Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Mga Gawain sa Ekonomiks 10: Aralin 1.2 - Kakapusan

A sample answers on activities in Ekonomiks: Aralin 1.2 - Kakapusan

 • Login to see the comments

Mga Gawain sa Ekonomiks 10: Aralin 1.2 - Kakapusan

 1. 1. ARALIN 1.2 KAKAPUSAN
 2. 2. Gawain1: T-CHART Suriinang mgaproduktongnakalista sa hanay A at B sa T-chart. Ihambingang dalawang hanay at sagutan ang mga pamprosesongtanong. Hanay A Hanay B Bigas Gasoline Isda Ginto Gulay Nickel Bawang Tanso Ang mgabagay na nakatala sa Hanay A ay masasabikong mgaprodukto ng ating bansang Pilipinas at ang mgaito ay iba’t-ibangklase ng pagkain samantalang ang mga bagay naman na nasa Hanay B ay ang mga produktongmaaaringgaling mismo saating bansa o hindi kaya ay inaangkat natin galing sa ibang mgakaratig bansa at ang mga ito ay kabilang sa mga yamanat mineralna tinataglay ng Pilipinas. PamprosesongTanong: 1. Ano ang iyongnapuna sa mga magkakasamangprodukto saHanay A at Hanay B? Ang aking napuna sa mga magkakasamang produkto sahanay A at hanay B ay sa mga produktongnasaHanay A ay lahat sila ay mgaiba’t-ibangklase ng pagkain samantalang ang mgaprodukto namanna matatagpuansa Hanay B ay mgayaman at mineralna matatagpuansa Pilipinas. 2. Ano sa palagay mo ang dahilan kung bakit magkakasama ang mga produkto sa iisang hanay? Ipaliwanag. Sa aking palagay, ang mga produkto saiisang hanay ay magkakasamasa kadahilanang ang mga produktongito ay magkakapareho ng paraan ng paggamit at pamamahala, halimbawa, ang mganasa Hanay A, ang mgaito ay ginagamit upang kainin ng mga mamamayanat ang mganasa Hanay B naman ay ang mga kayamanan ng bansa at makatutulongdin ito sa pag-unlad ng bansa.
 3. 3. Gawain 2: PICTURE ANALYSIS Suriin ang larawan sa ibaba at bigyan ito ng sariling interpretasyon. Pamprosesong Tanong: 1. Ano ang nakikita mo sa larawan? Ang aking nakikita sa larawan ay ang isang kantina na may tindera at batang bumibili ngunit kapansin-pansing mukhang kinakabahan ang bata na nasa larawan dahil siguro sa kulang ang kanyang pera na dala-dala na ipambabayad sa tindera para sa kanyang nabili/binibili/ bibilhin at tila wala na siyang madukot pa na pera sa kanyang bulsa. 2. Ano ang ipinahihiwatig nito? Ang ipinahihiwatig ng nasa larawan ay ang kakapusan at kakulangan, kung ating ihahalintulad ang kahulugan nito sa ekomiks, ang kakapusan ay ang hindi kasapatan ng pinagkukunang-yaman samantalang ang kakulangan naman ay ang kaganapan na kung saan hindi kayang mapunan ng dami ng malilikhang produkto ang dami ng pagkonsumo ng tao. Kung kaya, dito sa larawan na ito, ang nangyari
 4. 4. Gawain 3: KNOWLEDGE GAUGE Ang gawaing ito ay susukat sa iyong paunang kaalaman kung paano maipakikita ang kaugnayan ng kakapusan sa pang-araw-araw na buhay, at kung bakit maituturing na isang suliraning panlipunan ang kakapusan. KAUGNAYAN NG KAKAPUSAN SA PANG-ARAW-ARAW NA BUHAY Ang aking paunang kaalaman sa kakapusan ay katulad ng isang pamilyang kapos sa perang pampamilya dahil sa kahirapan at dahil doon, hindi matugunan ang mga pangangailangan ng bawat miyembro ng pamilya. Ito ay nagpapakita ng kaugnayan ng kakapusan sa pang- araw-araw na buhay. BAKIT MAITUTURING NA ISANG SULIRANING PANLIPUNAN ANG KAKAPUSAN? Sa aking palagay, tinaguriang suliraning panlipunan ang kakapusan sapagkat marami itong maaaring maging masamang resulta. Dahil sa walang katapusang pangangailangan at kagustuhan ng mga mamamayan, patuloy na nauubos ang mga pinagkukunang- yaman, at dahil dito, magreresulta ito ng iba’t-ibang uri ng suliraning panlipunan. Bakit maituturing na isang suliraning panlipunan ang kakapusan?
 5. 5. Gawain 4: PRODUCTION PLAN Suriin ang production plan sa ibaba. Iguhit ito sa graph at lagyan ng interpretasyon at kongklusyon ang punto A, F, at C. PUNTO INTERPRETASYON KONGKLUSYON A Labinlimang sako ng palay kumpara sa zero na bilang ng mais. Punto A, kung saan maaaring gamitin ang lahat ng salik ng produksiyon upang makalikha ng labinlimang sako ng palay kaya walang magagawang mais. F Limang libong sako ng mais kumpara sa zero na bilang ng palay. Punto F, kung saan maaaring gamitin ang lahat ng salik ng produksiyon upang makalikha ng limang sako ng mais kaya walang magagawang palay. C Dalawang libong sako ng mais kumpara sa labindalawang sako ng palay. Punto C, makalilikha ng dalawang libong sako ng mais at makagagawa ng labindalawang libong sako ng palay.
 6. 6. Gawain 5: OPEN ENDED STORY Lagyan ng maikling katapusan ang kuwento. Iugnay ang kuwento sa suliraning panlipunan na nagaganap dahilan sa kakapusan. Tingnan ang rubrik sa ibaba at gamitin itong batayan sa iyong pagsusulat. 1.Nagkaroon ng brownoutsa Barangay Madilim dahilan sa walang mabiling gasolina na ginagamit upang mapaandar ang mga planta ng kuryente Kaya naubusan ng gasolina na magagamit ang Barangay Madilim sa pagpapaandar ng mga planta ng kuryente ay dahil sa kakapusan, hindi sapat ang pinagkukunang-yaman partikular na ng gasolina habang patuloy ang pagdami ng mga nangangailangan nito. Nang dahil sa kakapusang ito, ang mga mamamayan ng Barangay Madilim ay sobrang nahirapan sa kanilang pamumuhay sapagkat malaking kawalan para sa kanila ang
 7. 7. Gawain 6: CONSERVATION POSTER Gumawa ng poster na nagpapakita ng konserbasyon sa mga yamang likas at mga paraan kung paano mapapamahalaan ang kakapusan. Gamitin ang rubrik bilang pamantayan ng iyong paggawa. RUBRIK NG PAGMAMARKA Kriterya Napakagaling 3 Magaling 2 May Kakulangan 1 Impormatibo Ang nabuong poster ay nakapagbibigay ng kumpleto, wasto, at mahalagang impormasyon tungkol sa konserbasyon ng yamang likas at kung paano malalabanan ang kakapusan. Ang nabuong poster ay nakapagbibigay ng wastong impormasyon tungkol sa konserbasyon ng yamang likas at kung paano malalabanan ang kakapusan. Ang nabuong poster ay kulang ng impormasyon tungkol sa konserbasyon ng yamang likas at kung paano malalabanan ang kakapusan. Malikhain Nagpakita ng pagkamalikhain at napakagaling na disenyo ng poster. Malikhain at magaling ang elemento ng disenyo ng poster. May kakulangan ang elemento ng disenyo ng poster.
 8. 8. Gawain 7. KNOWLEDGE GAUGE Ang gawaing ito ay katulad ng Gawain 3 na may layuning mataya ang iyong kaalaman tungkol sa kaugnayan ng kakapusan sa pang-araw-araw na buhay, at kung bakit itinuturing ang kakapusan na isang suliraning panlipunan. Ngayon naman ay muli mong sasagutan ang tanong sa ibaba upang maipakita ang pag-unlad ng iyong kaalaman. KAUGNAYAN NG KAKAPUSAN SA PANG-ARAW-ARAW NA BUHAY Base sa mga konseptong itinalakay dito sa module na ito, ang sa tingin kong magandang halimbawa upang maipakita ang kaugnayan ng kakapusan sa pang-araw-araw na buhay ay ang isang lipunan na limitado lamang ang pinagkukunang-yaman na hindi kayang matugunan ang lahat ng produkto at serbisyo na gusto at kailangan ng mga mamamayan. BAKIT MAITUTURING NA ISANG SULIRANING PANLIPUNAN ANG KAKAPUSAN? Para sa akin, ang dahilan sa likod ng pagtaguri sa kakapusan bilang isang suliraning panlipunan ay dahil sa mga iba’t-ibang uri ng suliraning panlipunan na maaaring maging resulta ng kakapusan, ang mga halimbawa nito ay ang kahirapan, pagkalat ng mga sakit, pagkakaroon ng mga away at gulo, at marami pang iba. Bakit maituturing na isang suliraning panlipunan ang kakapusan?
 9. 9. Gawain 9: GAUGEPOD Ngayon aymuli mongsasagutanang tanongnanasasusunod napahinatungkolsapaano maipakikita ang kaugnayan ng kakapusan sapang-araw-arawnabuhay,atkung bakititinuturing ang kakapusannaisang suliraning panlipunan.Inaasahan sabahagingito nawasto ang iyong mgakasagutan athandakanang ito ay isabuhay. KAUGNAYAN NG KAKAPUSAN SA PANG-ARAW-ARAW NA BUHAY Maaari nating iugnay ang kakapusan sa ating pang-araw-araw na buhay bilang isang lipunan na limitado lamang ang pinagkukunang-yaman na hindi kayang matugunan ang lahat ng produkto at serbisyo na gusto at kailangan ng mga mamamayan. Possible ring ihalintulad ang kakapusan sa isang pamilya na walang kakayahang maibigay ang mga pangangailangan ng bawat miyembro na bumubuo sa isang pamilya. Sa pagkakataong ito, masasabi kong ang isang pamayanan ay katulad din ng isang pamilya na kung saan hindi rin maibibigay ang lahat ng mga pangangailangan at kagustuhan ng mga taong bumubuo rito. Bilang halimbawa, sa isang pamayanan, may isang kalamidad na naganap nang hindi inaasahan at dahil dito, maraming mamamayan ang naperwisyo, nawalan ng tahanan, at naghihirap na dahil sa perwisyong dala ng nasabing kalamidad, sa pagkakataong ito, ang tanging mapaghihingan ng tulong ng mga taong-bayan ay ang gobyerno na namamalakad sa isang lugar ngunit sa kasamaang palad, hindi lahat ng mga taong naperwisyo ay kayang matugunan ng tulong at pansin ng pamahalaan kung kaya’t marami pa rin ang mga nasaktan at naghirap, at naipakita dito ang konsepto ng kakapusan. Bakit maituturing na isang suliraning panlipunan ang kakapusan?
 10. 10. Pagdating naman saisang pamilya,ating maipapakitaangkonseptong kakapusan sasimpleng pangyayari naang mgaanaknanag-aaral saisang pamilyaaynangangailangan na makapag-aral nang sa gayon ay magkaroon ng magandang kinabukasan tungo sa tagumpay ngunit nang dahil sa kahirapan ng buhay na tila umabot na sa puntongwalang ni isa sa mga miyembro ng pamilya ang makakapag-aral dahil walang sapat na pera ang mga magulang napampaaral samgaanak,ang pangyayaringito ayang mgakadalasan nating naririnigsamgadahilan ng mga magulang o ng mga bata kung bakit hindi sila nag-aaral sa paaralan, at dahil dito, ang mga batang inaasamnamakapag-aral aynapipilitangmagtrabaho samurang edad pa lamang upang kumita ng pera nang sa gayon ay makakain ng tatlong beses sa isang araw at kung minsan ay basta maibsan lang ang kumakalam na sikmuraaymasayanasila,atsa kabilang dako,maymga pamilya pa rin na kulang na kulang talaga ang perang pampamilya. BAKIT MAITUTURING NA ISANG SULIRANING PANLIPUNAN ANG KAKAPUSAN? Ang kakapusanaytinagurian bilangisang suliraning panlipunanngunitkailangannatin malaman ang kadahilanan sa likod nito. Sa aking palagay, ang kakapusan ay tinguriang isang suliraning panlipunan sapagkat ang pangangailanganatkagustuhanng mgatao aytilawalang katapusansamantalang ang pinagkukunang-yaman ay limitado lamang at dahil sa kalagayang ito, ang kakapusan ay posibleng magdulot ng iba’t-ibang suliraning panlipunan.Ang nakakalungkotnakatotohanan ay habang lumilipas ang panahon, maaaring maubos ang mga pinagkukunang-yamanhabang patuloynalumalaki angdami ng populasyong umaasasamgaito. Magdudulot ito ng matinding kahirapan at lubhang pagkakasakit ng mga mamamayan. Maaari rin itong maging dahilan ng pagkakaroonng sigalot,kompetisyon,atpag-aaway-away.Kungnaisnamasolusyonan ang kakapusan,nararapat nasumailalimsamatalinongpagpapasyao pagdedesisyon sakung ano,paano,parakanino atkung gaano karami ang dapatnamagawang mgaprodukto.Malaking tulong din ang pagkakaisa at pagtutulungan ng lahat ng mga mamamayan habangisinasakatuparan ang magkaibanglayunin upangmakamitang katahimikan at kasaganahan ng pamumuhay. Kailangan ang isandaang porsyento ng kasiguraduhan na ang mga likas na yaman na may limitasyon ay magagamit ng mahusay nang sa gayon ay ito ay angkop sa pangangailangan ng mga tao.

×