22.3.56

100 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
100
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
1
Actions
Shares
0
Downloads
1
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

22.3.56

 1. 1. เตือนชาวนางดท�ำนาปรังน�้ำในอ่างเกือบแห้งขอด สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้ าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัคร ราชกุมารี เสด็จไปทอดพระเนตร การท�ำ งานของหน่ วยแพทย์ เคลื่ อ นที่ มู ล นิ ธิ แพทย์ อ าสา สมเด็ จ พระศรี น คริ น ทราบรม ปี ที่ 39 ฉบับที่ 10460 วันศุกร์ที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2556 ราคา 5 บาท ราชชนนี (พอ.สว.) ณ โรงเรียน ราชประชานุเคราะห์ 28 อ�ำเภอ เขื่อนค�ำแก้ว จังหวัดยโสธร ใหลดตนทนค่าไฟทีซ้ �ำซอนค่าธรรมเนยม ้ ้ ุ ่ ้ ีแผนช� ำระหน้ ีเงินกู ้ 2 ลาน ล. ้กนจากงบประมาณทยอยจ่ายคืน ั พล.ต.อ.ประชา พรหมนอก ‘อานนท์’ชี้ ปี นี้ สถานการณ์ภยแล้งไม่รุนแรง ั ร ัฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงยุ ติ ธรรม มีฝนตกหลายพื้ นทีตนพฤษภาคมนี้ ่ ้ เป็ น ปธ.เปิ ดงานกรมพิ นิ จฯ 60 ปี สร้างเยาวชนดีคืนสู่สงคม โดยมี คณะ ั ส� ำ นั กพั ฒ นาเทคโนโลยี รุนแรงมากนัก เนื่องจากช่วงต้นเดือน อวกาศและภูมิศาสตร์สนเทศเชื่ อปี พฤษภาคมจะมีฝนตกในหลายพืนทีอย่า ้ ่ ผ้บ ริห ารกระทรวง ข้ า ราชการ เจ้ า - ู นี้ภยแล้งไม่รนแรงเนื่องจากช่วงต้น ั ุ ไรก็ตาม การปลูกพืชนอกฤดูกาล เช่น หน้าที่ เข้าร่วมงานดงกล่าว ณ ลาน ั เดือนพฤษภาคมจะมีฝนตกในหลาย การท�ำนาปรัง ต้องระมัดระวัง เนื่องจาก พืนที่ ้ อ่างเกบน้� ำหลายแห่งมปรมาณน้� ำเหลอ ็ ี ิ ื อเนกประสงค์ ชัน 2 อาคารราชบุรดิเรก ้ ี น า ย อ า น น ท์ ส นิ ท ว ง ศ์ น้ อ ยมาก ท� ำ ให้ ก ารจ่ า ยน�้ ำ ในระบบ ฤทธ์ ิ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ ฯ ณ อยุ ธ ยา ผู้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งาน ั ชลประทานอาจม ีป ญ หาท่ี จ.สุ ร ิน ทร์ พฒนาเทคโนโลยอวกาศและภูมศาสตร์ ั ี ิ พล.ต.ท.ชัจจ์ กุลดิลก รัฐมนตรีชวยว่าการ ่ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร สารสนเทศ (องค์ก ารมหาชน) กล่ า ว กระทรวงมหาดไทย เดนทางไปตดตาม ิ ิ ว่า เชื่อว่าปี น้ีสถานการณ์ภยแล้งจะไม่ ั พืนทีทเี่ กิดป ้ ่ ัญหาภัยแล้งใน จ.สุรนทร์ิ ไทยจดประชม‘สกนานาชาต’ปกปองผนป่า ั ุ ั ิ ้ ื ‘พลังงาน’จี้ การไฟฟาลดต้นทุนค่าบริการ ้ ร่วมกบกลมยโรปไมนำเขาไมผดกฎหมาย ั ุ่ ุ ่ � ้ ้ิ ลดจากเดือนละ 38 บาทให้เหลือ 20 บาท ศ.ดร.ธี ระ สู ต ระบุ ต ร ราชกุมารี จะเป็นเจาภาพจดประชุม ้ ั ไทยมองค์ความรูดานพนธุกรรมและ ี ้ ้ ั ส� ำ นั ก กรรมการกิ จการ (กกพ.) เปิดเผยถงความคบหน้าการ ึ ื ประมาณ 20 บาทต่อเดอนเพอลดคา ื ่ื ่ประธานคณะกรรมการด �ำ เนิ น สกนานาชาติ หรอสกโลกระหว่างวน ั ื ั ั การค ัด เลือ กสายพ ัน ธุ์ ท่ีดีท่ีสุ ด ใน พล ง งาน ให้ ก ารไฟฟ้ าหาทางลด ั พจารณาลดการจดเกบค่าธรรมเนียม ิ ั ็ ใช้จายให้กบประชาชน โดยจากข้อมูล ่ ัการจ ัด ประชุ ม ส ั ก โลก (World ท่ี 25-30 ม.ี ค.น้ีท่โรงแรมเซ็นทารา ี ่ โลก และร่วมกันปกป้ องปา ธรรมชาติ ค่ า บริ ก ารที่ จ ด เก็บ รวมในบิ ล ค่ า ั จากการไฟฟ้ าส่วนภูมภาคและ การ ิ เบองตนพบว่าตนทุนค่าจางพนักงาน ้ื ้ ้ ้Teak Conference 2013) เปิดเผยว่า แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ เพือผลัก ่ รณรงค์ไม่น�ำเข้าไม้ทผดกฎหมาย โดย ่ี ิ ไฟฟ้าเพราะซำซ้อนกบการเสียค่า �้ ั ไฟฟ้ านครหลวงว่าสามารถลดการจด ั เกบคาไฟฟ ั ็ ่ ้ ายงซ้�ำซอนกบการใหผใช้ ้ ั ้ ู้ประเทศไทย โดยการอนุรกษ์พนธุพช ั ั ์ ื ดนให้ไม้สกไทย ซ่ึงเป็นพนธุ์ดท่สุด ั ั ั ี ี ตงแต่วนท่ี 3 ม.ี ค. ประเทศในกลุ่ม ั้ ั ธรรมเนี ยมที่จดรับช�ำระบริ การ ุ ่ ั ั เก็บทีปจจุบนรวมอยูในบิลที่ 38 บาท ่ ไฟฟ้าทเสยค่าธรรมเนียมทจุดจ่ายค่า ่ี ี ่ีอนเน่ืองมาจาก พระราชด�ำรสมเดจ ั ิ ็ ในโลก กลับมามีความส�ำคัญต่อระบบ ประชาคมเศรษฐกจ ยุโรปไดออกกฎ ิ ้ นางพัลลภา เรืองรอง คณะ ต่อเดือนให้ลดลงได้อกหรือไม่ ซึงเบือง ี ่ ้ บริการ ดังนันจึงสามารถน�ำต้นทุนส่วน ้พระเทพร ต นราชสุ ด าฯ สยามบรม ั เศรษฐกิจของประเทศ เพราะประเทศ ห้ามน�ำเข้าไม้จากแหล่งธรรมชาติ กรรมการก� ำ ก ั บ กิ จ การพล ั ง งาน ต้ น คาดว่ า จะลดค่ า บร ิก ารได้เ หลือ นี้หกลบออกไปได้ ั สบน.เผยกูลงทุนโครงสร้างพื้ นฐาน 2 ล้าน ล. ้ สธ.ออกประกาศประกนสุขภาพต่างดาว ั ้ ข่าวล ่ า รกษาพยาบาล รพ.ในไทยได ้ 100% ั กัน 2-3%ของวงเงินกูทยอยใช้คนใน 50 ปี ้ ื สธ.เร่งออกประกาศประ- ที่โ รงพยาบาลตามแนวชายแดนและ ก น สุข ภาพกลุ่ ม คนต่ า งด้ า วโดย ั 4.ต่างดาวทเขามาท่องเทยวเพ่อใหทุก ้ ่ี ้ ่ี ื ้ ครม.เหนชอบ ็ สบน.เผยแผนช�ำระคืนเงิน ตามร่าง พ.ร.บ.เงินกู้ 2 ล้านล้านบาท ไวชดเจนวา จะตองกเงนใหแลวเสรจ ้ ั ่ ้ ู้ ิ ้ ้ ็ มีเป้าหมาย 4 กลุ่มใหญ่ คือลาว คนที่อยู่ในประเทศไทยมีหลักประกัน แกไขไก่ล้นตลาด ้ ่ เพ่อลงทุนในระบบโครงสรางพนฐาน ื ้ ้ื ภายในปี 2563 ซ่ึง สบน.ประเมน ิ กมพชา พม่า และกลุ่มที่ติดตาม ั ู สุขภาพ 100% ซึ่งจะเสนอ ครม.เพื่อ ก้ ู 2 ล้านล้านบาทเพื่อลงทนระบบ ุ ให้ม ีผ ลบ ัง ค ับ ใช้โ ดยเร็ว ส ิ่ง ท่ีต้อ งเร่ ง โครงสร้างพื้นฐานประเทศโดยกน ั ของประเทศระยะ 7 ปีขางหน้า โดยใน ้ ว่า ปีแรกทร่างกฎหมายกู้เงนน้ีผ่าน ่ี ิ เพื่ อ ให้ มี ห ล ัก ประก ัน ถ้ ว นหน้ า จ่ายเงินกองทุน จากเงิ นงบประมาณปี ละ 2-3%ของ แผนจะก�ำหนดการช�ำระหน้ีทชดเจน ่ี ั การพจารณาของสภาฯ มผลบงคบ ิ ี ั ั 100% ด�ำ เนิ น การค ือ พ ฒ นาศู น ย์ข้อ มูล ด้า น ั ชดเชยให้เกษตรกร วงเงินก้ ู ทยอยจ่ายคืนหนี้ภายใน วา จะตองกนเงนงบประมาณจ�ำนวน ่ ้ ั ิ ใชวงเงนทจะเรมกูจะอยู่ในหลกหม่น ้ ิ ่ี ิ่ ้ ั ื นพ.ประดิษ ฐ สิน ธวณรงค์ สุขภาพประชากรต่างๆการจดบรการ ั ิ สุ ข ภาพแก่ ก ลุ่ ม แรงงานต่ า งด้า วการ ระยะเวลา 50 ปี โดย 10 ปี แรก 2-3% ของหน้ีเงนกู้ 2 ลานลานบาท ิ ้ ้ ล้านบาท โดยน�ำมาใช้วาจ้างทีปรึกษา ่ ่ รมว.สาธารณสุ ข (สธ.) เปิ ดเผย นายชลิ ตรัตน์ จันทรุเบก- ปลอดการชำระหนี้เงินต้นและจะ � เพือน�ำมาใช้ชำระหนี้เงินกูดงกล่าวใน ่ � ้ ั การลงทุนจากนันจะทยอยกูเงนตาม ้ ้ ิ ว่า ขณะนี้ สธ.ได้จ ด ท� ำ ร่า งประกาศ ั วางรปแบบการท�ำหลกประกนสุขภาพ ู ั ั ษา รองโฆษกประจ�ำ ส�ำ นั ก นายก กระทรวงสาธารณสุ ข เร่ือ งการตรวจ ใหโรงพยาบาลตามแนวชายแดน และ ้ รัฐมนตรี เปิ ดเผยว่า ครม.เห็นชอบ เริ ่ มช�ำระหนี้ ในปี ที่ 11 แต่ละปีทงนี้หนี้เงินกูดงกล่าวจะมีระยะ ั้ ้ ั ความต้องการ คาดว่า ในปีท่ี 3-4 หรือ นางสาวจุ ฬ ารั ต น์ สุ ธี ธ ร เวลาปลอดการช�ำระหน้ีเงนต้น 10 ิ ราวปี 2559-2560 จะเป็นปีทใชเงน ่ี ้ ิ สุขภาพและประกันสุขภาพต่างด้าวมี หารู ป แบบการประกัน สุ ข ภาพกลุ่ ม มาตรการแก้ปัญหาไข่ไก่ล้นตลาด สบับสนุนเงิ นจ่ายขาดจากกองทุน ผู้ อ� ำ นวยการส� ำ นั ก งานบริ ห ารน้ี ปี และจะเรมชำระหน้ีในปีท่ี 11 และ ิ่ � ลงทุนมาก ซ่งอาจจะสูงถงประมาณ ึ ึ เป้าหมาย 4 กลุ่มใหญ่ ได้แก่ 1.กลุ่ม ท่ีเ ข้า ประเทศโดยถู ก กฎหมาย เพ่ือ รวมเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรชดเชย สาธารณะ (สบน.) เปิดเผยว่า สบน. มระยะเวลาการช�ำระหน้ีคนทงหมด ี ื ั้ 500,000 ล้านบาท จากนันก็จะทยอย ้ แรงงานสัญ ชาติพ ม่ า ลาว กัม พู ช า ครอบคลุ ม ส่ ง เสร ิม สุ ข ภาพและการ จู ง ใจให้ เ ข้ า ร่ ว มโครงการร ัก ษา เตรีย มท่ีจ ะเสนอให้ ค ณะร ัฐ มนตรี ภายใน 50 ปี สำหรบแผนการระดม � ั ลดลง โดยปีทมการกูเ้ งินสูงสุดจะท�ำให้ ่ี ี 2.กลุ่มครอบครวทตดตามมาพรอมกบ ั ่ี ิ ้ ั ป้องกนโรค แก่กลุ่มแรงงานต่างดาวท่ี ั ้ เสถียรภาพราคา (ครม.) อนุมตแผนการชำระหน้ีเงนกู้ ั ิ � ิ เงนกูนันในร่างกฎหมายกูเงนจะระบุ ิ ้ ้ ้ ิ ตัวเลขหนี้สาธารณะสูงตามไปด้วย ผใชแรงงาน 3.ต่างดาวทขามมารกษา ู้ ้ ้ ่ี ้ ั อยูในประเทศไทยอย่างถูกกฎหมาย ่
 2. 2. saiklang 2 ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56)
 3. 3. saiklang 3 ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56)(ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56)
 4. 4. saiklang 4 ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56)
 5. 5. saiklang 5ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) ประกาศประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56)ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56)
 6. 6. saiklang 6 ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56)
 7. 7. saiklang 7ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56)ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56)ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56)
 8. 8. saiklang 8 ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56)
 9. 9. saiklang 9ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56)ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56)ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56)
 10. 10. saiklang 10 ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56)
 11. 11. saiklang 11ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56)ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56)ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56)
 12. 12. saiklang 12 ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56)
 13. 13. saiklang 13ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56)ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56)ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56)
 14. 14. saiklang 14 ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56)
 15. 15. saiklang 15ประกาศ ประกาศ ประกาศ(ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56)ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56)ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56)
 16. 16. saiklang 16 ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56)
 17. 17. saiklang 17ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) ประกาศประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56)ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56)
 18. 18. saiklang 18 ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56)
 19. 19. saiklang 19ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56)ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56)ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56)
 20. 20. saiklang 20 ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56)
 21. 21. saiklang 21ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56)ประกาศเลิก ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56)ประกาศ ประกาศ ประกาศ (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 มี.ค.56) (ลง 22 - 25 มี.ค. 56)
 22. 22. saiklang 22 ประกาศ ประกาศ (ลง 22 - 26 มี.ค. 56) ประกาศ (ลง 22 - 26 มี.ค. 56) ประกาศ (ลง 22 - 26 มี.ค. 56) ประกาศ (ลง 22 - 26 มี.ค. 56) (ลง 22 - 25 มี.ค. 56)

×