Dictàmens del Ple Municipal

412 views

Published on

Ple Municipal Ordinari de Vilafranca del Penedès. 25 d'octubre de 2011.

Published in: News & Politics
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
412
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
2
Actions
Shares
0
Downloads
2
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Dictàmens del Ple Municipal

 1. 1. -lo AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Organització proposa al Ple Municipal el dictamen següent, per al seu debat o aprovació si escau: Aprovar, donada la necessitat i urgència datendre despeses de caire inajornable, lexpedient núm. 8 dHabilitació de Crèdits Extraordinaris i de Suplements de Crèdit del Pressupost de lEntitat denguany, mitjançant majors ingressos, baixes per transferència de partides que ofereixen sobrant i aplicació de part del romanent de tresoreria de lany 2010, de confonnitat amb el que disposa lArticle 177 del RDL 2/2004, de 5 de març, referent al Text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, segons el detall següent: CREDITS EXTRAORDINÀRIS: 1.22100.16204 Fons social del personaL . 29.620,00 6.24101.16400 Complement fanliliar.- Foment ocupació .. 568,00 3.15203.22608 Oficina Local Habitatge.- funcionament. .. 27.910,00 2.33801.22699 Despeses activitats Festa Major.. . 4.420,00 3.15102.60002 Quotes urbanitzo sector "Pous den Rossell" 22.889,00 85.407,00 TOTAL CRÈDITS EXTRAORDINARIS 85.407,00 SUPLEMENTS DE CRÈDIT: Aplicació pressupostaria 3.16901.13100 Personal eventual.- Llei de Barris . 4.000,00 1.92001.16000 Seguretat social empresa . 12.680,00 2.15104.20200 Lloguer espais edifici Creu Roja . 1.600,00 3.23103.20200 Lloguer propietaris habitatges socials . 4.500,00 5.15102.21002 Vies públiques . 5.000,00 2.33001.22001 Publicacions cultura . 1.247,00 1.92009.22103 Combustibles.- altres vehicles municipals 600,00 5.15102.22103 Combustibles.- parc mòbil unitat serveis .. 5.000,00 5.15102.22109 Material de construcció . 5.000,00 1.92001.22200 Comunicacions telefòniques . 10.000,00 2.23102.22610 Programa suport a la dependència . 25.000,00 Ròssec . 74.627,00 85.407,00G) Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat VEGUERIAPENEDÈS
 2. 2. Swnes anteriors . 74.627,00 85.407,00 1.31301.22711 Seguretat i salut.. . 1.300,00 1.92001.23020 Dietes i trasllat personal Ajuntament.. . 3.000,00 2.33801.48900 Altres transferències: Festa Major . 18.000,00 2.33401.48901 Convenis entitats culturals . 27.750,00 4.92501.48901 Convenis entitats socials . 11.100,00 135.777,00 TOTAL CRÈDITS EXTRAOR.I SUPLEM. 221.184,00 FIN ANÇAMENTBAIXES PER TRANSFERÈNCIA:Aplicació pressupostària: 1.21102.16204 Fons social funcionaris . 8.162,001.21103.16204 Fons social personallaboral.. . 16.134,002.23103.20200 Lloguer seu serveis socials . 1.052,001.15201.22608 Gestió finques municipals . 1.600,003.16901.22608 Llei de Barris.- funcionament.. . 5.500,002.33009.22608 Regidoria Política Lingüística . 750,002.33013.22608 Funcionament Claustre Sant Francesc . 2.500,004.33407.22608 Casal dEstiu i Diverhivem: funcionament 18.000,004.91201.22608 Despeses datencions especials . 11.000,002.32101.22611 Llars dinfants: activitats juliol . 11.423,002.33408.48100 Premi mostra curtmetratges . 2.500,003.15104.48900 Subvencions rehabilitació façanes . 1.715,002.33401.48900 Subvencions entitats culturals . 400,002.33801.48901 Convenis balls Festa Major . 660,002.92501.48901 Convenis entitats Serveis Personals . 1.650,00 Ròssec . 83.046,00 Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat G> VEGUERIAPENEDÈS
 3. 3. I . , AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Swnes anteriors . 83.046,00 4.92502.48901 Convenis associacions de veïns . 2.365,00 3.15102.60001 Quotes urbanit. Polígons Els Cirerers . 19.718,00 3.15101.61900 Adequació urbanitzacions . 3.171,00 108.300,00 TOTAL BAIXES TRANSFERÈNCIA ..... 108.300,00 MAJORS INGRESSOS: Concepte 450.22 Generalitat.- conveni arxiu . 8.573,00 450.23 Generalitat.- conveni Oficina Local Habitatge. 22.000,00 450.85 Generalitat - SOC: subvenció personal amb disminució . 3.907,00 461.10 Diputació.- Rehab. habitatges socials . 5.910,00 470.00 Telefònica.- convenis 2010/2011.. . 22.982,00 534.10 Dividends i participació beneficis.- Empresa Municipal dAigües de Vilafranca, S.A. (AMP) 10,00 63.382,00 TOTAL MAJORS INGRESSOS 63.382,00 APLICACIÓ ROMANENT DE TRESORERIA: 870.00 Aplicació romanent per a desp. Generals 49.502,00. 49.502,00 TOTAL APLICACIÓ ROMANENT.......................................... 49.502,00 RESUM FINANÇAMENT Baixes per transferència 108.300,00 Majors ingressos 63.382,00 Aplicació romanent 49.502,00 TOTAL FINANÇAMENT 221.184,00 ~ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat VEGUERIAPENEDÈS
 4. 4. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈSI que sexposi al públic lexpedient pel termini i en forma legal a efectes de reclamacions,entenent-se aprovat definitivament si no nhi haguessin. Vilafranca del Penedès, 14 doctubre de 2011 ~ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cal VEGUERIAPENED~S
 5. 5. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció General La Comissió Informativa de Serveis Centrals i Organització proposa al Ple Municipal el dictamen següent, per al seu debat i aprovació si escau: PRIMER: Concertar amb Bankia la concessió duna operació de crèdit per import dun milió quatre-cents vint-i-tres mil sis-cents seixanta-vuit euros (1.423.668,00 i), destinada a finançar inversions previstes en el pressupost de lEntitat vigent, amb les següents condicions financeres. - Tipus dinterès: euribor 3 mesos + 3,50 - Amortització: 9 anys - Carència: 1 any - Liquidació: mensual - Revisió: semestral - Comissió obertura: 0,50% SEGON: Aprovar la minuta del contracte del préstec en que es formalitzarà la present operació.TERCER: Facultar a lAlcalde-President perquè, en nom i representació de la Corporació Municipal, efectiu els tràmits i actuacions que siguin necessàries per a lefectivitat del presentacord.Vilafranca del Penedès, 14 doctubre de 2011em/adjuntservei hisenda Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cal G> VEGUERIAPENEDÈS
 6. 6. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció General La Comissió Informativa de Serveis Centrals proposa al ple municipal el dictamen següent, per al seu debat i aprovació si escau; El RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, estableix en els seus articles 15 a 19 el procediment per a laprovació i modificació de les ordenances fiscals reguladores dels tributs locals. Quan es modifiquin les ordenances fiscals/ aquests acords hauran de contenir la nova redacció dels preceptesafectats. Es considera convenient actualitzar determinades ordenances fiscals en el darrer percentatge de variació interanual del mes dagost fixat en el 3,0%/ així com adequar les quotes i tarifes d/altres ordenances fiscals en elpercentatge adient per cobrir els costos del serveis.Tanmateix és necessari adequar el redactat d/algunes ordenances fiscals als canvis legislatius experimentats endeterminats tributs.Les circumstàncies anteriors justifiquen que mitjançant el present dictamen s/adoptin els següents acords ambrellevància en les ordenances fiscals que han de regir des de 11de gener de 2012.Vistes les memòries econòmiques financeres i els informes tècnics econòmics a què es refereixen els articles24,25 i 44 de I/esmentat text legal, en els quals es posa de manifest el valor de mercat de la utilitat derivada dela utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local en cadascú dels supòsits que originen laimposició de taxes o la modificació de les seves tarifes.Verificat/ en relació a les taxes per prestació de serveis públics o realització dactivitats administratives decompetència local/ que es modifiquen, nmport de la recaptació estimada no excedeix, en el seu conjunt/ delcost real o previsible del servei o activitat de que es tracti o, en el seu defecte, del valor de la prestació rebuda,conforme al que preveu larticle 24.2 del RDL 2/2004.S/ACORDA,PRIMER: Aprovar la creació i lestàbliment per a lexercici de 2012 i següents de lordenança fiscal núm. 39reguladora de la taxa per la utilització dels horts municipals, quedant redactada de la següent manera:Article 1r. Fonament i naturalesaA l/empara del previst als articles 57 i 20.4 del Real Decret Legislatiu 2/2004/ de 5 de març, per el ques/aprova el text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals/ i de conformitat amb el que disposenels articles 15 a 19 d/aquest text legal/ aquest Ajuntament estableix la taxa per la utilització dels hortsmunicipals/ que es regirà per aquesta ordenança fiscal.Article 2n. Fet imposableConstitueix el fet imposable de la taxa laprofitament especial del domini públic local que beneficia demanera particular els subjectes passius i que es produeix per la utilització privativa dels horts municipalsi les actuacions necessàries per a la conservació i el manteniment d/aquests.Article 3r. Subjectes passiusSón subjectes passius de la taxa/en concepte de contribuents, les persones o entitats a les qualss/atorguin les autoritzacions d/ús dels horts de titularitat municipal.Article 4t.- Responsables Responen solidàriament de les obligacions tributàries del subjecte passiu les persones físiques ojurídiques a què es refereix l/article 42 de la Llei general tributària. Seran responsables subsidiaris elsadministradors de les societats i els síndics/ interventors o liquidadors de les fallides o concursos dI> Cort. 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat VEGUERÀPENEDÈS
 7. 7. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció Generalsocietats i entitats en general en els supòsits i amb labast que estableix larticle 43 de la Llei generaltributària.Article 5è.- Quota tributària1.- La quota tributària anual a satisfer per aquesta taxa és fixada a les tarifes contingudes als apartatssegüents:Tarifa 1.- Horts. Per cada parcelia . 55,00 €Tarifa 2.- Espai per a les eines. Per cada armari . 5,OO€El pagament de la taxa es farà:a) Quan es tracti de concessions noves, per ingrés directe a la Tresoreria municipal o allà on establíslAjuntament, però sempre abans de retirar lautorització corresponent.b) Quan es tracti de concessions que ja estan autoritzades, una vegada estiguin incloses en els padrons omatrícules daquesta taxa, per anys naturals, a les oficines de la Recaptació municipal, el primertrimestre natural de lany.Article 6è. Bonificacions.Queden exempts de la quota les associacions o entitats que es presentin, ja que el seu objectiu ésestrictament pedagògic.Article 7è. Acreditament, declaració i ingrésLobligació del pagament de la taxa regulada en aquesta ordenança neix a partir del moment que siniciala utilització del servei. En el cas dautoritzacions dús dels horts ja adjudicats, recau el dia 1 de gener decada any.Article Bè.- Infraccions i sancionsPer tot el que es refereix a la qualificació dinfraccions tributàries com també a la imposició de sancionsque corresponguin en cada cas, saplicarà el que disposa la Llei general tributària, el Reial Decret2063/2004, de 15 doctubre pel qual saprova el Reglament General del règim sancionador tributari, lanormativa vigent daplicació i lOrdenança fiscal general.La imposició de sancions no impedirà, en cap cas, la liquidació i cobrament de les quotes acreditades noprescrites.Disposició finalAquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, icomençarà a aplicar-se el primer de gener de 2012. El seu període de vigència es mantindrà fins quesesdevinguin la seva modificació o derogació expresses.SEGON: Aprovar les modificacions per a lexercici de 2012 i següents les ordenances fiscals, que esdetallen a continuació:2.- Taxa per prestació de serveis dintervenció integral de ladministració municipal en les activitatsinstal.lacionsModificar el redactat de tota lordenança I amb el literal següent:Article 1r.- Fonament i naturalesaEn ús de les facultats concedides per larticle 106 de la Llei 7/1985, de 2 dabril, reguladora de les bases delrègim local, a lempara del que preveuen els articles 57 i 20.4.i) del RDL 2/2004, de 5 de març, que aprova el Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat VEGUE!NEDÈS
 8. 8. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció Generaltext refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, i de conformitat amb el que disposen els articles 15 al19 del mateixtext refós, aquest Ajuntament de Vilafranca del Penedès estableix la taxa per la prestació deserveis dintervenció administrativa de les activitats i instal.lacions, a través del sotmetiment a llicència,comunicació, declaració o control, taxa que es regirà per aquesta Ordenança.Article 2n.- DeclaracióLes persones físiques o jurídiques interessades en lobtenció duna autorització o llicència doberturadestabliment industrial, comercial, de serveis o mercantil en general, o de la llicència ambiental reguladaper la Llei 20/2009 i restant normativa de desenvolupament, o bé interessades en lexercici duna activitatamb incidència ambiental o innòcua que dacord amb el marc normatiu vigent es trobi subjecta al règim decomunicació, han de presentar en el registre general de lAjuntament la sol. licitud o la comunicació odeclaració adients, segons el cas, acompanyant-hi la documentació tècnica i administrativa prevista en cadasupòsit.Article 3r.- Fet imposable1.- Constitueix el fet imposable de la taxa lactivitat municipal, tant tècnica com administrativa, que tendeixa verificar i comprovar si les activitats i instal.lacions que es desenvolupin o realitzin en el terme municipalde Vilafranca del Penedès sajusten a lordenament jurídic vigent, dacord amb les facultats municipalsdintervenció administrativa en lactivitat dels ciutadans i les empreses que resulten de la Llei reguladora deles bases del règim local, de lOrdenança municipal reguladora dels règims dintervenció administrativa deles activitats i instal.lacions de 28 de setembre de 2010 (SOPS 18-10-2010), de les normes sobre prevenció icontrol ambiental de les activitats, de la legislació sobre espectacles públics, del marc normatiu reguladordels establiments o equipaments comercials, de les normes prescripcions sobre incendis i de la resta de lalegislació sectorial aplicable en matèria dactivitats i instal.lacions.Lesmentada activitat municipal té lloc indistintament quan se sol.licita una autorització o llicència(ambiental, despectacles, destabliment comercial o altres), quan dacord amb la normativa vigent opera elrègim de comunicació o de declaració, amb inclusió de les comunicacions de les activitats innòcues, i quantenen lloc controls posteriors de les activitats que porta a terme lAjuntament o que les personesinteressades comuniquen a aquest; en tots aquests supòsits té lloc el fet imposable.En general constituirà el fet imposable qualsevol actuació, tràmit, comprovació o control que hagi derealitzar lAjuntament amb motiu de les sol.licituds de llicència, comunicacions o controls relacionats ambles activitats i instal.lacions, segons allò que preveu lOrdenança municipal reguladora dels règimsdintervenció administrativa de les activitats i instal.lacions.2.- El fet imposable de la taxa comprèn sempre la prestació dels serveis a què es refereix larticle 6 delOrdenança. En tot cas, existeix fet imposable de la taxa en tots els supòsits dintervenció administrativarelacionada amb la primera instal.lació destabliments i activitats, trasllats de local, canvis dobjecte iampliació o variació de lactivitat, petició de llicència o comunicació existint ja lactivitat prèviament,legalització dinstal.lacions de tota mena, canvis de titularitat, modificació de la superfície o de la potènciainstal.lada, revisions periòdiques de les llicències i controls de les activitats ..Article 4t.- Subjecte passiuSón subjectes passius contribuents les persones físiques i jurídiques i les entitats a què fa referència farticle35.4 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributaria, titulars de lactivitat i/o instaHació quefonamenti la intervenció administrativa dacord amb la normativa aplicable de ladministració municipal.Article 5è.- Responsables1.- Són responsables tributaris les persones físiques i jurídiques determinades en la Llei General Tributària.2.- La derivació de responsabilitat requereix que, prèvia audiència de les persones interessades, es dictilacte administratiu corresponent, en els termes previstos a la Llei General Tributària. Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cal
 9. 9. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció GeneralArticle 6è.- Elements per a determinar la quota tributària1.- Per a la determinació de la quota tributària de la taxa es tenen en compte dos elements:a). Una quota fixa en funció dels grups destabliments, activitats o instal.lacions objecte dintervencióadministrativa, segons classificació que es detalla en lapartat 2;bl. Una quota variable dimensionada per dos mòduls:b.1) Referenciat a la superfície total que ocupen totes les estances, afectes directament o no a lexercici delactivitat ubicada a lestabliment o instal.lació objecte de la intervenció en forma de llicència, comunicacióo control.b.2) Referenciat als Kw nominals de potència de què disposa lactivitat o instaHació objecte dintervenció,independentment que siguin instal.lats de forma fixa o que estigui prevista la seva instal.lació per a un úsdiscontinu.2.- Classificació per grups de tributació de les activitats i instal.lacions, relacionats de major a menorintensitat i/o complexitat de la intervenció administrativa:Grup I : Es correspon amb la tramitació de les autoritzacions de les activitats relacionades a lannex I dela Llei 20/2009, de prevenció i control ambiental de les activitats, i es refereix a lactivitat que dacordamb la llei ha de portar a terme lAjuntament.Grup 11 : Es correspon amb la tramitació de les activitats relacionades a lannex 11 de la Llei 20/2009, deprevenció i control ambiental de les activitats, subjectes a llicència ambiental. També amb la tramitacióde llicències municipals destabliment de pública concurrència, espectacles i activitats recreatives, i lesaltres llicències municipals exigibles sobre activitats i instal.lacions dacord amb la normativa sectorial.Grup III : Es correspon amb la tramitació dintervencions administratives sobre activitats i instal.lacionssubjectes a comunicació, relacionades a lannex III de la Llei 20/2009, de prevenció i control ambientalde les activitats. També a les comunicacions dactivitats que siguin espectacles públics, establiments depública concurrència o activitats recreatives, i a la comunicació de les activitats innòcues. Restenadscrites a aquest grup les altres activitats subjectes a comunicació, declaració responsable o figuresanàlogues.3.- Definits aquests conceptes, la quota tributària inicial es calcula aplicant les tarifes següents:I. Activitats o instal.lacions classificades en el grup I del punt anterior:. Quota fixa 722,50 €Il. Llicència dactivitats o instal.lacions classificades en el grup 11 del punt anterior:. Quota fixa . 882,72 €. A més safegirà la quota variable segons el següent detall: Superfície: 2. Fins a 2.500 m2 •.•.•.•.•••.•.••.•.••..•.•.•.•.•.•.•...••.• 8,99€/m 2. De 2.501 a 5.000 m2 •.•.•.••.••.•.•..•.•.•.•.•.•.••.••. 6,75 €/m 2. De 5.001 a 7.500 m2 •..•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•..•.•.• 5,62 €/m 2. De 7.501 a 10.000 m2 •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•..•. 4,50€/m 2. Més de 10.001 m2 •.•.•..•.•.•.•.•.•.•.•.•.••.•.•..•..•. 3,38 €/m Potència: Cdrt, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat
 10. 10. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció General. Fins a 250 Kw . 13,64€/Kw. De 251 a 500 Kw . 8,99 €/Kw. De 501 a 750 Kw . 6,75 €/Kw. Més 751 Kw ;.. 4,50€/KwIII. Comunicació dactivitats o instal.lacions classificades en el grup III del punt anterior:. Quota fixa . 361,25 €. A més safegirà la quota variable segons el següent detall: Superfície: 2. Fins a 2.500 m2 •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•.•..•.•.•.•.•..•.•.•.• 8,99€/m 2. De 2.501 a 5.000 m2 •.•.•.•.•.•.•.•.•.•.••.••.••.•.•.•. 6,75 €/m 2. De 5.001 a 7.500 m2 •.•.•.•..•.•.•.•..•.•.•.•.•..•.•.•. 5,62€/m 2. De 7.501 a 10.000 m2 ••.•.•..•.••.•.•...•.•.•.•.•.•.•. 4,50€/m 2. Més de 10.001 m2 .•.•.••....•.•.•.•.•.•.•.•..•.•.•.•... 3,38 €/m Potència:. Fins a 250 Kw . 13,64€/Kw. De 251 a 500 Kw . 8,99 €/Kw. De 501 a 750 Kw . 6,75 €/Kw. Més 751 Kw . 4,50€/Kw4.- Altres normes a tenir en compte respecte al càlcul de la taxa inicial:a) Als efectes de la determinació del valor dels elements superfície i potència instal.lada, elements de càlculde la taxa, en el cas que es realitzessin obres en un establiment ja legalitzat, conservant principalment lamateixa potència instaHada i la mateixa superfície, es prendrà com a valor dels elements de càlcul lapotència instal.lada i la superfície que, segons el que es projecta fer i es comprovi, tinguin la ubicació delobra, malgrat que fossin preexistents, ja que ho eren en altres condicions dinstal.lació del local.b) En els casos de legalització dampliació de les instal.lacions o de superfície, el procediment aplicable seràen qualsevol cas el de legalització per nova instal.lació, determinada per la superfície i instal.lació que esmotiu de lexpedient en qüestió.e) No resta subjecta a taxa la tramitació municipal inherent a la comunicació de lobertura destabliments odespatxos en els quals es portin a terme activitats per professionals que compleixin les condicions de teniruna superfície inferior als 125 m2 i no més de dos treballadors per compte aliena. 2d) Per als casos en què la instal.lació que cal legalitzar es trobi a laire lliure, els valors dels mòduls per m delocal i de Kw de la instal.lació seran els aplicables segons aquesta Orde!1ança dacord amb el grup declassificació de lactivitat, però amb una reducció del 80%.e) En els supòsits en què legalment procedent la revisió de la llicència municipal, limport de. la taxacorresponent a la intervenció administrativa serà el 25% del que resulti de les normes de càlculanteriorment expressades, respecte daquelles variables de càlcul que no han patit cap modificació, llevatde les pròpies de millora mediambiental. Sense perjudici del que sha expressat anteriorment, i en elscasos en què lexpedient davaluació mediambiental incorpori una regularització de noves instal.lacionso una modificació substancial de les existents (variacions de potència instal.lada o superfície afecta,directament o indirectament, a lactivitat, per sobre del 20% del que consti que hagi tingut tràmitmunicipal de legalització), el càlcul corresponent a aquest tipus dexpedient serà: a limport abansesmentat ponderat pel coeficient del 10%, shaurà dafegir limport, sense cap reducció, de les variables Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat VEGUE!NEDÈS
 11. 11. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció Generalde Kw i superfície afectades per la regularització o legalització de modificacions. En qualsevol cas laquota mínima a satisfer per les revisions periòdiques de la llicència municipal serà de 200,00 €.f) Per als casos de trasllat de local les tarifes aplicables, segons els casos, seran les següents:_ En el cas de trasllat de lestabliment del nucli urbà predominantment residencial cap a una zona dequalificació urbanística industrial, saplicarà la quota resultant de les normes anteriors reduïda en un75%.- En la resta de supòsits de trasllats, amb caràcter de continuïtat, que no es trobin expressament regulats enaltres apartats daquesta Ordenança, saplicarà la quota resultant de les normes anteriors reduïda en un50%.g) En el supòsit de comunicació del canvi de titularitat duna activitat o instal-lació, sense modificacions delselements de lactivitat o la instal.lació, es satisfarà una quota única de 350,00 €.h) En el cas de consulta prèvia potestativa sobre la viabilitat duna activitat o instal.lació, amb presentacióde documentació tècnica (projecte o avantprojecte) i emissió dinforme tècnic municipal, es satisfarà unaquota única de 170,00 €. No es liquidaran pel mateix concepte taxes per serveis urbanístics.i) Per lemissió dun document de caràcter ambiental per part de tècnics municipals, a petició de lespersones interessades, previ a la presentació de la comunicació ambiental que la llei exigeix per adeterminades activitats, es liquidarà una quota única de 300,00 €.j) En matèria dincendis, lemissió per tècnics municipals dun informe preventiu meritarà una quota únicade 100,00 €; la quota única en cas de comprovacions de tècnics municipals respecte de mesures en matèriadincendis de les activitats i instal.lacions serà de 200,00 €.k) En els casos dactes de control de les activitats o instal-lacions per part dels tècnics municipals, tant sitenen caràcter periòdic com si són puntuals, sabonarà una taxa del 25% de la quota que correspongui alactivitat dintervenció administrativa de la primera instal-lació, amb un mínim de 200,00 €. La quota seràúnica de 150,00 € NOU si el control el porta a terme una entitat col.laboradora o personal tècnic a càrrec dela persona titular de lactivitat, i lAjuntament supervisa els resultats del control aportats.Article 7è.- Quota tributària final a ingressarLimport final de la quota a ingressar corresponent a la taxa sobtindrà aplicant sobre la quota inicialestablerta en larticle anterior els índexs multiplicadors que figuren en la taula següent:Anomenant Q a la suma de quotes mínimes municipals de lIAE corresponents a totes les activitats a què esrefereix lexpedient dautorització, llicència o de comunicació, quedaran definits els índexs multiplicadors dela forma següent: Q < 450,76 1 450,76 < Q < 961,62 1.15 961,62 < Q < = 3.005,06 1.30 3.005,06 < Q 1.45Es trobaran en el primer tram daplicació de líndex multiplicador tots aquells supòsits corresponents algrup dactivitats innòcues i en general del grup III de lapartat 2n. de larticle 6è. daquesta Ordenança, aixícom les activitats que no hagin de tributar per quota mínima de lImpost sobre Activitats Econòmiques.Les quantitats establertes en larticle 6 en qualitat de quotes úniques no se subjecten a índexsmultiplicadors.Article Bè.- Acreditament de la taxa Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat
 12. 12. Intervenció General 1.- La taxa sacredita i neix lobligació de contribuir quan siniciï lactivitat municipal que constitueix el fet imposable. A aquests efectes, sentendrà iniciada lactivitat municipal en la data de presentació de la comunicació o sol. licitud de la llicència municipal en qüestió, segons el cas, si el subjecte passiu presenta expressament la petició o la comunicació. 2.- Quan lactivitat existeixi sense que el titular hagi portat a terme la comunicació o la petició de llicència adient, la taxa sacreditarà quan siniciï efectivament lactivitat municipal destinada a determinar si lestabliment o activitat reuneix o no les condicions exigibles; és a dir, quan siniciï efectivament lactivitat municipal que constitueix el fet imposable. Article 9è.- Normes especials sobre la qestió i liquidacióI 1.- El pagament de la taxa que regula aquesta Ordenança no comporta, en cap cas, la concessió tàcita de la llicència ni la legalització de fet de lactivitat.I 2.- Presentada la sol.licitud de llicència o autorització, o la comunicació corresponent, lAjuntament o lentitat en qui delegui la potestat, practicarà la corresponent liquidació dacord amb les normes de càlcul regulades en els articles anteriors de lOrdenança; aquesta liquidació tindrà el caràcter de liquidació provisional.I Limport de la taxa serà exigit mitjançant dues liquidacions (fraccionament), essent cadascuna delles del 50% de la quota resultant a satisfer. El període de cobrament entre ambdues no serà inferior a 4 mesos.iI 3.- En els casos que no acàbin amb la concessió de la llicència, o en què la comunicació resolució que impedeixi lactivitat, les normes de gestió i càlcul seran les següents: doni lloc a unaI 1.- En els casos de tramitació que es detallen, la quota a liquidar serà igual al 10% de limport que resultaria daplicar les normes generals de càlcul, -llevat que shagués iniciat lexercici de lactivitat, perquè en aquestI cas, limport no tindrà cap reducció -:I a). Que el sol.licitant renunciï a la tramitació de la seva sol. licitud de llicència o desisteixi de la tramitació de lexpedient, amb anterioritat a la resolució daquest. bl. En els casos de denegació de llicència o de prohibició de lactivitat. 11.- En els casos de caducitat de lexpedient (motius imputables a qui va demanar la seva tramitació), limport de la taxa a liquidar serà igual al 20% de limport que resultaria daplicar les normes generals de càlcul, -llevat que shagués iniciat lexercici de lactivitat, perquè en aquest cas, limport no tindrà cap reducció -. 4.- Els titulars de les activitats subjectes a les exigències del marc legal referit en larticle 3.1, que per les seves actuacions o per negligència, obliguin lAjuntament a realitzar visites de comprovació addicionals a la que inclou a títol de control inicial la llicència municipal o la tramitació aplicable, hauran dabonar per cada visita addicional la quantitat de 120,00 €. 5.- En els casos en què siniciï activitat en un establiment sense disposar de la preceptiva llicència i autorització de funcionament, o sense haver-se portat a terme la comunicació adient, i també en aquells supòsits en què hagin tingut lloc modificacions de lactivitat no legalitzades respecte de la llicència o comunicació inicials que van donar lloc a la liquidació de la taxa corresponent, sincoarà lexpedient tendent a la regularització de lesmentada situació a la vista del marc normatiu aplicable, sense perjudici de practicar la liquidació dofici de la taxa, que ja no es veurà afectada, en cap cas, per la desestimació de la llicència sol.licitada, o per la concessió daquesta condicionada a la modificació de les condicions de lestabliment, ni per la renúncia o desistiment de la persona sol. licitant abans o després datorgar-se la llicència. Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat
 13. 13. Intervenció General 6.- En els casos en què no sigui declarada per la persona interessada la potència instaHada, aquesta serà estimada per lAdministració o entitat en qui delegui, i aplicada al càlcul de limport daquesta taxa. Els mòduls que es faran servir per aquesta estimació seran: - Superfície de zona, establiment o compartiment on la instal.lació principal a legalitzar sigui la corresponent 2 a lactivitat industrial: 7 vatis per m . - Superfície de zona, establiment o compartiment on la instal.lació principal a legalitzar sigui la corresponent 2 a lactivitat daparcament de vehicles: 1,5 vatis per m •- Superfície de zona, establiment o compartiment on la instaHació principal a legalitzar sigui la corresponent 2a lactivitat de comerç i/o de gestions administratives: 10 vatis per m •7.- En supòsits dactivitats o instaHacions de caràcter provisional o temporal, la intervenció administrativameritarà una taxa equivalent al 10% de la corresponent a primera instaJ.lació si lactivitat es manté com amàxim un mes, o al 50 % si dura entre un mes i un dia i sis mesos; a partir de sis mesos es merita la quotacompleta.8.- Si es tracta dactes o espectacles públics temporals dacord amb lOrdenança municipal destablimentsde pública concurrència, es genera una quota única de 120,00 €.Article 10è.- Bonificacions1.- En els casos de legalització dinstal.lacions que siguin classificables com a millores de les condicionsambientals de lentorn laboral, o aquelles que millorin limpacte mediambiental de la instal.lació industrialen qüestió, la bonificació serà dun 75%, sobre limport total de la taxa.2.- En els casos en què la tramitació de documentàció en làmbit de gestió daquesta Ordenança, i enconseqüència la meritació de la taxa que es regula, vingui motivada per haver sobrevingut un supòsit de"força major" sobre lactivitat o instal.lació preexistent, com: un enderrocament forçós; enfonsamentaccidental; incendi; desnonament que no hagi tingut lloc per una causa provocada pel titular de lactivitat;canvis de titularitat "mortis causa" entre pares i fills o entre cònjuges; aquells que siguin per causa dunaexpropiació per part de lAdministració; i altres situacions no previstes però que siguin assimilables a lesanteriorment assenyalades segons un acord específic al respecte per la Junta de Govern Local, saplicarà labonificació del 100%.3.-En els casos de trasllats provisionals per obres en el lloc en què es ve realitzant lactivitat, serà aplicableuna bonificació del 100% en la taxa que es meritaria en el local provisional, i es meritarà sense bonificació lataxa una vegada es torni al local inicial, per a la legalització de les seves instaHacions.4.- Respecte de la tramitació dexpedients referits a locals on exerceixen la seva activitat estatutària lesassociacions o entitats sense ànim de lucre, limport de la taxa es trobarà bonificat de la següentmanera:a). Les entitats sense finalitat de lucre incloses al Registre Municipal dEntitats, amb activitatsinstal.lacions subjectes a la intervenció municipal, serà bonificada la quota en un 90%.bl. Així mateix es bonificaran en el mateix percentatge les activitats i instal.lacions que tinguin lloc en elslocals que utilitzin les entitats incloses en el Registre Municipal dEntitats o organismes públics, siguiquin sigui el titular daquestes activitats i instal.lacions, sempre que aquestes activitats i instal.lacionsestiguin dirigides i/o dedicades als membres o associats de les esmentades entitats.5.- Saplicarà una bonificació del 50% sobre limport total de la taxa en el cas que es tracti duna novaactivitat, si el seu titular es troba en situació datur forçós amb una antiguitat mínima de sis mesos anteriors Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cal I> VEGUE~APENEDÈ5
 14. 14. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció Generala la petició o comunicació de la llicència, o a la comunicació de lactivitat. En el supòsit que la titularitat delactivitat correspongui a més duna persona, serà requisit acreditar la situació datur de totes elles.6.- Gaudiran duna bonificació de la quota tributària en el supòsit dampliacions dinstal.lacions, tots aquellssubjectes passius que incrementin la seva plantilla de treballadors amb contracte indefinit, segons el següentbarem:. Increment fins el 10% : . 20% de bonificació. Increment de més del 10% . 30% de bonificació. Increment de més del 20% . 40% de bonificació. Increment superior al 30% . 50% de bonificacióPer a la determinació de lincrement de la plantilla es tindrà en compte la comparació de la plantilla existententre la data en què es sol.licita o comunica lampliació de les instal.lacions i la relativa als tres mesos posteriorsa la concessió o comunicació de lampliació.7.- Sestablirà una bonificació addicional del 10% en la quota íntegra de la taxa en aquelles instal.lacions queincorporin sistemes de producció i aprofitament de lenergia solar.Per poder aplicar aquesta bonificació serà necessari que lenergia renovable consumida signifiqui com a mínimel 50% de la totalitat del consum. Caldrà acreditar la instal.lació per una empresa homologada, així comlenergia consumida i produïda anualment.Article 11è.- Infraccions i sancionsPer a tot allò relatiu a la qualificació dinfraccions tributàries, així com a les sancions que corresponguin a lesmateixes en cada cas, sestarà al que disposa la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària.Disposició FinalAquesta Ordenança entrarà en vigor el dia de la seva publicació en el Butlletí Oficial de la Província, icomençarà a aplicar-se a partir del primer de gener de 2012. El seu període de vigència es mantindrà finsque sesdevingui la seva modificació o derogació expresses.3.- Taxa per la utilització de lescut del municipi en plaques, patents i altres distintiusFixar les quotes de larticle 6è., següents:. Placa de gual permanent: 20,00 €. Placa de llicència dobres: 29,00 €. Utilització de lescut del municipi: 0,07 €4.- Taxa sobre el servei de cementiri, conducció de cadàvers i altres serveis fúnebres de caràcter municipalFixar els imports de larticle 6è., apartat 1), següents:Nínxol: 150,00 €Panteó: 300,00 €Fixar limport de larticle 6è., apartat 2), següent:Per dia: 50,00 €Modificar el redactat de larticle 6è., apartat 3), amb el següent literal: ~ Cort. 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cal VEGUE~APENEDÈS
 15. 15. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció General3.- Treballs o serveis suplementaris realitzats sense enterrament (tapiat i col.locació de làpides, inscripcions,etc.):Nínxol: 50,00 €Panteó: 150,00 €Afegir un nou apartat a larticle 6è., amb el següent literal:3.1.- Per trasllats de restes:Nínxol: 100,00 €Panteó: 300,00 €Incrementar els imports de larticle 6è., apartats 4),6), 7) i 9) en eI3%.Fixar limport de larticle 6è., apartat 5) en 20,00 €.Fixar els imports de larticle 6è., apartat 8) en 15,00 € i 20,00 €, respectivament.Substituir a larticle 9è., apartat 6}, el següent:On diu " ...Ia persona que ostenta la titularitat de la concessió ...", per " ...Ia concessionària ...".5.- Taxa per llicències i serveis urbanísticsModificar el títol de lordenança, amb el següent !íteral:Taxa per llicències o la comprovació dactivitats comunicades en matèria durbanisme.Modificar el redactat de larticle lr., amb el següent literal:A lempara del previst als articles 15 a 20 del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovat pelRDL2/2004, de S de març (TRHL) i de conformitat amb el que disposa larticle 187 del Decret Legislatiu 1/2010,de 3 dagost, pel qual saprovà el text refós de la Llei durbanisme de Catalunya (TRLUC),lAjuntament estableixla taxa per lactivitat administrativa originada per la concessió o denegació de llicències urbanístiques i per lacomprovació dactivitats comunicades en matèria durbanisme.Modificar el redactat de larticle 2n., apartat l, amb el següent !íteral:1.- El fet imposable de la taxa el constitueix lactivitat municipal, tècnica i administrativa i de comprovaciónecessària per determinar si procedeix concedir o denegar la llicència urbanística sol.licitada o si lactivitatcomunicada realitzada, o que es pretengui realitzar, sajusta a les determinacions de la normativa urbanística,el planejament urbanístic i les ordenances municipals, conforme el que preveuen els articles 84, 84bis i 84terde la Llei 7/1985, de 2 dabril, reguladora de les bases de règim local i larticle 187 del TRLUC.Modificar el redactat de larticle 5è., amb el següent literal:1.- Constitueix la base imposable de la taxa, amb independència de que lactivitat municipal es produeixiarran de la petició duna llicència o de la presentació duna comunicació:a). El cost real i efectiu de la construcció, instal.lació o obra, calculada segons allò establert en lannex Idaquesta ordenança, quan es tracti de: Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cal
 16. 16. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció Generala.l) Llicències dobra nova, reforma, ampliació i enderroc necessaris per la implantació, lampliació, lamodificació o la reforma dedificis i instal.lacions de tota mena.a.2) Llicències de reforma, ampliació i enderroc que es realitzin en edificis i instal.lacions, que afecten alestructura, laspecte exterior o la disposició i aspecte interior dels edificis, i que incideixen en qualsevolclasse dinstal.lació existent.a.3) Llicències de reforma, ampliació i enderroc que es realitzin en edificis i insta¡¡acions, que no afecten alestructura, ni laspecte exterior, ni la disposició i aspecte interior dels edificis, i que no incideixen enqualsevol classe dinstal.lació existent.a.4) Llicències dobra realitzades en terrenys i solars sense que afectin a la via pública.a.5) Moviments de terres, com desmunts, explanacions, excavacions, terraplens, etc., així com les obres devialitat i altres actes durbanització, llevat que aquests actes estiguin detallat o programats com a obres aexecutar en un projecte durbanització degudament aprovat.a.6) Llicències dobres i insta¡¡acions corresponents a la via pública, executades per particulars, empresessubministradores de serveis o empreses homologades.a.7) Llicències dobres i insta¡¡acions no recollides en els apartats anteriors.bl. Quan es tracti dobres realitzades a la via pública relacionades amb ledificació i situades en front de lamateixa, la base imposable de la taxa vindrà determinada per:b.l) Els ml de gual a construir, reparar o eliminar.b.2) La superfície de cartells publicitaris.b.3), La superfícje de tendals, veles i marquesines situats en plantes baixes i amb la façana a la via pública.b.4) Les unitats de pals a col.locar.b.5) El ml tanques de protecció dobres.b.6) Per unitat en tala darbres.c). Quan es tracti de pròrrogues de llicències, el tipus de gravamen saplicarà sobre limport de la taxainicialment liquidada.dl. Quan es tracti de modificacions de llicències dobres, -edificis destinats ,a equipaments i usos terciaris;edificis plurifamiliars; edificis unifamiliars; edificis industrials-, la base imposable serà el resultat, de ladiferència entre el costos reals i efectius de lobra, referits respectivament a la realitat corresponent a lallicència inicial i a la realitat de la llicència definitiva que incorpora la modificació; en tot cas, aquests valorshauran destar actualitzats tots dos a la data dacreditació de la taxa.e). Quan es tracti de tramitacions de llicències per a la col. locació de grues/torres, ascensors, sínies i altresaparells elevadors per a la construcció, o daltres serveis urbanístics, la base imposable serà la quantitatequivalent al cost del servei.Modificar el redactat de larticle 6è.) apartat 1) amb el següent literal:1.- La quota tributaria, en els diferents supòsits de llicències, comunicacions i serveis urbanístics es determinaràaplicant les provisions dels annexos li, III i IV daquesta ordenança. ~ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cal VEGU~NEDÈ5
 17. 17. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció GeneralAfegir un nou article, amb el següent literal:Article 12.- Fraccionament de les llicènciesLes actuacions, les obres o instal.lacions a realitzar de manera simultània o correlativa en un immobles, no espodran fraccionar en vàries llicències amb la finalitat de disminuir la seva quantia econòmica, per tal deludir elpagament o disminuir limport de la taxa.Afegir un nou annex a lordenança (renumerant els següents), amb el següent literal:ANNEX I: Càlcul de la base imposable.A. Càlcul de la base imposable en els casos de larticle Sè, apartats a.1, a.4, i a.S: 2Pel càlcul de la base saplicarà la fórmula P x T x U x m afectats per lactuació, essent:P, el valor de construcció calculat a partir del valor del mòdul bàsic establert pel Col.legi OficialdArquitectes de Catalunya per al càlcul del pressupost de referència, adaptat al municipi de Vilafranca delPenedès, que sactualitzarà automàticament en el moment que lesmentat col.legi oficial publiquianualment el valor del paràmetre.T, coeficient corrector segons tipologia amb els següents valors fixos:q en obres dobra nova:T=l: en edificis entre mitjeres i en altres obres no esmentades en els dos conceptes següents.T=l,l: en edificis en cantonada.T=l,2: en edificis aïllats.Q en obres de reforma o rehabilitació:T=O,9: per a rehabilitacions o reformes integrals, conservant exclusivament les façanes.T=O,7: per a reformes i rehabilitacions que afectin elements estructurals.T=O,S: per a reformes i rehabilitacions que no afectin elements estructurals però si instal.lacions irehabilitacions de façanes amb substitució de fusteria o tancament (aplicat a la superfície de la façana).T=O,3: per a reformes i rehabilitacions que no afectin elements estructurals ni instal.lacions i rehabilitacionsde façanes amb substitució de fusteria o tancament (aplicat a la superfície de la façana).T=O,l: per a obres denderroc.Q en obres durbanització i obra civil:T=l,l: per moviments de terres i infrastructura.T=l: per a treballs superficials complementaris.T=l,1: per a construcció de piscines i obres sota-rasant.U, coeficient corrector segons ús amb els següents valors:Q en obres dedificació 1:1 Els espais sota coberta amb possibilitat de vincular-se a lhabitatge inferior, entre 1,50 i 2,50 m daltura, caldrà valorar-loscom lhabitatge inferior. Els espais sota coberta no habitables (trasters) tindran la consideració de locals en planta alta.U=3: per a arquitectura monumental, cinemes, discoteques, hotels de S estrelles, museus; teatres. ~ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat VEGU!~APENEDÈS
 18. 18. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció GeneralU=2,8: per a clíniques i hospitals.U=2,6: per a balnearis, biblioteques, estacions de tren, facultats i escoles universitàries, hotels de 4 estrelles,presons, saunes, terminals marítimes i aèries.U=2,4: per a laboratoris.U=2,2: per a clubs de reunió, hotels de 3 estrelles.U=2: per a cafeteries, centres mèdics, edificis doficines, escoles, hotels de 2 estrelles, locals bancaris o 2financers, pavellons esportius coberts, residències universitàries, restaurants, habitatges de més de 200 m .U=1,8: per a asils, dispensaris, estacions dautobusos, hostals, hotels dl estrella, parvularis, pensions, 2 2habitatges de menys de SOm , habitatges entre 200 i 150 m • 2U=l,6: per a bars, escorxadors, habitatges entre 150 i 100 m • 2U=l,4: per a vestidors, habitatges entre 100 i SOm •U=l,2: per aparcaments en edificis unifamiliars o garatges no sotmesos a llicència dactivitat.U=l: per a locals comercials en planta baixa sense ús específic, pavellons esportius descoberts, aparcamentsen edificis plurifamiliars i per altres usos no previstos específicament.U=0,7: per a magatzems i naus industrials coberts.c::> en obres durbanització i obra civil:U=l: per a piscines (sense cobrir).U=O,4: per a parcs infantils a laire lliure.U=0,2: per a obres durbanització bàsica (moviments de terra i xarxes dinsta¡¡acions)U=O,l: per a obres durbanització complementària (pavimentació, voreres, enllumenat, jardineria i mobiliariurbà).U=O,2: per a pistes dasfalt, formigó ò gespa. Terrasses amb drenatge.U=O,l: per a obres en jardins i pistes de terra sense drenatge.B. Càlcul de la base imposable en els casos de larticle 5è, apartats a.2 i a.3, :Repàs de coberta, consistent en substitució puntual dalguna teula i neteja de canaleresper m 2 . 22,50 €Substitució total de la coberta, m2 ••••••.•••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••• 157,75 € 2Substitució de canaleres i baixants de cobertes i terrasses, per m .•.•..•.....•.••.•.•....•.•.••..... 41,35 €Rehabilitació de façanes incloent la part proporcional de muntatge i desmuntatge debastid es, per m 2 .•.•.•.•...•.•.•.•... , .•...............••....•....•......•......•.•...•.•..•..•.•....•..•.....•.•..••.•.•..•..••.• 33,20 €Pintat de façanes sobre arrebossat previ, per m2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• : •••••••••••.•••••••. 15,75 €Rehabilitació total interior dhabitatge, consistent en buidat interior de la planta i formació de novadistribució amb acabats inclosos: 2En habitatges de superfície útil superior a 120 m2, per m •.•••.••••••••••••••••••.•.•••••••••••••••••.••. 338,05 € 2 2En habitatges de superfície útil igualo inferior a 120 m , per m .••.•.•.•.•.•.....•.••...•.•.•.•...... 278,00 € 2Substitució o addició de paviment en interior dhabitatge o local, per m •••••••••••••••••••••••• 65,35 €Pintat interior de locals o habitatges, per m2 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 3,78€ ~ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat VEGU~APENED~S
 19. 19. Intervenció General 2Substitució de rajoles de cuina i/o banys, per m •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 45,10 €Substitució de fusteria interior, per unitat.. . 240,40€Substitució de fusteria exterior, per m2 •...•.•......••.•....• : ..••.•.•.•.•..••••..•..•.•....•.•.••.••.•.•••.•.•.•.•. 187,80€Substitució o formació de bany complet acabat, amb peces de sanitari i enrajolat inclòs 2per m : . 901,50€ 2Substitució o formació de cuina comple~a, inclou mobles i enrajolat, per m ••••••••••••••••••• 773,30€ 2Substitució de xarxa delectricitat en local o habitatge, per m o fracció de superfícieÚtil . 9,90€ 2Substitució de xarxa de llauneria en local o habitatge, per m o fracció de superfícieÚtil . 17,50 €Climatització de local o habitatge, per m2 o fracció de superfície útil:En habitatges . 36,72 €En locals .........•.................................................................................................................... 68,04€Estintolaments per ampliació o nova construcció dobertures a façanes o parets de , 2carrega, per m . 563,40 €Adaptació de local en estructura a local comerdal, incloent distribucions, acabats i 2instal.lacions, per m •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 450,75 €Adaptació de local en estructura a oficines i banca, incloent distribucions, acabats iinsta 1.lacions, per m 2 •.•.•.•.•.•.•.•...•.•.•..•.•.•....•.....•..•..•.•..............•.•..•.•....•.•..••.•....•....•.••.•.••.••• 488,30 €Rehabilitació de local comercial existent, consistent en reformes per adaptació o mo-dern itzaèió, per m2 ••••••••••••••••••...••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.••.••••••••.••••••••••••••••••• 225,35 €Rehabilitació doficines existents, consistent en reformes per adaptació o modernitza-ció, per m 2 .•.•.•.•.•.....•.•.•.••....•...•...•.•....•.•.•.••••.•.•.•..•......•.•..•....••••.••.•.•.•.•.......• c •....•.•.•••••...••.• 244,10 € (antic annex n amb el següent literal:Modificar el títol de lannex 11Càlcul de la taxa en els casos de larticle 5è., apartats al), a2), a3), a4), a5), a6), e), d) i e).Modificar el redactat de la base imposable de lannex li, apdrtats a), b) i e), amb el següent literal:Major valor entre pressupost visat pel Col.legi corresponent i el que resulti de laplicació de lestablert enlannex I. Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat I> VEGuMAPENEDÈS
 20. 20. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció GeneralFixar la quota mínima de lannex li (antic annex I), apartat 3), en 30,00 €.Afegir en lannex li (antic annex IL apartat 4), el següent:Després de " ...lIicència com ...": " ...dassabentat o ...".Modificar el títol de lannex III (antic annex 11), amb el següent literal:Càlcul de la taxa en els casos de larticle 5è., apartat bl.Incrementar els imports de lannex 1/1 (antic annex IIL apartat 1), en el 3,0%Afegir dos nous conceptes a lannex 1/1 (antic annex 11), apartat 1), amb el següent literal:. Col.locació de tanques dobres, per ml . 4,20€. Tala darbres, per unitat:pel primer arbre ; . 9,10€pels següents arbres . 4,60€Fixar la quota mínima de lannex 1/1 (antic annex li), apartat 2), en 30,00 €.Afegir en lannex 1/1 (antic annex 11), apartat 3L el següent:Després de " ...lIicència com ..." : " ...dassabentat o ...".Incrementar els imports de lannex IV (antic annex 1/1) en el 3,0%.Afegir un nou apartat a lannex IV (abans annex li!), renumerant els següent, amb el següent literal:2.- Per informes o certificats, emesos a instància de particulars sobre avantprojectes o avanç de planejamentsurbanístics i/o instruments de gestió, previs a la tramitació dels planejaments i/o dels instruments de gestió:. per informe o certificat 180,69 €.6.- Taxa pel servei de recollida, tractament i eliminació descombraries i altres residus sòlids urbansModificar el títol de lordenança, amb el següent literal:Taxa per la prestació del servei de gestió de residus municipalsModificar el redactat de larticle 1r., amb el següent literal:A lempara del previst als article 57 i 20.4.s) del text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals aprovatper RDL 2/2004, de 5 de març (TRHL), de conformitat amb el que disposen els articles 15 a 19 daquest textlegal i la Llei 22/2011, de 29 de juliol, de residus i sòls contaminats, lajuntament estableix la taxa pels serveis derecollida, transport i tractament dels residus municipals, que es regiran per la present ordenança.Substituir en tota lordenança, el següent:"residus dhabitatges" per "residus domèstics".Incrementar els imports dels articles 5è., i 6è., en eI3%. ~ Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat VEGU~~APENEDÈS
 21. 21. AJUNTAMENT VilAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció General7.- Taxa per retirada de vehicles o immobilització dels mateixos per mitjans mecànics, abandonats oestacionats defectuosament o abusivament a la via públicaModificar el redactat de larticle 5è., amb el literal següent:1.- La tarifa única a aplicar en els casos expressats en larticle 1r. serà de 100,00 €, en el que sinclou eltransport del vehicle i, la custòdia del mateix per dotze hores.2.- La tarifa de servei de grua, per enganxament dun vehicle, sense retirada definitiva del mateix serà de50,OO€.3.- La custòdia a partir de les primeres dotze hores serà a raó de 16,00 € per dia o fracció dexcés.4.-lmmobilització del vehicle per procediment mecànic: 50,00 €.5.- En els supòsits en què un vehicle es trobi dins del dipòsit en situació dabandonament i el seu titularestigui disposat a cedir-lo a lAjuntament per tal diniciar els tràmits de baixa i destrucció del mateix, aquestrestarà exempt del pagament de les taxes fiscals derivades del servei de grua i custòdia del vehicle.8.- Taxa per expedició de documents administratiusIncrementar els imports de larticle 7è., epígraf 2, en eI3%.Afegir a larticle 7è., epígraf 2, un nou punt amb el següent literal:4.- Volant dempadronament o de convivència (emès de manera presencial): l,DO €Queden exempts de la taxa els volants dempadronament emesos el mateix dia del tràmit municipaldempadronament per alta de residència, canvi de domicili o naixement.Renumerar el punt següents.Incrementar els imports de larticle 7è., epígraf 3, punts 1 a 5 i 8 a 9 i 10.2, en eI3%.Fixar limport de larticle 7è., epígraf 3, punt 10.1, en 30,00 €.Fixar els imports de larticle 7è., epígraf 3, següents:6.- Expedició de placa censal per a animals de companyia: 2,50 €7.- Renovació per pèrdua de placa censal per a animals de companyia: S,DO€Suprimir de larticle 7è., epígraf4, els punts 1, 2 i 3Incrementar els imports de larticle 7è., epígraf 4, punt 4, en el 3%.9.- Taxa per prestació de serveis dels mercats municipalsIncrementar els imports de larticle 5è., en eI3%.Modificar el redactat de larticle 6è., amb el següent literal: Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cal VEGU~NEDÈS
 22. 22. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció General L- lAdministració municipal o entitat en qui delegui -o organisme daquesta- elaborarà un padró anual que contindrà el nom del contribuent, el domicili fiscal i limport a satisfer mensualment. 2.- El concessionari haurà de satisfer limport per quotes mensuals en els períodes fixats per la Junta de Govern Local en el calendari anual.10.- Taxa per reposició de paviment asfàltic, dobertura de sondatges o rases a la via pública, així com de lesvorades i voreres que shaguessin de modificar per a guals, i danys a larbrat i espais verdsIncrementar els imports de larticle 3r., apartats 3 i5 en el 3%.Afegir a larticle 2n., el redactat següent:Després de " dobertura de rases...": ",guals, obres o els danys infligits per accidents, ...".Després de " Ia rasa a la via pública ...": "o els guals, obres o danys infligits per accident.".Substituir de larticle 3r., punt 6, el següent:En lloc de " ... 0 de la via pública.": per " ... 0 dels espais verds, els guals, les obres o els danys infligits peraccidents".Modificar el redactat de larticle 3r., punt 7, amb el següent literal:7.-La quota de la taxa per reposició darbrat es regularà de la forma següent: 2 2A les reposicions dunitat arbòria, larbustiva, al m de verd i m dentapissant i als danys infligits peraccident, shi aplicarà la valoració segons fórmula de la Norma de Granada (3a. Edició 2006 -revisadalany 2007- ISBN 84-611-4225-X).Modificar el redactat de larticle 4t., punt 2, amb el següent literal:2.- El contribuent podrà optar per realitzar la reposició del paviment, en aquest cas haurà de dipositaruna fiança en lAjuntament que cobreixi limport de la reposició, que li serà retornada passat, un any enel cas del paviment, si linforme dels Serveis Tècnics és conforme amb lobra executada.En el cas dafeccions al verd, arbrat, arbustiva i enfiladisses el contribuent no podrà optar per realitzar lareposició, sense perjudici del compliment de lobligació de pagament segons informe tècnic delAjuhtament.12.- Taxa per entrada de vehicles a través de la voravia i reserves de la via pública per aparcament exclusiuIncrementar els imports de larticle 4t., en el 3%.13.- Taxa per ocupació del sòl, vol i subsòl de la via públicaIncrementar els imports de larticle 5è., en el 3%.14.- Taxa per ocupació de terrenys dús públic amb taules i cadiresIncrementar els imports de larticle 4t., en eI3%.Modificar el redactat de larticle 5è., punts 2 i 6, amb el següent literal: Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat
 23. 23. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció General2.- Lespers.ones.oentitats interessades en la c.oncessiódapr.ofitaments regulats en aquesta .ordenança, haurande s.ol.licitar la IIicènciac.orresp.onent i f.ormular declaració .on hi c.onsti la superfície de lapr.ofitament i elselements que sinstal.laran. A més dadjuntar un plàn.ol detallat de la superfície que es pretén .ocupar i de laseva situació dins del municipi.6.- Ne es c.onsentirà l.ocupació de la via pública fins que els interessats ne hagin .obtingut la llicènciac.orresp.onent mitjançant liquidació que practicarà lOrganisme de Gestió Tributària de. la Diputació deBarcel.ona Linc.ompliment daquest precepte p.odrà .originar la ne c.oncessióde la llicència sense perjudici del ..pagament de la taxa i de les sanci.onsi els recàrrecs que sescaiguin.Afegir un nou punt a larticle 5è., amb el següent literal:10.- En qualsev.ol cas, lim pagament de la taxa dóna llec a la rev.ocació de la llicència, i a la seva manca deren.ovació per a perí.odestemp.orals p.osteri.ors.Suprimir el redactat de larticle 6è., punt 2, apartat a), ilenunciat de lapartat bl.15.- Taxa per .ocupació de la via pública amb parades, barraques, casetes de venda, espectacles, atracci.ons,situats en terrenys dús públic i indústries de carrerIncrementar els imports de larticle 4t., punts 2.a) fins 2.g) i2.j) fins 2.r), en el 3%.Afegir a larticle 4t., punt 2.f), el següent:Després de " ...PI.st. J.oan...": " ...Mercat de la Verdura ...".Afegira larticle 4t., punt 2.h), el següent:Després de " ...mercat setmanal ...": " ... dels dissabtes,.....Modificar el redactat de larticle 4t., punt 2.i), amb el següent literal:i) Llecs de venda eventuals, en dies de I mercat setmanal del dissabte e fira, incl.os.os dies de Sant J.ordi,de elsT.otsSants i les Palmes i Palm.ons,per metre lineal e fracció i dia.Afegir a larticle 4t., punt 2.j), el següent:" ...mercats singulars ..." i "...altres Fires" després de Festadel Xató. iAfegir un neu apartat a larticle 4t., punt 2, amb el següent literal:s) Ocupació prèviament aut.oritzada que tingui per .objecte la presentació e publicitat de pr.oductes e activitatsque pugUin adquirir .oc.ontractar altres establiments:s.l) Ocupació davant dun establiment.on es pet adquirir el pr.oducte.o servei, per un perí.ode mi 2nim dun mes (m2 per fracció i dia e altra quantitat que es consideri més adequada) 0,25 €/m 2s.2) Ocupació en altres indrets aut.oritzats per lAjuntament (m per fracció i dia e altra quantitat 2que es c.onsideri més adequada) 3,00 €/m16.-Taxa per utilització dinstaHaci.ons, materials i estris municipalsModificar el contingut ifixar els imports de larticle 4t., apartat a), amb el següent literal: Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cal
 24. 24. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció General . Remolc estàndard - R3 (4,50 x 2,40 x 1,00) . 86,61 €.. Remolc estàndard - R1- R2.(5,50 x 2,40 x 1,00) . 97,08€ . Remolc estàndard - R4 - R5 (5,50 x 2,45 x 1,00) . 98,27€ . Remolc nou FM - R8 (6,00 x 7,30 x 1,16) (6,00 x 10,00 x 1,16 "amb ales") 314,39 € . Remolc FM - R7 (7,50 x 6,50 x 1,30) . 245,10€ . Remolc FM - R6 (6,42 x 5,35 x 1,48) . 287,15 € . Empostissat modular (màxim 80,00 m2) •••••••••••••••••••••••••••••••• 850,OO€. Empostissat modular alumini (màxim 150,00 m2) ••••••••• : •••••••• 1.012,00 €. Empostissat sardana (4,00 x 3,00 x 0,85) . 80,46 €. Cadires (per unitat) . O,34€. Taules amb cavallet (per unitat) . 2,30€Incrementar els imports de larticle 4t., apartats e).1.A fins c).BA en eI3%.Suprimir de larticle 4t., lapartat e).6. A.Modificar el redactat de lapartat d) de larticle 4t., amb el següent literal:d) Per lús de sales i aules a ledifici de la Fassina en horari habitual (de 8 a 20:30 h) -per hora-:. Lloguer aula de formació amb PDl sense material fungible . 12,OO€. Lloguer aula de formació amb PDl i equip Netbooks sense material fungible . 24,OO€. Lloguer aula de noves tecnologies sense material fungible . 24,OO€. Lloguer sala actes amb PDl sense material fungible . 18,00 €. Lloguer aula autòmats programables sense material fungible . 18,00 €. Lloguer aula manteniment/soldadura sense material fungible . 18,00 €. Lloguer de la cuina amb estris i subministraments . 24,00 €Lús de les aules estarà condicionada al bon funcionament de les activitats regulars del servei de FomentdOcupació. La concessió de lús de les aules estarà condicionada al funcionament propi del servei.Afegir a larticle 4t., apartat e), dos subapartat, amb el següent literal:d.1) Lús de sales i aules a ledifici de la Fassina en horari no habitual (de 20:30 a 22:30 h) -per hora-sincrementaran tots els preus en un 25%.d.2) Lús de sales i aules a ledifici de la Fassina en dissabtes, diumenges i fèstius intersetmanals (per hora),caldrà la so3licitud dun mínim de dues hores i sincrementaran tots els preus en un 75%.Fixarels imports de larticle 4t., apartat f) següents:. comandament de ràdio freqüència . 40,00 €. clau manual triangular , . 23,00€. clau manual quadrada ; ; . 19,OO€. bossa compostable . O,03€Incrementar els imports de larticle 4t., apartat g) en el 3%.Afegir dos nous apartats a larticle 4t., amb el següent literal:h) Per ladquisició de material còmpostable o reutilitzable (a entitats sense afany de lucre):. Got composta ble . O,15€ ~ Cort, 14.08720 Vilafranca del Penedès. 938 920 358 - www.vilafranca.cat VEGU~NEDt::S
 25. 25. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció General. Plat compostable : . O,lS€. Tassa de cafè composta ble . O,10€. Joc de coberts compostable . O,SO€. Got reutilitzable no retornat ..................................................•.......................................... O,SO€i) Pel lloguer dun rentagots ( a entitats sense afany de lucre):. Cap de setmana o fins a 3 dies . 50,00 € + 20,00 € per dia extra. Per 4 dies o més . 40,00 € + 20,00 € per dia extraAfegir un nou article, amb el següent literal:Article 6è.- No subjeccionsNo es troben subjectes al pagament daquestes taxes les entitats del municipi que sol. licitin la utilització de lesinstal.lacions, materials o estris assenyalats anteriorment.17.- Taxa per aprofitament especial amb motiu de la celebració civil de casaments a lAjuntamentAfegir al redactat de larticle 2n., el següent:" ...Ia sala de la Taula Rodona i la sala Pau Boada, ...".Fixarlimport de larticle 4t., en 226,00 €.18.- Taxa per lestacionament de vehicles de tracció mecànica en les vies públiques municipalsFixarels imports de larticle 3r., següents:Estacionament per 1 hora . l,OS €Estacionament per 2 hores . 2,05 €Tiquet dexcés de temps per a la cancel.lació . S,10€Targeta residents (crèdit atorgat de 28,10 €) . 20,05 €19.- Preu públic per escolarització en llars municipals dinfantsSuprimir de larticle 4t., apartat b) lany 2009 i afegir lany 2012.Modificar el redactat ifixar els imports de larticle 4t., paràgraf l, apartats e) i d), segons el següent literal:c).- Per lús fix dhoraris ampliats: 1. De 13:00 a lS:00h amb dinar inclòs ....................••........ 210,00 i/mes. De 8:00 a 9:00h del matí . 68,00 f/mesd).- Per lús esporàdic dhoraris ampliats: 1. De 13:00 a lS:00h amb dinar inclòs ............................•• 11,86 i/mes. De 8:00 a 9:00h del matí . 3,84 i/mes(lEn el cas dels infants nascuts el 2012, la quota només inclou les hores de permanència, ja que les famílies hauran deproporcionar el dinar per tal que aquest sadeqüi a les necessitats alimentàries del nadó).Modificar el redactat de larticle 4t., paràgraf 2, amb el següent literal: Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358, www.vilafranca.cat
 26. 26. AJUNTAMENT VILAFRANCA DEL PENEDÈS Intervenció General Sestableixen diferents categories de bonificacions per a les famílies que resideixen a Vilafranca (tot el nucli familiar ha destar-hi empadronat). Les famílies interessades en sol.licitar-les hauran de fer-ho durant el període de matriculació, aportant tota la documentació econòmica que sels requereixi o autoritzant la consulta de les seves dades fiscals vigents a lAgència Tributària. Limport de la bonificació es determina per la renda per càpita basada en els ingressos bruts anuals de la unitat familiar, en aquest sentit, a les famílies monoparentals sels computarà una unitat familiar més a lhora de fer aquest càlcul. Modificar el redactat i fixar els imports de larticle 4t., paràgraf 4, amb el següent literal: Un cop aplicades les bonificacions, les tarifes seran les següents: Categoria A . Fins a 5.000,00 € de renda per càpita: Infants nascuts el 2010 . 16,50 f/mes Infants nascuts el 2011.. . 38,00 f/mes Infants nascuts el 2012 . 50,25 f/mes 1 Horari ampliat de 13 a 15h amb dinar inclòs fix . 73,50 f/mes Horari ampliat fix de 8-9 matí . 18,50 f/mes Categoria B . Entre 5.000,01 i B.OOO,OO€ de renda per càpita: Infants nascuts el 2010 . 33,00 f/mes Infants nascuts el 2011.. . 75,00 f/mes Infants nascuts el 2012 . 90,00 f/mes 1 Horari ampliat de 13 a 15h amb dinar inclòs fix , . 94,50 f/mes Horari ampliat fix de 8-9 matí . 23,80 f/mes Categoria C.. Entre B.OOO,Ol i 10.000,00 € de renda per càpita: Infants nascuts el 2010 . 60,40€/mes Infants nascuts el 2011.. . 90,00 f/mes Infants nascuts el 2012 . 116,70 f/mes 1 Horari ampliat de 13 a 15h amb dinar inclòs fix . 115,50 f/mes Horari ampliat fix de 8-9 matí . 27,20 f/mes Categoria D Entre 10.000,01 i 15.000,00 € de renda per càpita: Infants nascuts el 2010 . 83,05 f/mes Infants nascuts el 2011.. . 135,00 f/mes Infants nascuts el 2012 . 155,60 f/mes 1 Horari ampliat de 13 a 15h amb dinar inclòs fix . 136,50 f/mes Horari ampliat fix de 8-9 matí . 30,60 ~/mes Categoria E . Entre 15.000,01 i 20.000,00 € de renda per càpita: Infants nascuts el 2010 . 120,80 f/mes Infants nascuts el 2011 . 165,00 f/mes Infants nascuts el 2012 . 194,50 f/mes 1 Horari ampliat de 13 a 15h amb dinar inclòs fix . 157,50 f/mes Horari ampliat fix de 8-9 matí . 34,00 f/mes Categoria F . Superior a 20.000,01 € de renda per càpita: Infants nascuts el 2010 . 151,00 f/mes Cort, 14 - 08720 Vilafranca del Penedès - 938 920 358 - www.vilafranca.cat

×