Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
1
แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์
รหัสวิชา ง 33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร 6
ปีการศึกษา 2558
ชื่อโครงงา...
2
ใบงาน
การจัดทำาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์
สมาชิกในกลุ่ม
นางสาวสุนทรีลักษณ์ ตุ่นทอง เลขที่ 38
คำาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกล...
3
ผมเสียด้วยวิธีต่างๆ ซึ่งดิฉันมีความเห็นว่า ปัจจุบันมนุษย์เรานั้นมักไม่ให้
ความสนใจในเรื่องนี้ เนื่องจากคิดว่าเป็นเรื่องเ...
4
_______________________________________________________
____________
___________________________________________________...
5
4 ปฏิบัติการสร้าง
โครงงาน
5 ปรับปรุงทดสอบ
6 การทำาเอกสาร
รายงาน
7 ประเมินผลงาน
8 นำาเสนอโครงงาน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลล...
6
แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นำามาใช้การทำาโครง
งาน)
__________________________________________________...
6
แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นำามาใช้การทำาโครง
งาน)
__________________________________________________...
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

โครงงานคอมเทอมสอง เรื่องผม

ผม
น.ส.สุนทรีลักษณ์ ตุ่นทอง ม.6/9 เลขที่ 38

  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

โครงงานคอมเทอมสอง เรื่องผม

  1. 1. 1 แบบเสนอโครงร่างโครงงานคอมพิวเตอร์ รหัสวิชา ง 33202 ชื่อวิชา เทคโนโลยีสารสนเทศและ การสื่อสาร 6 ปีการศึกษา 2558 ชื่อโครงงาน ผม ชื่อผู้ทำาโครงงาน นางสาวสุนทรีลักษณ์ตุ่นทอง ชั้น ม.6/9 เลขที่ 38 ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงาน ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาโครงงานร่วม ครูพันธ์นิดา ด่าน ไพบูลย์ ระยะเวลาดำาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการ ศึกษา 2558 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ สำานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 34
  2. 2. 2 ใบงาน การจัดทำาข้อเสนอโครงงานคอมพิวเตอร์ สมาชิกในกลุ่ม นางสาวสุนทรีลักษณ์ ตุ่นทอง เลขที่ 38 คำาชี้แจง ให้ผู้เรียนแต่ละกลุ่มเขียนข้อเสนอโครงงานตามหัวข้อต่อ ไปนี้ ชื่อโครงงาน (ภาษาไทย) ผม ชื่อโครงงาน (ภาษาอังกฤษ) Hair ประเภทโครงงาน โครงงานพัฒนาสื่อเพื่อการศึกษา ชื่อผู้ทำาโครงงาน นางสาวสุนทรีลักษณ์ ตุ่นทอง ชื่อที่ปรึกษา ครูเขื่อนทอง มูลวรรณ์ ชื่อที่ปรึกษาร่วม ครูพันธ์นิดา ด่านไพบูลย์ ระยะเวลาดำาเนินงาน ภาคเรียนที่ 1-2 ปีการศึกษา 2558 ที่มาและความสำาคัญของโครงงาน (อธิบายถึงที่มา แนวคิด และ เหตุผล ของการทำาโครงงาน) เส้นผมถือเป็นสิ่งที่สำาคัญของร่างกายเราอีกสิ่งหนึ่ง ซึ่งสามารถบอกถึง บุคลิกภาพได้ทั้งภายในและภายนอกของร่างกาย เป็นสิ่งที่บ่งบอกลักษณะ นิสัย รสนิยม รวมถึงการเตือนภัยจากโรคร้าย ปัจจุบันมนุษย์เราเติบโตขึ้นพร้อมกับโรคภัยต่างๆรอบตัว ซึ่งอวัยวะบาง อย่างสามารถเตือนภัยนั้นได้ โดยเฉพาะเส้นผม ซึ่งเราสามารถสังเกตได้ด้วย ตนเองหรือคนรอบข้าง ทำาให้เราสามารถแก้ไขปัญหาได้ทันการและอาจ เป็นการต่ออายุให้นานขึ้น จากปัญหาและภัยคุกคามดังกล่าว ทำาให้ดิฉันต้องการรวบรวมความรู้ ต่างๆเกี่ยวกับเส้นผม เพื่อให้เป็นความรู้แก่บุคคลที่สนใจจะศึกษา อีกทั้งดิฉัน มีความชื่นชอบเป็นการส่วนตัวจึงต้องการให้ข้อมูลด้านแฟชั่นเพิ่มเติม และ ต้องการให้ความรู้เกี่ยวกับการดูแลรักษาเส้นผมให้สวยงามและสุขภาพดีโดย ไม่ใช้สารเคมี ซึ่งส่งผลร้ายทั้งร่างกายและเส้นผม รวมทั้งการสังเกตลักษณะ
  3. 3. 3 ผมเสียด้วยวิธีต่างๆ ซึ่งดิฉันมีความเห็นว่า ปัจจุบันมนุษย์เรานั้นมักไม่ให้ ความสนใจในเรื่องนี้ เนื่องจากคิดว่าเป็นเรื่องเล็กน้อยและไม่สำาคัญและอาจ ดูแลผมของตนไม่ถูกวิธี ซึ่งจะส่งผลร้ายตามมาภายหลัง ดังนั้นปัญหาใดที่ ทราบทางออกก็ควรจะปฏิบัติแก้ไขต่อไป วัตถุประสงค์ (สิ่งที่ต้องการในการทำาโครงงาน ระบุเป็นข้อ) 1. ต้องการให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจศึกษา เรื่องเส้นผม 2. เพื่อให้ผู้อ่านดูแลและใส่ใจเส้นผมมากขึ้น 3. เพื่อให้เกิดความตระหนักในการดำารงชีวิตอย่างระมัดระวัง 4. เพื่อเตือนภัยเรื่องโรคต่างๆ โดยสังเกตจากเส้นผม ขอบเขตโครงงาน (คุณลักษณะ ขอบเขต เงื่อนไขและข้อจำากัดของการ ทำาโครงงาน) ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ หลักการและทฤษฎี (ความรู้ หลักการ หรือทฤษฎีที่สนับสนุนการทำา โครงงาน) ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ ____________________________________________________________ __________________________ วิธีดำาเนินงาน แนวทางการดำาเนินงาน _______________________________________________________ ____________ _______________________________________________________ ____________ เครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้
  4. 4. 4 _______________________________________________________ ____________ _______________________________________________________ ____________ _______________________________________________________ ____________ งบประมาณ _______________________________________________________ ____________ _______________________________________________________ ____________ ____________________________________________________________ _______ _______________________________________________________ ___________ _______________________________________________________ ____________ ขั้นตอนและแผนดำาเนินงาน ลำา ดับ ที่ ขั้นตอน สัปดาห์ที่ ผู้รับผิด ชอบ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 17 1 คิดหัวข้อโครงงาน 2 ศึกษาและค้นคว้า ข้อมูล 3 จัดทำาโครงร่างงาน
  5. 5. 5 4 ปฏิบัติการสร้าง โครงงาน 5 ปรับปรุงทดสอบ 6 การทำาเอกสาร รายงาน 7 ประเมินผลงาน 8 นำาเสนอโครงงาน ผลที่คาดว่าจะได้รับ (ผลลัพธ์ที่ต้องการให้เกิดขึ้นเมื่อสิ้นสุดการทำา โครงงาน) ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ สถานที่ดำาเนินการ ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ กลุ่มสาระการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________
  6. 6. 6 แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นำามาใช้การทำาโครง งาน) ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________
  7. 7. 6 แหล่งอ้างอิง (เอกสาร หรือแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ที่นำามาใช้การทำาโครง งาน) ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________ ____________________________________________________________ _____________

×