SlideShare a Scribd company logo
1 of 9
Download to read offline
1
Είναι ή δίαιτα που πε-
ριέχει όλα τα θρεπτικά
συστατικά τα οποία
είναι απαραίτητα για
την υγεία, στις κατάλ-
ληλες ποσότητες, και
επιτυγχάνεται κατανα-
λώνοντας μια ποικιλία
τροφίμων. Η υπερβολή,
είτε στην λήψη συνολι-
κά τροφής, είτε στην
λήψη κάποιων από τα
θρεπτικά συστατικά
οδηγεί σε διαταραχές
που θέτουν σε κίνδυνο
την υγεία . Έτσι για
παράδειγμα, υπερβάλ-
λοντας στο φαγητό μας,
μπορούμε να οδηγη-
θούμε στην παχυσαρκί-
α με ότι αυτό συνεπά-
γεται για την υγεία.
Τι είναι ισορροπημένη διατροφή;
Κάπνισμα ή αποχή; Σκεφτείτε το!
Πάρα πολλοί άνθρωποι
σε όλο τον κόσμο έχουν
αναπτύξει μια συνήθεια,
το τσιγάρο. Πλέον σε
όποιο χώρο και να βρεθεί
κανείς: στη δουλειά, στο
σπίτι, στα σχολεία, στις
καφετέριες κλπ. οι περισ-
σότεροι καπνίζουν. Το
κάπνισμα δεν βοηθάει
στην μείωση του βάρους ,
ούτε στην απαλλαγή κά-
ποιου από τα καθημερινά
του προβλήματα και τις
δυσκολίες . Είναι πολύ
βλαβερό για την υγεία
αφού ο καπνιστής έχει
συχνό βήχα και δυσκολί-
ες στην αναπνοή , προκα-
λεί καρκίνο του πνεύμονα
αλλά και αλλοιώνει την
γεύση της τροφής που
προσλαμβάνει. Το σημα-
ντικότερο μέτρο πρόλη-
ψης της νόσου αυτής είναι
η διακοπή του καπνίσμα-
τος και έγκαιρη εξέταση
από πνευμονολόγο.
2ο Γυμνάσιο Πετρούπολης
ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑ-
ΝΤΙΚΟ ΝΑ ΤΡΩΜΕ
ΜΕ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΩ-
ΣΤΑ. Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ
ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙ-
ΔΙ .ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ
Περιεχόμενα τεύχους:
Μάιος-Ιούνιος 2014
Τεύχος 1
ΑΝ
ΘΕΛΕΙΣ
ΝΑ ΕΙ-
ΣΑΙ Υ-
ΓΙΗΣ Α-
ΚΟΛΟΥ
ΘΗΣΕ
Γεροντάρη Μαρία
Γεροντάρη Αντωνία
Α2
Γρηγοράκη Κων/
να Α2
Τι είναι ισορροπημένη δια-
τροφή; σελ 1
Κάπνισμα ή αποχή; Σκεφτεί-
τε το! σελ 1
Αλκοόλ. Είναι αθώο ή ένο
χο; σελ 2
Γλυκίσματα -Ροφήματα σελ 2
Αποτελεί πρόβλημα η υπερ-
φαγία; σελ 2
Πώς να αυξήσετε τα λαχανικά
στη διατροφή σας; σελ 3
Νευρική ανορεξία. Η ασθέ-
νεια της εποχής μας! σελ 3
Εφηβεία! Πως αντιμετωπίζε-
ται; σελ 3
Μεσογειακή Διατροφή...συ-
νταγή από τα παλιά. σελ 4
Συνεντεύξεις με θέμα το κά-
πνισμα. σελ 4
Το σχολείο παλιά και
τώρα. σελ 5
Σταματήστε το μπού-
λινγκ! σελ 5
Πόσο σημαντική είναι η προ-
σωπική υγιεινή; σελ 5
Του κόσμου τα παρά-
ξενα. σελ 6
Ρεκόρ γκίνες σελ 6
Σταυρόλεξο στην Οικιακή
Οικονομία. σελ 7
Ζώα παράξενα και μη! σελ 7
Βιβλιοπροτάσεις. σελ 7
Λίγη ποίηση! σελ 8
Και ένα ανέκδοτο! σελ 8
Γελοιογραφία. σελ 9
2
Αλκοολούχα ποτά ονομάζο-
νται τα ποτά που περιέχουν
αιθυλική αλκοόλη
(οινόπνευμα) γεωργικής προέ-
λευσης ,σε οποιοδήποτε ποσο-
στό, το οποίο έχει προέλθει
είτε από προσθήκη κατά την
επεξεργασία .Τα αλκοολούχα
ποτά, όπως ορίζονται στην
ελληνική νομοθεσία διακρίνο-
νται σε τρεις κατηγορίες : το
κρασί τη μπύρα και τα οινο-
πνευματώδη ποτά γενικά . Το
αλκοόλ απορροφάται από το
ανθρώπινο σώμα μέσω του
στομαχιού και του λεπτού
εντέρου. Στη συνέχεια μεταφέ-
ρεται με το αίμα στην καρδιά,
τον εγκέφαλο, τους μυς και σε
άλλα όργανα. Αυτό συμβαίνει
μόλις σε λίγα λεπτά της ώρας.
Πολλές φορές αυτή η διαδικα-
σία προξενεί ένα ευχάριστο
συναίσθημα και συνδέεται με
την κοινωνικότητα του ατό-
μου. Ένας ενήλικας με καλή
υγεία και σωστή διατροφή
μπορεί να καταναλώνει με
σύνεση αλκοόλ. Οι επιπτώσεις
της υπερβολικής και κυρίως
της συχνής κατανάλωσης αλ-
κοόλ οδηγεί με βεβαιότητα σε
σοβαρά προβλήματα, όπως
διαταραχές συνείδησης, μειω-
μένη αντίληψη, υπέρταση,
εγκεφαλικά επεισόδια, κίρρω-
ση του ήπατος, καρδιοαγγεια-
κές νόσοι, κοινωνικός στιγμα-
τισμός.
κατατάσσονται και
οι ψυχολογικές συνθή-
κες, όπως ενδεχομένως
η εστίαση στο φαγητό ως
υποκατάστατο για κάτι
που λείπει από τη ζωή
κάποιου, ως μέθοδος
διαφυγής κ.λπ, καταστά-
σεις όμως, οι οποίες εν-
δεχομένως να είναι η
αρχή ενός δαιδαλώδους
ψυχοσωματικού προβλή-
Οι φυσικές συνέπειες
της υπερκατανάλωσης
τροφής έχουν πολύ πιο
σοβαρές επιπτώσεις από
ένα φούσκωμα ή μία δυ-
σφορία. Μπορεί να
προκαλέσoυν καρδιοαγ-
γειακά προβλήματα, υ-
ψηλή πίεση αλλά και διά-
φορες διατροφικές διατα-
ραχές. Μεταξύ αυτών
ματος.
Γεροντάρης Γιώργος Α2
Αλκοόλ. Είναι αθώο ή ένοχο;
Αποτελεί πρόβλημα η υπερφαγία;
ν είναι η ζάχαρη.
Τα ροφήματα ,όπως το
μαύρο και πράσινο τσάι ή ο
καφές έχουν διεγερτική
δράση στο νευρικό σύστη-
μα και δε συστήνονται στα
παιδιά ,ενώ το κακάο επι-
τρέπεται και για μικρότερες
ηλικίες.ι
Οι χυμοί έχουν κάποιες
από τις ευεργετικές ιδιό-
τητες των φρέσκων
φρούτων ,όπως βιταμί-
νες ,μέταλλα και διαιτητι-
κές ίνες ,κυρίως όταν
πρόκειται για φρεσκο-
στυμμένους.
Γλυκίσματα-ροφήματα.
Υπάρχουν πολλά είδη
γλυκισμάτων τα οποία
διακρίνονται για την υψη-
λή περιεκτικότητα τους
είτε σε ζάχαρη ,είτε σε
λιπίδια .Ένα από τα βασικά
συστατικά των γλυκισμάτω
Σελίδα 2
Λεζάντα που περιγράφει
την εικόνα ή το γραφικό.
Οι χυμοί έχουν
κάποιες από τις
ευεργετικές
ιδιότητες των
φρέσκων
φρούτων ,όπως
βιταμίνες ,μέταλ
λα και
διαιτητικές
ίνες ,κυρίως
όταν πρόκειται
για
φρεσκοστυμμέν
ους .
Αποστόλης Αντώνης Α2
Μαρία Καρκούλα
Κρίστυ Γώγου
Α2
3
Απλοί τρόποι για να
αυξήσετε τα φρούτα και
τα λαχανικά σας:
1. Για περισσότερη ποι-
κιλία προσθέστε τριμμέ-
νο καρότο, ωμό μπρόκο-
λο, σέλινο και άλλα λα-
χανικά στις ωμές σας
σαλάτες.
2. Σε φαγητά που πε-
ριέχουν κιμά αφαιρέστε
τον μισό ή και όλο και
αντικαταστήστε τον με
ψιλοκομμένα λαχανικά
π.χ. καρότο, κολοκυθάκι-
α, μανιτάρια.
3. Φτιάχνετε πλούσιες
σάλτσες από ντομάτα
αντί σάλτσες με τυριά και
προσθέτετε λαχανικά
π.χ. προτιμάτε μακαρο-
νάδες με λαχανικά και
σάλτσα ντομάτας.
4. Σερβίρετε σαν πρώ-
το πιάτο ωμή σαλάτα.
5. Για σνακ ετοιμάστε
ένα πιάτο με λωρίδες
από καρότο, αγγουράκι,
σέλινο, ωμό μπρόκολο ή
κουνουπίδι και συνοδεύ-
στε το με σως από ντο-
μάτα ή τζατζίκι.
6. Μπορείτε επίσης να
φτιάξετε γρανίτα με φρέ-
σκα φρούτα στο μπλέ-
ντερ με παγάκια.
Βασιλοπούλου
Κωνσταντίνα
Α2
έξαψη και διάθεση για πειραματι-
σμούς>.λέει η κ. Βλαχοπούλου,
ψυχοθεραπεύτρια-συμβουλευτική
ψυχολόγος.
Ενώ οι αλλαγές συμβαίνουν για
όλους τους εφήβους, ο τρόπος που
θα βιώσει και θα τις διαχειριστεί ο
κάθε έφηβος εξαρτάται από το
οικογενειακό περιβάλλον, την ποιό-
τητα σχέσης με τους γονείς και την
Με τον όρο <εφηβεία> εννοείται η
αναπτυξιακή φάση, η οποία συνο-
δεύεται από ραγδαίες βιοσωματικές
αλλαγές και εξελίξεις ως προς τις
νοητικές ικανότητες και ως προς τη
σεξουαλικότητα.
Με τον όρο <ήβη> εννοούνται τα
φυσιολογικά ορμονικά φαινόμενα
που εμφανίζονται στα κορίτσια σε
ηλικία 11-13 ετών περίπου και στα
αγόρια 13-15 ετών περίπου.
Ο έφηβος προσπαθεί να κατανοή-
σει τις αλλαγές που βιώνει και να
βρει την καινούργια του ταυτότητα .
<Μια τέτοια διαδικασία δημιουργεί
αναπόφευκτες εντάσεις και πιθανές
συγκρούσεις με το περιβάλλον,
ανασφάλεια αλλά και συγχρόνως
ψυχοσύνθεση του. Σύμφωνα με την
κ. Βλαχοπούλου, «ένα διαφορετικό
πρόσωπο της εφηβείας μπορεί να
είναι η τάση για απομόνωση, οι
απαισιόδοξες σκέψεις, η έντονη
αντιδραστικότητα μέχρι και η παρα-
βατική συμπεριφορά. Επίσης,
καθώς η εφηβεία θεωρείται μια
περίοδος υψηλού κίνδυνου για την
εμφάνιση ψυχικών διαταραχών, οι
γονείς και το περιβάλλον του
έφηβου πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη
σημασία σε ανησυχητικές συμπερι-
φορές. Πίσω από κάθε αρνητική και
δύσκολη συμπεριφορά, κρύβεται
πάντα ένα μήνυμα και ένα θέμα
που προσπαθεί να εκφραστεί και να
επιλυθεί » .Θέου Σοφία
Κρασσά Κατερίνα Α2
Πώς να αυξήσετε τα λαχανικά στη διατροφή σας!
Εφηβεία! Πως αντιμετωπίζεται;
ή της, το φαγητό και την
διατροφή τους. Η μέση
ημερήσια πρόσληψη
θερμίδων για άτομα με
ανορεξία είναι 600-800
θερμίδες αλλά υπάρχουν
και ακραίες περιπτώσεις
ολικής αθρεψίας.Η νευρι-
κή ανορεξία εκδηλώνεται
συνήθως στην εφηβεία
και είναι πιο συχνή στις
έφηβους. Παρόλο που
μπορεί να επηρεάσει
ανθρώπους κάθε ηλικί-
ας, φυλής και κοινωνικο-
οικονομικής κατάστασης
η νευρική ανορεξία επη-
ρεάζει τις γυναίκες 10
φορές περισσότερο από
τους άντρες.
Γεροντάρης Γιώργος
Α2
Νευρική ανορεξία. Η ασθένεια της εποχής μας!
Η νευρική ανο-
ρεξία πιο γνωστή ως
ανορεξία είναι μια δια-
τροφική διαταραχή που
χαρακτηρίζεται κυρίως
από άρνηση για διατήρη-
ση ενός υγιούς φυσιολο-
γικού βάρους και έναν
μανιώδη φόβο για την
απόκτηση βάρους σε
συνδυασμό με μια δια-
στρεβλωμένη εικόνα για
τον εαυτό τους που μπο-
ρεί να διατηρηθεί από
διάφορες προκαταλήψεις
σχετικά με το σώμα του
Σελίδα 3Τεύχος 1
<<Πίσω από κά-
θε αρνητική και
δύσκολη συμπε-
ριφορά, κρύβε-
ται πάντα ένα
μήνυμα και ένα
θέμα που προ-
σπαθεί να εκ-
φραστεί και να
επιλυθεί >>.
4
Για να προσλαμβάνουμε τα
θρεπτικά συστατικά που
χρειάζεται ο οργανισμός
μας και να αποφεύγουμε
όσα μπορεί να επηρεάσουν
αρνητικά την υγεία μας,
πρέπει να τρώμε υγιεινά.
Επειδή πολλοί άνθρωποι
προβληματίζονται σχετικά
με το τι είναι σωστό να
τρώνε, το 1999 το Υπουρ-
γείο Υγείας δημοσίευσε τις
«Διατροφικές Oδηγίες για
Έλληνες Ενήλικες». Oι
οδηγίες βασίζονται στην
Ελληνική Μεσογειακή Δια-
τροφή, την οποία ακολου-
θούσαν οι Έλληνες παλαιό-
τερα (τη δεκαετία του
1960) και ζούσαν υγιείς και
για περισσότερα χρόνια σε
σχέση με τους άλλους
λαούς.
Για να είναι κατανοητές και
απλές οι οδηγίες, απεικονί-
ζονται σε σχήμα τριγώνου
ή πυραμίδας. Όσες τροφές
εμφανίζονται στη βάση της
πυραμίδας είναι πολύ ση-
μαντικές, άρα πρέπει να τις
τρώμε συχνότερα και σε
μεγαλύτερες ποσότητες.
Όσο ανεβαίνουμε προς την
κορυφή τις πυραμίδας, τό-
σο περιορίζουμε σε ποσό-
τητα και συχνότητα την
κατανάλωση των τροφίμων.
Εύκολα διακρίνουμε ποιες
τροφές πρέπει να τρώμε
καθημερινά, ποιες μερικές
ημέρες της εβδομάδας και
ποιες ακόμα πιο σπάνια.
Βότσιου Σοφία Α2
αφού καταφέρνουν να πείσουν τον κόσμο
να διακόψει ή να μην ξεκινήσει το κάπνι-
σμα .έτσι, σώζουν ζωές.
6. ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ
ΚΑΠΝΙΖΟΥΝ
Τις περισσότερες φορές παρασύ-
ρονται να καπνίσουν από
μαγκιά και αυτό που κατα-
φέρνουν είναι να βλάψουν
σοβαρά την υγεία τους ,
αφού επιβαρύνουν το ανα-
πνευστικό τους σύστημα.
7. ΤΙ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ ΠΙΣΤΕΥΕ-
ΤΕ ΟΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ?
Η σοβαρότερη αρρώστια που
προκαλεί το κάπνισμα είναι
ο καρκίνος του πνεύμονα.
Καταστρέφει τα δόντια
επηρεάζει το νευρικό σύστη-
1. ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ?
Όχι βέβαια.
2. . ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ
ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΙΣΘΗΣΗ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ?
Σου δίνει την ψευδαίσθηση ότι σε
παρηγοράει αλλά στην
πραγματικότητα σου κατα-
στρέφει την σωματική και
την ψυχική σου υγεία.
Σε βλάπτει ,δεν σε ωφελεί.
4.ΣΕ ΠΟΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ
ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ?
Από τα μαθητικά μας χρόνια..
5. ΤΙ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ
ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ?
Προσφέρουν τεράστιο κοινωνικό έργο
μα, μειώνει την μνήμη,
προκαλεί ανορεξία, σοβαρά
καρδιακά προβλήματα και
προβλήματα στο στομάχι.
Γεροντάρη Μάρία
ΔουλγεράκηΕλιάνα
θεοφίλη Ελενα
Κούτρα Νίκη Α2
Μεσογειακή Διατροφή!...συνταγή από τα παλιά!
Συνέντευξη από την κ.Παππά Ευαγγελία με θέμα το κάπνισμα.
και στην
αρχή με
έπνιξε ο
καπνός.
5.ΑΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ ΣΚΕ-
ΦΤΗΚΑΤΕ ΝΑ ΤΟ ΚΟΨΕΤΕ? ΑΝ
ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ?
Κάπνιζα και το
έκοψα εδώ
και 25 χρόνι-
α.
6.ΤΙ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ
ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩ-
ΣΕΙΣ?
Είναι καλές γιατί
βοηθούν τον
κόσμο να
κόψει το
τσιγάρο.
7.ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ
ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΚΑΠΝΙΖΟΥΝ?
Ότι πρέπει να το
κόψουν
γρήγορα γιατί
βλάπτουν
την υγεία
τους.
8.ΤΙ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ ΠΙ-
ΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ
ΚΑΠΝΙΣΜΑ?
Καρκίνο
Καρδιοπάθειες
Εγκεφαλικά.
Γεροντάρη Μαρί-
α
Δουλγεράκη
Ελιάνα
Θεοφίλη Έλενα
Κούτρα Νίκη Α2
Συνέντευξη από την κ.Πετροπούλου Χαρά με θέμα το κάπνισμα.
1.ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ?
Κάπνιζα στο πα-
ρελθόν.
2.ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ
ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΙΣΘΗΣΗ
ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ?
Ναι.
3.ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ
ΚΑΠΝΙΣΜΑ?
Ότι ο άνθρωπος
δεν πρέπει
να καπνίζει
γιατί είναι μία
κακιά συνή-
θεια και
βλάπτει την
υγεία.
4.ΠΟΤΕ ΗΤΑΝ Η ΠΡΩ-
ΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΚΑΠΝΙΣΑΤΕ ΚΑΙ
ΠΩΣ ΝΙΩΣΑΤΕ?
Κάπνισα πρώτη
φορά στα 15
μου χρόνια
Σελίδα 4
Όσο ανεβαίνουμε
προς την κορυφή
τις πυραμίδας, τό-
σο περιορίζουμε
σε ποσότητα και
συχνότητα την
κατανάλωση των
τροφίμων .
Σου δίνει
την ψευδαί-
σθηση ότι σε
παρηγοράει
αλλά στην
πραγματικό-
τητα σου κα-
ταστρέφει την
σωματική και
την ψυχική
σου υγεία.
5
πιο σωστές συμπεριφορές
υγιεινής έχουν δημιουργή-
σει ένα περιβάλλον πιο
υγιεινό σε σχέση με τους
ανθρώπους που αδιαφο-
ρούν
*οι γυναίκες και οι ηλικιω-
μένοι τείνουν να συμπερι-
φέρονται πιο υγιεινά από
ό,τι οι άνδρες και οι νεότε-
ροι άνθρωποι
*οι νοικοκυρές εμφανίζουν
τα υψηλότερα επίπεδα προ-
σωπικής και οικιακής υγιει-
Η προσωπική υγιεινή βοη-
θά στην καλή υγεία και στα
χαμηλά ποσοστά λοιμώξε-
ων και κρυολογημά-
των. Τα παραπάνω έδειξε
έρευνα που πραγματοποίη-
σε το Ευρωπαϊκό Συμβού-
λιο Υγιεινής («Dettol ), η
οποία έλαβε χώρα σε 12
χώρες σε όλο τον κόσμο.
Σε γενικές γραμμές η
έρευνα έδειξε ότι:
*οι πιο τακτικοί άνθρωποι
που πράττουν έμφυτα με
νής, ενώ φοιτητές και υ-
πάλληλοι γραφείου τα χει-
ρότερα.
Σημαντική είναι και η στο-
ματική υγιεινή, η οποία
επιτυγχάνεται με σωστό
βούρτσισμα και επισκέψεις
στον οδοντίατρο.
Δουλγεράκη Ελιάνα
Θεοφίλη Έλενα
Κούτρα Νίκη Α2
Το σχολείο παλιά και τώρα!
Πόσο σημαντική είναι η προσωπική υγιεινή;
Σταματήστε το μπούλινγκ!
Σελίδα 5Τεύχος 1
Βότσιου Σοφία Α2
Βότσιου Σοφία Α2
Τα τρία στα
δέκα Ελληνό-
πουλα έχουν
πέσει θύματα
βίας ή έχουν
ασκήσει βία,
ενώ το 34,69%
απαντά ότι
έχει πέσει θύ-
μα εκφοβι-
. Η λέξη σχολείο,
από την οποία πα-
ράγεται και η αντί-
στοιχη αγγλική
school, [1]
είναι ελ-
ληνική και προέρ-
χεται από τη λέξη
σχόλη που σημαίνει
απραξία ή χρόνος
ανάπαυσης ή διαθέ-
σιμος χρόνος ή αρ-
γία.
6
του σκύλου του και έπεσε στο
έδαφος.
-Τα Μίκυ Μάους είχαν
απαγορευτεί στη Φινλαν-
δία, επειδή
ο Ντόναλντ δεν φορούσε
παντελόνι!
-Οι HΠA αγόρασαν
την Aλάσκα από την Ρω-
σία προς 2,5 δεκάρες το
στρέμμα και
το Μανχάταν από τους
Ινδιάνους με 24 δολάρια.
-Ο Τόμας Έντισον, ο ε-
φευρέτης της ηλεκτρικής
λάμπας, φοβόταν το σκο-
τάδι!
-Τα M&Ms φτιάχτηκαν
για να μπορούν οι στρα-
τιώτες να τρώνε σοκολά-
τα χωρίς να κολλάνε τα
χέρια τους.
-Τα μυρμήγκια δεν κοι-
μούνται ποτέ.
-Οι πατημασιές των α-
στροναυτών στη Σελή-
νη μπορούν να παραμεί-
νουν αναλλοίωτες για
πάνω από 10 εκατομμύ-
ρια χρόνια, αφού η Σελή-
νη δεν έχει ατμόσφαι-
ρα.
Κιτσανός Χρήστος
Κοτζάμπασης Παντε-
λής
Α2
Το μεγαλύτερο ρομπότ
που περπατάει. Πρόκειται
για έναν δράκο 15,544 μέ-
τρα μήκος και 7,924 μέτρα
σε ύψος, οποίος μάλιστα
πετάει φλόγες και περπατά-
ει. Το όνομα του είναι Τρα-
ντίνο.
Κιτσανός Χρήστος Α2
Του κόσμου τα παράξενα!
Ρεκόρ Γκίνες!
Η ψηλότερη μοτοσικλέτα
(που μπορεί να οδηγηθεί) Ο
Ιταλός Fabio Reggiani κα-
τασκεύασε μια μοτοσικλέτα
6 φορές μεγαλύτερη από
μια κανονικού μεγέθους. Η
μοτοσικλέτα αποδείχθηκε
πως μπορεί να οδηγηθεί, αν
και οι χειρολαβές της απέ-
χουν σχεδόν 5 μέτρα από το
έδαφος..
Κιτσανός Χρήστος Α2
Σελίδα 6
-«Μικρό παιδί» και
«Χοντρός άντρας» ήταν
οι κωδικές ονομασίες
που είχαν δώσει οι Αμε-
ρικανοί στις ατομικές
βόμβες που έριξαν στη
Χιροσίμα (6 Αυγού-
στου 1945) και στο Να-
γκασάκι (9 Αυγού-
στου 1945).
-O Λουδοβίκος ο 14ος
της Γαλλίας έκανε μπά-
νιο μόνο μια φορά τον
χρόνο.
-Το τελευταίο μέλος της
οικογένειας Βοναπάρτη,
ο Τζερόμ Ναπολέων
πέθανε το 1945, όταν
μπερδεύτηκε στο λουρί
Διακοπές μέσα σεένα
κουτί… μπίρας!
Υπεύθυνη για την
έκδοση του βι-
βλίου είναι η
Guiness World
Records Ltd., η
οποία και κατέ-
χει τα αποκλει-
στικά δικαιώμα-
τά της κυκλοφο-
ρίας του παγκο-
σμίως.
7
Ο- - - - - - - - -
- - - - - - -Ι-
Κ- - - - - - - - - - - - - -
- - Ι- - - - - - - -
-Α- - - - - - - - -
- -Κ- - - - - - - -
- - - - - - -Η
- -Ο- - - -
- - -Ι- - -
- - - - - Κ-
- - - - - Ο-
-Ν- - - - -
- - - Ο- - - -
- - - - - - -Μ - -
- - - - - - -Ι-
- - -Α-
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΘΕΜΑΤΑ -
-Το σύνολο των ανθρώπων που
ζούνε κάτω από μια στέγη.Είναι ο
κοινωνικός δεσμός που συνδέει τα
μέλη της οικογένειας μεταξύ τους.
---Η διαδικασία ένταξης του ατό-
μου στην κοινωνία
- -Η ανταλλαγή υλικών και
πνευματικών αγαθών μεταξύ
ανθρώπων. --Το σύνολο των μονί-
μων και ουσιαστικών γνωρισμά-
των κάθε ανθρώπου.
-Το αποτέλεσμα του καταλλήλου
συνδυασμού των παραγωγικών
συντελεστών. --Κάθε
ουσία φυσική επεξεργασμένη η μη
επεξεργασμένη. ---Τι
προκαλεί η έλλειψη σιδήρου . -
Χημική ουσία που δρα ευεργετι-
κά και σταματά τον πόνο και
θεραπεύει αρρώστιες.
-Εξάρτηση από κάτι που γίνεται
συνήθεια και δεν μπορεί να διακο-
πεί εύκολα πχ τσιγά-
ρο ,ναρκωτικά ,ποτό κτλπ. -
-Η απόφραξη των αεροφόρων
οδών με ξένο σώμα ,φαγητό και
η εισροή νερού στους αεροφό-
ρους οδούς. -
-Ο χώρος οπού μένει ο άνθρωπος .
--Η κατοικία ως κύτταρο της
πόλης η του χωριού ,αποτελεί
δείγμα του……..
-Κάθε τι από το οποίο ο άνθρωπος
καλύπτει και στολίζει το σώμα
του. --
-Οι αλλαγές που χαρακτηρίζουν
το ντύσιμο για μια χρονική περίο-
δο.
Γεροντάρη Αντωνία Α2
Σταυρόλεξο στην Οικιακή Οικονομία.
ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ζώα παράξενα και μη!
Ο φούξια γυμνοσά-
λιαγκας από την Αυ-
στραλία
Σελίδα 7Τεύχος 1
Είναι το καλύτερο
μαξιλάρι που είχες
ποτέ!
Το αλογάκι της Πανα-
γίας που μεταμορφώ-
νεται σε λουλούδι
Η «εξαφανισμένη»
σαύρα-Πινόκιο που
βρέθηκε στο Εκουα-
δόρ
Γεροντάρης Γιώργος
Α2
ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΤΖΟΡΤΖ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥ-
ΜΠΑΝ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: LUSI &
STEPHEN HAWKING
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Α.Α. ΛΙΒΑΝΗ
Στο επιστημονικό αυτό βιβλίο πα-
ρουσιάζεται το μήνυμα της ελπίδας και της προσπά-
θειας! Επίσης, είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο στην
εφηβική ηλικία, με κύριους ήρωες τον Τζορτζ, τον
Έρικ, έναν πανέξυπνο υπολογιστή, την Άννα και
ένα……. γουρούνι!
ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΠΟΥ ΘΕΛΑΜΕ
ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΛΙΤΣΑ ΨΑΡΑΥΤΗ
ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΠΑΤΑΚΗ
Ποιος θα έλεγε όχι σε ένα ταξίδι στην Ταϊλάνδη, στην
Κίνα, στο Μπαλί και στην Ιαπωνία; Ο Έρικ και η Φαί-
δρα θα ταξιδέψουν μαζί και θα γνωρίσουν εντυπωσιακούς πολιτισμούς, μυθικά
τοπία, αρχαίες παραδόσεις και ασυνήθιστα ήθη και έθιμα.
Καθώς είναι και οι δύο στην εφηβεία και μέσα από την μαγευτική Άπω Ανατολή
θα αναπτυχθεί μια τρυφερή αγάπη!
Βασιλοπούλου Κων/να Α2
8
Για τα χρήματα:
Χρήματα υπάρχουν πολλά!
Νομίσματα όλων των ειδών,
Χαρτονομίσματα πολλών
μεγεθών.
Ευρώ,δολάρια και φιορίνια,
λίρες,γουέν και σελίνια.
Είναι χρήσιμα,
αυτά τα μικρά χαρτάκια;
Ναι,για τα πάντα!
Δουλγεράκη Ελιάνα
Α2
Για τα φρούτα και τα
λαχανικά:
Φρούτα και λαχανικά
όλα είναι υγιεινά
εκτός από πατάτες και ξηρούς
καρπούς,
μην τρώτε πολλούς.
Πρέπει να τα τρώω καθημερι-
νά
σύμφωνα με την πυραμίδα.
Βιταμίνες παίρνω από αυτά
Και βγάζω ένα συμπέρασμα:
Φρούτα και λαχανικά
Είστε τα καλύτερα!
Λίγη ποίηση!
ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΩΠΙΑΣ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ
ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ
Το μάθημα της Οικιακής
Οικονομίας έδωσε φέτος
στους μαθητές του Α2 , τη
δυνατότητα να παρουσιά-
σουν με το δικό τους τρόπο,
μερικά από τα θέματα με τα
οποία ασχοληθήκαμε όλη τη
χρονιά.
Με πολλή προθυμία αντα-
ποκρίθηκαν και σε πολύ σύ-
ντομο χρονικό διάστημα, η
εφημερίδα ήταν έτοιμη.
Τους ευχαριστώ πολύ για τη
συμμετοχή και εύχομαι σε
όλους ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙ-
ΡΙ.
Παπαγεωργίου Σοφία,
Καθηγήτρια Οικιακής Οικο-
νομίας, ΠΕ 15.
Και ένα ανέκδοτο!
Ο Τοτός προσεύχεται
Ο Τοτός προσεύχεται το βρά-
δυ στο σπίτι και τον ακούει η
μητέρα του:
<Θεέ μου, κάνε να γίνει το
Μιλάνο πρωτεύουσα της Ιτα-
λίας>
Μπαίνει απορημένη μέσα και
τον ρωτάει:
<Γιατί παιδί μου θέλεις να
γίνει το Μιλάνο πρωτεύουσα
της Ιταλίας;>
<Γιατί έτσι έγραψα στο τεστ
Γεωγραφίας.>
Κανελόπουλος Πάρης Α2
9
,
Η κατάσταση στην Ελλάδα μας δοσμέ-
νη με χιούμορ από τον Κορωνάκο Αλέ-
ξανδρο του Α2.

More Related Content

What's hot

Η διατροφή στην εφηβεία
Η διατροφή στην εφηβείαΗ διατροφή στην εφηβεία
Η διατροφή στην εφηβεία
4gymsch
 
PROJECT : Παρουσιαση Διατροφη & Υγεια
PROJECT : Παρουσιαση Διατροφη & ΥγειαPROJECT : Παρουσιαση Διατροφη & Υγεια
PROJECT : Παρουσιαση Διατροφη & Υγεια
GELXylokastrou
 
Project διατροφικές διαταραχές,τρόποι αντιμετώπισης,βιολογικά και γενετικά τρ...
Project διατροφικές διαταραχές,τρόποι αντιμετώπισης,βιολογικά και γενετικά τρ...Project διατροφικές διαταραχές,τρόποι αντιμετώπισης,βιολογικά και γενετικά τρ...
Project διατροφικές διαταραχές,τρόποι αντιμετώπισης,βιολογικά και γενετικά τρ...
eytyxia
 
στην κουζινα του αγησιλαγου
στην κουζινα του αγησιλαγουστην κουζινα του αγησιλαγου
στην κουζινα του αγησιλαγου
nanoula
 
Diatrofi
DiatrofiDiatrofi
Diatrofi
geniko1
 
σωστη διατροφη μαρια χηρα-μαρια παναγη
σωστη διατροφη μαρια χηρα-μαρια παναγη σωστη διατροφη μαρια χηρα-μαρια παναγη
σωστη διατροφη μαρια χηρα-μαρια παναγη
MariaPanagi
 
Mathimata diatrofis gia paidia
Mathimata diatrofis gia paidiaMathimata diatrofis gia paidia
Mathimata diatrofis gia paidia
gvlachos
 
Project σύγχρονες διατροφικές συνήθειες
Project σύγχρονες διατροφικές συνήθειεςProject σύγχρονες διατροφικές συνήθειες
Project σύγχρονες διατροφικές συνήθειες
eytyxia
 

What's hot (18)

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΡΤΟΦΗΣ-παρουσίαση- Το νέο πρόσωπο της πείνας
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΡΤΟΦΗΣ-παρουσίαση- Το νέο πρόσωπο της πείναςΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΡΤΟΦΗΣ-παρουσίαση- Το νέο πρόσωπο της πείνας
ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΔΙΑΡΤΟΦΗΣ-παρουσίαση- Το νέο πρόσωπο της πείνας
 
Διατροφικές ανησυχίες των εφήβων
Διατροφικές ανησυχίες των εφήβωνΔιατροφικές ανησυχίες των εφήβων
Διατροφικές ανησυχίες των εφήβων
 
η ζωή έχει χρώμα
η ζωή έχει χρώμαη ζωή έχει χρώμα
η ζωή έχει χρώμα
 
24η Οκτωβρίου - Παγκόσμια ημέρα κατά της Παχυσαρκίας
24η Οκτωβρίου - Παγκόσμια ημέρα κατά της Παχυσαρκίας24η Οκτωβρίου - Παγκόσμια ημέρα κατά της Παχυσαρκίας
24η Οκτωβρίου - Παγκόσμια ημέρα κατά της Παχυσαρκίας
 
Η διατροφή στην εφηβεία
Η διατροφή στην εφηβείαΗ διατροφή στην εφηβεία
Η διατροφή στην εφηβεία
 
PROJECT : Παρουσιαση Διατροφη & Υγεια
PROJECT : Παρουσιαση Διατροφη & ΥγειαPROJECT : Παρουσιαση Διατροφη & Υγεια
PROJECT : Παρουσιαση Διατροφη & Υγεια
 
Final
FinalFinal
Final
 
Project διατροφικές διαταραχές,τρόποι αντιμετώπισης,βιολογικά και γενετικά τρ...
Project διατροφικές διαταραχές,τρόποι αντιμετώπισης,βιολογικά και γενετικά τρ...Project διατροφικές διαταραχές,τρόποι αντιμετώπισης,βιολογικά και γενετικά τρ...
Project διατροφικές διαταραχές,τρόποι αντιμετώπισης,βιολογικά και γενετικά τρ...
 
στην κουζινα του αγησιλαγου
στην κουζινα του αγησιλαγουστην κουζινα του αγησιλαγου
στην κουζινα του αγησιλαγου
 
Diatrofi
DiatrofiDiatrofi
Diatrofi
 
σωστη διατροφη μαρια χηρα-μαρια παναγη
σωστη διατροφη μαρια χηρα-μαρια παναγη σωστη διατροφη μαρια χηρα-μαρια παναγη
σωστη διατροφη μαρια χηρα-μαρια παναγη
 
διατροφη2
διατροφη2διατροφη2
διατροφη2
 
Mathimata diatrofis gia paidia
Mathimata diatrofis gia paidiaMathimata diatrofis gia paidia
Mathimata diatrofis gia paidia
 
η διατροφή
η διατροφήη διατροφή
η διατροφή
 
ΣΤ1 Συμεωνίδου Δρακόντου - Διατροφή και παιδί
ΣΤ1 Συμεωνίδου Δρακόντου - Διατροφή και παιδίΣΤ1 Συμεωνίδου Δρακόντου - Διατροφή και παιδί
ΣΤ1 Συμεωνίδου Δρακόντου - Διατροφή και παιδί
 
Diatrofi efivon
Diatrofi efivonDiatrofi efivon
Diatrofi efivon
 
Project σύγχρονες διατροφικές συνήθειες
Project σύγχρονες διατροφικές συνήθειεςProject σύγχρονες διατροφικές συνήθειες
Project σύγχρονες διατροφικές συνήθειες
 
Νευρική Ανορεξία
Νευρική ΑνορεξίαΝευρική Ανορεξία
Νευρική Ανορεξία
 

Similar to Μαθητες εν δρασει.

Project Α΄ Λυκείου 2018-2019, Α3, Είναι σήμερα υγιείς οι έφηβοι;
Project Α΄ Λυκείου 2018-2019, Α3, Είναι σήμερα υγιείς οι έφηβοι;Project Α΄ Λυκείου 2018-2019, Α3, Είναι σήμερα υγιείς οι έφηβοι;
Project Α΄ Λυκείου 2018-2019, Α3, Είναι σήμερα υγιείς οι έφηβοι;
paez2012
 
Διατροφή και υγεία για τα παιδία μας.
Διατροφή και υγεία για τα παιδία μας.Διατροφή και υγεία για τα παιδία μας.
Διατροφή και υγεία για τα παιδία μας.
dimskalas
 
διατροφήe13
διατροφήe13διατροφήe13
διατροφήe13
ersi4
 
η διατροφη στην εφηβεια Power point
η διατροφη στην εφηβεια Power pointη διατροφη στην εφηβεια Power point
η διατροφη στην εφηβεια Power point
akoutelida
 

Similar to Μαθητες εν δρασει. (20)

Νευρικη ανορεξια
Νευρικη ανορεξιαΝευρικη ανορεξια
Νευρικη ανορεξια
 
Εφηβεία...αλλαγές και διατροφή
Εφηβεία...αλλαγές και διατροφήΕφηβεία...αλλαγές και διατροφή
Εφηβεία...αλλαγές και διατροφή
 
Project Α΄ Λυκείου 2018-2019, Α3, Είναι σήμερα υγιείς οι έφηβοι;
Project Α΄ Λυκείου 2018-2019, Α3, Είναι σήμερα υγιείς οι έφηβοι;Project Α΄ Λυκείου 2018-2019, Α3, Είναι σήμερα υγιείς οι έφηβοι;
Project Α΄ Λυκείου 2018-2019, Α3, Είναι σήμερα υγιείς οι έφηβοι;
 
Diatrofi efivon
Diatrofi efivonDiatrofi efivon
Diatrofi efivon
 
Maria mallouri 1063172_kyriaki christofi_1063177
Maria mallouri 1063172_kyriaki christofi_1063177Maria mallouri 1063172_kyriaki christofi_1063177
Maria mallouri 1063172_kyriaki christofi_1063177
 
Διατροφή και υγεία για τα παιδία μας.
Διατροφή και υγεία για τα παιδία μας.Διατροφή και υγεία για τα παιδία μας.
Διατροφή και υγεία για τα παιδία μας.
 
διατροφήe13
διατροφήe13διατροφήe13
διατροφήe13
 
Project: Διατροφή 2011-2012
Project: Διατροφή 2011-2012Project: Διατροφή 2011-2012
Project: Διατροφή 2011-2012
 
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 4 ΚΑΙ 8
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 4 ΚΑΙ 8ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 4 ΚΑΙ 8
ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 4 ΚΑΙ 8
 
μικροδιδασκαλια α μερος_powerpoint
μικροδιδασκαλια α μερος_powerpointμικροδιδασκαλια α μερος_powerpoint
μικροδιδασκαλια α μερος_powerpoint
 
3.1b
3.1b3.1b
3.1b
 
Εργασία στην Οικιακή ΟΙκονομία: Διατροφή, ΒΕΛΛΗ-ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΛΑ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΚΙΑ...
Εργασία στην Οικιακή ΟΙκονομία: Διατροφή, ΒΕΛΛΗ-ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΛΑ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΚΙΑ...Εργασία στην Οικιακή ΟΙκονομία: Διατροφή, ΒΕΛΛΗ-ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΛΑ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΚΙΑ...
Εργασία στην Οικιακή ΟΙκονομία: Διατροφή, ΒΕΛΛΗ-ΓΕΩΡΓΑΚΟΥΛΑ-ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΥ-ΓΚΙΑ...
 
η διατροφη στην εφηβεια Power point
η διατροφη στην εφηβεια Power pointη διατροφη στην εφηβεια Power point
η διατροφη στην εφηβεια Power point
 
Φυσική Ε΄. 3. 5. ΄΄Τροφές και ενέργεια΄΄
Φυσική Ε΄. 3. 5. ΄΄Τροφές και ενέργεια΄΄Φυσική Ε΄. 3. 5. ΄΄Τροφές και ενέργεια΄΄
Φυσική Ε΄. 3. 5. ΄΄Τροφές και ενέργεια΄΄
 
Original adinatisma
Original adinatismaOriginal adinatisma
Original adinatisma
 
ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ και ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ και ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣΓΥΝΑΙΚΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ και ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ
ΓΥΝΑΙΚΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗ και ΚΥΚΛΟΣ ΖΩΗΣ
 
Διατροφή και υγεία για μας τα παιδιά.
Διατροφή και υγεία για μας τα παιδιά.Διατροφή και υγεία για μας τα παιδιά.
Διατροφή και υγεία για μας τα παιδιά.
 
Παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή
Παραδοσιακή Μεσογειακή ΔιατροφήΠαραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή
Παραδοσιακή Μεσογειακή Διατροφή
 
Βιωματικές δράσεις Α΄ Γυμνασίου, Φροντίζω τον εαυτό μου 2014
Βιωματικές δράσεις Α΄ Γυμνασίου, Φροντίζω τον εαυτό μου 2014Βιωματικές δράσεις Α΄ Γυμνασίου, Φροντίζω τον εαυτό μου 2014
Βιωματικές δράσεις Α΄ Γυμνασίου, Φροντίζω τον εαυτό μου 2014
 
Φυσική Ε΄. Ενότητα 4. Κεφάλαιο 1: ΄΄Ισορροπημένη Διατροφή΄΄
Φυσική Ε΄. Ενότητα 4. Κεφάλαιο 1: ΄΄Ισορροπημένη Διατροφή΄΄Φυσική Ε΄. Ενότητα 4. Κεφάλαιο 1: ΄΄Ισορροπημένη Διατροφή΄΄
Φυσική Ε΄. Ενότητα 4. Κεφάλαιο 1: ΄΄Ισορροπημένη Διατροφή΄΄
 

More from sopa4

κυκλοφοριακή Aγωγή
κυκλοφοριακή Aγωγήκυκλοφοριακή Aγωγή
κυκλοφοριακή Aγωγή
sopa4
 

More from sopa4 (20)

φρουτα και λαχανικα
φρουτα και λαχανικαφρουτα και λαχανικα
φρουτα και λαχανικα
 
υπερφαγία και υποσιτισμός
υπερφαγία και υποσιτισμόςυπερφαγία και υποσιτισμός
υπερφαγία και υποσιτισμός
 
μεσογειακη διατροφη
μεσογειακη διατροφημεσογειακη διατροφη
μεσογειακη διατροφη
 
περιβαλλοντικα προβληματα
περιβαλλοντικα προβληματαπεριβαλλοντικα προβληματα
περιβαλλοντικα προβληματα
 
παχυσαρκία και νευρική ανορεξία
παχυσαρκία και νευρική ανορεξίαπαχυσαρκία και νευρική ανορεξία
παχυσαρκία και νευρική ανορεξία
 
οικογενειακός προϋπολογισμός
οικογενειακός προϋπολογισμόςοικογενειακός προϋπολογισμός
οικογενειακός προϋπολογισμός
 
επικοινωνία και προβλήματα
επικοινωνία και προβλήματαεπικοινωνία και προβλήματα
επικοινωνία και προβλήματα
 
κυκλοφοριακή Aγωγή
κυκλοφοριακή Aγωγήκυκλοφοριακή Aγωγή
κυκλοφοριακή Aγωγή
 
η κοινωνικότητα των νέων
η κοινωνικότητα των νέων η κοινωνικότητα των νέων
η κοινωνικότητα των νέων
 
η ιστορική εξέλιξη της οικογένειας
η ιστορική εξέλιξη της οικογένειαςη ιστορική εξέλιξη της οικογένειας
η ιστορική εξέλιξη της οικογένειας
 
αλκοολ
 αλκοολ αλκοολ
αλκοολ
 
ολοκληρωμενο Power point οικιακης οικονομιας πληροφορικης 2016-17
ολοκληρωμενο Power point οικιακης οικονομιας πληροφορικης 2016-17ολοκληρωμενο Power point οικιακης οικονομιας πληροφορικης 2016-17
ολοκληρωμενο Power point οικιακης οικονομιας πληροφορικης 2016-17
 
κάπνισμα στην εφηβεία μωρου παπαχρηστ
κάπνισμα στην εφηβεία μωρου παπαχρηστκάπνισμα στην εφηβεία μωρου παπαχρηστ
κάπνισμα στην εφηβεία μωρου παπαχρηστ
 
η ρυπανση του περιβαλλοντος
η ρυπανση του περιβαλλοντοςη ρυπανση του περιβαλλοντος
η ρυπανση του περιβαλλοντος
 
η οικογενεια στο περασμα του χρονου
η οικογενεια στο περασμα του χρονουη οικογενεια στο περασμα του χρονου
η οικογενεια στο περασμα του χρονου
 
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΕΦΗΒΩΝΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ
ΣΧΕΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΕΦΗΒΩΝ
 
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΔΡΟΜΟ
 
ΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ
ΠΤΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΜΑΤΑ
 
ΑΓΑΘΑ
      ΑΓΑΘΑ      ΑΓΑΘΑ
ΑΓΑΘΑ
 
Ατυχήματα στο σπίτι!
Ατυχήματα στο σπίτι!Ατυχήματα στο σπίτι!
Ατυχήματα στο σπίτι!
 

Recently uploaded

Recently uploaded (20)

ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptxΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
ΣΤΕΡΓΙΟΥΔΗ ΧΡΙΣΤΙΝΑ-ΒΑΣΙΛΙΚΗ, Ο Άγιος Παΐσιος_Βιβλ-ση.pptx
 
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptxΚαρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
Καρλ Λιούις, Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων_ ΓΡΗΓΟΡΙΑΔΟΥ ΑΝΘΗ_Παρουσίαση.pptx
 
YlhArxaiaA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhArxaiaA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024YlhArxaiaA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhArxaiaA-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
 
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptxΕλένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
Ελένη Καλία & Κατερίνα Πολύζου , ΤΟ ΧΟΡΟΣΤΑΣΙ ΤΗΣ ΓΗΣ.pptx
 
YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
YlhBiologyB-2324.pdf. SchoolYear:2023-2024
 
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdfΆλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
Άλκη Ζέη, ΤΟ ΨΕΜΑ_ ΠΟΤΟΛΙΔΗΣ ΓΡ._ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ.pdf
 
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptxΜάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
Μάνος Κοντολέων, ΤΑ ΦΑΝΤΑΣΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΟΦΙΤΑΣ_ Μπουσμαλή Ευπραξία.pptx
 
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίαςΛογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
Λογισμικά παρουσίασης - Διαδραστικά συστήματα διδασκαλίας
 
YlhChemistryB-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhChemistryB-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024YlhChemistryB-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
YlhChemistryB-2324.pdf SchoolYear: 2023-2024
 
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΩΝ ΣΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΛΗΨΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΤΗ ΣΧΟΛ...
 
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptxΕξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
Εξυπερύ, Ο ΜΙΚΡΟΣ ΠΡΙΓΚΙΠΑΣ_ Σεραφειμίδου Αφροδίτη.pptx
 
Οι μαθητές της Ε΄ ενδιαφέρονται για το περιβάλλον... στα Αγγλικά!.pptx
Οι μαθητές της Ε΄ ενδιαφέρονται για το περιβάλλον... στα Αγγλικά!.pptxΟι μαθητές της Ε΄ ενδιαφέρονται για το περιβάλλον... στα Αγγλικά!.pptx
Οι μαθητές της Ε΄ ενδιαφέρονται για το περιβάλλον... στα Αγγλικά!.pptx
 
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΑΝΑΜΝΗΣΕΙΣ.-ΠΑΣΧΑ-ΠΑΘΗ ΧΡΙΣΤΟΥ
 
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
YlhComputerScienceC-2324.pdf. SchoolYear: 2023-2024
 
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptxΜωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
Μωραΐτου Ευαγγελία_Λίβινγκστον, Ο Γλάρος Ιωνάθαν.pptx
 
GAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptx
GAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptxGAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptx
GAMER (για το μάθημα της Γλώσσας Ε' τάξης.pptx
 
3ο ΓΕΛ Καστοριάς Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου Άγιοι Ανάργυροι
3ο ΓΕΛ Καστοριάς Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου Άγιοι Ανάργυροι3ο ΓΕΛ Καστοριάς Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου Άγιοι Ανάργυροι
3ο ΓΕΛ Καστοριάς Πρόγραμμα Υιοθεσία Βυζαντινού Μνημείου Άγιοι Ανάργυροι
 
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
ΤΟ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΚΙ ΜΑΣ_ 14ο _ΙΑΝ.2024_11ο ΝΗ
 
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
Μενέλαος Λουντέμης, Ένα παιδί μετράει τ' άστρα _Εργασία της μαθήτριας Κωνσταν...
 
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptxΜαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
Μαστοροτάσιος Γιώργος, Το Χοροστάσι της Γης,.pptx
 

Μαθητες εν δρασει.

 • 1. 1 Είναι ή δίαιτα που πε- ριέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά τα οποία είναι απαραίτητα για την υγεία, στις κατάλ- ληλες ποσότητες, και επιτυγχάνεται κατανα- λώνοντας μια ποικιλία τροφίμων. Η υπερβολή, είτε στην λήψη συνολι- κά τροφής, είτε στην λήψη κάποιων από τα θρεπτικά συστατικά οδηγεί σε διαταραχές που θέτουν σε κίνδυνο την υγεία . Έτσι για παράδειγμα, υπερβάλ- λοντας στο φαγητό μας, μπορούμε να οδηγη- θούμε στην παχυσαρκί- α με ότι αυτό συνεπά- γεται για την υγεία. Τι είναι ισορροπημένη διατροφή; Κάπνισμα ή αποχή; Σκεφτείτε το! Πάρα πολλοί άνθρωποι σε όλο τον κόσμο έχουν αναπτύξει μια συνήθεια, το τσιγάρο. Πλέον σε όποιο χώρο και να βρεθεί κανείς: στη δουλειά, στο σπίτι, στα σχολεία, στις καφετέριες κλπ. οι περισ- σότεροι καπνίζουν. Το κάπνισμα δεν βοηθάει στην μείωση του βάρους , ούτε στην απαλλαγή κά- ποιου από τα καθημερινά του προβλήματα και τις δυσκολίες . Είναι πολύ βλαβερό για την υγεία αφού ο καπνιστής έχει συχνό βήχα και δυσκολί- ες στην αναπνοή , προκα- λεί καρκίνο του πνεύμονα αλλά και αλλοιώνει την γεύση της τροφής που προσλαμβάνει. Το σημα- ντικότερο μέτρο πρόλη- ψης της νόσου αυτής είναι η διακοπή του καπνίσμα- τος και έγκαιρη εξέταση από πνευμονολόγο. 2ο Γυμνάσιο Πετρούπολης ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΥ ΣΗΜΑ- ΝΤΙΚΟ ΝΑ ΤΡΩΜΕ ΜΕ ΟΡΙΑ ΚΑΙ ΣΩ- ΣΤΑ. Η ΚΑΡΔΙΑ ΜΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΠΑΙΧΝΙ- ΔΙ .ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΛΑ Περιεχόμενα τεύχους: Μάιος-Ιούνιος 2014 Τεύχος 1 ΑΝ ΘΕΛΕΙΣ ΝΑ ΕΙ- ΣΑΙ Υ- ΓΙΗΣ Α- ΚΟΛΟΥ ΘΗΣΕ Γεροντάρη Μαρία Γεροντάρη Αντωνία Α2 Γρηγοράκη Κων/ να Α2 Τι είναι ισορροπημένη δια- τροφή; σελ 1 Κάπνισμα ή αποχή; Σκεφτεί- τε το! σελ 1 Αλκοόλ. Είναι αθώο ή ένο χο; σελ 2 Γλυκίσματα -Ροφήματα σελ 2 Αποτελεί πρόβλημα η υπερ- φαγία; σελ 2 Πώς να αυξήσετε τα λαχανικά στη διατροφή σας; σελ 3 Νευρική ανορεξία. Η ασθέ- νεια της εποχής μας! σελ 3 Εφηβεία! Πως αντιμετωπίζε- ται; σελ 3 Μεσογειακή Διατροφή...συ- νταγή από τα παλιά. σελ 4 Συνεντεύξεις με θέμα το κά- πνισμα. σελ 4 Το σχολείο παλιά και τώρα. σελ 5 Σταματήστε το μπού- λινγκ! σελ 5 Πόσο σημαντική είναι η προ- σωπική υγιεινή; σελ 5 Του κόσμου τα παρά- ξενα. σελ 6 Ρεκόρ γκίνες σελ 6 Σταυρόλεξο στην Οικιακή Οικονομία. σελ 7 Ζώα παράξενα και μη! σελ 7 Βιβλιοπροτάσεις. σελ 7 Λίγη ποίηση! σελ 8 Και ένα ανέκδοτο! σελ 8 Γελοιογραφία. σελ 9
 • 2. 2 Αλκοολούχα ποτά ονομάζο- νται τα ποτά που περιέχουν αιθυλική αλκοόλη (οινόπνευμα) γεωργικής προέ- λευσης ,σε οποιοδήποτε ποσο- στό, το οποίο έχει προέλθει είτε από προσθήκη κατά την επεξεργασία .Τα αλκοολούχα ποτά, όπως ορίζονται στην ελληνική νομοθεσία διακρίνο- νται σε τρεις κατηγορίες : το κρασί τη μπύρα και τα οινο- πνευματώδη ποτά γενικά . Το αλκοόλ απορροφάται από το ανθρώπινο σώμα μέσω του στομαχιού και του λεπτού εντέρου. Στη συνέχεια μεταφέ- ρεται με το αίμα στην καρδιά, τον εγκέφαλο, τους μυς και σε άλλα όργανα. Αυτό συμβαίνει μόλις σε λίγα λεπτά της ώρας. Πολλές φορές αυτή η διαδικα- σία προξενεί ένα ευχάριστο συναίσθημα και συνδέεται με την κοινωνικότητα του ατό- μου. Ένας ενήλικας με καλή υγεία και σωστή διατροφή μπορεί να καταναλώνει με σύνεση αλκοόλ. Οι επιπτώσεις της υπερβολικής και κυρίως της συχνής κατανάλωσης αλ- κοόλ οδηγεί με βεβαιότητα σε σοβαρά προβλήματα, όπως διαταραχές συνείδησης, μειω- μένη αντίληψη, υπέρταση, εγκεφαλικά επεισόδια, κίρρω- ση του ήπατος, καρδιοαγγεια- κές νόσοι, κοινωνικός στιγμα- τισμός. κατατάσσονται και οι ψυχολογικές συνθή- κες, όπως ενδεχομένως η εστίαση στο φαγητό ως υποκατάστατο για κάτι που λείπει από τη ζωή κάποιου, ως μέθοδος διαφυγής κ.λπ, καταστά- σεις όμως, οι οποίες εν- δεχομένως να είναι η αρχή ενός δαιδαλώδους ψυχοσωματικού προβλή- Οι φυσικές συνέπειες της υπερκατανάλωσης τροφής έχουν πολύ πιο σοβαρές επιπτώσεις από ένα φούσκωμα ή μία δυ- σφορία. Μπορεί να προκαλέσoυν καρδιοαγ- γειακά προβλήματα, υ- ψηλή πίεση αλλά και διά- φορες διατροφικές διατα- ραχές. Μεταξύ αυτών ματος. Γεροντάρης Γιώργος Α2 Αλκοόλ. Είναι αθώο ή ένοχο; Αποτελεί πρόβλημα η υπερφαγία; ν είναι η ζάχαρη. Τα ροφήματα ,όπως το μαύρο και πράσινο τσάι ή ο καφές έχουν διεγερτική δράση στο νευρικό σύστη- μα και δε συστήνονται στα παιδιά ,ενώ το κακάο επι- τρέπεται και για μικρότερες ηλικίες.ι Οι χυμοί έχουν κάποιες από τις ευεργετικές ιδιό- τητες των φρέσκων φρούτων ,όπως βιταμί- νες ,μέταλλα και διαιτητι- κές ίνες ,κυρίως όταν πρόκειται για φρεσκο- στυμμένους. Γλυκίσματα-ροφήματα. Υπάρχουν πολλά είδη γλυκισμάτων τα οποία διακρίνονται για την υψη- λή περιεκτικότητα τους είτε σε ζάχαρη ,είτε σε λιπίδια .Ένα από τα βασικά συστατικά των γλυκισμάτω Σελίδα 2 Λεζάντα που περιγράφει την εικόνα ή το γραφικό. Οι χυμοί έχουν κάποιες από τις ευεργετικές ιδιότητες των φρέσκων φρούτων ,όπως βιταμίνες ,μέταλ λα και διαιτητικές ίνες ,κυρίως όταν πρόκειται για φρεσκοστυμμέν ους . Αποστόλης Αντώνης Α2 Μαρία Καρκούλα Κρίστυ Γώγου Α2
 • 3. 3 Απλοί τρόποι για να αυξήσετε τα φρούτα και τα λαχανικά σας: 1. Για περισσότερη ποι- κιλία προσθέστε τριμμέ- νο καρότο, ωμό μπρόκο- λο, σέλινο και άλλα λα- χανικά στις ωμές σας σαλάτες. 2. Σε φαγητά που πε- ριέχουν κιμά αφαιρέστε τον μισό ή και όλο και αντικαταστήστε τον με ψιλοκομμένα λαχανικά π.χ. καρότο, κολοκυθάκι- α, μανιτάρια. 3. Φτιάχνετε πλούσιες σάλτσες από ντομάτα αντί σάλτσες με τυριά και προσθέτετε λαχανικά π.χ. προτιμάτε μακαρο- νάδες με λαχανικά και σάλτσα ντομάτας. 4. Σερβίρετε σαν πρώ- το πιάτο ωμή σαλάτα. 5. Για σνακ ετοιμάστε ένα πιάτο με λωρίδες από καρότο, αγγουράκι, σέλινο, ωμό μπρόκολο ή κουνουπίδι και συνοδεύ- στε το με σως από ντο- μάτα ή τζατζίκι. 6. Μπορείτε επίσης να φτιάξετε γρανίτα με φρέ- σκα φρούτα στο μπλέ- ντερ με παγάκια. Βασιλοπούλου Κωνσταντίνα Α2 έξαψη και διάθεση για πειραματι- σμούς>.λέει η κ. Βλαχοπούλου, ψυχοθεραπεύτρια-συμβουλευτική ψυχολόγος. Ενώ οι αλλαγές συμβαίνουν για όλους τους εφήβους, ο τρόπος που θα βιώσει και θα τις διαχειριστεί ο κάθε έφηβος εξαρτάται από το οικογενειακό περιβάλλον, την ποιό- τητα σχέσης με τους γονείς και την Με τον όρο <εφηβεία> εννοείται η αναπτυξιακή φάση, η οποία συνο- δεύεται από ραγδαίες βιοσωματικές αλλαγές και εξελίξεις ως προς τις νοητικές ικανότητες και ως προς τη σεξουαλικότητα. Με τον όρο <ήβη> εννοούνται τα φυσιολογικά ορμονικά φαινόμενα που εμφανίζονται στα κορίτσια σε ηλικία 11-13 ετών περίπου και στα αγόρια 13-15 ετών περίπου. Ο έφηβος προσπαθεί να κατανοή- σει τις αλλαγές που βιώνει και να βρει την καινούργια του ταυτότητα . <Μια τέτοια διαδικασία δημιουργεί αναπόφευκτες εντάσεις και πιθανές συγκρούσεις με το περιβάλλον, ανασφάλεια αλλά και συγχρόνως ψυχοσύνθεση του. Σύμφωνα με την κ. Βλαχοπούλου, «ένα διαφορετικό πρόσωπο της εφηβείας μπορεί να είναι η τάση για απομόνωση, οι απαισιόδοξες σκέψεις, η έντονη αντιδραστικότητα μέχρι και η παρα- βατική συμπεριφορά. Επίσης, καθώς η εφηβεία θεωρείται μια περίοδος υψηλού κίνδυνου για την εμφάνιση ψυχικών διαταραχών, οι γονείς και το περιβάλλον του έφηβου πρέπει να δίνουν ιδιαίτερη σημασία σε ανησυχητικές συμπερι- φορές. Πίσω από κάθε αρνητική και δύσκολη συμπεριφορά, κρύβεται πάντα ένα μήνυμα και ένα θέμα που προσπαθεί να εκφραστεί και να επιλυθεί » .Θέου Σοφία Κρασσά Κατερίνα Α2 Πώς να αυξήσετε τα λαχανικά στη διατροφή σας! Εφηβεία! Πως αντιμετωπίζεται; ή της, το φαγητό και την διατροφή τους. Η μέση ημερήσια πρόσληψη θερμίδων για άτομα με ανορεξία είναι 600-800 θερμίδες αλλά υπάρχουν και ακραίες περιπτώσεις ολικής αθρεψίας.Η νευρι- κή ανορεξία εκδηλώνεται συνήθως στην εφηβεία και είναι πιο συχνή στις έφηβους. Παρόλο που μπορεί να επηρεάσει ανθρώπους κάθε ηλικί- ας, φυλής και κοινωνικο- οικονομικής κατάστασης η νευρική ανορεξία επη- ρεάζει τις γυναίκες 10 φορές περισσότερο από τους άντρες. Γεροντάρης Γιώργος Α2 Νευρική ανορεξία. Η ασθένεια της εποχής μας! Η νευρική ανο- ρεξία πιο γνωστή ως ανορεξία είναι μια δια- τροφική διαταραχή που χαρακτηρίζεται κυρίως από άρνηση για διατήρη- ση ενός υγιούς φυσιολο- γικού βάρους και έναν μανιώδη φόβο για την απόκτηση βάρους σε συνδυασμό με μια δια- στρεβλωμένη εικόνα για τον εαυτό τους που μπο- ρεί να διατηρηθεί από διάφορες προκαταλήψεις σχετικά με το σώμα του Σελίδα 3Τεύχος 1 <<Πίσω από κά- θε αρνητική και δύσκολη συμπε- ριφορά, κρύβε- ται πάντα ένα μήνυμα και ένα θέμα που προ- σπαθεί να εκ- φραστεί και να επιλυθεί >>.
 • 4. 4 Για να προσλαμβάνουμε τα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται ο οργανισμός μας και να αποφεύγουμε όσα μπορεί να επηρεάσουν αρνητικά την υγεία μας, πρέπει να τρώμε υγιεινά. Επειδή πολλοί άνθρωποι προβληματίζονται σχετικά με το τι είναι σωστό να τρώνε, το 1999 το Υπουρ- γείο Υγείας δημοσίευσε τις «Διατροφικές Oδηγίες για Έλληνες Ενήλικες». Oι οδηγίες βασίζονται στην Ελληνική Μεσογειακή Δια- τροφή, την οποία ακολου- θούσαν οι Έλληνες παλαιό- τερα (τη δεκαετία του 1960) και ζούσαν υγιείς και για περισσότερα χρόνια σε σχέση με τους άλλους λαούς. Για να είναι κατανοητές και απλές οι οδηγίες, απεικονί- ζονται σε σχήμα τριγώνου ή πυραμίδας. Όσες τροφές εμφανίζονται στη βάση της πυραμίδας είναι πολύ ση- μαντικές, άρα πρέπει να τις τρώμε συχνότερα και σε μεγαλύτερες ποσότητες. Όσο ανεβαίνουμε προς την κορυφή τις πυραμίδας, τό- σο περιορίζουμε σε ποσό- τητα και συχνότητα την κατανάλωση των τροφίμων. Εύκολα διακρίνουμε ποιες τροφές πρέπει να τρώμε καθημερινά, ποιες μερικές ημέρες της εβδομάδας και ποιες ακόμα πιο σπάνια. Βότσιου Σοφία Α2 αφού καταφέρνουν να πείσουν τον κόσμο να διακόψει ή να μην ξεκινήσει το κάπνι- σμα .έτσι, σώζουν ζωές. 6. ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΚΑΠΝΙΖΟΥΝ Τις περισσότερες φορές παρασύ- ρονται να καπνίσουν από μαγκιά και αυτό που κατα- φέρνουν είναι να βλάψουν σοβαρά την υγεία τους , αφού επιβαρύνουν το ανα- πνευστικό τους σύστημα. 7. ΤΙ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ ΠΙΣΤΕΥΕ- ΤΕ ΟΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ? Η σοβαρότερη αρρώστια που προκαλεί το κάπνισμα είναι ο καρκίνος του πνεύμονα. Καταστρέφει τα δόντια επηρεάζει το νευρικό σύστη- 1. ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ? Όχι βέβαια. 2. . ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΙΣΘΗΣΗ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ? Σου δίνει την ψευδαίσθηση ότι σε παρηγοράει αλλά στην πραγματικότητα σου κατα- στρέφει την σωματική και την ψυχική σου υγεία. Σε βλάπτει ,δεν σε ωφελεί. 4.ΣΕ ΠΟΙΑ ΗΛΙΚΙΑ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΞΕΚΙΝΑΕΙ ΚΑΠΟΙΟΣ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ? Από τα μαθητικά μας χρόνια.. 5. ΤΙ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ? Προσφέρουν τεράστιο κοινωνικό έργο μα, μειώνει την μνήμη, προκαλεί ανορεξία, σοβαρά καρδιακά προβλήματα και προβλήματα στο στομάχι. Γεροντάρη Μάρία ΔουλγεράκηΕλιάνα θεοφίλη Ελενα Κούτρα Νίκη Α2 Μεσογειακή Διατροφή!...συνταγή από τα παλιά! Συνέντευξη από την κ.Παππά Ευαγγελία με θέμα το κάπνισμα. και στην αρχή με έπνιξε ο καπνός. 5.ΑΝ ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ ΣΚΕ- ΦΤΗΚΑΤΕ ΝΑ ΤΟ ΚΟΨΕΤΕ? ΑΝ ΝΑΙ ΓΙΑΤΙ? Κάπνιζα και το έκοψα εδώ και 25 χρόνι- α. 6.ΤΙ ΞΕΡΕΤΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΤΙΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩ- ΣΕΙΣ? Είναι καλές γιατί βοηθούν τον κόσμο να κόψει το τσιγάρο. 7.ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΠΟΥ ΚΑΠΝΙΖΟΥΝ? Ότι πρέπει να το κόψουν γρήγορα γιατί βλάπτουν την υγεία τους. 8.ΤΙ ΑΡΡΩΣΤΙΕΣ ΠΙ- ΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ? Καρκίνο Καρδιοπάθειες Εγκεφαλικά. Γεροντάρη Μαρί- α Δουλγεράκη Ελιάνα Θεοφίλη Έλενα Κούτρα Νίκη Α2 Συνέντευξη από την κ.Πετροπούλου Χαρά με θέμα το κάπνισμα. 1.ΚΑΠΝΙΖΕΤΕ? Κάπνιζα στο πα- ρελθόν. 2.ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΟΤΙ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΙΣΘΗΣΗ ΠΑΡΗΓΟΡΙΑΣ? Ναι. 3.ΤΙ ΠΙΣΤΕΥΕΤΕ ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΠΝΙΣΜΑ? Ότι ο άνθρωπος δεν πρέπει να καπνίζει γιατί είναι μία κακιά συνή- θεια και βλάπτει την υγεία. 4.ΠΟΤΕ ΗΤΑΝ Η ΠΡΩ- ΤΗ ΦΟΡΑ ΠΟΥ ΚΑΠΝΙΣΑΤΕ ΚΑΙ ΠΩΣ ΝΙΩΣΑΤΕ? Κάπνισα πρώτη φορά στα 15 μου χρόνια Σελίδα 4 Όσο ανεβαίνουμε προς την κορυφή τις πυραμίδας, τό- σο περιορίζουμε σε ποσότητα και συχνότητα την κατανάλωση των τροφίμων . Σου δίνει την ψευδαί- σθηση ότι σε παρηγοράει αλλά στην πραγματικό- τητα σου κα- ταστρέφει την σωματική και την ψυχική σου υγεία.
 • 5. 5 πιο σωστές συμπεριφορές υγιεινής έχουν δημιουργή- σει ένα περιβάλλον πιο υγιεινό σε σχέση με τους ανθρώπους που αδιαφο- ρούν *οι γυναίκες και οι ηλικιω- μένοι τείνουν να συμπερι- φέρονται πιο υγιεινά από ό,τι οι άνδρες και οι νεότε- ροι άνθρωποι *οι νοικοκυρές εμφανίζουν τα υψηλότερα επίπεδα προ- σωπικής και οικιακής υγιει- Η προσωπική υγιεινή βοη- θά στην καλή υγεία και στα χαμηλά ποσοστά λοιμώξε- ων και κρυολογημά- των. Τα παραπάνω έδειξε έρευνα που πραγματοποίη- σε το Ευρωπαϊκό Συμβού- λιο Υγιεινής («Dettol ), η οποία έλαβε χώρα σε 12 χώρες σε όλο τον κόσμο. Σε γενικές γραμμές η έρευνα έδειξε ότι: *οι πιο τακτικοί άνθρωποι που πράττουν έμφυτα με νής, ενώ φοιτητές και υ- πάλληλοι γραφείου τα χει- ρότερα. Σημαντική είναι και η στο- ματική υγιεινή, η οποία επιτυγχάνεται με σωστό βούρτσισμα και επισκέψεις στον οδοντίατρο. Δουλγεράκη Ελιάνα Θεοφίλη Έλενα Κούτρα Νίκη Α2 Το σχολείο παλιά και τώρα! Πόσο σημαντική είναι η προσωπική υγιεινή; Σταματήστε το μπούλινγκ! Σελίδα 5Τεύχος 1 Βότσιου Σοφία Α2 Βότσιου Σοφία Α2 Τα τρία στα δέκα Ελληνό- πουλα έχουν πέσει θύματα βίας ή έχουν ασκήσει βία, ενώ το 34,69% απαντά ότι έχει πέσει θύ- μα εκφοβι- . Η λέξη σχολείο, από την οποία πα- ράγεται και η αντί- στοιχη αγγλική school, [1] είναι ελ- ληνική και προέρ- χεται από τη λέξη σχόλη που σημαίνει απραξία ή χρόνος ανάπαυσης ή διαθέ- σιμος χρόνος ή αρ- γία.
 • 6. 6 του σκύλου του και έπεσε στο έδαφος. -Τα Μίκυ Μάους είχαν απαγορευτεί στη Φινλαν- δία, επειδή ο Ντόναλντ δεν φορούσε παντελόνι! -Οι HΠA αγόρασαν την Aλάσκα από την Ρω- σία προς 2,5 δεκάρες το στρέμμα και το Μανχάταν από τους Ινδιάνους με 24 δολάρια. -Ο Τόμας Έντισον, ο ε- φευρέτης της ηλεκτρικής λάμπας, φοβόταν το σκο- τάδι! -Τα M&Ms φτιάχτηκαν για να μπορούν οι στρα- τιώτες να τρώνε σοκολά- τα χωρίς να κολλάνε τα χέρια τους. -Τα μυρμήγκια δεν κοι- μούνται ποτέ. -Οι πατημασιές των α- στροναυτών στη Σελή- νη μπορούν να παραμεί- νουν αναλλοίωτες για πάνω από 10 εκατομμύ- ρια χρόνια, αφού η Σελή- νη δεν έχει ατμόσφαι- ρα. Κιτσανός Χρήστος Κοτζάμπασης Παντε- λής Α2 Το μεγαλύτερο ρομπότ που περπατάει. Πρόκειται για έναν δράκο 15,544 μέ- τρα μήκος και 7,924 μέτρα σε ύψος, οποίος μάλιστα πετάει φλόγες και περπατά- ει. Το όνομα του είναι Τρα- ντίνο. Κιτσανός Χρήστος Α2 Του κόσμου τα παράξενα! Ρεκόρ Γκίνες! Η ψηλότερη μοτοσικλέτα (που μπορεί να οδηγηθεί) Ο Ιταλός Fabio Reggiani κα- τασκεύασε μια μοτοσικλέτα 6 φορές μεγαλύτερη από μια κανονικού μεγέθους. Η μοτοσικλέτα αποδείχθηκε πως μπορεί να οδηγηθεί, αν και οι χειρολαβές της απέ- χουν σχεδόν 5 μέτρα από το έδαφος.. Κιτσανός Χρήστος Α2 Σελίδα 6 -«Μικρό παιδί» και «Χοντρός άντρας» ήταν οι κωδικές ονομασίες που είχαν δώσει οι Αμε- ρικανοί στις ατομικές βόμβες που έριξαν στη Χιροσίμα (6 Αυγού- στου 1945) και στο Να- γκασάκι (9 Αυγού- στου 1945). -O Λουδοβίκος ο 14ος της Γαλλίας έκανε μπά- νιο μόνο μια φορά τον χρόνο. -Το τελευταίο μέλος της οικογένειας Βοναπάρτη, ο Τζερόμ Ναπολέων πέθανε το 1945, όταν μπερδεύτηκε στο λουρί Διακοπές μέσα σεένα κουτί… μπίρας! Υπεύθυνη για την έκδοση του βι- βλίου είναι η Guiness World Records Ltd., η οποία και κατέ- χει τα αποκλει- στικά δικαιώμα- τά της κυκλοφο- ρίας του παγκο- σμίως.
 • 7. 7 Ο- - - - - - - - - - - - - - - -Ι- Κ- - - - - - - - - - - - - - - - Ι- - - - - - - - -Α- - - - - - - - - - -Κ- - - - - - - - - - - - - - -Η - -Ο- - - - - - -Ι- - - - - - - - Κ- - - - - - Ο- -Ν- - - - - - - - Ο- - - - - - - - - - -Μ - - - - - - - - -Ι- - - -Α- ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ-ΘΕΜΑΤΑ - -Το σύνολο των ανθρώπων που ζούνε κάτω από μια στέγη.Είναι ο κοινωνικός δεσμός που συνδέει τα μέλη της οικογένειας μεταξύ τους. ---Η διαδικασία ένταξης του ατό- μου στην κοινωνία - -Η ανταλλαγή υλικών και πνευματικών αγαθών μεταξύ ανθρώπων. --Το σύνολο των μονί- μων και ουσιαστικών γνωρισμά- των κάθε ανθρώπου. -Το αποτέλεσμα του καταλλήλου συνδυασμού των παραγωγικών συντελεστών. --Κάθε ουσία φυσική επεξεργασμένη η μη επεξεργασμένη. ---Τι προκαλεί η έλλειψη σιδήρου . - Χημική ουσία που δρα ευεργετι- κά και σταματά τον πόνο και θεραπεύει αρρώστιες. -Εξάρτηση από κάτι που γίνεται συνήθεια και δεν μπορεί να διακο- πεί εύκολα πχ τσιγά- ρο ,ναρκωτικά ,ποτό κτλπ. - -Η απόφραξη των αεροφόρων οδών με ξένο σώμα ,φαγητό και η εισροή νερού στους αεροφό- ρους οδούς. - -Ο χώρος οπού μένει ο άνθρωπος . --Η κατοικία ως κύτταρο της πόλης η του χωριού ,αποτελεί δείγμα του…….. -Κάθε τι από το οποίο ο άνθρωπος καλύπτει και στολίζει το σώμα του. -- -Οι αλλαγές που χαρακτηρίζουν το ντύσιμο για μια χρονική περίο- δο. Γεροντάρη Αντωνία Α2 Σταυρόλεξο στην Οικιακή Οικονομία. ΒΙΒΛΙΟΠΡΟΤΑΣΕΙΣ Ζώα παράξενα και μη! Ο φούξια γυμνοσά- λιαγκας από την Αυ- στραλία Σελίδα 7Τεύχος 1 Είναι το καλύτερο μαξιλάρι που είχες ποτέ! Το αλογάκι της Πανα- γίας που μεταμορφώ- νεται σε λουλούδι Η «εξαφανισμένη» σαύρα-Πινόκιο που βρέθηκε στο Εκουα- δόρ Γεροντάρης Γιώργος Α2 ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΤΖΟΡΤΖ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥ- ΜΠΑΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: LUSI & STEPHEN HAWKING ΕΚΔΟΣΕΙΣ: Α.Α. ΛΙΒΑΝΗ Στο επιστημονικό αυτό βιβλίο πα- ρουσιάζεται το μήνυμα της ελπίδας και της προσπά- θειας! Επίσης, είναι κατάλληλα προσαρμοσμένο στην εφηβική ηλικία, με κύριους ήρωες τον Τζορτζ, τον Έρικ, έναν πανέξυπνο υπολογιστή, την Άννα και ένα……. γουρούνι! ΤΟ ΤΑΞΙΔΙ ΠΟΥ ΘΕΛΑΜΕ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: ΛΙΤΣΑ ΨΑΡΑΥΤΗ ΕΚΔΟΣΕΙΣ: ΠΑΤΑΚΗ Ποιος θα έλεγε όχι σε ένα ταξίδι στην Ταϊλάνδη, στην Κίνα, στο Μπαλί και στην Ιαπωνία; Ο Έρικ και η Φαί- δρα θα ταξιδέψουν μαζί και θα γνωρίσουν εντυπωσιακούς πολιτισμούς, μυθικά τοπία, αρχαίες παραδόσεις και ασυνήθιστα ήθη και έθιμα. Καθώς είναι και οι δύο στην εφηβεία και μέσα από την μαγευτική Άπω Ανατολή θα αναπτυχθεί μια τρυφερή αγάπη! Βασιλοπούλου Κων/να Α2
 • 8. 8 Για τα χρήματα: Χρήματα υπάρχουν πολλά! Νομίσματα όλων των ειδών, Χαρτονομίσματα πολλών μεγεθών. Ευρώ,δολάρια και φιορίνια, λίρες,γουέν και σελίνια. Είναι χρήσιμα, αυτά τα μικρά χαρτάκια; Ναι,για τα πάντα! Δουλγεράκη Ελιάνα Α2 Για τα φρούτα και τα λαχανικά: Φρούτα και λαχανικά όλα είναι υγιεινά εκτός από πατάτες και ξηρούς καρπούς, μην τρώτε πολλούς. Πρέπει να τα τρώω καθημερι- νά σύμφωνα με την πυραμίδα. Βιταμίνες παίρνω από αυτά Και βγάζω ένα συμπέρασμα: Φρούτα και λαχανικά Είστε τα καλύτερα! Λίγη ποίηση! ΕΛΑΙΩΝ ΚΑΙ ΚΡΩΠΙΑΣ, ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ 2ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ Το μάθημα της Οικιακής Οικονομίας έδωσε φέτος στους μαθητές του Α2 , τη δυνατότητα να παρουσιά- σουν με το δικό τους τρόπο, μερικά από τα θέματα με τα οποία ασχοληθήκαμε όλη τη χρονιά. Με πολλή προθυμία αντα- ποκρίθηκαν και σε πολύ σύ- ντομο χρονικό διάστημα, η εφημερίδα ήταν έτοιμη. Τους ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή και εύχομαι σε όλους ΚΑΛΟ ΚΑΛΟΚΑΙ- ΡΙ. Παπαγεωργίου Σοφία, Καθηγήτρια Οικιακής Οικο- νομίας, ΠΕ 15. Και ένα ανέκδοτο! Ο Τοτός προσεύχεται Ο Τοτός προσεύχεται το βρά- δυ στο σπίτι και τον ακούει η μητέρα του: <Θεέ μου, κάνε να γίνει το Μιλάνο πρωτεύουσα της Ιτα- λίας> Μπαίνει απορημένη μέσα και τον ρωτάει: <Γιατί παιδί μου θέλεις να γίνει το Μιλάνο πρωτεύουσα της Ιταλίας;> <Γιατί έτσι έγραψα στο τεστ Γεωγραφίας.> Κανελόπουλος Πάρης Α2
 • 9. 9 , Η κατάσταση στην Ελλάδα μας δοσμέ- νη με χιούμορ από τον Κορωνάκο Αλέ- ξανδρο του Α2.