKKELINGEN Het verhogen van de inkomsten, zal komend jaar (en de jaren daarna ) een belangrijke taak zijn voor Hapin. Met de bezuinigingen op de operationele kosten in de afgelo- pen jaren is er een bodem bereikt voor een professio- nele organisatie als Hapin. Het jaar 2017 zal in het teken staan van ons 45-jarig jubileum. We hopen een keerpunt te bereiken in de dalende inkomsten. We zullen extra inspanningen doen op het gebied van fondsenwerving, relatiebeheer en het versterken van onze contacten met andere organisaties. Onze ambitie is om de belangrijkste speler te worden in het veld van organisaties die zich bezighouden met de si- tuatie en de ontwikkelingen in Papua, zowel nationaal als internationaal. Met het vernieuwde en verjongde Hapin Papua gaan we ons inzetten om onze positie in Papua te versterken. WAARDERINGSGRONDSLAGEN Het financieel verslag 2016 is opgesteld in overeenstem- ming met Richtlijn 650 Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen. Het saldo van de staat van baten en lasten komt tot uitdrukking in de toename of afname van de re- serves. In de staat van baten en lasten worden de in het ver- slagjaar gedane toewijzingen(subsidies en bijdragen) opgenomen. Een kasstroomoverzicht is toegevoegd. Wat betreft de kosten kan worden opgemerkt dat structurele hulp wordt toegerekend aan de statutaire doelstellingen, te weten: 1. hulp aan de oorspronkelijke bewoners van het In- donesische deel van Nieuw-Guinea(Papua/West- Papua); 2. voorlichting en bewustmaking. Daarnaast worden de kosten toegerekend aan de wer- ving van de baten (eigen fondsenwerving) en aan beheer en administratie. De kosten van beheer en administratie zijn alle kosten die niet aan de doelstellingen of aan de werving baten zijn toe te rekenen. De percentages voor toerekening van de kosten worden jaarlijks bijgesteld. Deze percentages zijn gebaseerd op de urenbesteding van de medewerkers. Grondslagen voor de waardering van activa en passiva De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden op- genomen tegen de nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. Materiële vaste activa De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen aan- schafwaarde, verminderd met de (cumulatieve) afschrij- vingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op een per- centage van de geschatte economische levensduur. Ze worden berekend op basis van een vast percentage van de aanschafwaarde. Er wordt geen rekening gehouden met een restwaarde. De afschrijvingen op apparatuur, software en inventaris bedragen 20% per jaar van de aan- schaffingswaarde. Vorderingen en overlopende activa De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van de nodig geachte voorzieningen. Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking. Reserves De bestemmingsreserve staat ter vrije beschikking voor uitgaven ten behoeve van de doelstellingen. De continuïteitsreserve heeft tot doel de continuïteit van de organisatie te waarborgen in geval van (tijdelijk) tegenvallende opbrengsten. Als norm hanteren we 50% van de vaste kosten. Kortlopende schulden en overlopende passiva Onder nog te betalen projecten worden toezeggingen aan projecten en studenten(Studiefonds), verminderd met de daarop gedane uitkeringen, verantwoord. Het betreft verplichtingen die in het volgende jaar worden voldaan. -21-
 24. 24. Grondslagen voor de staat van baten en lasten Donaties en andere bijdragen Donaties worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen. Nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang ervan op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Legaten worden verantwoord op het moment van ont- vangst. Projectuitgaven De toewijzingen aan projecten worden verantwoord in het jaar waarin het bestuur en/of de directie hiertoe heeft besloten. De betreffende bedragen worden voor het volledige bedrag van de toezegging onder de kortlopende schulden opgenomen. De daad- werkelijke uitkering heeft plaats ten laste van de schuldenrekening. Overige baten en lasten Overige baten en lasten worden in beginsel toegerekend aan het verslagjaar waarin de daarop betrekking hebbende activiteiten zijn verricht respectievelijk de lasten zijn ontstaan. Vreemde valuta Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta (Indonesische Rupiah) worden omgerekend tegen de koers per balans- datum. Transacties in deze vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers per transactiedatum. Voor de omrekening van de wisselkoers tussen euro en Indonesische Rupiah maken wij gebruik van de maand- koersen zoals die worden gepubliceerd op de website van de Europese Unie1 . Bestemming jaarlijks overschot/tekort Conform de statuten van de stichting zal het saldo van de staat van baten en lasten worden toegevoegd/onttrokken aan de overige reserves, na aftrek toevoeging/onttrekking fondsen en bestemmingsreserve. Vergelijkende cijfers De in de jaarrekening opgenomen cijfers van het voorafgaande boekjaar zijn ontleend aan het financieel verslag 2015. 1 http://ec.europa.eu/budget/contracts_grants/info_contracts/inforeuro/inforeuro_en.cfm -22-
 25. 25. BALANS PER 31 DECEMBER 2016 (na resultaatbestemming) 12/31/2016 12/31/2015 ACTIVA € € Vaste activa materiele vaste activa(1) 1.878 1.871 1.878 1.871 Vlottende activa vorderingen en overlopende activa(2) 1.574 18.240 1.574 18.240 Liquide middelen(3) 124.528 131.636 TOTAAL 127.980 151.747 12/31/2016 12/31/2015 PASSIVA € € Reserves en fondsen Reserves Continuiteitsreserve(4) 55.000 60.000 Bestemmingsreserves(5) 32.429 55.806 87.429 115.806 Fondsen SMA Gabungan(6) 25.247 24.973 Remote Schooling Project(7) 1.763 - 27.009 24.973 Schulden op korte termijn(8) 13.542 10.968 TOTAAL 127.980 151.747 -23-
 26. 26. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2016 2016 2015 realisatie begroot verschil realisatie BATEN Baten uit eigen fondsenwerving(9) 118.030 150.000 -31.970 131.928 Overige baten(10) 1.913 500 1.413 2.139 Som der baten 119.943 150.500 -30.557 134.067 realisatie begroot verschil realisatie Lasten Besteed aan doelstellingen Kleinschalige projecten in (West)Papua(11) 57.126 40.000 17.126 71.221 Studiebeurzen(12) 24.150 10.000 14.150 22.489 Subtotaal structurele hulp 81.276 110.000 31.276 93.710 Voorlichting en bewustmaking(13) 39.884 13.000 26.884 24.658 121.160 123.000 58.160 118.368 Werving baten Kosten Eigen Fondsenwerving(14) 16.276 20.000 -3.724 18.517 Beheer en administratie Kosten beheer en administratie(15) 10.883 7.500 3.383 8.655 Totaal bestedingen 148.320 150.500 57.820 145.540 Resultaat -28.377 - - -11.473 Het (negatieve) resultaat van € 28.377 komt voor € 5.000 ten laste van de continuiteitsreserve Het overige deel € 23.377 wordt in mindering gebracht op de bestemmingsreserve -24-
 27. 27. KASSTROOMOVERZICHT 2016 2015 Bedrijfsresultaat -28.377 -11.472 Afschrijvingen 1.188 2.216 Mutatie investeringen -1.195 - Mutatie Investeringsbijdrage - -901 Mutaties in vorderingen 16.666 3.623 Mutaties in schulden 2.574 -975 Mutaties in Fondsen 2.036 85 Mutaties in voorzieningen - - 21.269 4.048 Eigen fondsenwerving 118.030 131.928 Overige Baten 1.913 2.139 Uitgaven aan structurele hulp -81.276 -93.709 Uitgaven aan voorlichting en bewustmaking -39.884 -24.658 Uitgaven aan fondsenwerving -16.276 -18.517 Uitgaven aan beheer en administratie -10.883 -8.655 -28.377 -11.472 Mutatie in Liquide Middelen -7.108 -7.424 Stand begin boekjaar 131.636 139.061 Stand einde boekjaar 124.528 131.636 -25-
 28. 28. TOELICHTING OP DE BALANS : ACTIVA (alle bedragen in euro) 1Materiele vaste activa 2016 2015 Boekwaarde begin boekjaar 1.871 4.087 mutaties investeringen 1.195 - desinvesteringen - afschrijvingen -1.188 -2.216 Boekwaarde einde boekjaar 1.878 1.871 In bijlage 1 hebben wij een specificatie opgenomen van de afschrijvingen. 2Vorderingen en overlopende activa 12/31/2016 12/31/2015 Debiteuren - 48 Nalatenschappen - 13.000 Rente 248 675 Depotbedrag PostNL 500 500 Voorschotten - 3.435 Vooruitbetaalde kosten 205 194 Overige te ontvangen bedragen - 363 Te vorderen donaties en giften 622 25 Boekwaarde einde boekjaar 1.574 18.240 3Liquide middelen 12/31/2016 12/31/2015 Rabobank 4440.72.470 32.241 969 Rabobank 3870.19.901 4.835 1.719 Rabobank 3628.888.069 60.000 102.000 Rabobank 1515877531 - HUURGARANTIEREKENING 2.010 2.000 ING Bank 243000 76 43 ING Bank Rentemeerrekening 0 - ING Bank inz. SMA Gabungan 412 158 ING Bank Spaarrekening SMA Gabungan 24.954 24.747 Boekwaarde einde boekjaar 124.528 131.636 Balanstotalen 127.980 151.747 De liquide middelen zijn vrij beschikbaar met uitzondering van de Rabo Huurgarantierekening en de ING rekeningen inzake SMA Gabungan. -26-
 29. 29. TOELICHTING OP DE BALANS : PASSIVA (alle bedragen in euro) Reserves en fondsen 12/31/2016 12/31/2015 Continuiteitsreserve 32.429 60.000 Bestemmingsreserves 55.000 55.806 Fonds SMA Gabungan 25.247 24.973 Fonds Remote Schooling Project 1.763 - 2.016 2.015 Reserves 4 Continuiteitsreserve Saldo per 1 januari 60.000 60.000 Af: ontrekking bestemmingsreserve -5.000 - saldo per 31 december 55.000 60.000 5 Bestemmingsreserve 2016 2015 Saldo per 1 januari 55.806 67.278 Af: onttrekking aan bestemmingsfonds Af: toevoeging aan bestemmingsfonds Af: toevoeging aan bestemmingsreserve Bij:onttrekking aan continuiteitsreserve Bij:bijdrage investeringen Pt. Hapin Af(-)Bij(+): resultaat boekjaar -28.377 -11.472 Bij: uit continuiteitsreserve 5.000 saldo per 31 december 32.429 55.806 6 Fonds SMA Gabungan 2016 2015 Saldo per 1 januari 24.973 24.888 Rentebaten 86 207 Donaties 970 680 Bankkosten -112 -122 Bijdrage projecten -670 -680 saldo per 31 december 25.247 24.973 7 Fonds Remote Schooling Project Saldo per 1 januari - - Donaties 3.184 - Bijdrage projecten -1.421 - saldo per 31 december 1.763 - -27-
 30. 30. TOELICHTING OP DE BALANS : PASSIVA 12/31/2016 12/31/2015 8 Schulden op korte termijn Crediteuren 2.928 496 Loonheffing 1.873 2.068 Vakantiegeld 2.280 2.258 Accountantskosten 6.000 6.000 Overige 460 146 saldo per 31 december 13.542 10.968 127.980 151.747 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Huur kantoorruimte Met ingang van 1 januari 2013 huren we een kantoorruimte voor de periode van drie(3) jaar in het Landelijk Dienstencentrum van de Protestantse kerken Nederland. Voor 2013 is de huur vastgesteld op € 8.000. Vanaf 2014 wordt de huurprijs verhoogd volgens het Consumentebnprijsindexcijfer(CPI) alle huishoudens, zoals jaarlijks gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek(CBS). -28-
 31. 31. Toelichting op de Staat van Baten en Lasten BATEN 9 Baten uit eigen fondsenwerving 2016 2015 Donaties en giften van particulieren 101.739 113.652 Nalatenschappen 16.291 18.276 Subtotaal inkomen uit eigen fondsenwerving 118.030 131.928 10 Overige baten 2016 2015 Rentebaten 162 468 Overige baten 1.752 1.671 Subtotaal overige baten 1.913 2.139 Totaal inkomen 119.943 134.067 LASTEN 11 Kleinschalige projecten in (West)Papua 2016 2015 bijdragen 24.511 36.602 personeelskosten 27.941 24.511 huisvestingskosten 1.655 3.291 kantoor-en algemene kosten 2.781 6.291 afschrijving 238 526 57.126 71.221 12 Studiebeurzen 2016 2015 bijdragen 10.162 9.507 personeelskosten 9.314 9.192 huisvestingskosten 1.655 1.234 kantoor-en algemene kosten 2.781 2.359 afschrijving 238 197 24.150 22.489 13 Voorlichting 2016 2015 bijdragen 17.399 1.814 publiciteit en communicatie 5.393 5.535 personeelskosten 12.418 12.255 huisvestingskosten 1.655 1.645 kantoor-en algemene kosten 2.781 3.146 afschrijving 238 263 39.884 24.658 -29-
 32. 32. Lastenverdeling2016 BestemmingDoelstellingRealisatieBegrootRealisatie ProjectenOnderwijsVoorlichtingWervingbaten Beheeren Administratie 201620162015 LastenABCDE SubsidiesenBijdragen24.51110.16217.399--52.07152.07147.922 Publiciteitencommunicatie--5.3935.393-10.78515.00011.070 Personeelskosten27.9419.31412.4186.2096.20962.09159.20061.277 Huisvestingskosten1.6551.6551.6551.6551.6558.2768.5008.227 Kantoor-enalgemenekosten2.7812.7812.7812.7812.78113.90716.50015.728 Afschrijvingenrente2382382382382381.1881.3001.314 Totaal57.12624.15039.88416.27610.883148.320152.571145.538 Percentueleverdelingpersoneelskosten45%15%20%10%10% Percentueleverdelingoverigekosten20%20%20%20%20% Inhetverslagjaar2016hebbenwevoorheteersteenverschilgemaakttussendeverdelingvandepersoneelskostenendeoverigekosten.Ditisonsinzienseenbetereafspiegelingvan derealiteit.Depersoneelskostenwordenvooralgemaaktvoorhetrealiserenvandedoelstellingen,alsookvoordewervingbaten(=fondsenwerving)enbeheerenadministratie.De overigekostenwordeningelijkemategemaaktvooralleonderdelen. -30-
 33. 33. Onderstaand overzicht sluit aan bij de tabel Lastenverdeling Specificatie Lasten Werkelijk 2016 Begroot 2016 Werkelijk 2015 Salarissen en sociale lasten Bruto Lonen en salarissen incl vak geld 47.178 43.500 44.050 Sociale lasten 8.718 8.700 9.750 55.896 52.200 53.800 Overige personeelskosten Ziekengeldverzekering(Interpolis) 1.863 2.500 2.436 Reiskosten woon-werkverkeer 2.047 2.000 3.557 Vrijwilligersvergoeding - 1.000 140 Overige personeelskosten 2.286 1.500 1.344 6.196 7.000 7.477 Huisvestingskosten Huur 8.276 8.500 8.227 Overige huisvestingskosten - - - 8.276 8.500 8.227 Kantoor- en algemene kosten Automatisering 2.999 5.000 4.424 Algemene reis- en verblijfkosten 263 1.000 58 Accountantskosten 6.655 5.500 6.000 Verzekeringen 639 750 635 Bestuurskosten 680 1.000 1.036 Bureaukosten 2.670 3.250 3.576 13.907 16.500 15.729 Afschrijvingskosten Afschrijvingskosten apparatuur 1.188 1.300 2.216 Correctie Afschrijving vaste activa - - -901 1.188 1.300 1.315 Subsidies en bijdragen Projecten Papua 24.511 40.000 Studiefonds 10.162 10.000 34.673 50.000 47.922 Eigen activiteiten 28.184 15.000 11.070 Totale kosten 148.320 150.500 145.540 -31-
 34. 34. KENGETALLEN 2016 2015 Baten Eigen fondsenwerving 118.030 131.928 Overige baten 1.913 2.139 Totale baten 119.943 134.067 Lasten Besteed aan eigen fondsenwerving 16.276 18.517 Besteed aan kosten beheer en administratie 10.883 8.655 Besteed aan doelstellingen 121.160 118.367 Totale lasten 148.320 145.539 Percentages Kosten eigen fondsenwerving in % baten eigen fondsenwerving 13,79% 14,04% Beheer en administratie in % totale lasten 7,34% 5,95% Besteding aan doelstelling in % totale baten 101,01% 88,29% Besteding aan doelstelling in % totale lasten 81,69% 81,33% Verloop doelstelling Projecten (West)Papua 57.126 71.221 Studiebeurzen 24.150 22.489 Voorlichting en bewustmaking 39.884 24.658 121.160 118.368 -32-
 35. 35. BEGROTING EN RESULTAAT 2016 BEGROOT RESULTAAT VERSCHIL BATEN Baten eigen fondsenwerving 150.000 118.030 31.970 - Overige baten 500 1.913 -1.413 Totaal baten 150.500 119.943 30.557 Lasten Voorlichting en bewustmaking 24.600 39.884 -15.284 Structurele hulp 92.750 81.276 11.474 Totaal lasten aan doelstelling 117.350 121.160 -3.810 Kosten eigen fondsenwerving 24.600 16.276 8.324 Beheer en administratie 8.550 10.883 -2.333 Totaal lasten 150.500 148.320 2.180 Resultaat - -28.377 28.377 Totalen 150.500 119.943 30.557 kengetallen BEGROOT RESULTAAT % kosten eigen fondsenwerving 16,40% 13,79% % inkomsten - doelstellingen 77,97% 101,01% % uitgaven - doelstellingen 77,97% 81,69% % kosten beheer en administratie - totaal uitgaven 5,68% 7,34% -33-
 36. 36. BEGROTING 2017 Inkomsten 2017 Eigen Fondsenwerving 135.000 Overige inkomsten 250 Totaal inkomsten 135.250 Uitgaven 2017 Voorlichting en bewustmaking 42.235 Structurele hulp 86.219 Totaal uitgaven aan doelstellingen 128.454 Kosten Eigen Fondsenwerving 26.510 Kosten Beheer en Administratie 7.212 Totaal uitgaven 162.176 Resultaat -26.926 Kengetallen 2017 % kosten eigen fondswerving 20% % inkomsten bestemd voor doelstellingen 95% % uitgaven besteed aan doelstellingen 79% % kosten Beheer en Administratie van totale uitgaven 4% -34-
 37. 37. STAATVANAANSCHAFWAARDENENAFSCHRIJVINGEN2016 aanschafafschr%aanschafboekwaardecumafschr(des)investAfschrijvingafschrijvingcumafschrboekwaarde gbrkomschrijvingjaarwaarde1/1/2016t/m20152016permaand2016 t/m31-12- 201612/31/2016 100APPARATUUR 6DellTerminalServerNov/1120%2.3793961.982-403962.379- 7ACERDesktopsNov/1120%2.1423571.785-363572.142- 8ACERLaptopTMNov/1120%46878390-878468- 9ACERLaptopE1-771Mar/1420%949617332-16190522427 10HPPRINTERPro400M401dnApr/1420%635424212-11127339296 11ACERTMX349Nov/1620%1.195--1.1952040401.156 totaal7.7681.8724.7011.1951291.1885.8891.879 104Software 13SoftwareviaMicrosoftinnaturaNov/1120%6.759-6.759-113-6.759- totaal6.759-6.759-113-6.759- generaaltotaal14.5271.87211.4601.1952421.18812.6481.879 -35-
 38. 38. jaarverslag2016 Stichting Hapin www.hapin.nl | hapin@hapin.nl | 030-2340012 |

Annual report 2016

Views

Total views

270

On Slideshare

0

From embeds

0

Number of embeds

81

Actions

Downloads

2

Shares

0

Comments

0

Likes

0

×