Successfully reported this slideshow.
We use your LinkedIn profile and activity data to personalize ads and to show you more relevant ads. You can change your ad preferences anytime.

Designed slide - Định giá BĐS

224 views

Published on

This is a short report from the research about real estate in Vietnam. I designed it in a better user interface.

Published in: Economy & Finance
 • Login to see the comments

 • Be the first to like this

Designed slide - Định giá BĐS

 1. 1. I ~ KHOA TẢI CHÍNH I Ị :=«::Iib:4~†.ủ L.lbỊ;1ủEl `ĨĨỸí` ửi IC.1:ửlềlỆẵPĩ l'l“†.I.`*Ỹ`Ấ.aẤí` ' ĨỈ'I[Ệi" Fl'IƯ[ỈÍ"Ệ Fí'IẪF“ S0 S!Ễ.í"Ễ'í ĨĨắl3í"lỀ *ỈỀIỊi"í-I iỆĩí`FĨ:ẽ SẦi" ĨẶI CÁC í"íẫẪí`” í'Ễễ.í"Ệ Ĩ`Ể'ỈƯ[Ĩă`ĨIỆỀặ í*ÌÍ;`.l 'lỆĨ Íĩ@íẫ;ÍỲ.*ì Ì t'lẫl!r:`EấL.F'E!ằủl`llỄěl!lếỂíA :Vø'IItìỊ!Ẫ`llI`lI[_IEII1gItỊIlllE'y iCh:!.“l:ztí L'AI.ìYt:~h:!:'u!lmIl›:l:-:I Ủ “Kl/f -. ĨĨỄỂỄỀỀỂZỮỬ 4 A_. Ố:
 2. 2. clit' Jlẵill “lẫu `[Êì!lt: {lỊlA“n. HOÀN THIỆN PHUƠNG PHÁP S0 SẢNH TRONG ĐỊNH GIẢ BẮT ĐỘNG SẢN ẪỈế.tí.Ể ị.Ỉ!Ỷ!= WĨỀ. ị.Ỹí.[í4.ì'.l!'.'.'BE“=.ị TẠI CÁC NGẮN HẢNG THUƠNG MẠI Ũ VIỆT NAM ỀạÝF Il.fỂilŕol`lll.lluị 'Tã _llìllỉlỉlui ,Il°lI=ì,lì-øs`I0~4s'f=,ĨlI`lỉ Ìíolluị íìlllìị ẸIFỂT Ễfẩi !Ỉẽ]lLậl›~,`f=.Ĩlị Ìllịto II”-,liu _IIÌIIÍIIILI ợllhìp :Io :1”-Ĩlll Ơílllu l`[]l|`l ỊỈF Illẽll Íllĩẫl ỊIITIKIIILỊ pllhìl :(0 mìlli IIITILỊ l`[]lll g[F5 ẵllìấ EIA 09510 UI V `i'A 'Rã i't'-Ill iữẫl lnt' ẵlllìấ tỆl^ Hắlơ UI ` `i'A Ê VỈTẸÌ Ễklll iffễìl lr=[' Tình hình hoạtđộng định giá BĐS tại Các NHTM Ởviệt Nam thời gian qua Định hướng và mục tiêu của NHTM trong hoạt động định giá BĐS tại Ngân hàng Thực trạng sử dụng pp so Sánh trong định giá BĐS tại Các NHTM Ở Việt Nam I I I T Giải pháp hoàn thiện áp dụng phương pháp: SO Sánh trong thấm định giá BĐS ởCáC u I I I I ,IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII ỊIIIIIIIIIIIIIIIỊIIIIIIIIIIIII ø-nụ-Ẹ-nn-nnn::-Ẹ-nn NHTM tại Việt Nam. Ðánh giá thực trạng Sử dụng pp SO Sánh trong định giá BĐS tại Các NHTM Ởviệt Kiến nghị Nam ,1 ,I
 3. 3. ẫầifĩ _llÃ`Ịll illtj iltìịltỉ IIllẢ4`u HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP S0 SẢNH TRONG ĐỊl*ẫH GIẢ BÂT ĐỘNG SẢN g.iĨẫ.Ỹí=l `.'ẾẾ' ỈLẺĨỂ.ị ị.ỸíĩíFỵ'!'.'1ZẤj`=.ị TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ú VIỆT NAM Ị `ĩỂÌilEỊ Ệ_lliẢii`i iỊ°lL`lii :ỈlỊl:Ị Ị llEi,ầịi”iị ỀlỈlỄ[ỂĨ`Ị ỊIJTIỊỊ E.1.Ị.Ẫ“Ị«Ị ềiịrấỉ iih›ẦỆi. `Ỉ:..Ẫ`Ịl:l .il.I.ịĨ.i'Ị `i°l.lỂl. í.”l.i.ể”I.i`.i i.lŨi.Ắ“k
 4. 4. ẫầifĩ _llÃ`Ịll illtj NIHỊICỊ IIllẢ4`u HOÀN THIỆN PHƯƠNG PHÁP S0 SẢNH TRONG ĐỊl*ẫH GIẢ BÂT ĐỘNG SẢN g.iĨẫ.Ỹí=l `.'ẾẾ' ỈLẺĨỂ.ị ị.ỸíĩíFỵ'!'.'1ZẤj`=.ị TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Ú VIỆT NAM Ịlíìl vlnl X Ý ỈỈẺỈỈ Ý Ị*`J :ỊlỊ;ìí` _IIỊĨỊIH :lli'y“Ị Ịlịìiltì 'ỉíìil `ĩỂÌilEỊ Ệ_lliẢii`i iỊ°lL`lii :ỈlỊl:Ị Ị llEi,ầịi”iị ỀlỈlỄ[ỂĨ`Ị ỊIJTIỊỊ E.1.Ị.Ẫ“Ị«Ị ềiịrấỉ iiH›ẦỆi. `Ỉ:..Ẫ`Ịl:l .il.I.ịĨ.i'Ị `i°l.lỂl. í.”l.i.ể”I.i`.i i.lŨi.Ắ“k .Ilỉìl vilìl X Ị Ị IIl!,*,`li ẵlịìillfi EỊ:lll vIL'ư*
 5. 5. Iilfìiiẵ llllẵi v"Ill[lli[lĩ `JiĨlì° HI ìfấillẫ l=‹ilỉlŕ =llil= HVS =l=ì” =liì=lr `Y=`= vai Híii TỔỊEG ĐUAN TÌi!H HÌỊỊH HOẠT ĐỘTEG ĐỊTEH GIẢ BĐS TẠI CÁC ỊỊHTEJI THỘI IIPĨHI INIỄIE llllílliif Ị'n!;ị ÍT 'IIỈI IV:Ị'A` GIẤP! QUA :Iíl ỊIỈIỊ lilli” :lịlilt :Ịl" Ilịlilt 'IỈIIỊ N 12396 435996 315056 30% Z696 25 7096 25.3096 ` 215096 1Z.109í i O 0 0 ‹` 0 ‹` 0 * 0 0 -ilsosí Ạvv ỡỹ tạ» ồn QA» ồn Ê» Ọ$° ổn ớn ra "O 0 X 'O 'O ęẫ Q vơ 'O `o *Ồ 'O 'O v- ổo OỘ XỔ oớ QỘ lò 0 Ớ ẠÙ Ố'
 6. 6. Illíliěl `I3lỈẫil v'*I|liÍlA`[l.i v"ẵĨ:Ĩ7` sĩll HHEIII ị ĐI=I'l=I°ìỊ`ĩ=llỊI=I'ĩ'=“`<=BFIĐI iĩũỉlờ `Ỹ=*ỊĩiBv=`FH=I°ĩ TỔNG OUAN TÌNH HÌNH HOAT ĐỘNG ĐINH GIẢ BĐS TAI cÁc NHTM THOI EIẾĨẦĨEI ẾỈHỄIH “lllílíliltỉ 'A!.'.l ÍĨ 'llầi iV:'Ii Ị Ịlũị i.lỉlỊ ỊIIỊỊTLỊ Ịlịlilru .< . , :llø"e“Ị Ịlỉlilti '.IĨlil Ị-ịđ AỊỊ
 7. 7. ẵiliịiì IIIIÌỀ "lllillìit 'ìlilị' HI -"ilIu`ịỈ ỉIr11.` :little lillililẫ-' .'.!;Ị I 'iịu' x`l,i.'. lIỶ'lI'° =l'^"= °t'ỉ =*-' =I'i^'i~` *lil '-V ỀỸ-i' TỔỈIG QUAÍ! TĨẨĨH HĨỈIH HOẠT EỘỈIG BỊIỈH GIÁ BBS TẠI CÁC ỉ!HTuvl TiIŨl GIAI! ỦUH ÌiẠl 'Ill lil' ỂỈĨIỊ`Ii :|ị" :IỈlx`I.' v'°lø ự S 0 Ủ HỘNG T HỆ THỦNG 2013
 8. 8. ẵiliịiì IIIIÌỈ "lllillìif 'ìlilị' HI -"l.`Iu`ịI ỉIr11.` :little lillililẫ-' .'.!;Ị I 'iịu' x`l,i.'. |;ỊlỊ;Ịt :ỊỊỊỊỊ Hị; :1_I :[liIiv“ ĂLTẪ 1.! í`7-' GIHÍĨ ỦUH :I^l vI`l Ị'.- !lỈ1Ị`Ia :|ị" :IỈlx'ỊL' v'°lø .Ị 0 O O HỘNG T HỆ THỦNG NG P_HUOỊlANH TOẢN 2013 3 THANG ĐAU NẮM 2015
 9. 9. Ếllfiìii IIIÍÌE flllííílilti fllfầìf NI ẵfiìilli lĩlllỉlŕ =lJỉl=FP1Vŕt ?fit =l!ìĩlf `Y=~ỉí laì Hñiì TỔNG OUAN TÌNH HÌNH HOAT ĐỘNG ĐINH GIA BĐS TAI cÁc NHTM THOI allin! :MTI: IỊIIỊIỊỊIP a'.Ị;ỊỊ ỉỊ 'ỊIỄIỊ ỊỊ:ỊỊ'AỊ GIAN OUA ` ' ° ` :lil VỊIỈIỊ ẫ[lI;r`u Ilíliltị :ll" IlỈlilt` C::Il. 'lái' Tị' lệ nợ xấu 'ả lảng trường tin dụng của các ngàn hàng nám 2014 T}"1ę`nC' T.ẵ:1gtfuỞI1gtẵ1ì diĩng 66% 50.509; 490.3 39.70=`ắ ẵ6.05'› 7i'ẵ 7'ể . l5.9oFg 1 1 141$: 103'.": 'ỏng I-0l'“› O.50=. 2.54=ę l_l0,ì 2.02Fv 2.o3's .,_gg^, 2_,,;g Z.38=^`~ 2.751. 1vlb"~.'‹ 2.1B=L z,s;:, Nỡ ẸLQ ?Ừ Sỹ XOẦ bở. Sỡ bỡ bỡ Ỷ* ỵẵầ Ỷ& x .B n S 6` ø. S 0 QK. 0 O I 0 c8 gx FL 80 ọc xtề A `ỵ4 v
 10. 10. :ỊIỊẸIỊỊ l:llỈ:Ị rI:ỊlỊllỊỊh FI:Ị:ì' HI c`1:ĨilI » J ` ` _ _ _ _ '=*"i" "li'= "'Ể ='=`ìi "'ì^`['_ "lii 'ỉị HỀ" ĨŨi'ẵG 0UAỸằ ĨIỀÊH HliẫH HỦẶĨ ĐỤỈÍG ĐỊỀĨH GIÀ BĐS ĨẶI CÂU ỈỖHĨỈH ĨHŨI :IHĐỊ :EỊỊỊH lỉllíllllt x'.Ị;Ị ll 'ỊIỈI ỊT:Ịx'AỊ GIẢPE UUẪ I,ŕ”” :ẦỊ íãilẵiz :llĨỆ“ Ir' :illilt ~":llIl`lx`It.a PI:ỊẸỊF` IIJỊI:Ị Hlị :iln ` :lil: illI"Ị'Ị “Tii ` ỉiịliltã C721:: `ì Ị” :Ị:Ịl!ỀiỊỊ iI:“t'r=° !Ỉl`ỈỊ`it1: Ị ìị !iẵỊt'nỊ ẫfẵill Sfẵìillŕì .=1:”`.`Ị Ị Ị I .llgìiltŕi -fỉẵiil Ị.ílỊl .II .ẶỊ L`lI` Vx'z liẵii " :VỀ ỈỂỂIÍF 'ẩlliil ""_ỵ :lÍưx'z :l.ls`l: iẫì :,`ìs` Or
 11. 11. :ỊIIẶIỊỊ l:llỈ:: PI:lIỊll:Ịh FI:!:ì- HI ấ'l:ĨilIi TJ ` ` _ _ _ _ '=*"=" 'll='= "'Ể ='*ì "'ìi[* “"=^`i 'ầi Hễ" ĨŨHIG ỦUAỀ5 ĨIỀÊH HIỄÌH HỦẬĨ ĐỤÍẫG ĐỊi“ẵH GIÀ BĐS ĨẬI CÁC iẫHĨÍ1iỈ ĨHŨI GlẢPẫ QUẢ EIHHẾ irìiiiñ lẫllílllif Ị'ự!;` Í` 'IIÌ lV:Ị'Ịị `r'.=' 'ltlịlilth Hẵilĩ :1:ll!ấiil 'I:'."" .llliiịìlli _l!ẫiỊ'Ịl .ẵlẵill ằíẵìilti smi ỊIỊTỊIG afíịil Ịlìil EỊ‹^^ ^B “lịtịi ì ịT*'lỊ Ị*Ị ĩĩ 1 Ti ị ~'EỊ Híl ĐIÂĨĐI Ffíìll Hil 'fill ếlẫìil ềlẵìiltỉ ằlịiaị .llểiỊ'al ềfẵill
 12. 12. :ỊIỊẶIỊỊ l:llỈ:Ị FI:lIỊll:Ịh FI:Ị:ì' HI u~!:ĨỊl:Ị lầ ` ` _ ' ' g '=ị"“" "Ji'= "'Ể ='*ì "'ì=[Ề "'=`_"i 'ềị Hễ" Ĩũiịẵũ ỦUAỸ5 ĨIỀÊH HIỀÌH HỦẬĨ ĐỤÍÍG ĐỊPĨH GÌẨ BĐS ĨẶI CÁC ÌÊHĨÍỶÌ ĨHŨI ỊỊHĐỊ :nizlh IỊIIỊIIỊỊP Ị'.i;` lt 'ill ỊỊ:Ịx'ỊỊ GIÁP. QUẢ `r'.=' 'ltlịlilth Hẵilĩ :1:ll!ấiil Ạ gị.. ịpịq 'IìỂ°` ỊIIỘIỊĨF: .l!Ặìu'Ịl ềỹằill ""l _Ị',Il.Wl _μ'ị,ỊẦ'IIjị """""""""" " ằíaìilti smi ỊIỊTỊIG afíịil Ịlìil Ðlẫ' I(l l:IĨ :ỊIỊẸỊỊ IIỊẮỊỊ :IỊ“lr ' ĐỘI VOI KHÁCH HANG ĐỘI VOI i:GÃN HẢNG Ẻ..Ị` EỊ,|l .:Ệ ịịø ỊIỊ,Ẹiỉ RW Hil Ịlẵtsịl ặiíill Ị THÍ! 'fall Híiil ----------------------- - ` ềlẵìiltỉ ằlịiaị .llểiỊ'Ịl .:TỀTII
 13. 13. HOAN THIÊN PHUƠNG PHAP 50 SANH TRONG ĐINH GIA BÁT ĐÚNG SAN Ill CAC TỔNG OUAN TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG ĐỊNH GIÁ BĐS TAI cÁc NHTM THOI NGẨN HANG THUONG MAI Ớ VIẾT NAM GIAN QUA SỤ KHÁC BIỆT TRUNG PHUƠNG PHẢP ĐỊNH GIA BĐS CỦA NHTM n l0dllllllEIlùlGllGllIẸPVÀPilẮỈTIẺIll0tlGTll0tlVỆỈllAll` O 0 Ĩ QGRIBQNK B Mung phón thinh đến khách hàng ÓTỔÍ đa bằng mức giả O Giá trị BĐS thế Chấp: 0 Giá BĐSthế Chấp: Trung thực tế Chuyến nhượng Trung bình Cộng bình Cộng oKhÔng quá 70% giá thực Không quá 70-85% tế Chuyến nhượng
 14. 14. Tịịịihríiề ĨĨ Ị.ỊỊịỆ.Ị.ịịĨịầ Ĩt ịịii ĩi "°ịịiÍĨíĩ ii I Ậ ỊỂ ỸĨỊỊTSỊ i iỊ% “Ĩ* ịịịiđí iằiịtịtẫịị ĨỘ“T W Ĩ Ép Ạ, Ị[ý,|ịẦý I _ _ _ I F Ị, T I * Ị `Ị jp , ưi ị` Ị v` i Í T `,. , L [.Ị`y i“rịẫ iGBtỊTTi ịị Ệ Ê
 15. 15. IIIĨLÌEI `Iẵllẵil v"IlÍ[ÍlA`Il.i v"IĨấĨa" dll NEĨEIII ị `l=ỉ'lĩI*ìl=H=l=-Hlŕtưẽfẵìl imẽlt `Ỹ=~ŕĩBv=`FH=I°ĩ THỤC TRẠNG PHUONG PHẢP SO SẢNH TRONG ĐỊNH GIÁ BÂT ĐỘNG SẢN iIlfĨấiI ẫíẵiilti `lIllIÍliIPi ủiâil ỈĨ 'llẵi ii:i'Ii !1ỊỊ':ỉ`l:iIỊl:Ị`l:lỊ`l:::IIỂỊỊỊ ”llẵr"il:i,I]iliỈÌ`›:1l`ì __ ,=lÐlh""“"` --Ị ...ÌITIIIIẢIHẾT rl:r:ỊỊ 'lĨH:l -J :1:ỊẾỊlT SHI 'l:lỊ`Ii. ..zìr`VI:ìỊỊ;1ẦìiỊ -- 'I:Iĩl:`u'I:llr;iiỊ --
 16. 16. IIIĨIÌEI `Iẵllẵil v"IlÍ[ÍlI`Il.i v"IĨấĨa" dll NIĨEIII ị Bl=IIlII°ì=A=l1=l=-=ĩI="`» S=f=”Il imẽlt `Ỹ=IIIBv=IFH=I°ĩ THỤC TRẠNG PHUONG PHẢP SO SẢNH TRONG ĐỊNH GIÁ BÂT ĐỘNG SẢN iIlfĨấiI ẫíẵiilti `lIllIÍliIPi I'Iiâl ỈĨ 'llẵi ii:I'Ii !IỊI':I`l:iIII:I`I:IỊ`I::IIIỂIII ”llẵ:" Il:r;III :rịs.1iI __ ,=IÐlh""“"` --Ị ...ÌIIIIIIIIHẾI I I I IIITIIII 'IĨHII -J :1:IẾIlI :IÊÌI 'l:IỊ`Ii. ,.;Tr`II:TII,=IẢiII -- `I:IĩI:`u'I:Ilr;III -- IIỊĨIIIỀI `I“'III .IIÍI Flliìiil Flẵiílillầ ỊỊỊỊỊỆỊ ỊỊỊỊI. “ñi cz'lỈICII _:Iỉl IỊẾỊ_III ưưu-4Ể`H E-a+-af( I -c--Ị ' | "' 'IìIIỊIỊIIIti 'I:IÍII'Il!IJIl:l :::III'lỆIII II:1tIIẾ!:`
 17. 17. IIIĨIÌEI `Iẵllẵil v"IIlíÍlI`ll.i v"IĨ:Ĩa" dll ẾIIĨEIII ị Ấ Bl=‹IlII°ì=A=l1Il=-=ĩl="`» S=f=”il imẽlt `Ỹ=IIIBv=IFH=I°ĩ THỤC TRẠNG PHUONG PHẢP SO SẢNH TRONG ĐỊNH GIÁ BAT ĐỘNG SẢN illfíấiil ẫñiilti `lIIl[ÍliIPi I'IV:l ỈĨ 'llầi ii:I'Ii :IĨị" ỊIIIĨII ,II;I.`I“ !II`IỊ`II`: :I:ll Hii ỊIỊIIIU F'lIl^[lìillỈ`l Fl:IẨIF` ẵll Ếĩẫiilẵl
 18. 18. IIIĨIÌEI `Iẵllẵil v"IIlíÍlI`ll.i v"IĨ:Ĩy" ấlll ẾIHEIII ị Bl=‹IlII°ì=A=l1Il=-=ĩl="`» S=f=”il imẽlt `Ỹ=IIIBv=IFH=I°ĩ THỤC TRẠNG PHUONG PHẢP SO SÁNH TRONG ĐỊNH GIÁ BÂT ĐỘNG SẢN illfíấiil ẫñiiltề `lIIl[ÍliIPi I'IVẩl ỈĨ 'llầi ii:I'Ii IIĨị" ỊIIIĨII II;I;I“ !II`lỊ`II›: IIIII , À Ả Ể Hii ỊIỊIIIG P'lIl^[lìillf`l FIỂIẨIF' *ĐƯỢC SƯ DỤÌIỆG ỉI!E~lIEU íI!Ê-IẢT E J ắlí ổĩẫiilẵl
 19. 19. IIIĨIÌEI `Iẵllẵil flillíílilti v"IĨ:Ĩy" ấlll ẵfẫilll ị Bl=‹IlIlPìrẽA=l1Il=-=Il="`» S=f=ìl FĐIIP `Ỹ=IIIBv=IFH=I°ĩ THỤC TRẠNG PHUONG PHẢP SO SÁNH TRONG ĐỊNH GIÁ BAT ĐỘNG SẢN illfíấiii ẾMỄỈH ”lIll[ÍIiIPi I'IVẩl ỈĨ 'llầi ii:I'Ii IÍĨỊ" ỊIIIĨII II;I;I“ !II`lỊ`II: :I:ll HÍI ỊIỊIIIG PI:II`IlIIIti ắlí ễĩẫiilẵl F IẨIF' Ấ CŨÌIÊG TẮC 'ĐỊíY!il GÍẢ íY!GẪY CÀiI!G IĐUỤC l'I0Ỉ`.íI! Ĩl'IlỆíI! Ị
 20. 20. IIIĨIÌEI `Iẵllẵil flillíílilti v"IĨ:Ĩy" ấlll HIĨEIII ị Bl=‹0lIlPì*w-A=l1Il=-=Il="`» S=f=ìl FIĐIIP `Ỹ=IIIBv=IFH=I°ĩ THỤC TRẠNG PHUONG PHẢP SO SÁNH TRONG ĐỊNH GIÁ BÂT ĐỘNG SẢN illfíấiii ẾMỄỈH ”lIll[ÍIiIPi I'IVẦl ỈĨ 'llầi ii:I'Ii IÍĨỊ" ỊIIIĨII .IIỊI:I“ !II`lỊ`ỈII :till , Â .I :iii ỊIỊIIIU Flẵllịlliilti FIIIẨIF' *ĐƯỢC SƯ DỤÌIỊG iỲ!E':lEU ỈIỂI-IẢT = I NI* ầĩẫiilẵl CŨÌIÊG TẮC 'ĐỊíY!il GÍẢ íY!GẪY CÀiI!G IĐƯỤC l'I0Ỉ`.íI! Ĩl'IlỆíI! Ị
 21. 21. TRUNG ĐINH GIÁ BẮT ĐÓNG SẢN TAI CÁC THUC TRANG PHUONG PHÁP SO SẢNH TRONG ĐINH GIẢ BẮT ĐỘNG SẢN NGÂN HANG THUONG MẠI Ủ VIỆT NAM ' “ ` ` THỘNG TIN THU THẬP THIÊU ĐỘ TIN CẬY HẠN CHỀ TRUNG ỨNG DỤNG PHUƠNG PHẢP I I - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --J
 22. 22. TRÙNGĐINHỶỂẾĨẨvỂẪĨỶĐỀNiẵỆ4SẪNễTẶlể»ỀẨ[Ề THUC TRANG PHUŨNG PHẢP S0 SẢNH TRÙNG ĐINH GIẢ BẮT DŨNG SẢN NGẨN HẪNGIIHƯỎHIĨỆMẶỈ ŨỈì=VÍỀĨ`NAM l ` ° T ` _--- : :!.L,I ---_ _a-- IỊ:IíI::: IIIILII Thiếu quan tâm Nhà nưỚc Ẹ Kho dữ liệu không đầy Ẹ ị Khách hàng Ế : đủ : : Ệ : ____________________ __: : ....................
 23. 23. HOÀN THIỆN PHƯỢNG PHẢP S0 SẢNH TRONG ĐỊNH GIẢ BÂT ĐỘNG SÂN TẠI CÁC NHTM VIỆT NAM HIỆN NAY
 24. 24. IIIIIIII 'l:llịII :IIIIIIIIIII :I:r:t:' HUI :IẬIIII I I Ệl=lIlIIrl.=ll=l=l-diễ»ẽfẬI`iID=lẽĩ“Đĩ=FhvdivãH HOÀN THIỆN PHUONG PHẢP SO SẢNH TRONG ĐỊNH GIẢ BĐS TAI CÁC ỊỊIỂTLTỊỊ ỊỊỄTỊỊIĨỊ `lẫỊIỊlĨỊ[Ẹủ:'I'IỊẢl ĨỊ"lỊầI `EỊấỊI'Il Ủ ỊI1II:l llI`ỊÍỊilỊfỉ IHI» IIIỊIẸ1 Đ Đ `lIÌ:iỊl SIÍILI. IIIIIIII `lỉlỊlilỊTì ---- -- ,Ị`Ị `” ,,Ị`|Ị ------- -- ,I,Ị` IIỆỊỊIIỊ `I:IỈlI IIIAIII 'Illl
 25. 25. IIIIIIII 'l:llịII :IIIIIIIIIII :I:I:t:' HUI :IẬIIII I I Ệl=lIlIIrl.=ll=l=l-diễ»ẽfẬI`iID=lẽĩ“Đĩ=FhvdivãH HOÀN THIỆN PHUONG PHẢP SO SẢNH TRONG ĐỊNH GIẢ BĐS TAI CÁC ỊỊIỂTLTỊI ỊỊỄTỊỊIĨI `lẫỊIỊlĨỊ[Ẹủ:'I'IỊẢl ĨI"lỊầI `EỊấỊI'II Ủ ỊI1II:l llI`ỊÍỊilỊfỉ IHI» IIIỊIẸ1 Đ Đ `lIÌ:iỊl SIÍILI. IIIIIIII `lỉlỊlilỊTì ---- -- ,ỊỆIỊ `” ,,Ị`|Ị ------- -- ,I,Ị` IIỆỊỊIII `I:IỈlI IIIAIII 'Illl
 26. 26. IIIIHII 'IIIIỀIII FỊIIỈỊÍIỊỊE- s1:I:Ir" aIlI HẬIIII 'iỊ'ỊỊ`Ị'Ệ'lJỊ'= Ệ'ỊlỊ*°"I ỂỊỈTỊ ỸỊŨỊỊỂ `T=ỊỊỊỊỆỆ"ẤỊ ĨỊỀỊ' HŨẦN ĨHỊỆN PHƯŨNG PHẢP S0 SẢNH TRÙNG ĐỊNH GỊẨ BĐS ĨẶỊ CÁC IỊỀTHIỊ IỈLỊIỊỀI IIỊỊỊÌỊIỊỪ IITẦỊ Í ÍỊỀ ITẾỊIIỊ Ú IIJIIII :IIIỉIIIt: 'IEỊỊI IIIIỊIII IIẾII ZỊỊỊLỊI IIIIIIIA Ilỉilliltfì ---- -- l,I` ` .i.t' ------ -- ` ` Il Ện` `I'n'[íl` IỊỊIỊỊI `IÍỊỊ GẮN LIỀN THỊ TRUONG BĐS ỊỊIỊ Ị
 27. 27. IIIIIIII 'IIIIÌII -'IlllỊílI'[l' PI:I:I' :III H:Il:I I=‹IlIlPù*PlJ=l= Hvfiị PIIII ^'ỊỦiỊ'Iị`ỸíỊỊỊỊ°'ẦỊ Hi* HOÀN THIỆN PHUONG PHÁP SO SÁNH TRONG ĐỊNH GIÁ BĐS TẠI CÁC IỊỀTHIỊ IỈLỊIỊPI IIỊỊỊÌỊIỊỪ IỊITẦỊ Í ỊÍỄ IỊỂỊIIỊ Ú IIJIIII :IlIỉIIIr 'IỆỊIỊỊI IIIIỊIII IIẾII ZỊỊỊẮỊI IIIIIIII IIIIIIIIH ---- -- i_I` ` .*.›' ------ -- Ị ` Ịl Ì" `I'n'[íl` EỊỊIỊỊI `IÍỊỊ CHÍNHSSSẤCH ỉỊ'IIỊ IỊIĨỆ
 28. 28. :IlĨ:ìII `lIllẵỊI PIIIIIIIIIP FI:ILy" u'III H:Il:I I=‹llIlPiPu=l= Hvŕiị ẽlằŕ FIĐIIỀTLIIIIIVAI HĐT HOÀN THIỆN PHUONG PHÁP SO SÁNH TRONG ĐỊNH GIẢ BĐS TẠI CÁC IỊỀTHIỊ IỈLỊIỊỪI ÍIỊIỊÍỊIỊỪ IỊITẦỊ Í ỊÍỊỀ IỊỀỊIIỊ Ú IIỊIIII IIIIÍIIIE 'IEỊỊỊỊI IIIIỊII: IlĨ'.I` ỂÌÍỊẮ`=. IIIIIIII Iltilliltfi ---- -- I I' I k' ------ -- B ` Il_Ệ" `I'u'IỈl HỊIỊỊI `IílI :::lIIlI 2;^ỆỈẵ ỉ'ỵ'ịL` Ị ỂỊIĨỂ
 29. 29. :IIIITII `l:llẵII IỈỊIl°ỊÍỊỊỊti :I:I:I:' HUI HIỊỊỊII I ii'=I'ỊỊỊỆ'ílli'i*'I'=`“ ẵỊỂỊ`ỊỄỊŨỊỊỆiễ°Ị=ỊỊr4Ệ'ẦỊ'“"Ẫ'= HOÀN THIỆN PHƯŨNG PHẢP S0 SẢNH TRUNG ĐỊNH GIẢ BĐS TẠI CÁC NỊỮTHIỊ IỊỂTIỊỄĨ IuIỈỊlìIỊẾĩ IIỊẬỊỊ IỸỊIỊÌÍ IĨẩIỊIỊ Ở c:l.u" ì3Ộ IIE: 'l`Ổ CITIÚC :IỊiv':G: Gllẵ - I r """""""""""""""""""""" ' 'I `-"Ị` Ị I Đổi mới tưduy-trình độ E I Tính độc lập Của bộ phận định giá I _Ir ______________________________________ _ _ E Tăng tính chính Xác I Ị Xây dựng phần mềm lưu trữ 9. ì`ỄỀ'.IÍỄ'Ị ................................... -- Ị Gọn nhẹ E I Dựa vào giá trị thị trường Ị
 30. 30. Ệ CẢM ON I CÁC THÂY CỘ GIÁO ĐÃ LĂNG NGHE!

×