Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Toan lop 4 phan so

422 views

Published on

khong có chi

Published in: Internet
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Toan lop 4 phan so

 1. 1. Bài Phân số Môn Toán 4 CAO VAÊN BAO TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC BÌNH CHAÙNH
 2. 2. Toaùn Kieåm tra baøi cuõ:Luyeän taäp Tính dieän tích hình bình haønh sau: 1 2 Moät maûnh ñaát troàng hoa hình bình haønh coù ñoä daøi ñaùy laø 40dm, chieàu cao laø 25 dm. Tính dieän tích cuûa maûnh ñaát ñoù. 13cm 6cm
 3. 3. Toaùn Phaân soá Chia hình troøn thaønh 6 phaàn baèng nhau, toâ maøu 5 phaàn. 6 5 Ta noùi: Ñaõ toâ maøu naêm phaàn saùu hình troønTa vieát: , ñoïc laø naêm phaàn saùu Ta goïi laø phaân soá Maãu soá laø soá töï nhieân vieát döôùi gaïch ngang. Maãu soá cho bieát hình troøn ñöôïc chia thaønh 6 phaàn baèng nhau.Töû soá laø soá töï nhieân vieát treân gaïch ngang. Töû soá cho bieát 5 phaàn baèng nhau ñaõ ñöôïc toâ maøu. 5 6 Phaân soá 5 6 coù töû soá laø 5, coù maãu soá laø 6
 4. 4. b) Ví duï: Phaân soá chæ phaàn ñaõ toâ maøu trong moãi hình döôùi ñaây ñöôïc vieát, ñoïc nhö sau: Viết : Đọc : một phần hai Toaùn Phaân soá 2 1 Viết : Đọc : ba phần tư Viết : Đọc : bốn phần bảy 4 3 7 4
 5. 5. Toaùn Phaân soá c) Nhaän xeùt: ; ; ; 6 5 2 1 4 3 7 4 Moãi phaân soá coù töû soá vaø maãu soá. Töû soá laø soá töï nhieân vieát treân gaïch ngang. Maãu soá laø soá töï nhieân khaùc 0 vieát döôùi gaïch ngang laø nhöõng phaân soá
 6. 6. Toaùn Phaân soá* Thöïc haønh Hình 2 Hình 3 Toaùn Hình Hình Hình 1 a) Vieát roài ñoïc phaân soá chæ phaàn ñaõ toâ maøu trong moãi hình döôùi ñaây: Hình 1
 7. 7. Toaùn Phaân soá * Thöïc haønh Vieát: Ñoïc : 5 2 hai phaàn naêm
 8. 8. Toaùn Phaân soá* Thöïc haønh Hình 2 Hình 3 Toaùn Hình Hình Hình 1 a) Vieát roài ñoïc phaân soá chæ phaàn ñaõ toâ maøu trong moãi hình döôùi ñaây: Hình 1
 9. 9. Toaùn Phaân soá* Thöïc haønh Hình 2 Toaùn 1 a) Vieát roài ñoïc phaân soá chæ phaàn ñaõ toâ maøu trong moãi hình döôùi ñaây: Vieát: Ñoïc: naêm phaàn taùm 8 5
 10. 10. Toaùn Phaân soá* Thöïc haønh Toaùn 1 a) Vieát roài ñoïc phaân soá chæ phaàn ñaõ toâ maøu trong moãi hình döôùi ñaây: Hình 3Vieát: Ñoïc: ba phaàn tö 4 3
 11. 11. Toaùn Phaân soá* Thöïc haønh Toaùn 1 a) Vieát roài ñoïc phaân soá chæ phaàn ñaõ toâ maøu trong moãi hình döôùi ñaây: Hình 4 Vieát: Ñoïc: baûy phaàn möôøi 10 7
 12. 12. Toaùn Phaân soá* Thöïc haønh Toaùn 1 a) Vieát roài ñoïc phaân soá chæ phaàn ñaõ toâ maøu trong moãi hình döôùi ñaây: Hình 5Vieát: Ñoïc: ba phaàn saùu 6 3 Vieát: Ñoïc: moät phaàn hai 2 1
 13. 13. Toaùn Phaân soá* Thöïc haønh Toaùn 1 a) Vieát roài ñoïc phaân soá chæ phaàn ñaõ toâ maøu trong moãi hình döôùi ñaây: Hình 6Vieát: Ñoïc: ba phaàn baûy 7 3
 14. 14. Toaùn Phaân soá* Thöïc haønh Hình 2 Hình 3 Toaùn b) Trong moãi phaân soá ñoù, maãu soá cho bieát gì, töû 1 a)Vieát roài ñoïc phaân soá chæ phaàn ñaõ toâ maøu trong moãi hình döôùi ñaây: Vieát: Ñoïc: ba phaàn tö 4 3Vieát: Ñoïc:naêm phaàn taùm 8 5 Hình 1 Vieát: Ñoïc: hai phaàn naêm 5 2 Hình 4 Vieát: Ñoïc: baûy phaàn möôøi 10 7 Hình 5 Vieát: Ñoïc: ba phaàn saùu 6 3 Hình 6 Vieát: Ñoïc: ba phaàn baûy 7 3
 15. 15. Toaùn Phaân soá* Thöïc haønh Toaùn 2 Vieát theo maãu: Phaân số Tử số Mẫu số 3 8 12 55 Phaân số Tử số Mẫu số 11 6 8 3 25 18 12 5 10 8 55 12 1 1 6 8 5 1 0 1 2 1 8 2 5
 16. 16. • a) Hai phần năm ; • b) Muời một phần mười hai ; • c) Bốn phần chín ; • d) Chín phần mười ; • e) Năm mươi hai phần tám mươi tư . Toaùn Phaân soá 3 * Thöïc haønhVieát caùc phaân soá: 5 2 12 11 9 4 10 9 84 52
 17. 17. Toaùn Phaân soá 4 * Thöïc haønh Ñoïc caùc phaân soá: 9 5 17 8 27 3 33 19 100 80 ; ; ; ;
 18. 18. Toaùn Phaân soá Cuûng coá

×