2007 financieel jaarverslag

196 views

Published on

2007 Annual Report Hapin - Papua Support Foundation

Published in: Education
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

2007 financieel jaarverslag

 1. 1. FINANCIEEL VERSLAG 2007 Het bestuur van de Stichting Hulp aan Papua’s in Nood St. Jacobsstraat 203 3511 BP UTRECHT
 2. 2. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 2 FINANCIEEL VERSLAG 2007 INHOUDSOPGAVE Pagina VERSLAG I. Algemeen 3 II. Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar 3 III. Bestuursverslag; meerjarenoverzicht en meerjarenbegroting 4-24 BIJLAGEN Jaarrekening 1. Balans per 31 december 2007 25 2. Staat van baten en lasten over 2007 26 3. Lastenverdeling 2007 26 - 28 4. Kasstroomoverzicht 29 5 Toelichting 30 5.1 Algemeen 30 - 31 5.2 Toelichting op de balans 32 - 37 5.3 Toelichting op de staat van baten en lasten 38 - 41 6. Kengetallen en overige informatie 42 Overige gegevens 7. Accountantsverklaring 43 De bedragen zijn weergegeven in hele euro’s Dit rapport bestaat uit de pagina’s 1 tot en met 43
 3. 3. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 3 I. Algemeen De stichting is op 23 februari 1972 opgericht voor onbepaalde tijd. De doelstelling luidt volgens artikel 2, lid 1 van de statuten: “Het behartigen van het welzijn van de in nood verkerende autochtone bevolking van het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea (West-Papua, West Irina of Papua), door haar alle mogelijke financiële, materiële en morele steun te verlenen; alsmede voorlichting en/of bewustmaking, zowel hier in Nederland als elders met betrekking tot de situatie in het voormalige Nederlands Nieuw-Guinea. Alles in de ruimste zin van het woord”. Het bestuur van de stichting bestaat per ultimo 2007 uit de volgende leden: mevrouw W.W.F. (Wytske) Inggamer(voorzitter), mevrouw M.M.(Maaike) te Rietmole(secretaris), de heer R.E.(Rob) van de Lustgraaf(penningmeester) en de heren A.N. (At)Ipenburg, G.(Geart) Benedictus, S.D.(David) Itaar en W.G.(Wim) Westerbaan(algemene bestuursleden). De directie van de stichting wordt gevoerd door de heer J.A. (Jeroen)Overweel. De stichting Hulp Aan Papua’s In Nood is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 41113659. Bij de belastingdienst is de Stichting Hapin bekend als algemeen nut beogende instelling(ANBI), onder fiscaalnummer 8040.33.730. HAPIN heeft sinds 1 juli 2001 het Keurmerkcertificaat met registratienummer 123-01 van het Centraal Bureau Fondsenwerving. II. Vaststelling jaarrekening voorgaand boekjaar In de bestuursvergadering d.d. 4 december 2007 is de jaarrekening 2006 zoals opgenomen in het financieel verslag 2006 d.d. 16 november 2007 vastgesteld en goedgekeurd.
 4. 4. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 4 III. Bestuursverslag 1. Inleiding 2. Papua in 2007 2.1. Papua: geen eenvoudig zwart/wit beeld 2.2. RESPEK in de praktijk 2.3. Mensenrechten 2.4. Milieu 3. Klein Projecten Fonds 3.1. Inleiding 3.2. KPF, nieuwe koers 3.3. Thematische analyse 3.4. Regio analyse 4. Nieuw Projectenbeleid 5. Fondsenwerving 5.1. Donateurwerving 5.2. Institutionele donoren 5.3. Voorlichting en netwerken 6. Institutionele ontwikkeling Hapin 6.1. Bestuur Hapin 6.2. Bureau Hapin 6.3. Comité van Aanbeveling
 5. 5. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 5 BESTUURSVERSLAG 1. Inleiding Het jaar 2006 was een moeilijk jaar voor Hapin, maar zoals al gemeld kon worden in de vorige rapportage ging het begin van 2007 met een hoop positieve veranderingen gepaard. In 2007 onderging het bestuur een vernieuwing en bereikte dit het streefgetal van 7 leden. In januari verhuisden we naar een modern en goed bereikbaar pand, waar we nu samen met een andere Papua organisatie zitten. De scheiding bestuur/kantoor is volledig doorgevoerd. Er is met het nieuwe bestuur een aanvang gemaakt met de uitwerking van de verhouding tussen bestuur en werkorganisatie. Het jaar 2007 vertoont duidelijk kenmerken van een overgangsjaar: - veel ‘opruimwerkzaamheden’ en ‘achterstallig onderhoud’, - herijking van de relatie bestuur/kantoor, - afscheid van onze programmacoördinator Desiree van der Krogt, die na langdurige ziekte per 1 september 2007 Hapin verlaat, - inwerken van twee nieuwe medewerkers(voor bedrijfsvoering en studiebeurzen/website) Vanaf 2008 kunnen we weer meer naar de toekomst kijken. Geconstateerd was al dat in Papua het functioneren van de adviesstructuur lastig blijft. In 2007 is daarom een coördinator in Papua aangesteld die daar de adviesraad kan ondersteunen en die de communicatie tussen Papua en Nederland vlotter kan laten verlopen. Nieuw is ook het experiment om niet een persoon, maar een organisatie als vertegenwoordiger in een regio aan te stellen. 2. Papua in 2007 In dit jaarverslag willen we speciale aandacht besteden aan twee zaken: het functioneren van de overheid en het ontwikkelingsbeleid in de praktijk. Daarnaast zeggen we kort iets over de mensenrechten en het milieu. 2.1. Papua: geen eenvoudig zwart/wit beeld Regelmatig geven we in onze voorlichting een opsomming van de mate waarin Papua's het mogelijk wordt gemaakt om zich(zelf) te ontplooien. Het werk van Hapin is ook na 35 jaar nog steeds van belang, deze zelfontplooiing heeft Hapin hoog in het vaandel staan. In het beleidsplan staat de opmerking dat er beleid is vóór, en beleid ná Otsus. Otsus staat voor Otonomi Khusus, oftewel Speciale Autonomie. Gebruikmakend van de democratische ruimte die ontstond na het terugtreden van Suharto in mei 1998, hebben Papua's zelf gelobbyd voor Otsus, en met succes. Het positieve gevolg was dat vrijwel alle hoge bestuurlijke posities, en veel hoge ambtelijke posities ingenomen werden door Papua's. De hoge bestuurlijke posities d.m.v. verkiezingen. Er is ook een keerzijde. Corruptie en mismanagement zijn grote uitdagingen voor het nieuwe (gekozen) Papua bestuur en hebben geleid tot teleurstelling bij de bevolking . Er zijn grotere verschillen tussen Papua's onderling ontstaan en dit maakt de situatie een stuk complexer. Hoe reageert de maatschappij hierop? Protesten zijn er niet veel, ook leiders wegsturen cq, wegstemmen gebeurt niet. Het decentralisatie proces (pemekaran) is hier een voorbeeld van. Pemekaran betekent het opdelen van de overheid in kleinere eenheden qua oppervlakte. De indeling blijft hetzelfde: provincie, kabupaten (district), kecamatan (subdistrict). De decentralisatie wordt niet in Jakarta vastgesteld, maar grotendeels op lokaal niveau. Wat gebeurt er dan?
 6. 6. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 6 De bupati (hoofd) van de kabupaten Merauke is bezig aan zijn tweede en laatste termijn. Meer dan twee mag niet. Om zijn positie te kunnen behouden maakt hij van de kabupaten een provincie, zodat hij van de provincie gouverneur kan worden. Om een provincie te worden heb je echter de steun van 5 kabupaten nodig. Nu is er maar steun van 4 kabupaten, dus wordt een nieuwe kabupaten gecreëerd. Twee nieuwe als dat nodig is. Die nieuwe kabupaten is vaak een oude kecamatan, dus binnen de nieuwe kabupaten moeten ook weer nieuwe kecamatan gemaakt worden. Dit heeft als gevolg dat voor elke nieuwe entiteit nieuwe kantoren gebouwd worden, met nieuwe ambtenaren, vaak mensen met zeer beperkte capaciteit, en vaak ook niet-Papua's. Door de decentralisatie vindt een vermenigvuldiging plaats van centrale overheidsdiensten, leger en politieposten. Het proces van pemekaran bemoeilijkt de zelfontplooiing. Grote poster in het centrum van Merauke ter gelegenheid van Onafhankelijkheidsdag: “Gemotiveerd en met arbeidsethos gaan we samen de groei van de economie versnellen en de armoede bestrijden om recht en welzijn voor het Indonesische volk te realiseren.” Zo verzuchtte een Papua dat de Papua's in feite uitermate goed geëmancipeerd zijn, en veel Indonesischer zijn geworden dan ze zelf zouden willen erkennen. Dat er geen eenvoudige tegenstelling meer bestaat tussen Jakarta en Papua's heeft natuurlijk ook consequenties voor ons werk. Hapin heeft dat geprobeerd te verwoorden in het nieuwe beleid: Wat we willen en zullen steunen is wat goed is voor de autochtone Papua's. Dat kunnen dan ook organisaties zijn geleid door niet-Papua's. Over het algemeen zie je dat juist veel niet-Papua's zich met maatschappij opbouw bezighouden en kritiek durven uiten op hun eigen overheid. Dat is broodnodig is in Papua.
 7. 7. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 7 De situatie is complex en deze complexiteit bepaalt mede de positie van Hapin. Het oude beeld van Jakarta versus Papua is te eenzijdig en mag Hapin niet leiden in haar handelingen. Dit is geen pleidooi voor meegaandheid met het Indonesische beleid. Integendeel. Het pleit ook voor een Hapin dat wat meer nakal (brutaal) is, en meer kritische geluiden uit het maatschappelijk middenveld steunt. Het maakt daarbij niet uit wat de etniciteit van de criticaster is. 2.2. RESPEK in de praktijk Al een tijdje maakt de gouverneur, Barnabas Suebu, goede sier met zijn RESPEK programma. Het is daarbij de bedoeling dat alle 2600 kampongs (dorpen) in Papua IDR 100 miljoen (ca. € 8000,-) krijgen. Het programma is uiteraard aan regels gebonden. De besteding van het geld moet van nut zijn voor de hele gemeenschap en er wordt democratisch over beslist. Ook is het de bedoeling dat een facilitator het proces begeleidt. De grote vraag was of er genoeg begeleiding beschikbaar is. De lokale machthebbers zouden zich het geld kunnen toe- eigenen. Een adviesraadslid van Hapin was betrokken bij dit proces in haar kelurahan (stadskampong). Haar kelurahan bestaat uit aardig wat wijkjes (RW, Rukun Warga), nl. 12. Twee daarvan zijn legerposten, en een aantal andere bestaan volledig uit niet-Papua’s. De discussie die ontstond was of het geld eigenlijk wel voor niet-Papua’s bedoeld is. Het blijkt van wel. Gezien de grote verschillen tussen de RW was het verder onmogelijk om iets te bedenken dat van nut is voor iedereen. Wat gebeurt er dan? Standaard is van de 100 miljoen 10 miljoen bestemd voor administratiekosten. 15 miljoen moet besteed worden aan de empowerment van vrouwen (hoe is niet duidelijk). De resterende 75 miljoen, wordt verdeeld over de 12 RW,.Dat is 6 miljoen per RW (ca € 480,-). Omdat je daar niet veel mee kan wordt het geld gewoon verdeeld. Het lijkt er sterk op dat een operatie voor welzijnsbevordering van de kampongs tot niet meer leidt dan een verdeling van het geld onder de bewoners. Veel mensen zien RESPEK dan ook als een soort cadeautje. Naar onze mening spelen bij RESPEK twee dingen door elkaar. Men wil 1) geld beschikbaar stellen, en 2) de mensen zelf over de besteding laten beslissen. 1) domineert nu 2): het gaat vooral over verdelen van geld. Het zou juist moeten gaan over de gemeenschappen die hun eigen needs assessment maken. Het gaat daarbij dan weer niet om bijv. elektriciteit en water, want daar heeft men de medewerking van de desbetreffende diensten voor nodig, die er niet is. 2.3. Mensenrechten Het leger en de politie vormen nog steeds een soort staat in de staat in Papua. Zij zijn verantwoordelijk voor de toename in bedreigingen en intimidaties in Papua. Het probleem is dat de hervorming van het leger in Indonesië erg langzaam gaat, en dat Papua ver weg van het regeringscentrum ligt. Vreedzame politieke activisten worden snel gezien al separatisten. Hun activiteiten zijn vaak aanleiding voor arrestaties en veroordelingen. Met name in het Centrale Bergland worden dorpen ‘schoongeveegd’ door de mobiele eenheden van de politie die op zoek zijn naar militante separatisten. Daarbij wordt vaak excessief geweld gebruikt tegen onschuldige burgers.
 8. 8. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 8 Dat in 2007 Kolonel Burhanuddin Siagian werd aangesteld als de militaire commandant in Papua hielp ook niet echt. Deze man wordt door de VN beschuldigd van misdaden tegen de menselijkheid in Oost Timor, inclusief het formeren van milities verantwoordelijk voor mensenrechtenschendingen. Mensenrechten activisten zelf worden ook in toenemende mate (met de dood) bedreigd, onrechtmatig vastgezet en hinderlijk gevolgd door veiligheidstroepen. Het hoofd van de afdeling Papua van Nationale Commissie voor de Mensenrechten, Alberth Rumbekwan, was onderwerp van zulke intimidatie gedurende de tweede helft van 2007. In juni bracht de VN Speciale Vertegenwoordiger voor Mensenrechten Activisten, Hina Jilani, een bezoek aan Indonesië, inclusief Aceh en Papua. Zij constateerde een verbetering in de mensenrechtensituatie, maar er was nog steeds weinig animo om iets te doen aan straffeloosheid ten aanzien van mensenrechtenschendingen uit heden en verleden. Ook was zij bezorgd over het gebrek aan bescherming voor mensen die zich met sociaal gevoelige kwesties bezighouden, zoals de bestrijding van HIV/AIDS. Tenslotte het Amerikaanse Congreslid Eni Faleomavaega. Deze trekt zich het lot van de Papua’s aan, maar tijdens zijn reis naar Indonesië in juli werd hem de toegang tot Papua geweigerd. In Jakarta sprak hij wel met verscheidene Papua leiders, president Yudhoyono en andere regeringsfunctionarissen. 2.4 Milieu Interessant dit jaar zijn de ontwikkelingen op milieugebied. Er is internationaal toenemende kritiek op palmolie als biobrandstof . Een goede steun in de rug als het gaat om het terugdringen van de aanleg van palmolie plantages om ontbossing in Papua tegen te gaan. Na de verwoesting van Kalimantan lijkt Papua aan de beurt. Gouverneur Suebu heeft zich echter ontpopt als een verdediger van de bossen van Papua. Dat lichtte hij nog eens toe op een bijeenkomst die HAPIN met hem had op de Indonesische ambassade. In de aanloop naar de klimaatconferentie op Bali maakte Suebu een plan met de gouverneur van Aceh over de bescherming van hun bossen. Dit alles leverde hem de titel groene held op door Time Magazine. Helaas heeft de gouverneur in zijn eigen provincie onvoldoende macht om illegale houtkap door het leger tegen te houden. Dat is tekenend voor de situatie in Papua maar er is momentum gecreëerd voor toenemende aandacht voor de bosproblematiek in Papua. 3. Klein Projecten Fonds 3.1. Inleiding Het kleine projectenfonds heeft als algemeen doel het - in beginsel éénmalig en aanvullend - financieel ondersteunen van kleinschalige projecten op het basisniveau van lokale gemeenschappen in Papua, die bijdragen aan de duurzame verbetering van de sociale, economische en/of culturele positie van de autochtone bevolking van Papua. Hapin hanteert sinds 2005 algemene en specifieke beoordelingscriteria. De algemene beoordelingscriteria zijn:
 9. 9. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 9 1. bijdragen aan duurzame positieverbetering autochtone bevolking van Papua 2. verbonden aan al lopende initiatieven 3. worden geïnitieerd, opgezet, uitgevoerd en gemanaged vanuit en door lokale mensen 4. ondersteuning van de civil society 5. behoeven beperkte financieel ondersteuning (in beginsel tot maximaal € 4500, -) De specifieke beoordelingscriteria zijn: 1. toegang tot de lokale markt versterken en inkomens genereren 2. capacity-building bevorderen 3. positie van vrouwen versterken (arbeidsmarkt en rollen in onderwijs, bestuur en zorg) 4. dialoog, samenwerking en verzoening bevorderen tussen verschillende bevolkingsgroepen 5. toegang tot onderwijs bevorderen of opeisen van het recht op onderwijs 3.2 KPF, nieuwe koers Door personele problemen in 2006 en 2007 zijn noodzakelijke vernieuwingen vertraagd, en was er te weinig aandacht voor monitoring en evaluatie. Qua bestedingen is het Hapin echter redelijk gelukt deze conform de begroting te doen. Er is in 2007 sprake van onderbesteding, maar dit werd ook mede veroorzaakt door de snelle waardevermindering van de Rupiah. Door de bestuursveranderingen is de vaststelling van het nieuwe beleid vertraagd. Er is wel vast een voorschot genomen op dat nieuwe beleid. Er zitten mooie nieuwe initiatieven bij, waarvan Hapin blij is dat het die initiatieven mag steunen. Het gaat hierbij om 3 soorten projecten: 1) Forpammer (Projectcode MER 0716) en DAP (Projectcode JAY 0706) zijn echt organisaties die civil society proberen te versterken, o.a. door het kritisch volgen van de overheid. Forpammer werkt in de regio Merauke en is gelieerd aan het NGO netwerk Foker. Ze hebben zich dapper getoond, en de intimidatie vanuit de overheid geeft eigenlijk al aan dat ze het goed doen. Dewan Adat Papua (DAP) is veel bekender, als resultaat van het opkomend Papua zelfvertrouwen na 2000. Door haar ontstaansgeschiedenis en haar potentie wordt DAP door de overheid voor separatistisch uitgemaakt. Het doel van DAP is een volwaardige deelname van de oorspronkelijke Papua-bevolking in maatschappij en bestuur. Hapin is hun eerste buitenlandse donor, en daar is Hapin trots op. Door deze steun wordt Hapin zelf ook wat brutaler. Dat past in het verschil dat we als kleine organisatie willen maken. 2) PCSSF is bijzonder omdat het een grantmaking institution van Papua zelf is. Een initiatief dat een mooie toekomst heeft.(Projectcode SOR 0703). Hapin overweegt verregaande samenwerking met PCSSF als misschien wel een beter alternatief voor het zelf oprichten van Hapin Papua. 3) Hapin wil zich richten op onderwijs, zonder dat we de overheidsverantwoordelijkheid voor het onderwijs willen overnemen. Als onderwijsvernieuwers heeft Muliama in de Baliem veel potentie. (Projectcode BAL 0728).
 10. 10. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 10 3.3 Thematische analyse Eerst volgt hier een overzicht van de besteding van de gelden en de bereikte beneficianten per categorie. Deze categorieën zijn: 1. Economische projecten in urbane gebieden 2. Economische projecten in landelijke gebieden 3. Onderwijs/Capacity building 4. Gezondheidszorg 5. Ontwikkeling NGO’s 6. Overig 1. Armoedebestrijding bij (gemarginaliseerde, traditionele) inheemse groepen in urbane gebieden via de ondersteuning van kleinschalige economische activiteiten Item Voorstel Gerealiseerd 2006 Gerealiseerd 2007 Budget € 40.000, - € 70.327, - € 21.729, - Aantal gehonoreerde projecten 20 47 8 Directe beneficianten 200 309 personen + 170 gezinnen 368 Indirecte beneficianten 2000 5000 1350 Toelichting: Directe beneficianten: betrokken bij coöperatie/samenwerkingsverband project Indirecte beneficianten: geschatte omvang totaal bereikte doelgroep (grootfamilies, coöperaties, gemeenschappen) 2. Armoedebestrijding bij (gemarginaliseerde) groepen van de inheemse bevolking in landelijke gebieden via de ondersteuning van bedrijfsmatige economische activiteiten van kleine ondernemingen Item Voorstel Gerealiseerd 2006 Gerealiseerd 2007 Budget € 40.000, - €34.485, - € 71.283, - Aantal gehonoreerde projecten 20 19 34 Directe beneficianten 100 190 personen + 150 gezinnen 837 Indirecte beneficianten 1000 1900 5028
 11. 11. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 11 3. Verbetering van de toegang tot onderwijsvoorzieningen voor (gemarginaliseerde) groepen uit de inheemse bevolking door Item Voorstel Gerealiseerd 2006 Gerealiseerd 2007 Budget € 40.000, - € 50.525, - € 53.872.- Aantal gehonoreerde projecten 6-10 16 11 Directe beneficianten 500-1000 1950 personen 476 Indirecte beneficianten ? 930 4. Verbetering van de toegang tot gezondheidszorgvoorzieningen voor (gemarginaliseerde) groepen uit de inheemse bevolking Item Voorstel Gerealiseerd 2006 Gerealiseerd 2007 Budget € 40.000, - € 11.090, - € 11.097, - Aantal gehonoreerde projecten 10-15 2 2 Directe beneficianten 1000 600 67 Indirecte beneficianten 2 dorpen 908 5. Versterking van de capaciteiten van locale ngo’s op het terrein van de ontwikkeling en uitvoering van ontwikkelingsprojecten In 2007 zijn er twee projecten hier onder te brengen, in tegenstelling tot 2006, toen het resultaat op nul stond. Een project was een gender Training of Trainers (TOT) project in Merauke (MER 0709). Het valt op dat hier de laatste tijd veel meer aandacht voor is in Papua. Het andere project is Dewan Adat Papua project (JAY 0706), dat we zien als een belangrijkste aanwinst in ons partnerbestand (zie 3.2). DAP wil de civil society versterken, maar begint bij het begin door cursussen organisatieontwikkeling voor Papua leiders te organiseren. Ook wordt de organisatieontwikkeling van DAP zelf ter hand genomen. Aan deze twee projecten werd € 13.523, - besteed. Binnen deze twee projecten werden voor Rp 90 miljoen (€ 6700, -) 50 mensen getraind.
 12. 12. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 12 6. Overigen Hieronder vallen de projecten die niet in bovenstaande categorieën passen. Item Gerealiseerd 2006 Gerealiseerd 2007 Budget € 8.227, - € 17.004, - Aantal gehonoreerde projecten 4 2 (In)directe beneficianten 25 + gezinnen 150 + 3 gebieden De twee projecten betreffen juridische steun aan een mensenrechten advocaat, op verzoek van familie in Nederland. Het andere is het grote project van FORPAMMER, waar we ook in paragraaf 3.2 onze blijdschap over uitspreken. Projecten 2007 Gezondheidszorg 6% Overig 10% NGO ontwikkeling 8% Onderwijs 30% Rurale econ. projecten 40% Urbane econ. projecten 6% Figuur 1 We zien bij de grotere categorieën dat de urbane en landelijke economische projecten vergeleken met 2006 stuivertje hebben verwisseld. Dat komt doordat er weinig uit de steden Sorong en Manokwari is gekomen. Ook in Jayapura en Merauke heeft er een verschuiving van de stad naar het omliggende platteland plaatsgevonden. De steden zijn overigens klein, en de landelijke projecten kunnen in de buurt van de stad liggen.
 13. 13. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 13 De besteding aan onderwijsprojecten is nog iets gegroeid, nadat het in 2006 flink was toegenomen vergeleken met 2005. De steun aan gezondheidszorgprojecten is op het hetzelfde lage niveau gebleven. Voor categorie 5 en 6 is de steun aan DAP en FORPAMMER een belangrijke nieuwe ontwikkeling. Het resultaat van 2007 laat alvast de wijziging in de beleidskoers zien. Nadruk op economische en onderwijs projecten en nieuwe partners op het gebied van civil society en NGO ontwikkeling. Er is weinig goedgekeurd op gezondheidszorg. In totaal zijn er 1964 directe en 16.516 indirecte beneficianten van de door Hapin gesteunde projecten. 3.4. Regio analyse Voor 2006 zijn 86 projecten gehonoreerd. 20 meer dan in 2005, wat betekent een gemiddeld lager bedrag per project. In 2007 is het aantal afgenomen, en het gemiddelde weer toegenomen. Dit komt vooral door de steun aan wat grotere NGO’s.Op grond van de regionale spreiding kunnen we het volgende overzicht maken Regiospreiding toegewezen projecten: Regio 2007 2006 Sorong 3 14 Manokwari 4 11 Baliem 28 37 Jayapura 7 15 Merauke 17 9 Totaal 59 86 In de goedkeuring van het aantal projecten per regio is de kwetsbaarheid van de adviesraad te zien. Na disfunctioneren van de vertegenwoordiger in Sorong volgde ontslag. Zijn opvolger is in 2008 benoemd. De vertegenwoordiger in Manokwari is nieuw en jong, en functioneert nog niet naar behoren. Het adviesraadslid in de Baliem functioneert al jarenlang constant en naar behoren. Het gaat hier om veel kleine economisch getinte projecten. De vertegenwoordiger in Jayapura had tragische omstandigheden in de familie (familie gaat altijd voor in Papua), maar functioneerde dusdanig slecht dat ook zij ontslagen is. Merauke kende juist een zeer positieve ontwikkeling, zowel kwalitatief als kwantitatief. Hier hebben we ook bij wijze van proef met ingang van 2008 een organisatie als vertegenwoordiger, in plaats van een persoon.
 14. 14. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 14 SO R O N G M AN O KW ARI BALIEM JAYAPUR A M ER AU KE 0 200 400 600 800 1.000 1.200 In miljoen Rupiah Besteding 2007 naar regio 4. Nieuw Projectenbeleid In de rapportage over 2006 is uitgebreid ingegaan op het ontwikkelde nieuwe beleid van Hapin. Door de, op zich positieve, wijziging en uitbreiding van het bestuur, heeft de definitieve vaststelling ervan nog niet plaatsgevonden. Het proces begint echter zijn voltooiing te naderen. Na opmerkingen van Oxfam Novib zijde zijn de thema’s iets aangescherpt. De focus in Hapin’s beleid is duidelijke gebiedsgericht: we zijn gespecialiseerd in Papua, met een uitstraling naar Papua Nieuw Guinea en de rest van Melanesië. Hierdoor is een nog verdere beperking in thema’s niet wenselijk. Het projectenbeleid van Hapin heeft 5 thema’s: 1) Capaciteitsversterking van Papua’s in brede zin (training, onderwijs etc) 2) Versterking civil society, met name als onderdeel van good governance 3) Economische projecten die de inkomenspositie van Papua’s versterken 4) Bescherming van adat landrechten 5) Bevorderen culturele identiteit van Papua's Hapin hanteert voor de goedkeuring van projecten 5 beoordelingscriteria: 1) Gender gelijkheid 2) Duurzaamheid 3) Bij voorkeur een track record 4) Lokaal initiatief 5) Moet in staat zijn vooraf concrete resultaten te formuleren In principe moet elk project aan alle 5 criteria voldoen.
 15. 15. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 15 5. Fondsenwerving 5.1 Donateurwerving De instandhouding cq. uitbreiding van het donateursbestand is voor Hapin een noodzakelijke, urgente opdracht en uitdaging. Noodzakelijk omdat draagkracht onder de bevolking voor de hulpverlening aan Papua een voorwaarde is voor het voortbestaan van Hapin. Urgent omdat we geconfronteerd worden met verminderde draagkracht. Onze natuurlijke achterban, vooral bestaande uit mensen die een directe band met Papua hebben omdat ze er in de ‘Nieuw- Guinea periode’ woonden en werkten, sterft geleidelijk uit. Hoewel we signaleren dat sommigen van de tweede generatie diezelfde betrokkenheid laat zien, gaan we er - bij ongewijzigd beleid - per saldo toch op achteruit. Een achterban is cruciaal voor het voortbestaan van een non-profit organisatie als Hapin, het fourneert een substantieel deel van het inkomen maar zorgt tevens voor bestaansrecht richting andere donoren. Om nieuwe doelgroepen te bereiken is in 2007 gekozen voor een offensief en integraal PR plan met een meerjarige en meervoudige strategie om de komende jaren het donateursbestand substantieel te verhogen. Dit plan is het resultaat van een langdurig en diepgaand zelfonderzoek in de vorm van een SWOT-analyse en een daaropvolgende en daarop gebaseerde belangeloze advisering door externe marketing professionals van de Vereniging Natuurmonumenten en de stichting LaLuz. De belangrijkste strategische uitgangspunten zijn: • Een duidelijke boodschap uitdragen die spreekt over globalisering/diversiteit/mondialiteit en wederkerigheid. Hapin brengt dit via Papua dichterbij • Een jeugdiger imago aanmeten, zonder de bestaande doelgroep af te schrikken De uitwerking van die campagne in 2007 werken we hieronder puntsgewijs uit. 1. LaLuz In samenwerking met LaLuz, een vrijwilligersorganisatie die young professionals uit het bedrijfsleven en ideële organisaties matcht, is in augustus een plan ontwikkeld dat erop is gericht om nieuwe doelgroepen te bereiken. De stichting Civil Society heeft een grootschalig onderzoek uitgevoerd onder 60.000 Nederlandse consumenten waaruit is gebleken dat een grotere groep meer vertrouwen heeft in kleine dan in grotere charitatieve instellingen. Bovendien geeft het grootste deel van de donateurs geld omdat ze persoonlijk geraakt zijn door het goede doel. Hier kan Hapin haar voordeel mee doen. Door een link te leggen met het persoonlijke referentiekader van een doelgroep is de kans op succes (financiële bijdrage aan Hapin) het grootst. Hapin heeft in haar nieuwe beleidsplan onderwijs en ondernemersschap als haar speerpunten voor haar projectenprogramma aangegeven. Twee doelgroepen voor fondsen/donateurwerving komen dan in beeld: • zelfstandige ondernemers • studenten Op basis van de beschikbare capaciteit binnen Hapin is vervolgens gekozen voor een wervingscampagne onder de doelgroep zelfstandig ondernemers, onder de boodschap: Help een startend zelfstandig ondernemer in Papua aan startkapitaal! Er is hiervoor een veelbelovend overleg geweest met het ondernemersmagazine Sprout (bereik 120.000 zelfstandig ondernemers). Deze groep zou zich gemakkelijk associëren met collega’s in de Derde Wereld, omdat ze weten hoe moeilijk het kan zijn als startend ondernemer voet aan de grond te krijgen.
 16. 16. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 16 Hapin zou de zelfstandig ondernemers donaties vragen om hulp aan hun collega’s in Papua en biedt deze donateurs: • een mogelijkheid voor Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen • een goed gevoel d.m.v. een handgeschreven Hapinkaartje • kans op het winnen van een origineel kunstwerk uit Papua t.w.v. 1000 euro • informatie over de besteding van de donaties De actie zou bestaan uit een advertentie in het magazine Sprout en een landingspagina op de Hapin website met aanmeldformulier en donatiemodule. De participerende bedrijven zouden door middel van hun banners op de website van Hapin in beeld kunnen komen. Uiteindelijk bleek de redactie van Sprout niet bereid een advertentie van Hapin te plaatsen. Een grote teleurstelling. Wel is de gelegenheid geboden en genomen op de MVO-lunchbijeenkomst op 19 december ons te presenteren en contacten te leggen met ondernemers. Het is de bedoeling in 2008 nieuwe ingangen te vinden met medewerking van LaLuz. 2. Campagne donateurwerving In het voorjaar van 2007 is een donateurwervingscampagne gestart met het motto ‘Boer zoekt School’. Dit thema paste uitstekend in het veranderde Wapenbeleid, waarin het onderwijs een speerpunt vormt. Voor de campagne was een bedrag van € 60.000 begroot. De inzet was fondsen te werven voor de Stiper Landbouwhogeschool in Sentani (bouw laboratorium, internaat en bibliotheek evenals de inventaris van de bibliotheek en het laboratorium). Het streefbedrag was € 200.000. Voor dit doel is een folder ontwikkeld, evenals advertentiemateriaal. Een werkgroep zette vervolgens de lijnen uit voor de campagne: a. inrichting van de website b. advertenties en/of bijgesloten flyers in een 11-tal media (gezamenlijke oplage 210.000), bij welke affiniteit met Papua/de Papua’s mocht worden verondersteld (Indië, veteranen, ontwikkelingssamenwerking, kerkelijke magazines, politieke partijen) (kosten € 35.620, -). c. Stoppercampagne in diverse kranten en tijdschriften De stoppercampagne is tot op heden niet uitgevoerd, vanwege de hoge kosten (ruim € 25.000) en het monopolie van de aanbieder. Hapin is in onderhandeling met een tweede aanbieder die mogelijk scherper kan prijzen. De campagne is dus nog niet beëindigd. Een tweede fase wordt overwogen. De stand van de actie is momenteel € 36.000,-(begin 2008). Er hebben zich 368 potentiële donateurs gemeld. De analyse en evaluatie van de resultaten van de eerste fase zullen bepalend zijn voor het vervolg van de campagne ‘Boer zoekt School’. Wij achten het resultaat van de campagne onvoldoende. In het verleden werkte en dergelijke advertentiecampagne goed, maar nu blijkbaar niet meer. Een en ander moet nog nader onderzocht, maar de reden is waarschijnlijk dat de vijver hetzelfde is en reeds overbevist wat Papua betreft. Het is duidelijk dat nieuwe wegen bewandeld moeten worden. Een aanzet hiertoe is de verbreding en versterking van de bestaande PR activiteiten binnen de nieuwe campagne. Hierin is meer aandacht voor het gebruik van nieuwe media, zoals Hyves en interactiviteit van de website.
 17. 17. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 17 3. Website Het up to date houden van de website heeft prioriteit gekregen. Onze webredactrice heeft samen met de webmanager nieuwe rubrieken aangemaakt en bestaande vernieuwd. Een dagelijks bijgehouden weblog van een Hapinmedewerker, op dienstreis in Papua, heeft in augustus tientallen reacties opgeleverd. In de loop van het najaar is een begin gemaakt met de ontwikkeling van een geheel nieuwe website, die gemakkelijker vanuit kantoor is te bewerken. Voorop stond het belang van een betere toegankelijkheid en overzichtelijkheid, een frissere en meer eigentijdse uitstraling, een minder statisch profiel en een uitbouw van interactieve mogelijkheden (bedrijfsleven, banners, individuele donateurs, weblog). De nieuwe site gaat in maart 2008 de lucht in. 4. HapiNieuws Ons vernieuwde huisorgaan HapiNieuws is, naar gewoonte, driemaal verschenen: in mei, september en december. HapiNieuws is functioneel in het overbrengen van onze doelstelling en is qua brede informatievoorziening naar de donateurs van cruciaal belang. Het zwaartepunt ligt bij de informatie over de projecten in Papua en de beleidsuitgangspunten die er aan ten grondslag liggen. Een nieuwe manier van aanspreken van de donateurs, bijvoorbeeld met de vraag om folders te verspreiden, leidden tot een toename van het aantal reacties. Het aantal verstuurde exemplaren daalde wel, van 8000 aan het begin van het jaar naar 7800 aan het eind van het jaar. Voor 100 adressen kwam dit door opschoning van het bestand. Maar een netto afname is dus nog niet omgebogen. 4. Nieuw PR materiaal Het bestaande foldermateriaal is voor wat betreft vormgeving en inhoud nogal verouderd. In 2007 is een informatieve en kleurrijke brochure over geschiedenis, doelstelling en werkwijze van Hapin in Papua en Nederland verschenen. De folder vond gretig aftrek. Een tweede druk is inmiddels verschenen. Daarnaast wordt de laatste hand gelegd aan een projectenboekje met aanbevelingsteksten van bekende Nederlanders. In de nabije toekomst zullen soortgelijke brochures verschijnen over o.a. de studiebeurzen. 5. Opening Hapin/Pace-kantoren Ter gelegenheid van de opening van de nieuwe behuizing van Hapin op 24 maart 2007, is een grote publieksmanifestatie georganiseerd in de Janskerk in Utrecht. De manifestatie onder het thema: ‘Ontwikkeling, democratie en autonomie in Papua. Papualeiders spreken zich uit’ vond plaats in samenwerking met de stichting Papua Cultureel Erfgoed (Pace), die gelijktijdig een ruimte in hetzelfde pand aan de St. Jacobsstraat betrok. Ook de werkgroep West Papua Solidariteitsgroep nam deel aan de organisatie. Voor deze gelegenheid verwelkomden we vijf prominente gasten uit Papua, actief op het terrein van kerk, bestuur en mensenrechten. Naast toespraken en discussie over Papua, was er ook veel aandacht voor muziek en dans. De bijeenkomst werd bezocht door ruim 200 mensen vanuit het hele land. Na afloop trok het gezelschap naar het nieuwe pand dat vervolgens werd geopend door de gasten uit Papua. Daarop volgde een geanimeerde receptie waarbij de gasten de nieuwe kantoren konden bezichtigen en kennismaakten met bestuur, personeel en vrijwilligers. Deze (eerste) zichtbare samenwerking tussen Papua-organisaties op het terrein van huisvesting, faciliteiten en expertise, wordt gelet op de reacties, zeer gewaardeerd.
 18. 18. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 18 6. Samenwerking Guido de Brès scholengemeenschap Arnhem De scholengemeenschap Guido de Brès organiseerde in samenwerking met Hapin in 2007 een campagne voor een project van Hapin. Het betrof hier steun aan het kindertehuis Pelangi in Abepura. Deze school zet zich al bijna 20 jaar in voor dit kindertehuis en voert jaarlijks campagne. De actie van 2007, die werd ondersteund door stichting Wilde Ganzen, leverde een bedrag op van bijna 6000 euro. Momenteel wordt er opnieuw een grootschalige financiële actie gehouden. De betrokkenheid van leerlingen, ouders en docenten bij Papua was en is groot. 7. In het verlengde van de dienstreizen van de PR-medewerker naar Papua zijn, op verzoek van het Reformatorisch Dagblad en het Nederlands Dagblad, enkele grote artikelen van die medewerker geplaatst, waarin met name aandacht werd besteed aan de mensenrechtensituatie op Papua en de moeilijke culturele, en sociaaleconomische situatie van de Papua’s. Tevens zijn in die edities advertenties geplaatst waarin het werk van Hapin onder de aandacht werd gebracht. 5.2 Institutionele donoren In het verslag van 2006 werd al melding gemaakt van een gebrek aan een systematische en strategische aanpak om te komen tot het benaderen van nieuwe institutionele donoren. Bovendien werd toen geconstateerd dat hier een hoge prioriteit ligt. Nu moet worden vastgesteld dat ook in 2007 op dit gebied te weinig voortgang is gemaakt. Dit is verklaarbaar, gelet op de interne institutionele ontwikkelingen van Hapin in het jaar 2006, die hun weerslag hadden op de personele inzet in het rapportagejaar. Dit kan als een minpunt worden beschouwd. Er zijn wel aanzetten ontwikkeld om tot een integraal Fondsenwervingsplan te komen., Vanaf 2008 zal dit fasegewijs uitgevoerd worden We hopen er in 2008 de eerste vruchten van te plukken. Activiteiten Fondsenwerving institutionele donoren • De samenwerking met ondernemers rond het tijdschrift Sprout heeft verwachtingen gewekt die achteraf niet konden worden gerealiseerd. De redactie van het magazine heeft op het laatste moment afgezien van een structurele samenwerking (zie boven). Men wilde zich niet voor langere tijd binden aan één goede doelen organisatie. • Aan het einde van het jaar 2007 zijn er contacten tot stand gekomen met chipmachinefabrikant ASML. Dat overleg, over financiering van het studiebeurzenprogramma van Hapin, is in een afrondend stadium. • De stichting Lichttoren in Hoek van Holland heeft de samenwerking met Hapin op het gebied van kinder- en jeugdwerk in Papua, onverminderd voortgezet. Er zijn aanzienlijke bedragen ontvangen voor onderwijsprojecten in de Baliemvallei. (€ 7500, -) • Prof. Dr. G.G. van Beers uit Frankrijk, bemiddelt al een drietal jaren tussen Hapin en een Brits vermogensfonds. Dit fonds wil niet in de publiciteit treden. In het jaar 2007 is een aanvraag ingediend voor een bijdrage van € 35.000 ten behoeve van projecten op het terrein van kinder- en jeugdzorg, het fonds Studiebeurzen en het Kleine Projecten Fonds. Deze aanvraag werd door de heer Van Beers positief ontvangen, na een positieve rapportage op basis van een eigen onderzoek naar en evaluatie van eerder gesteunde projecten in Papua in april 2007. Uiteindelijk is de aanvraag gehonoreerd voor een bedrag van € 7375, -. De heer Van Beers wil, gelet op zijn leeftijd, zijn werkzaamheden voor Hapin beëindigen, maar heeft toegezegd zich in te spannen voor een opvolger als intermediair.
 19. 19. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 19 5.3 Voorlichting en netwerken Voorlichting en presentatie in het land. Hapin presenteerde zich op uitnodiging of nam deel aan de volgende bijeenkomsten en manifestaties: • 13 februari Algemene Nederlandse Bond van Ouderen (ANBO) Dronten • 29 april Melanasian Culture Day, Amsterdam (Hapin bijdrage van € 500, -) • 15 juni het Amsterdam Roots Festival • 26 juni Wereldfestival Julianapark Utrecht • 26 augustus Full Colour Festival, Emmen. • 9 september, Uitfeest Utrecht. • 19 oktober, Probus (gepensioneerden Rotary Club), Heerenveen • 13 november Indo Film Café, Nijmegen Samenwerking met Papua- en hulporganisaties in Nederland • Met de ingebruikneming van het pand aan de St. Jacobsstraat hebben PaCE en Hapin een belangrijke stap gezet op de weg naar intensievere samenwerking tussen organisaties die zich richten op Papua. Beide organisaties respecteren elkaars specifieke werkterrein, maar werken in praktische, logistieke zin nauw samen. Dat is kostenbesparend maar de symbolische betekenis moet ook niet onderschat worden. Papua- organisaties hebben een minder goede reputatie op het terrein van samenwerking. Dit multifunctionele pand (kantoor-, expositie- en vergaderruimtes) wil ten dienste staan van alle Papua-organisaties en kan zo het begin worden van een ‘Papua-huis’. • Stichting Papua Jeugd naar School (overleg over samenwerking studiebeurzen Merauke) • Stichting VIS (overleg gezamenlijke presentatie en verkoopmogelijkheden) • Stichting F.C. Kamma (projectenoverleg Sorong) • Stichting Rajori (duurzaam waterproject op Biak) • Werkgroep Solidariteit West Papua (samenwerkingsverband bijeenkomst St. Janskerk) De aansluiting van Hapin bij overleggen van andere stakeholders in OS en Papua in zowel Papua als Nederland heeft zich bestendigd. In Nederland is aangeschoven bij het Indonesië overleg van Bureau Beleidsbeinvloeding Ontwikkelingssamenwerking (BBO) en de Indonesië werkgroep van IUCN(International Union for Conservation of Nature). Uit BBO is een informeel overleg ontstaan specifiek over Papua. Via BBO zijn er ook gesprekken met ambtenaren van het ministerie van Buitenlandse Zaken en minister Koenders. In 2007 heeft Hapin zich ook aangesloten bij het Innovatieplatform. Dat is een samenwerkingsverband van jonge innoverende organisaties die gelobbyd hebben voor een extra MFS tussenronde. Dat is gelukt, hoewel Hapin daar, gezien haar respectabele leeftijd, wellicht niet van mee kan profiteren.
 20. 20. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 20 6. Institutionele ontwikkeling Hapin In 2007 is de ontvlechting van bestuur en bureau wat betreft de werkzaamheden voltooid. Daarmee is de uitvoering van de kerntaken nu geheel in handen van de staf. Dat had de nodige consequenties voor de organisatie van de werkzaamheden. Een van de eerste veranderingen is de instelling van een bedrijfsbureau per 1 april 2007. Hier zijn alle taken op het gebied van de bedrijfsadministratie(financiële -, donateurs- en projectenadministratie), personeelsadministratie, facilitaire zaken en ict samengevoegd. Hierdoor wordt het mogelijk om de kerntaken van HAPIN efficiënter en effectiever uit te voeren. De directie kan zich daardoor meer met inhoudelijke taken, externe contacten en de ontwikkeling van het projectenprogramma op Papua bezighouden. Het bestuur is verantwoordelijk voor beleidsvorming en verantwoording, het houdt toezicht op en controleert de uitvoering van de bestuursbesluiten door het bureau en ondersteunt de vaste staf en vrijwilligers bij de uitoefening van hun taken. Het bureau is verantwoordelijk voor het (doen) uitvoeren van de werkzaamheden van Hapin, de uitvoering en voorbereiding van de bestuursbesluiten en de aansturing van de vrijwilligers. Daarnaast is het bureau verantwoordelijk voor de aansturing en coördinatie van de werkzaamheden van de Papua Adviesraad in Papua en voor de contacten met en de administratie van projecten en partners in Papua en elders. Tot slot is het bureau verantwoordelijk voor de uitvoering van het studiebeurzenprogramma. 6.1 Bestuur Hapin Het bestuur vergaderde 5 maal. Een terugkerend agendapunt is fondsenwerving en uitbreiding van het aantal donateurs geweest. Een ander belangrijk punt betrof de bestuurssamenstelling. Statutair en volgens de richtlijnen van het CBF (Centraal Bureau Fondsenwerving) moet het bestuur uit minimaal 5 leden bestaan. In 2007 kwam HAPIN in een zeer kritische fase terecht. Na het vertrek van de penningmeester eind 2006 gaf ook de voorzitter Nancy Jouwe te kennen aan het einde van het jaar haar werkzaamheden neer te leggen. Ook Jaap Timmer moest zijn bestuursfunctie opgeven vanwege vertrek naar Indonesië. Er waren inmiddels al gesprekken gaande met diverse kandidaten. Uiteindelijk heeft dit geresulteerd in een nieuw bestuur dat per ultimo december 2007 bestaat uit 7 personen. De bestuurssamenstelling is nu als volgt: Wytske Inggamer(voorzitter), Rob van de Lustgraaf(penningmeester), Maaike te Rietmole(secretaris), At Ipenburg, Geart Benedictus, David Itaar en Wim Westerbaan (leden). 6.2 Bureau Hapin Het kantoor is per 1 februari 2007 verhuisd naar de St. Jacobsstraat 203, in het hartje van Utrecht. Hiermee is een oude wens om met één of meer verwante organisaties een gezamenlijk kantoor te betrekken in vervulling gegaan. Eind 2006 werd besloten om samen met de stichting Papua Cultureel Erfgoed (PaCE) het nieuwe pand in de St. Jacobsstraat te betrekken. Beide organisaties werken afzonderlijk van elkaar, maar delen elkaars faciliteiten en deskundigheden. Het ontmoetingspunt voor de medewerk(st)ers en vrijwillig(st)ers van beide organisaties is de bibliotheekruimte op de eerste verdieping. Deze sfeervolle ruimte wordt gebruikt als lunchruimte, vergaderruimte (ook voor derden), gespreksruimte en voorlichtingsactiviteiten.
 21. 21. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 21 Voor zover mogelijk wordt er naar buiten toe samengewerkt. Een goed voorbeeld hiervan is de organisatie van een uiterst succesvolle manifestatie rond de opening van het nieuwe pand op 24 maart 2007 in de Utrechtse Janskerk, waarbij ruim 200 mensen uit het hele land aanwezig waren. Veel mensen gaven blijk van hun vreugde over deze concrete samenwerking op het terrein van aandacht voor en hulp aan Papua. Ook organiseerden we een gezamenlijke activiteit (Varkensfeest) bij de start van het Utrechtse culturele seizoen. 6.2.1 Personele ontwikkelingen De ziekte en daarna het vertrek van de programmacoördinator, evenals het onderbrengen van alle uitvoerende werkzaamheden op het kantoor heeft tot een herschikking van taken geleid. De directeur, Jeroen Overweel, heeft definitief alle taken van de programmacoördinator overgenomen. Zijn taken op het gebied van bedrijfsvoering en financieel management zijn overgenomen door Reinier de Lang, die per 1 april hoofd van het bedrijfsbureau is geworden. Daarnaast neemt hij een deel van de Fondsenwerving over van Wietse Tolsma. Hij werkt drie dagen per week. Op 1 mei is het team verstrekt door de aanstelling voor twee dagen van Sophie Schreurs . Tot haar takenpakket behoort de vernieuwing van de website en de uitvoering van het studiebeurzenprogramma. Wietse Tolsma is verantwoordelijk voor de Public Relations en voorlichting. Zijn dienstverband omvat 11 uren in de week. Wim Westerbaan zorgde voor een betere stroomlijning van de administratie van het Fonds Studiebeurzen. Zijn dienstverband van 4 uur is beëindigd op 1 december 2007. Zijn werkzaamheden zijn, als vermeld, overgenomen door Sophie Schreurs. Vanwege Wims expertise op gebied van studiebeurzen, kennis van Indonesië en Papua in het bijzonder, zijn we zeer verheugd dat hij betrokken blijft bij HAPIN als bestuurder met als focus: studiebeurzen. Hapin beschikt nu over een toegewijd en professioneel team dat slagvaardig en gecoördineerd de werkzaamheden kan uitvoeren. 6.2.2 Vrijwilligers Hapin mag zich gelukkig prijzen met een aantal enthousiaste vrijwilligers. Marl Pluijmen houdt zich vooral bezig met de redactie van de website en levert journalistieke bijdragen aan publicaties. Mariken Teerling heeft veel werk verzet op het gebied van voorlichting en de verkoop van Papua-kunst, zowel via stands als ook via het beheer van de online catalogus op de website. Genoemde medewerkers werken allen volgens de richtlijnen en uitgangspunten van vrijwilligerscontracten. Op het terrein van de fondsen- en donateurwerving is een werkgroep actief waarin diverse ad hoc vrijwilligers participeren. Zij hield zich in dit jaar bezig met de voorbereiding van een grote donateurwervingscampagne, waarvan de eerste fase in het voorjaar 2007 van start ging. Er zijn ook een aantal vrijwilligers gestopt met hun werkzaamheden voor HAPIN, te weten de webmaster Mieuw van Diedenhoven en Dennis Ippel.
 22. 22. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 22 6.3 Comité van Aanbeveling In het bestuurlijk overleg is een enkele maal gesproken over de rol van de leden van het Comité van Aanbeveling. Er zijn een aantal mutaties vanwege overlijden. Door het aanvaarden van zijn benoeming tot Minister van Defensie moest een van de leden van het comité zijn lidmaatschap neerleggen. Het komende jaar zal de samenstelling en de rol van het comité opnieuw aandacht krijgen. In ieder geval ligt er het plan om (een aantal van) hen meer te betrekken bij de voorlichtings- en publicitaire activiteiten van HAPIN. Mw. W.W.F Inggamer (voorzitter) Mw. M.M. te Rietmole (secretaris) Dhr. R.E. van de Lustgraaf (penningmeester)
 23. 23. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 23 MEERJARENBEGROTING Baten 2008 2009 2010 2011 2012 Baten uit eigen fondsenwerving 200.000 220.000 230.000 250.000 275.000 Overige opbrengsten(subsidies e.d.) 209.000 340.000 340.000 750.000 750.000 Totaal aan Baten 409.000 560.000 570.000 1.000.000 1.025.000 Lasten 2008 2009 2010 2011 2012 Besteed aan doelstellingen Voorlichting/bewustmaking 75.000 50.000 50.000 50.000 50.000 Structurele hulp 272.000 355.000 391.000 750.000 800.000 Totaal besteed aan doelstellingen 347.000 405.000 441.000 800.000 850.000 Kosten eigen fondsenwerving 55.000 45.000 45.000 50.000 55.000 Beheer en Administratie(B&A) 25.000 30.000 30.000 40.000 50.000 Totaal aan Lasten 427.000 480.000 516.000 890.000 955.000 Resultaat -18.000 80.000 54.000 110.000 70.000 Kengetallen(ratio’s) Kosten eigen fondsenwerving in % baten 27,50% 20,45% 19,56% 20,00% 20,00% Besteding aan doelstellingen in % totale baten 84,84% 72,32% 77,36% 80,00% 82,92% Kosten B&A in % totale lasten 5,85% 6,25% 5,81% 4,49% 5,23%
 24. 24. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 24 MEERJARENOVERZICHT In onderstaand overzicht wordt inzicht gegeven in de resultaten van de afgelopen 5 jaren NB. Alleen voor het verslagjaar 2006 heeft omrekening volgens de nieuwe Richtlijn plaatsgevonden. Baten 2007 2006 2005 2004 2003 Baten uit eigen fondsenwerving 227.672 312.838 285.045 224.042 245.286 Overige opbrengsten 118.602 256.688 265.440 172.359 365.855 Totaal aan baten 346.274 569.526 550.485 396.401 611.141 Lasten 2007 2006 2006 2004 2003 Voorlichting/bewustmaking 64.179 48.925 69.569 66.786 38.930 Structurele hulp 366.684 422.904 350.155 313.132 379.294 Totaal besteed aan doelstelling 430.863 471.829 419.724 379.918 418.224 Kosten Eigen Fondsenwerving 59.777 48.425 34.035 33.373 43.032 Beheer en Administratie 35.417 29.229 0 0 0 Totaal aan lasten 526.057 549.483 453.759 413.291 461.256 Resultaat -179.783 20.043 96.726 -16.890 149.885 Totaal 346.274 569.526 550.485 396.401 611.141 Kengetallen 2007 2006 2005 2004 2003 % kosten eigen fondsenwerving 26,25 % 15,47% 11,94% 14,89% 17,54% % baten besteed aan doelstelling 124,42% 82,84% 76,24% 95,84% % 68,43% % beheer en administratie van totale lasten 6,73 % 5,31% 0 0 0
 25. 25. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 25 BIJLAGEN: JAARREKENING EN TOELICHTING In de bijlagen zijn opgenomen de Balans per 31 december 2007, de staat van baten en lasten over 2007, de lastenverdeling 2007, het kasstroomoverzicht 2007 evenals de toelichting op de cijfers. 1. BALANS PER 31 DECEMBER 2007 (na resultaatbestemming) A C T I V A 31-12-2007 31-12-2006 5.2.1 Materiële vaste activa 23.222 9.175 5.2.2 Voorraden 995 1.387 5.2.3 Vorderingen en overlopende activa 28.755 135.242 5.2.4 Liquide middelen 302.018 423.602 Totaal 354.990 569.406 P A S S I V A 31-12-2007 31-12-2006 5.2.5 Reserves en fondsen 5.2.5.1 Reserves 5.2.5.1.1 Continuïteitsreserve 100.000 125.000 5.2.5.1.2 Bestemmingsreserve 75.000 0 5.2.5.1.3 Reserve Financiering Activa 5.2.5.1.4 Overige reserves 0 9.418 9.175 123.221 184.418 257.396 5.2.5.2 Fondsen 5.2.5.2.1 Bestemmingsfonds 15.000 121.805 15.000 121.805 199.418 379.201 5.2.6 Schulden op korte termijn 155.572 190.205 Totaal 354.990 569.406
 26. 26. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 26 2. STAAT VAN BATEN EN LASTEN OVER 2007 Werkelijk 2007 Begroot 2007 Werkelijk 2006 Baten 5.3.2 Baten uit eigen fondsenwerving 227.672 220.000 312.838 5.3.3 Subsidies van overheden 103.500 253.000 244.485 5.3.4 Overige baten 15.102 0 12.203 Totaal baten 346.274 473.000 569.526 Lasten 5.3.5.1 Structurele hulp - Projectenfonds(KPF) 291.623 288.000 284.858 - Weeshuizen(Pelangi) 29.059 24.000 28.178 - Studiefonds 46.002 70.000 109.868 5.3.5.2 Voorlichting en bewustmaking 64.179 51.000 48.925 430.863 433.000 471.829 Werving baten 5.3.6 Kosten eigen fondsenwerving 59.777 40.000 48.425 Beheer en administratie 5.3.7 Kosten beheer en administratie 35.417 20.000 29.229 Totaal lasten 526.057 493.000 549.483 Resultaat -179.783 -20.000 20.043 Resultaatbestemming Toevoeging/onttrekking aan Continuïteitsreserve -25.000 Bestemmingsreserve 75.000 Reserve financiering activa Overige reserves - 9.175 -113.803 Bestemmingsfonds -106.805 -179.783
 27. 27. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 27 3. LASTENVERDELING 2007 EN 2006 Lastenverdeling 2007 Bestemming Doelstelling Werving Baten B & A Totaal Begroot Totaal 2007 2007 2006 Lasten KPF PEL SB V & B EFW Subsidies en bijdragen 198.791 23.156 30.262 6.369 - 258.578 261.000 301.840 Afdrachten - - - - - - - - Aankopen en verwervingen - - - - - - - - Uitbesteed werk(evaluatie) - - - - - - - 11.888 Publiciteit en communicatie - - - 28.296 28.296 - 56.592 50.000 26.700 Personeelskosten 70.179 4.204 11.210 21.019 22.420 25.223 154.255 140.000 161.683 Huisvestingskosten 4.697 352 939 1.761 1.879 2.114 11.742 12.000 8.572 Kantoor- en algemene kosten 13.295 997 2.659 4.986 5.318 5.983 33.238 20.000 30.761 Afschrijving 4.661 350 932 1.748 1.864 2.097 11.652 10.000 8.039 291.623 29.059 46.002 64.179 59.777 35.417 526.057 493.000 549.483 Voor de kostentoerekening 2007 is de volgende verdeling gebruikt, op basis van de loonkosten per activiteit. Afkorting Bestemming % KPF Kleine Projecten Fonds 40 PEL Pelangi(weeshuizen) 3 SB Studiebeurzen(fonds) 8 V&B Voorlichting & Bewustmaking 15 EFW Eigen Fondsenwerving 16 B&A Beheer & Administratie 18
 28. 28. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 28 De kostenpost personeelskosten 2007 van € 154.255 is als volgt opgebouwd: Brutoloon 130.271 Sociale lasten 15.825 146.096 Af: ziekengeld -22.333 Totaal loonsom 123.763 Ziektekostenverzekering 6.339 Reiskosten 4.184 Overige personeelskosten 5.842 Adviesraad Papua 14.127 Totaal personeelskosten 154.255 Ter vergelijking is de (herberekende) lastenverdeling 2006 opgenomen Lastenverdeling 2006 Bestemming Doelstelling Werving Baten B & A Totaal 2006 Lasten KPF PEL SB V & B EFW Subsidies en bijdragen 174.985 22.332 98.177 6.346 - 301.840 Afdrachten - - - - - - Aankopen en verwervingen - - - - - - Uitbesteed werk(evaluatie) 11.888 - - 11.888 Publiciteit en communicatie - - - 13.350 13.350 - 26.700 Personeelskosten 77.615 4.425 8.849 22.123 26.548 22.123 161.683 Huisvestingskosten 3.686 257 514 1.286 1.543 1.286 8.572 Kantoor- en algemene kosten 13.227 923 1.846 4.614 5.537 4.614 30.761 Afschrijving 3.457 241 482 1.206 1.447 1.206 8.039 284.858 28.178 109.868 48.925 48.425 29.229 549.483
 29. 29. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 29 4. Kasstroomoverzicht 2007 Ontvangen van particulieren en instellingen 227.672 Ontvangen van overheden en anderen 103.500 Betaald aan fondsenwerving -59.777 Betaald aan voorlichting / bewustmaking -64.179 Betaald aan structurele hulp -366.684 Betaald aan Beheer en Administratie -35.417 Kasstroom uit hoofddoelstelling: -194.885 Ontvangen rente en overige baten 15.102 Kasstroom uit operationele activiteiten -179.783 Mutatie schulden/vorderingen +71.854 Mutatie voorraden +392 -107.537 Investeringen in materiële vaste activa -25.698 Afschrijvingen op materiële vaste activa 11.651 Kasstroom uit investeringsactiviteiten -14.047 Aflossing leningen (per saldo) 0 Kasstroom uit financieringsactiviteiten 0 Mutatie geldmiddelen -121.584 Stand liquide middelen op 31 december 2006 423.602 Stand liquide middelen op 31 december 2007 302.018 Verschil -121.584
 30. 30. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 30 5. Toelichting 5.1 Algemeen 5.1.1 Presentatie Het financieel verslag 2007 is opgesteld in overeenstemming met de Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen zoals deze verplicht is vanaf kalenderjaar 2008. Het saldo van de staat van baten en lasten komt tot uitdrukking in de toename of afname van het bestemmingsfonds en de reserve. De reserve is grotendeels bestemd om in het komende jaar projecten te financieren. In de staat van baten en lasten worden de in het verslagjaar gedane toewijzingen(subsidies en bijdragen) opgenomen. Een kasstroomoverzicht is toegevoegd. De verdeling uitvoeringskosten naar bestemming is vervangen door de toelichting lastenverdeling. Vanwege de herberekening van het verslagjaar 2006 is ter vergelijking de vernieuwde lastenverdeling 2006 opgenomen. Wat betreft de kosten kan worden opgemerkt dat de bureaukosten worden toegerekend aan de statutaire doelstellingen, te weten: 1. hulp aan de oorspronkelijke bewoners van het Indonesische deel van Nieuw-Guinea(Papua/West-Papua) 2. voorlichting en bewustmaking. Daarnaast worden de kosten toegerekend aan de werving van de baten( eigen fondsenwerving) en aan beheer en administratie. De kosten van beheer en administratie zijn alle kosten die niet aan de doelstellingen of aan de werving baten zijn toe te rekenen. De percentages voor toerekening van de kosten worden jaarlijks bijgesteld. Deze percentages zijn gebaseerd op de urenbesteding van de medewerkers. De kosten voor fondsenwerving worden uitgedrukt als percentage van de baten fondsenwerving. In tegenstelling tot voorheen staat dit percentage niet meer in de staat van baten en lasten maar in de toelichting en het overzicht kengetallen. 5.1.2 Grondslagen voor de waardering van activa en passiva De waardering van activa en passiva vindt plaats op basis van historische kosten. De activa en passiva worden opgenomen tegen de nominale waarde, tenzij een andere waarderingsgrondslag is vermeld. 5.1.2.1 Materiële vaste activa De materiele vaste activa zijn gewaardeerd tegen aanschafwaarde, verminderd met de (cumulatieve) afschrijvingen. De afschrijvingen worden gebaseerd op een percentage van de geschatte economische levensduur. Ze worden berekend op basis van een vast percentage van de aanschafwaarde. Er wordt geen rekening gehouden met een restwaarde. De afschrijvingen op apparatuur, software en inventaris bedragen 20% per jaar van de aanschaffingswaarde. 5.1.2.2 Voorraden De voorraden zijn gewaardeerd tegen de aanschafwaarde of tegen een lagere marktwaarde. De voorraden staan volledig ter beschikking van de doelstellingen. 5.1.2.3 Vorderingen en overlopende activa De vorderingen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde onder aftrek van de nodig geachte voorzieningen. 5.1.2.4 Liquide middelen De liquide middelen zijn gewaardeerd tegen nominale waarde. Indien niet anders is vermeld, staan deze ter vrije beschikking.
 31. 31. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 31 5.1.2.5 Reserves en fondsen De begrippen besteedbaar en vastgelegd vermogen zijn vervangen door reserves resp. fondsen. De stichting HAPIN is gehouden de reserves en fondsen aan te wenden in overeenstemming met de doelstelling(en) waartoe deze in het leven werden geroepen. 5.1.2.6 Vreemde valuta Vorderingen, schulden en verplichtingen in vreemde valuta(Indonesische Rupiah) worden omgerekend tegen de koers per balansdatum. Transacties in deze vreemde valuta gedurende de verslagperiode worden in de jaarrekening verwerkt tegen de koers per transactiedatum. De conversie van de vreemde valuta is gebaseerd op de dagelijks bijgewerkte interbank-rate tabellen van Oanda. (zie: www.oanda.com). 5.1.2.7 Kortlopende schulden en overlopende passiva Onder nog te betalen projecten worden toezeggingen aan projecten en studenten(Studiefonds), verminderd met de daarop gedane uitkeringen, verantwoord. Het betreft verplichtingen die in het volgende jaar worden voldaan. 5.1.3 Grondslagen voor de staat van baten en lasten Donaties worden verantwoord in het jaar waarin zij worden ontvangen. Nalatenschappen worden verantwoord in het boekjaar waarin de omvang ervan op betrouwbare wijze kan worden vastgesteld. Legaten worden verantwoord op het moment van ontvangst. De toewijzingen aan projecten worden verantwoord in het jaar waarin het bestuur en/of de directie hiertoe heeft besloten. De betreffende bedragen worden voor het volledige bedrag van de toezegging onder de kortlopende schulden opgenomen. De daadwerkelijke uitkering heeft plaats ten laste van de schuldenrekening. Overige baten en lasten worden in beginsel toegerekend aan het verslagjaar waarin de daarop betrekking hebbende activiteiten zijn verricht respectievelijk de lasten zijn ontstaan. 5.1.4 Bestemming jaarlijks overschot/tekort Conform de statuten van de stichting zal het saldo van de staat van baten en lasten worden toegevoegd/onttrokken aan de Reserves(voorheen vrij besteedbaar vermogen), na aftrek toevoeging Fondsen( voorheen: vastgelegd vermogen). 5.1.5 Vergelijkende cijfers De in de jaarrekening opgenomen cijfers van het voorafgaande boekjaar zijn ontleend aan het financieel verslag 2006. Met dien verstande dat er een herberekening nodig was om de cijfers van 2006 te kunnen vergelijken met die uit 2007. De jaarrekening 2006 was opgesteld op basis van de oude Richtlijn Verslaggeving Fondsenwervende Instellingen(aangepast 2000). De jaarrekening 2007 is gebaseerd op de Nieuwe Richtlijn 650.
 32. 32. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 32 5.2 TOELICHTING OP DE BALANS 5.2.1 Materiële vaste activa Computers Inventaris Boekwaarde begin boekjaar 9.175 0 Bij: Aanschaffingen 24.253 1.445 Afschrijvingen 11.410 241 Boekwaarde einde boekjaar Samenvattend: 22.018 1.204 Totaal investeringen Totaal afschrijvingen 25.698 11.651 Voor computers(incl. software) en inventaris wordt met ingang van 2007 een afschrijvingstermijn van vijf jaar(20%) gehanteerd. Dit is in overeenstemming met de fiscale regels die met ingang van 1 januari 2007 gelden. Bovendien zijn de investeringen van voor 2007 volledig afgeschreven. De aanschaffingen van computers in 2007 betreft de aanschaf van een server, een aantal computers en de aanschaf van een nieuw relatiebeheersysteem. De aanschaffingen van inventaris in 2007 betreffen kantoormeubilair en apparatuur. 5.2.2 Voorraden 31-12-2007 31-12-2006 Beginvoorraad Vlaggen 1.386 1.386 Mutaties -392 0 994 1.386 Beginvoorraad Asmatkunst 1 1 Mutaties 0 0 Totaal voorraad 995 1.387 De voorraden worden direct en volledig gebruikt in het kader van de doelstelling voorlichting en bewustmaking. Het gaat vooral om artikelen die we om niet of tegen een lage verkrijgingprijs hebben verkregen. De artikelen worden verkocht in stands op verschillende Pasars en Wereldfestivals. Daarnaast is er verkoop tijdens voorlichtingsbijeenkomsten. De vermoedelijke opbrengst van de asmatkunst is € 7.000
 33. 33. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 33 5.2.3 Vorderingen en overlopende activa 31-12-2007 31-12-2006 Debiteuren 105 0 Rente 2.217 4.292 Voorschotten 1.892 494 Borg huur Mulderstraat 2.500 2.750 Borg huur St. Jacobsstraat 2.500 0 Vooruitbetaalde kosten 7.529 0 Te ontvangen bedragen 10.572 0 Overige 440 4.052 Nalatenschappen 1.000 123.654 28.755 135.242 De post vooruitbetaalde kosten betreft vooruitbetaling van de premie ziektekostenverzekeringen voor 2008. De post te ontvangen bedragen bestaat vooral uit voorfinanciering van inrichting- en openingskosten voor de in hetzelfde pand gevestigde Stichting Papua Cultureel Erfgoed(PACE). De post Voorschotten betreft een bedrag dat is betaald aan een vrijwilliger ten behoeve van de aankoop van Papua- kunst in 2008. 5.2.4 Liquide middelen 31-12-2007 31-12-2006 Rabobank, spaarrekening 140.000 112.052 Rabo vaste termijn rekening 100.000 0 Rabobank, rekeningen-courant 23.439 231.068 Postbank 696 7.090 Postbank rentemeerrekening 13.000 0 Mandiribank 24.883 73.320 Kas 0 72 302.018 423.602 De post liquide middelen betreft gelden die op kortlopende deposito’s zijn geplaatst, evenals de saldi van rekening- courantrekeningen. Het saldo op de Mandiribank betreft gelden die op grond van aangegane verplichtingen en toewijzingen nog niet zijn uitgegeven. Deze rekening-courant staat onder beheer van onze procuratiehouder de heer J. van der Werf. In Indonesische Rupiah luidt het saldo IDR 343.983.077. Het saldo is gewaardeerd tegen de koers op 31 december 2007 ( 1 EURO = 13.824 IDR)
 34. 34. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 34 5.2.5. Reserves en Fondsen 5.2.5.1 Reserves Hieronder is het verloop van de totale reserves alsook het afzonderlijke verloop van elke reserve weergegeven. Verloop reserves 2007 2006 Continuïteitsreserve 100.000 125.000 Bestemmingsreserve 75.000 0 Reserve Financiering Activa(voorheen Fonds activa bedrijfsvoering) 0 9.175 Overige reserves 9.418 123.221 184.418 257.396 5.2.5.1.1 Continuïteitsreserve De vorming van een financiële reserve is van belang om de continuïteit te waarborgen in geval van (tijdelijk) tegenvallende opbrengsten. In 2004 heeft de VFI(Vereniging voor Fondsenwervende Instellingen) de richtlijn 'Reserves Goede Doelen' vastgesteld. Hierin wordt onder andere de wenselijkheid van de vorming van een continuïteitsreserve aanbevolen. Als maximale hoogte geldt hiervoor 1,5 maal de jaarlijkse kosten van de werkorganisatie. In afwijking daarvan streeft HAPIN naar een dekking van 8 maanden vaste kosten, inclusief de vaste kosten van projectadviseurs in Papua(HAPIN PAPUA). De omvang van deze reserve bedraagt ultimo 2007 ongeveer 5 maanden. Het verloop van deze reserve is als volgt: Saldo begin boekjaar 125.000 Af: dotatie aan overige reserve -25.000 Saldo einde boekjaar 100.000 5.2.5.1.2 Bestemmingsreserve De bestemmingsreserve wordt aangehouden om lopende verplichtingen in het eerste halfjaar te kunnen aangaan. Een van de verplichtingen vloeit voort uit het bestuursbesluit van 4 december 2007 om de opbrengsten van de Actie Papuaboer zoekt School(“STIPER”) aan te vullen uit deze reserve met maximaal € 75.000. Saldo begin boekjaar 0 Bij: dotatie uit overige reserve 75.000 ____________ Saldo einde boekjaar 75.000
 35. 35. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 35 5.2.5.1.3 Reserve financiering activa Deze reserve, voorheen Fonds Activa Bedrijfsvoering, is opgeheven. De aangeschafte bedrijfsmiddelen(computers en apparatuur) zijn vanzelfsprekend bedoeld voor de bedrijfsvoering. Gezien de investeringen in 2007 verwachten we de eerstkomende jaren geen grote investeringen te hoeven doen. Daardoor menen we hiervoor geen reserve te hoeven aanhouden. De afloop van deze reserve is als volgt: Saldo begin boekjaar(Fonds activa bedrijfsvoering) 9.175 Af: dotatie aan overige reserve -9.175 0 5.2.5.1.4 Overige reserves(overig besteedbaar vermogen) Saldo begin boekjaar 123.221 Bij: onttrekking aan bestemmingsfonds 121.805 Bij: onttrekking continuïteitsreserve Af: dotatie aan bestemmingsfonds 25.000 -15.000 Af: dotatie aan bestemmingsreserve -75.000 56.805 Bij: vrijval Fonds Activa Bedrijfsvoering 9.175 Af: Tekort 2007 -179.783 -170.608 Saldo einde boekjaar 9.418 5.2.5.2 Fondsen Het Bestemmingsfonds(Kleine Projecten Fonds) bestaat uit door Oxfam Novib ter beschikking gestelde gelden voor de periode 2005-2007 onder projectnummer LKZ-503024-00043890. In totaal heeft HAPIN van 2005 – 2007 een bedrag van € 676.000 ontvangen voor projecthulp en personele kosten. Eind 2007 is het grootste deel daarvan uitgegeven. Er resteert nog een bedrag van € 15.000, dat bedoeld is ter financiering van evaluatie van projecten 5.2.5.2 1.Bestemmingsfonds(Kleine Projecten Fonds Oxfam NOVIB) Saldo begin boekjaar 121.805 Bij: ontvangen in 2007, bestemd voor 2007 103.500 225.305 Af: besteed in 2007 210.305 Saldo einde boekjaar 15.000
 36. 36. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 36 In 2006 heeft Oxfam Novib een deel van de subsidie (vooruit)betaald welke in 2007 besteed dient te worden. Daarnaast is er een deel van de subsidie bedoeld voor de periode 2005 - 2007 niet geheel besteed. Dit deel betreft met name de evaluatie van de projecten. De subsidie voor het verslagjaar 2007 is als volgt besteed: 1. Projecten Papua 170.000 2. Adviesraad(HAPIN PAPUA) 12.305 4. Bijdrage salariskosten programmacoordinator 15.000 5. Bijdrage salariskosten financieel-administratief medewerker 13.000 210.305 5.2.6 Schulden op korte termijn De openstaande crediteuren per 31 december 2007 hebben betrekking op kosten vanwege dienstverlening door derden. Dit geldt ook voor de afzonderlijk opgenomen post accountantskosten. De post belastingdienst betreft twee perioden loonheffingen die nog niet betaald zijn op 31 december 2007. De overige posten hebben te maken met goedgekeurde projecten en studiebeurzen die pas in 2008 tot betaling leiden. 31-12-2007 31-12-2006 Schulden op korte termijn Belastingdienst 7.903 8.652 Crediteuren 5.521 0 Te betalen projectkosten 102.820 130.757 Te betalen studiebeurzen 2007-2008 30.312 0 Te betalen weeshuizen(Pelangi) 91 0 Te betalen personeelskosten 0 30.345 Accountantskosten 8.925 10.786 Overige schulden 0 9.665 155.572 190.205 Niet uit de balans blijkende rechten en verplichtingen Verstrekte leningen in het kader van hulpverlening De stichting verstrekt regelmatig hulp in de vorm van leningen aan personen en instellingen in het buitenland, waarbij in veel gevallen terugbetaling van de lening twijfelachtig is. Van deze leningen, die direct als projectkosten worden verantwoord, wordt extracomptabel de stand bijgehouden. Per 31 december 2007 bedraagt het saldo van deze leningen rond € 7.437. Ultimo 2006 was dit € 6.687
 37. 37. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 37 Huur kantoorruimte Vanaf 1 februari 2007 is in Utrecht voor een periode van zes jaar kantoorruimte gehuurd in het pand aan de St. Jacobsstraat 203-205 te Utrecht. De nieuwe kantoorruimte wordt samen met Stichting Papua Cultureel Erfgoed(PACE) gebruikt. PACE treedt op als huurder en HAPIN als onderhuurder. Het huurcontract loopt 6 jaar. De huurprijs is voorlopig vastgesteld op € 9.825 per jaar. De huur wordt jaarlijks geïndexeerd.
 38. 38. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 38 5.3 TOELICHTING OP DE STAAT VAN BATEN EN LASTEN 5.3.1 Algemeen In de nieuwe richtlijn is de post "kosten eigen organisatie" vervallen. De personele inzet en de daaraan gerelateerde kosten voor huisvesting, kantoorkosten, algemene kosten en afschrijvingskosten zijn berekend op basis van de urenbesteding van de medewerkers. Deze urenbesteding heeft betrekking op activiteiten als doelstellingen, fondsenwerving en algemeen management. De uren die worden besteed aan algemeen management worden naar verhouding doorbelast naar de doelstellingen en de fondsenwerving. Kosten die niet toe te rekenen zijn aan doelstellingen en/of fondsenwerving zijn de zgn. overheadkosten. Hiertoe rekenen we onder meer kantoorkosten, afschrijvingen, lidmaatschappen, bedrijfsvoering. Conform de nieuwe richtlijnen vallen deze kosten onder de nieuwe kostenpost Beheer & Administratie. Soms is het niet duidelijk of het gaat om voorlichtingskosten dan wel kosten eigen fondsenwerving. Het betreft hier de zogenaamde gemengde kosten, die zowel met voorlichting/bewustmaking als fondsenwerving te maken hebben. Voorbeeld is de driemaal per jaar verschijnende nieuwsbrief. Ook voor de kosten die gepaard zijn gegaan met de actie Papuaboer zoekt School("Stiper") geldt dit gemengde karakter. Dit soort kosten wordt gelijkelijk verdeeld over voorlichting/bewustmaking en eigen fondsenwerving. 5.3.2. Baten uit eigen fondsenwerving 2007 2006 Algemene giften en schenkingen 190.990 170.932 Giften tbv actie STIPER(Papuaboer zoekt school) 27.644 0 Nalatenschappen 9.038 141.906 227.672 312.838 In de tabel is duidelijk zichtbaar dat het totaal aantal baten uit eigen fondsenwerving in 2007 is gedaald, omdat er minder nalatenschappen zijn geweest ten opzichte van 2006. Het bedrag aan algemene giften en schenkingen is gestegen met 11%, ondanks een teruglopend aantal donateurs. 5.3.3 Subsidies overheden en anderen 2007 2006 Subsidie Oxfam Novib(projecten Papua, adviesraad en fondsenwerving)* 103.500 217.250 Subsidie Oxfam Novib ivm evaluatie projectadviseurs in Papua 0 5.868 Overige subsidies 0 21.367 103.500 244.485 * De subsidie 2007 is in totaal € 207.000 voor het verslagjaar 2007. Een deel daarvan, namelijk € 103.500 is in 2006 ontvangen en opgenomen in het Bestemmingsfonds en daar ook verantwoord.
 39. 39. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 39 5.3.4 Overige baten en lasten De rentebaten zijn gestegen ten opzichte van 2006, onder andere door een betere belegging van de liquide middelen in driemaandsdeposito's. Opbrengst verkoop vlaggen en asmatkunst is de netto-opbrengst met aftrek van kosten als inkoop/verwerving. Dankzij grotere bekendheid van het assortiment Papua-kunst via stands en website is de netto opbrengst verhoogd. De post koersverschillen staat voor het eerst apart vermeld. Voorheen werd deze post verwerkt in de projectresultaten. Ofschoon de koersverschillen wel te maken hebben met geld dat we van Nederland naar Papua distribueren, menen we dat koersverschillen onder diverse baten en lasten verantwoord moeten worden. Rentebaten Opbrengst verkopen vlaggen en asmatkunst Koersverschillen 2007 8.392 3.287 3.423 2006 6.455 1.062 4.686 15.102 12.203 5.3.5 Bestedingen aan de doelstelling De recapitulatie van lasten betreffende “Besteed aan doelstelling” is als volgt: 2007 2006 Structurele hulp 366.684 422.904 Voorlichting / bewustmaking 64.179 48.925 Totaal besteed aan doelstelling 430.863 471.829 5.3.5.1 Structurele hulp Onder structurele hulp rekenen we alle kostenposten die directe hulp/ondersteuning betreffen. Het meest opvallend is dat de uitgaven voor het studiefonds met ruim € 65.000 zijn gedaald. Dit geeft een vertekend beeld, omdat 2007 een overgangsjaar is. Voor het eerst worden de uitkeringen uit het studiefonds namelijk in twee delen uitbetaald. De (aanvullende) studiebeurzen betreffen het studiejaar 2007-2008. Een deel wordt verantwoord in 2007( € 30.262). Het in 2008 uitbetaalde deel wordt verantwoord in 2008. In totaal is er voor het studiejaar 2007-2008 ongveer € 65.000 beschikbaar. Door gewijzigde toekenningen en strengere controle op het naleven van de regels van het studiefonds verwachten we in het studiejaar 2008-2009 minder te kunnen toewijzen. De projectensteun is ten opzichte van 2006 toegenomen met ruim € 28.000. Met name in het laatste kwartaal konden we veel goede projectvoorstellen honoreren. De ondersteuning aan de 4 weeshuizen(Pelangi) is ongeveer gelijk gebleven. De post kosten eigen activiteiten betreft de kosten die toegerekend kunnen worden aan de structurele hulp. Het gaat hier om noodzakelijke kosten die te maken hebben met de uitvoering van de doelstellingen. Deze kosten zijn voor het studiefonds en de weeshuizen hoger dan het voorgaande verslagjaar. Voor het studiefonds heeft dit te maken met de
 40. 40. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 40 opzet van een nieuw systeem van uitbetaling en verantwoording, waarin veel kantooruren zijn verdisconteerd. We streven ernaar dit aandeel terug te brengen. Door gebrekkige verantwoording en communicatie met de weeshuizen moest ook hier meer tijd ingestoken worden. De bureaukosten die direct gerelateerd zijn aan de projectenhulp zijn echter gedaald. Oorzaken: efficiënter omgaan met de afhandeling van projectvoorstellen, effectievere inschakeling van de adviseurs ter plekke. We verwachten dat de stroomlijning op dit gebied de komende jaren tot een verdere daling kan leiden. In het hierbij volgende overzicht staan de kostenposten gegroepeerd: 2007 2006 Projecten Papua(Kleine Projecten Fonds) Structurele hulp 198.791 174.985 Evaluatiekosten 0 11.888 Kosten eigen activiteiten 92.832 97.985 291.623 284.858 Projecten Pelangi(Weeshuizen) Structurele hulp 23.156 22.332 Kosten eigen activiteiten 5.903 5.846 29.059 28.178 Project Studie(beurzen)fonds Structurele hulp 30.262 98.177 Kosten eigen activiteiten 15.740 11.691 46.002 109.868 SAMENVATTING STRUCTURELE HULP 2007 2006 Totaal Structurele hulp 252.209 307.382 Totaal kosten eigen activiteiten 114.475 115.522 Totale kosten in verband met doelstellingen Papua 366.684 422.904
 41. 41. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 41 5.3.5.2 Voorlichting/bewustmaking De doelstelling voorlichting/bewustmaking heeft vooral te maken met de wijze waarop HAPIN in Nederland verleden, heden en toekomst van Papua en de Papua’s onder de aandacht brengt. Zoals eerder vermeld is hier voor een deel sprake van zogenaamde gemengde activiteiten. In onderstaande tabel is dat goed zichtbaar. De kosten zijn fors hoger door de voorlichting die we hebben gegeven rondom de Actie Papuaboer zoekt School. De kosten voor drukwerk, waaronder de nieuwsbrieven, zijn gedaald. 2007 2006 Nieuwsbrieven 8.480 9.392 Overig drukwerk 730 2.496 Advertenties 1.050 1.462 Actie Papuaboer zoekt School(STIPER) 18.036 0 Publieksmanifestatie Janskerk 4.869 0 Bijdrage Melanasian Culture Day 2007 500 0 Bijdrage 1 december viering 1.000 0 34.665 13.350 Kosten eigen activiteiten 29.514 35.575 Totaal 64.179 48.925 5.3.6 Fondsenwerving De fondsenwervende campagne voor de actie Papuaboer zoekt School heeft ook hier de directe kosten sterk verhoogd. Er is zelfs sprake van een verdubbeling ten opzichte van 2006. Wat hierboven geldt voor kosten van gemengde activiteiten is in bijgaande tabel duidelijk zichtbaar. 2007 2006 Nieuwsbrieven 8.480 9.392 Overig drukwerk 730 2.496 Advertenties 1.050 1.462 Actie Papuaboer zoekt School(STIPER) 18.036 0 28.296 13.350 Kosten eigen activiteiten 31.481 35.075 Totaal 59.777 48.425 5.3.7 Beheer en Administratie De post "Beheer & Administratie" betreft de kosten voor (interne) beheersing en administratievoering. Hiertoe behoren alle kosten van de werkorganisatie, voorzover ze niet ten dienste staan van de doelstellingen. De totale lasten van HAPIN bedroegen in 2007 € 526.057. Hiervan is besteed aan Beheer & Administratie € 35.417. Procentueel is dat 6,73%. In 2006 bedroeg dit percentage 5,31%
 42. 42. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 42 6. Kengetallen 2007 2006 Baten Eigen fondsenwerving 227.672 312.838 Kosten Kosten eigen fondsenwerving 59.777 48.425 Kosten beheer & administratie 35.417 29.229 Percentages Kosten eigen fondsenwerving in % van baten eigen fondsenwerving 26,25% 15,47% Besteding aan doelstelling in % van de totale baten 124,43% 82.84% Beheer en administratie in % van totale lasten 6,73% 5,31% Verloop Kleine ProjectenFonds 291.623 284.858 Doelstelling Weeshuizen 29.059 28.178 Studiefonds 46.002 109.868 Voorlichting 64.179 48.925 Totaal doelstelling 430.863 471.829 Er zijn drie kengetallen opgenomen, twee die door het CBF worden geadviseerd en een die door de VFI wordt geadviseerd. Uit bovenstaande opstelling blijkt dat het percentage kosten eigen fondsenwerving in % van de baten eigen fondsenwerving behoorlijk is gestegen. Dit heeft te maken met twee factoren: minder baten(met name nalatenschappen vielen in 2007 tegen) en hogere kosten ondermeer vanwege de actie Papuaboer zoekt School. Door een beroep te doen op de reserves hebben we de structurele hulp enigszins op peil kunnen houden. Het percentage van de totale baten besteed aan de doelstelling komt daarmee wel boven de 100% uit. Tot slot: de kosten voor beheer & administratie zijn voor het eerst opgenomen in het financieel verslag. Het streven is om dit percentage onder de 6 % te houden. Overige informatie Werkelijk Begroot Werkelijk 2007 2007 2006 Gemiddeld aantal personeelsleden (op basis van 36-urige werkweek) 2,9 2,4 2,5 Bezoldiging bestuurders nihil nihil nihil Leningen, voorschotten en garanties verstrekt aan bestuurders en directie nihil nihil nihil De verwachting is dat het gemiddelde aantal personeelsleden in 2008 zal dalen naar 2,3 fte.
 43. 43. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 43
 44. 44. Financieel verslag 2007, Stichting HAPIN 44

×