LC Classification system

5,250 views

Published on

Library of Congress Classification.

Published in: Education, Technology
1 Comment
3 Likes
Statistics
Notes
No Downloads
Views
Total views
5,250
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
5
Actions
Shares
0
Downloads
71
Comments
1
Likes
3
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

LC Classification system

 1. 1. การจัดหมวดหมู่สารสนเทศ ระบบ หอสมุดรัฐสภาอเมริกัน ส่งศรี ดีศรีแก้ว มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 2. 2. ความหมาย และความสำคัญ @ เป็นการจัดการองค์ความรู้ อย่างเป็นระบบ @ การกำหนดหมวดหมู่สารสนเทศแต่ละสาขาวิชา เพื่อประโยชน์ ในการเข้าถึงทรัพยากรที่ต้องการ @ การอำนวยสะดวกในการจัดเก็บเพื่อการบริการ ที่มีประสิทธิภาพ
 3. 3. คุณสมบัติของระบบ การจัด หมวดหมู่ - มีขอบเขตที่ชัดเจน - เป็นระบบ - มีความยืดหยุ่นและสามารถปรับขยายได้ - มีความกระชับ ได้ความหมายที่ชัดเจน - มีดัชนีช่วยค้น
 4. 4. <ul><li>- เป็นระบบผสม </li></ul><ul><li>- หมวดหมู่ไม่ได้นำตัวอักษรทุกตัวมาใช้เป็นสัญญลักษณ์ </li></ul><ul><li>- การแบ่งหมวดหมู่หนังสือเป็นไปตามหลักปฏิบัติ (Practical system ) </li></ul><ul><li>- ไม่มีกฏเกณฑ์ตายตัว </li></ul><ul><li>- แต่ละหมวดจะแยกกันขอบเขตและเนื้อหาความรู้ที่ขยายออกตามจำนวนของหนังสือ </li></ul><ul><li>General point </li></ul>
 5. 5. - Preface - Broad outline - Detailed outline -The schedule, itself -Any necessary auxiliary tables - Detailed index
 6. 6. <ul><li>1. โครงสร้างระบบ แบ่งออกเป็น 20 หมวด A – Z ( ยกเว้น I O X Y ) </li></ul><ul><li>2. ภายใต้หมวดหมู่ใหญ่ แบ่งเป็นหมวดหมู่ย่อย ประกอบด้วยตัวอักษร </li></ul><ul><li>2 ตัว หรือ 3 ตัว ยกเว้นหมวด E, F, G และ Z </li></ul><ul><li>3. ภายใต้หมวดหมู่ใหญ่ และย่อย มีการแบ่งให้ละเอียดโดยเพิ่มเลขหมูตั้งแต่ </li></ul><ul><li>1-9999 </li></ul>
 7. 7. <ul><li>4. โครงสร้างตารางจำแนกเลขแต่ละหมวด </li></ul><ul><li>มี 2 ประเภท คือ </li></ul><ul><li>4.1 โครงสร้างภายนอก </li></ul><ul><li>( External format) </li></ul><ul><li>4.2 โครงสร้างภายใน </li></ul><ul><li>( Internal format) </li></ul>
 8. 8. <ul><li>1. โครงสร้างภายนอก ( External format) </li></ul><ul><li>1. คำนำ ( preface หรือ Prefatory note ) บอกประวัติความเป็นมาของแผนการจัดหมวดหมู่นั้น ๆ </li></ul><ul><li>2. บทสรุปย่อ (Synosis) บอกหมวดย่อยของแต่ละหมวด </li></ul><ul><li>3. โครงร่าง ( Outline) บอกตัวเลขต่อจากหมวดย่อยอย่างกว้าง ๆ มีรายละเอียดมากกว่าบทสรุปย่อ </li></ul><ul><li>4. ตารางจำแนกเลข ( Schedules) คือส่วนที่บอกเลขหมู่และเนื้อหาอย่างละเอียด ภายในมีการเรียงลำดับจากกว้างไปหาแคบ </li></ul><ul><li>-> General work ->Special.. </li></ul>
 9. 9. <ul><li>1. โครงสร้างภายนอก ( External format) </li></ul><ul><li>6. ดัชนี (Index) เป็นรายการคำท้ายเล่ม เรียงตามลำดับตัวอักษรใช้สำหรับเชื่อมโยงไปหาหมวดหมู่ภายในหมวดหมู่นั้น ๆ </li></ul><ul><li>5. ตารางช่วย ( Axiliary tables) เป็นตารางที่ใช้ประกอบกับเลขหมู่สำหรับการแบ่งย่อยให้ละเอียดลงไป ส่วนใหญ่อยู่ท้ายของหมวด </li></ul><ul><li>7. ภาคเพิ่มเติมและแก้ไขเปลี่ยนแปลง ( Supplementary </li></ul><ul><li>pages of additions and changes) </li></ul>
 10. 10. <ul><li>2. โครงสร้างภายใน ( Internal format) </li></ul><ul><li>ภายในหมวดย่อยมีการจำแนกเป็น 7 ประเภท เพื่อแสดงลักษณะของงาน ประเภท และเนื้อหาของหนังสือ เรียกว่า Martel’s Seven points ( Wynar,1980: 446) </li></ul>
 11. 11. 1. General form: periodicals, societies, dictionaries,etc. 2. Theory. Philosophy 3. History 4. Treatises. General works 5. Law, Regulations, State relations 6. Study and teaching 7. Special subjects and their subdivision from general to specific
 12. 12. <ul><li>กลุ่มที่ 1 หมวด A เกี่ยวกับเรื่องทั่วไปและรวมเรื่อง ได้แก่ สารานุกรม หนังสือดรรชนีทั่วไป หนังสือรายปี ทั่วไป รวมเรื่อง สมาคมต่าง ๆ ฯลฯ </li></ul><ul><li>กลุ่มที่ 2 หมวด B-P เกี่ยวกับเรื่องของมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ </li></ul><ul><li>กลุ่มที่ 3 หมวด Q-V เกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและเทคโนโลยี </li></ul><ul><li>กลุ่มที่ 4 หมวด Z เกี่ยวกับบรรณานุกรมสาขาวิชาต่าง ๆ และบรรณารักษศาสตร์ </li></ul>
 13. 13. <ul><ul><li>ใช้ตัวอักษรโรมัน A – Z     เป็นสัญลักษณ์แทนเนื้อหาของหนังสือดังนี้ </li></ul></ul><ul><li>A      ความรู้ทั่วไป   </li></ul><ul><li>(General Works) </li></ul><ul><li>B      ปรัชญา จิตวิทยา ศาสนา   </li></ul><ul><li>(Philosophy  Psychology, Religion) </li></ul><ul><li>C      ศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับประวัติศาสตร์ </li></ul><ul><li>(Auxiliary Sciences of History) </li></ul><ul><li>D     ประวัติศาสตร์ทั่วไป ประวัติศาสตร์โโลกเก่า   </li></ul><ul><li>(History : General and Old  World) </li></ul>
 14. 14. <ul><li>E-F       ประวัติศาสตร์ : อเมริกา   </li></ul><ul><li>(History : America) </li></ul><ul><li>G        ภูมิศาสตร์ โบราณคดี   นันทนาการ   </li></ul><ul><li>(Geography, Antropology, </li></ul><ul><li>Recreation) </li></ul><ul><li>H        สังคมศาสตร์   (Social Sciences) </li></ul><ul><li>J        รัฐศาสตร์   (Political Science) </li></ul>
 15. 15. K          กฎหมาย   (Law) L          การศึกษา (Education) M          ดนตรี (Music and Books on Music) N           ศิลปกรรม (Fine Arts) P           ภาษาและวรรณคดี   (Philology and  Literatures)
 16. 16. <ul><li>Q           วิทยาศาสตร์   (Science) </li></ul><ul><li>R          แพทยศาสตร์   (Medicine) </li></ul><ul><li>S          เกษตรศาสตร์ (Agriculture) </li></ul><ul><li>T          เทคโนโลยี   (Technology) </li></ul><ul><li>U        ยุทธศาสตร์ (Military Science) </li></ul><ul><li>V          นาวิกศาสตร์ (Naval Science) </li></ul><ul><li>Z          บรรณานุกรม และบรรณารักษศาสตร์ </li></ul><ul><li>(Bibliography, Library Science) </li></ul>
 17. 17. <ul><li>H    สังคมศาสตร์ทั่วไป HA     สถิติ HB    ทฤษฎีทางเศรษฐศาสตร์ HC    ประวัติ สถานการณ์ทางเศรษฐกิจ ผลิตผลชาติ HD    ประวัติเศรษฐกิจ สภาพการณ์และองค์การของ </li></ul><ul><li>การเกษตรและอุตสาหกรรมด้าน ที่ดินสหกรณ์ </li></ul><ul><li>แรงงาน และอุตสาหกรรม </li></ul>
 18. 18. <ul><li>LC มีการกำหนดหมวดหมู่ด้วยวิธีต่าง ๆ 8 วิธีด้วยกัน คือ </li></ul><ul><li>1. กำหนดหมวดหมู่โดยตรง </li></ul><ul><li>2. การใช้ A-Z </li></ul><ul><li>3. การใช้เลขคัตเตอร์สงวน ( Reserve cutter numbers) </li></ul><ul><li>4. การใช้เลขคัตเตอร์ซ้อน ( Double cutter numbers) </li></ul>
 19. 19. <ul><li>LC มีการกำหนดหมวดหมู่ด้วยวิธีต่าง ๆ 8 วิธี ( ต่อ ) </li></ul><ul><li>5. การใช้เลขคัตเตอร์ตาม (Successive cutter numbers) </li></ul><ul><li>6. การแบ่งย่อยเลขหมู่แบบเดียวกัน </li></ul><ul><li>7. การกระจายภายในเลขหมู่ </li></ul><ul><li>8. การใช้ตาราง </li></ul>
 20. 20. <ul><li>เป็นการกำหนดที่ตรง และง่ายที่สุด เช่น </li></ul><ul><li>RT </li></ul><ul><li>Nursing </li></ul><ul><li>1 Periodicals </li></ul><ul><li>3 Congresses </li></ul>
 21. 21. <ul><li>เป็นการแบ่งย่อยโดยใช้เลขคัตเตอร์ A-Z ตามด้วยเลขอารบิค ส่วนใหญ่เป็นการแบ่งย่อยตามเนื้อหาเฉพาะ และชื่อภูมิศาสตร์ </li></ul><ul><li>ตัวอย่าง </li></ul><ul><li>RT Nursing </li></ul><ul><li>By region or country </li></ul><ul><li>North America </li></ul><ul><li>4 United States </li></ul><ul><li>5.A-Z by region or state,A-Z </li></ul>
 22. 22. <ul><li>เป็นการกำหนดเลขคัตเตอร์ซึ่งสงวนไว้สำหรับการจัดหมวดหมู่งานประเภทใดประเภทหนึ่ง อาจจะเป็นการแบ่งย่อยตาม ลักษณะของงาน หรือการแบ่งตามภูมิศาสตร์ แบ่งเป็น </li></ul><ul><li>1. กำหนดไว้คงที่ 1 ตัว เช่น </li></ul><ul><li>HD Special industries and trades </li></ul><ul><li>Mineral and metal… </li></ul><ul><li>other nonferrous metals </li></ul><ul><li>9539.A1A-Z Periodicals. Societies,ect. </li></ul><ul><li>.A2A-Z General work </li></ul><ul><li>.A3A-Z By region or country </li></ul>
 23. 23. <ul><li>2. แบบใช้เป็นช่วงเลขคัตเตอร์ </li></ul><ul><li>ตัวอย่าง </li></ul><ul><li>HD Economic history and conditions </li></ul><ul><li>International cooperation </li></ul><ul><li>General work </li></ul><ul><li>Documents </li></ul><ul><li>1429.A1-5 Its’ publication </li></ul><ul><li>.A6 ….. </li></ul><ul><li>.A7-Z By region or country,A-Z </li></ul>
 24. 24. <ul><li>3 . แบบที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรตัวเดียวกัน </li></ul><ul><li>ตัวอย่าง </li></ul><ul><li>HD 1429.A1-5 </li></ul><ul><li>กระจาย .A1 ->.A5 </li></ul><ul><li>.A1- ABCDE </li></ul><ul><li>.A2- FGHIJ </li></ul><ul><li>.A3- KLMNO </li></ul><ul><li>.A4- PQRST </li></ul><ul><li>.A5- UVWXYZ </li></ul>
 25. 25. <ul><li>เป็นการนำเลขคัตเตอร์มาใช้ซ้อนกัน 2 ครั้ง </li></ul><ul><li>ตัวอย่าง </li></ul><ul><li>HD </li></ul><ul><li>9539 </li></ul><ul><li>. A1 S4 </li></ul><ul><li>หมวดหมู่นี้คือวารสารเกี่ยวกับโลหะปลอดสนิม </li></ul><ul><li>คำอธิบาย </li></ul><ul><li>.A1 = คัตเตอร์รายการหลักชื่อสิ่งพิมพ์ต่อเนื่อง </li></ul><ul><li>S4 = คัตเตอร์ลักษณะงานคือวารสาร </li></ul>
 26. 26. <ul><li>เป็นการกระจายเลขคัตเตอร์เพื่อให้เกิดความละเอียดมากยิ่งขึ้น มีการระบุให้ใช้ ว่า “ Under each…” แบ่งเป็น 2 ประเภท </li></ul><ul><li>1. การใช้วงเล็บ แทนการลำดับ ดังตัวอย่าง </li></ul><ul><li>N Study of the history of Art </li></ul><ul><li>United state </li></ul><ul><li>Other countries,A-Z (Under each </li></ul><ul><li>(using two successive cutter </li></ul><ul><li>numbers)) </li></ul><ul><li>(1) General work </li></ul><ul><li>(2) Special University,school etc. </li></ul>
 27. 27. <ul><li>ตัวอย่าง ( ต่อ ) </li></ul><ul><li>N </li></ul><ul><li>390 </li></ul><ul><li>.T52 M3 </li></ul><ul><li>คำอธิบาย </li></ul><ul><li>N390= การเรียนการสอนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ ศิลปะ </li></ul><ul><li>.T52 = เลขคัตเตอร์ประเทศไทย </li></ul><ul><li>ที่ระบุมหาวิทยาลัย </li></ul><ul><li>M3 = เลขคัตเตอร์ </li></ul><ul><li>มหาวิทยาลัยมหาสารคาม </li></ul>
 28. 28. <ul><li>2. ใช้ตัวอักษร .x แทนการลำดับ </li></ul><ul><li>ตัวอย่าง </li></ul><ul><li>.x Periodicals,societies </li></ul><ul><li>.x2 General work, history </li></ul><ul><li>.x3 Local, A-Z </li></ul><ul><li>.x4 Firms, A-Z </li></ul><ul><li>-------------------- </li></ul><ul><li>HD </li></ul><ul><li>9696 </li></ul><ul><li>.R364T3 </li></ul>HD9696= อุสาหกรรมวิทยุ .R36= คัตเตอร์วิทยุ (radio) 4T3= มาจาก .x4 บริษัทธานินทร์
 29. 29. <ul><li>เป็นการแบ่งย่อยเลขหมู่ด้วยวิธีเดียวกันกับเลขหมู่ในหมวดหมู่อื่นที่ได้กำหนดไว้แล้ว มีคำระบุว่า </li></ul><ul><li>“ divided like…..” </li></ul><ul><li>“ Subdivided like…” </li></ul><ul><li>“ Arranged like….” </li></ul><ul><li>“ Subarranged like….” </li></ul><ul><li>ตัวอย่าง </li></ul><ul><li>UA 920-915 divided like UA910-915 </li></ul>
 30. 30. <ul><li>เป็นการกำหนดช่วงเลข เพื่อใช้กระจายตามภูมิศาสตร์ </li></ul><ul><li>ตัวอย่าง </li></ul><ul><li>HD Societies: Secret,Benevolent,etc. </li></ul><ul><li>Club </li></ul><ul><li>By region or country </li></ul><ul><li>Under each country </li></ul><ul><li>(1) Year book </li></ul><ul><li>(3) General work </li></ul><ul><li>(4) By State,A-W </li></ul><ul><li>(5) By city,A-Z </li></ul>
 31. 31. <ul><li>HS </li></ul><ul><li>2721 -2725 Unite States </li></ul><ul><li>3051- 3055 Asia </li></ul><ul><li>3061-3065 India </li></ul><ul><li>---------------------- </li></ul><ul><li>การกำหนดหมวดหมู่ ให้เรียงลำดับช่วงเลข เทียบไล่เรียงตามลักษณะ </li></ul><ul><li>ของสิ่งพิมพ์นั้น ๆ เช่น </li></ul><ul><li>HS 3065.N4 หมายถึง สโมสรในประเทศอินเดีย ที่เมืองนิวเดลลี </li></ul>
 32. 32. การใช้ตาราง <ul><li>เป็นส่วนที่ใช้จำแนกเลขหมู่ให้ละเอียด และเฉพาะเจาะจงยิ่งขึ้น ภายใต้คำสั่งให้แบ่งย่อยได้ตามชื่อภูมิศาสตร์ ชื่อประเทศ และจังหวัด แบ่งออกเป็น 3 ประเภท </li></ul><ul><li>1. ตารางภายใน ( Internal table) คือตารางที่ประกอบด้วยเลขหมู่ที่กำหนดให้ใช้เป็นตารางขยายได้ อาจจะอยู่ก่อนหรือหลัง เลขหมู่นั้นก็ได้ </li></ul><ul><li>2. ตารางช่วย ( Auxiliary table) เป็นตารางที่กำหนดขึ้นมาเพื่อใช้กับเลขหมู่ได้ทั้งหมด และบางตารางก็นำไปใช้กับหมวดหมู่อื่น ๆ ได้ด้วย ตารางช่วยจะอยู่ตอนท้ายเล่มของหนังสือตารางเลขหมู่ เช่น หมวด H, N และ T </li></ul><ul><li>3. ตารางลอย (Floating table) คือตารางที่กำหนดเลขผู้แต่งของระบบรัฐสภาอเมริกัน เพื่อใช้ประกอบเลขหมู่ในการแบ่งย่อยเนื้อหาตามภูมิศาสตร์ หรือเนื้อหาเฉพาะ </li></ul>
 33. 33. การใช้ตาราง ( ต่อ ) <ul><li>ลักษณะของตาราง แบ่งออกเป็น 5 ลักษณะ ดังนี้ </li></ul><ul><li>ตารางวิธีเขียน ( Form table) มีลักษณะที่ระบุถึงวิธีการหรือรูปแบบที่ใช้เสนอเนื้อหาทางวิชาการ เช่น วารสาร คู่มือ ตำรา นามสงเคราะห์ ประวัติ เช่น </li></ul><ul><li>หมวด K, KF </li></ul><ul><li>2. ตารางภูมิศาสตร์ ( Geographical table) มี 2 รูปแบบ คือ </li></ul><ul><li>2.1 ตารางกำหนดเลขคัตเตอร์ชื่อประเทศและชื่อทางภูมิศาสตร์ไว้ ให้ใช้ประกอบเมื่อมีการระบุให้ใช้ เช่น By region or country, A-Z </li></ul><ul><li>2.2 ตารางที่แสดงตัวเลขสำหรับชื่อประเทศ ภูมิภาค จะใช้บวกกับเลขที่กำหนดไว้ </li></ul>
 34. 34. การใช้ตาราง ( ต่อ ) <ul><li>3. ตารางแบ่งสมัย ( Chronological table) คือ ตารางที่แบ่งตามสมัยของเหตุการณ์ แต่พบไม่มาก ตัวอย่าง ประวัติรัฐธรรมนูญในหมวด JN เป็นต้น </li></ul><ul><li>4. ตารางการแบ่งเฉพาะเรื่อง ( Subject subdivision table) คือตารางที่ใช้แบ่งเฉพาะเรื่อง เช่นตารางในหมวด L การศึกษา ที่ใช้สำหรับสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ในสหรัฐอเมริกา หรือตารางที่กำหนดให้แบ่งเฉพาะเรื่องตามชื่อ A-Z </li></ul><ul><li>5. ตารางรวม ( Combination table) คือตารางประเภทที่รวมตารางทั้ง 4 ประเภทไว้ด้วยกัน หรืออาจจะรวม 2 ประการ และ 3 ประเภทก็ถือว่าเป็นตาราวรวมเช่นกัน </li></ul>
 35. 35. <ul><li>แบบฝึกหัด </li></ul>

×