Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.
เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศเพื่อสนับสนุน EBM <ul><li>ส่งศรี ดีศรีแก้ว </li></ul><ul><li>กลุ่มภารกิจจัดการสารสนเทศ </li></ul><...
Evidence-Based Medicine <ul><li>เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ </li></ul>
What is EBM ? <ul><li>Evidence-based medicine  has been defined as “ the conscientious, explicit, and judicious use of ...
สิ่งที่แพทย์จะต้องประสบในการรักษาผู้ป่วย ( สุมิตร สุตรา ) <ul><li>ปกติ – ผิดปกติ </li></ul><ul><li>จะวินิจฉัยอย่างไร </li>...
ทำไมต้อง EBM? <ul><li>ปัจจัยทางสังคมศาสตร์เปลี่ยนไป ... </li></ul><ul><li>........... </li></ul><ul><li>*  ชีวิตความเป็น...
วิธีการรักษาโรคจึงอาจจะต้องเปลี่ยนตาม <ul><li>อาจจำเป็นต้องใช้หลักฐานยืนยันความถูกต้องในการรักษา </li></ul><ul><li>มีความเ...
สาระของ EBM = เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ <ul><li>องค์ประกอบหลักที่แพทย์จะต้องผสมผสาน 3 องค์ประกอบ </li></ul><ul><li>1. งานว...
EBM - What is it? EBM Clinical Expertise Research Evidence Patient Preferences
เอกสารและงานวิจัยทางคลินิกที่สนับสนุน EBM <ul><li>N-of-1 randomized control trial (RCT) </li></ul><ul><li>Meta- analysis <...
N-of 1 Randomized Control  Trial  (RCT) <ul><li>เป็นหลักฐานที่ได้จากการทดลองเปรียบเทียบการรักษามากกว่า 1 ชนิด ในผู้ป่...
Meta-Analysis <ul><li>เป็นหลักฐานที่ได้จากการวิเคราะห์รายงานเป็นจำนวนมาก เพื่อพยายามที่จะตอบคำถามทางคลินิกในเรื่องเดียวกัน...
กรอบแนวคิดในการสืบค้น เพื่อ  EBM <ul><li>ทำอย่างไรจึงจะสามารถสืบค้นสารสนเทศได้อย่างมีคุณภาพ  ? </li></ul><ul><li>- มีคว...
5 ขั้นตอน ของ  EBM การตั้งคำถามทางคลินิกตามสูตร นำผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการรักษา พิจารณาให้ถ่องแท้ ประเมินผลสู่การปฏิบัต...
Quick Access to Evidence <ul><li>Best available evidence in the shortest possible time  </li></ul><ul><li>So you need: <...
FORMULATE A CLEAR CLINICAL QUESTION SEARCH FOR THE EVIDENCE APPRAISE THE EVIDENCE Begin at the beginning
Convert the Question to PICO <ul><li>PICO stands for </li></ul><ul><ul><li>P atient or P opulation </li></ul></ul><ul>...
Why PICO? <ul><li>Get the question clear in your own mind </li></ul><ul><li>Identify the evidence needed to answer it </li...
Ask a clinical question  Do Imed pumps damage platelets?
Search Terms Platelets Damaged Platelet Damage Outcomes Gravity Comparison Pump, pumps IMED Intervention Child Children P...
Searching tools - OR transfusion infusion infusion OR transfusion
Search Terms OR OR OR OR Platelets Damaged Platelet Damage Outcomes Gravity Comparison Pump, pumps IMED Intervention Chil...
Searching tools - AND damage platelet platelet AND  damage
Search Terms OR AND AND AND AND Platelets Damaged Platelet Damage Outcomes Gravity Comparison Pump, pumps IMED Interventi...
Searching tools - Truncation nurses *  = nurse, or nurses , or nursing , or nursed, etc child *  = child, or children...
Search Terms OR AND AND AND AND Platelet* Damage* Outcomes Gravity Comparison Pump* IMED Intervention Child* Patient Alte...
Search Phrase (Platelet* AND damage*) Outcomes Gravity Comparison (IMED OR pump*) Intervention Child* Patient Search Terms
Search Phrase Child* AND (IMED OR pump*) AND Gravity AND (Platelet* AND damage*)
0 Child* AND (IMED OR pump*) AND Gravity AND (Platelet* AND damage*) 15 Child* AND (IMED OR pump*) AND Gravity 2,192 Chil...
Where to search? <ul><li>The Cochrane Library </li></ul><ul><ul><li>collection of databases of high quality information ab...
How to search  ? <ul><li>How to search for EBM? </li></ul><ul><li>........ Let’s go  to  the library </li></ul>
Thank you and  … see you.
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

Best tools for ebm

1,466 views

Published on

 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

Best tools for ebm

 1. 1. เทคนิคการสืบค้นสารสนเทศเพื่อสนับสนุน EBM <ul><li>ส่งศรี ดีศรีแก้ว </li></ul><ul><li>กลุ่มภารกิจจัดการสารสนเทศ </li></ul><ul><li>สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ </li></ul><ul><li>มหาวิทยาลัยขอนแก่น </li></ul>
 2. 2. Evidence-Based Medicine <ul><li>เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ </li></ul>
 3. 3. What is EBM ? <ul><li>Evidence-based medicine has been defined as “ the conscientious, explicit, and judicious use of current best evidence in making decisions about the care of individual “ </li></ul>
 4. 4. สิ่งที่แพทย์จะต้องประสบในการรักษาผู้ป่วย ( สุมิตร สุตรา ) <ul><li>ปกติ – ผิดปกติ </li></ul><ul><li>จะวินิจฉัยอย่างไร </li></ul><ul><li>จะรักษาอย่างไร </li></ul><ul><li>คนไข้จะเป็นอย่างไรต่อไป </li></ul><ul><li>ความผิดปกตินี้เกิดจากอะไร </li></ul><ul><li>จะป้องกันอย่างไร </li></ul>
 5. 5. ทำไมต้อง EBM? <ul><li>ปัจจัยทางสังคมศาสตร์เปลี่ยนไป ... </li></ul><ul><li>........... </li></ul><ul><li>* ชีวิตความเป็นอยู่เปลี่ยนไป </li></ul><ul><li>* การศึกษาดีขึ้น มีการตรวจสอบ และ การเลือกรักษา </li></ul><ul><li>* สารสนเทศพัฒนาอย่างรวดเร็ว ต้องตามให้ทันการณ์ </li></ul>
 6. 6. วิธีการรักษาโรคจึงอาจจะต้องเปลี่ยนตาม <ul><li>อาจจำเป็นต้องใช้หลักฐานยืนยันความถูกต้องในการรักษา </li></ul><ul><li>มีความเชื่อมั่นเชิงประจักษ์ในการรักษาที่มีมาตรฐานได้รับการรับรอง </li></ul><ul><li>สามารถแสดงหลักฐานการรักษาอย่างเป็นทางการได้ เมื่อมีการตรวจสอบเกิดขึ้น </li></ul><ul><li>สารสนเทศทางการแพทย์มีมาก และเปลี่ยนเร็ว จึงต้องติดตามสารสนเทศตลอดเวลา และเลือกให้เป็น </li></ul>
 7. 7. สาระของ EBM = เวชศาสตร์เชิงประจักษ์ <ul><li>องค์ประกอบหลักที่แพทย์จะต้องผสมผสาน 3 องค์ประกอบ </li></ul><ul><li>1. งานวิจัยชั้นเลิศหรือเอกสารที่เชื่อถือได้เกี่ยวกับการักษา </li></ul><ul><li>โรคนั้น ๆ </li></ul><ul><li>2. ความเชี่ยวชาญการรักษาโรค </li></ul><ul><li>3. ความร่วมมือของผู้ป่วยในการให้รักษา </li></ul>
 8. 8. EBM - What is it? EBM Clinical Expertise Research Evidence Patient Preferences
 9. 9. เอกสารและงานวิจัยทางคลินิกที่สนับสนุน EBM <ul><li>N-of-1 randomized control trial (RCT) </li></ul><ul><li>Meta- analysis </li></ul><ul><li>Single RCT </li></ul><ul><li>การศึกษาแบบสังเกตการณ์ </li></ul><ul><li>การศึกษาทางสรีรวิทยาในสัตว์ทดลองหรือห้องทดลอง </li></ul><ul><li>ประสบการณ์ทางคลินิก </li></ul>
 10. 10. N-of 1 Randomized Control Trial (RCT) <ul><li>เป็นหลักฐานที่ได้จากการทดลองเปรียบเทียบการรักษามากกว่า 1 ชนิด ในผู้ป่วย 1 คน ถือว่าเป็นหลักฐานที่ดีที่สุด คำตอบที่ได้เป็นคำตอบที่ได้จากการทดลองเปรียบเทียบการรักษานั้นๆ </li></ul>
 11. 11. Meta-Analysis <ul><li>เป็นหลักฐานที่ได้จากการวิเคราะห์รายงานเป็นจำนวนมาก เพื่อพยายามที่จะตอบคำถามทางคลินิกในเรื่องเดียวกัน มีประโยชน์ในกรณีที่ผลการทดลองในรายงานต่างๆมีคำตอบไม่เหมือนกัน เช่นบางรายงานบอกว่ารักษาโรคได้ บางรายงานบอกว่ารักษาไม่ได้ผล การวิเคราะห์รายงานจำนวนมาก ๆ นี้จะทำให้มองเห็นข้อสรุปชัดเจนขึ้น </li></ul><ul><li>ค่าวิเคราะห์ดี การรักษาย่อมเชื่อถือได้ </li></ul>
 12. 12. กรอบแนวคิดในการสืบค้น เพื่อ EBM <ul><li>ทำอย่างไรจึงจะสามารถสืบค้นสารสนเทศได้อย่างมีคุณภาพ ? </li></ul><ul><li>- มีความถูกต้อง </li></ul><ul><li>- สอดคล้อง </li></ul><ul><li>- รวดเร็ว .... และ แม่นยำ </li></ul>
 13. 13. 5 ขั้นตอน ของ EBM การตั้งคำถามทางคลินิกตามสูตร นำผลที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการรักษา พิจารณาให้ถ่องแท้ ประเมินผลสู่การปฏิบัติ สืบค้นตามสูตรให้ละเอียด
 14. 14. Quick Access to Evidence <ul><li>Best available evidence in the shortest possible time </li></ul><ul><li>So you need: </li></ul><ul><ul><li>Simple process </li></ul></ul><ul><ul><li>Clear question </li></ul></ul><ul><ul><li>Good quality evidence resources </li></ul></ul>
 15. 15. FORMULATE A CLEAR CLINICAL QUESTION SEARCH FOR THE EVIDENCE APPRAISE THE EVIDENCE Begin at the beginning
 16. 16. Convert the Question to PICO <ul><li>PICO stands for </li></ul><ul><ul><li>P atient or P opulation </li></ul></ul><ul><ul><li>I ntervention or I ndicator </li></ul></ul><ul><ul><li>C omparison or C ontrol </li></ul></ul><ul><ul><li>O utcome </li></ul></ul>
 17. 17. Why PICO? <ul><li>Get the question clear in your own mind </li></ul><ul><li>Identify the evidence needed to answer it </li></ul><ul><li>Translate the question into search terms </li></ul><ul><li>Develop and refine your search strategy </li></ul>
 18. 18. Ask a clinical question Do Imed pumps damage platelets?
 19. 19. Search Terms Platelets Damaged Platelet Damage Outcomes Gravity Comparison Pump, pumps IMED Intervention Child Children Patient Alternatives Search Terms
 20. 20. Searching tools - OR transfusion infusion infusion OR transfusion
 21. 21. Search Terms OR OR OR OR Platelets Damaged Platelet Damage Outcomes Gravity Comparison Pump, pumps IMED Intervention Child Children Patient Alternatives Search Terms
 22. 22. Searching tools - AND damage platelet platelet AND damage
 23. 23. Search Terms OR AND AND AND AND Platelets Damaged Platelet Damage Outcomes Gravity Comparison Pump, pumps IMED Intervention Child Children Patient Alternatives Search Terms
 24. 24. Searching tools - Truncation nurses * = nurse, or nurses , or nursing , or nursed, etc child * = child, or children , or childhood, etc
 25. 25. Search Terms OR AND AND AND AND Platelet* Damage* Outcomes Gravity Comparison Pump* IMED Intervention Child* Patient Alternatives Search Terms
 26. 26. Search Phrase (Platelet* AND damage*) Outcomes Gravity Comparison (IMED OR pump*) Intervention Child* Patient Search Terms
 27. 27. Search Phrase Child* AND (IMED OR pump*) AND Gravity AND (Platelet* AND damage*)
 28. 28. 0 Child* AND (IMED OR pump*) AND Gravity AND (Platelet* AND damage*) 15 Child* AND (IMED OR pump*) AND Gravity 2,192 Child* AND (IMED OR pump*) 1,300,776 Child* Records retrieved Search string in PubMed Child* AND (IMED OR pump*) AND Gravity AND Platelet* 2
 29. 29. Where to search? <ul><li>The Cochrane Library </li></ul><ul><ul><li>collection of databases of high quality information about interventions, including systematic reviews . </li></ul></ul><ul><li>PubMed Clinical Queries </li></ul><ul><ul><li>specialised Medline search engine with built-in search &quot;filters&quot; designed to find high quality studies in four study categories: </li></ul></ul><ul><ul><ul><li>therapy, diagnosis, aetiology and prognosis </li></ul></ul></ul>
 30. 30. How to search ? <ul><li>How to search for EBM? </li></ul><ul><li>........ Let’s go to the library </li></ul>
 31. 31. Thank you and … see you.

×