เทคนิคการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ในการสนับสนุนกิจกรรม Eco School ในสถานศึกษา ดร . กิติชัย รัตนะ  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...
เนื้อหาวัตถุประสงค์ของการบรรยาย <ul><li>เข้าใจถึงความสำคัญของการการสื่อสาร </li></ul><ul><li>เพื่อสร้างความร่วมมือในองค์กร...
ความสำคัญของการสื่อสาร ด้านสิ่งแวดล้อม
ใครเกี่ยวข้องกับการสื่อสารในองค์กร ชุมชนภายนอก ผู้บริหารองค์กร หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงาน
การบริหาร จัดการ เป้าหมายการ พัฒนา ประเด็นการ พัฒนา ภาคีร่วมพัฒนา กระบวนการ พัฒนา องค์ประกอบของวางแผนงานสิ่งแวดล้อม
ทำไมต้องมีการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร <ul><li>เพื่อให้องค์กรสามารถ ส่งผ่านความรู้ ด้านสิ่งแวดล้อม </li></ul><ul><li>...
องค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้บริหาร องค์กร ระบบการ บริหารจัดการ สมาชิก องค์กร เป้าหมาย องค์กร สิ่งเร้า ผลกระทบ กา...
การสื่อสารสาธารณะ  ( องค์กร ) = การจัดการความรู้ <ul><li>เป็นกระบวนการจัดการเพื่อเอื้อให้เกิดการไหลเวียนแลกเปลี่ยนของคว...
องค์ประกอบของการจัดการความรู้ ( Knowledge Management: KM) คน เทคโนโลยี กระบวนการ ความรู้
กระบวนการสื่อสารสาธารณะ = กลไกการมีส่วนร่วม <ul><li>กระบวนการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากลไก </...
กระบวนการสื่อสารสาธารณะ = ลดข้อขัดแย้งในการดำเนินงานขององค์กร <ul><li>กระบวนการสื่อสารสาธารณะ ช่วยลดการเผชิญหน้าระหว่างก...
กระบวนการสื่อสารสาธารณะ = การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ <ul><li>กระบวนการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) เป็นแนวทางในการจัดการคว...
กระบวนการสื่อสารสาธารณะ = การสร้างความเข้มแข็งขององค์กร <ul><li>กระบวนการสื่อสารสาธารณะ เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างควา...
กระบวนการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) ผู้สื่อสาร การจัดการความรู้ ช่องทางในการสื่อสาร เทคโนโลยีในการ สื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย ป...
เป้าหมายของการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) <ul><li>เพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจ </li></ul><ul><li>สร้างการยอมรับ / เกิดเครือข่า...
การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
บทบาทองค์กรกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี <ul><li>องค์กรต้องมีระบบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี </li></ul><ul><li>...
กลยุทธ์ ในการพัฒนากระบวนการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) <ul><li>1. การค้นหาความรู้เพื่อการสื่อสาร ( Knowledge Identificati...
ตัวอย่างการเขียน Mind Map <ul><li>กำหนดประเด็นที่จะเขียน </li></ul><ul><li>เริ่มต้นจากกึ่งกลางหน้ากระดาษ </li></ul><ul><l...
กลยุทธ์ ในการพัฒนากระบวนการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) <ul><li>2. การสร้างและแสวงหาความรู้ ( Knowledge Creation) </li></u...
กลยุทธ์ ในการพัฒนากระบวนการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) <ul><li>3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ ( Knowledge Organization) </li...
กลยุทธ์ ในการพัฒนากระบวนการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) <ul><li>4. การเข้าถึงความรู้ ( Knowledge Access) </li></ul><ul><li...
กลยุทธ์ ในการพัฒนากระบวนการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) <ul><li>5. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ( Knowledge Sharing) </li><...
กลยุทธ์ ในการพัฒนากระบวนการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) <ul><li>อุปสรรคที่ทำให้ไม่เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ </li></ul>...
กลยุทธ์ ในการพัฒนากระบวนการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) <ul><li>6. การเรียนรู้ ( Learning) </li></ul><ul><li>ต้องมีการพัฒน...
กลยุทธ์ ในการพัฒนากระบวนการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) นำความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้ องค์ความรู้ วงจรการเรียนรู้
การเสริมสร้างพลังความร่วมมือ ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร
การโน้มน้าว เพื่อเสริมสร้างพลังความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร <ul><li>การโน้มน้าวใจ เป็นกระบวนการที่ผู้ส่งสารส่งข่าว...
คุณสมบัติของผู้โน้มน้าวใจ เพื่อเสริมสร้างพลังความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร <ul><li>ใช้ความน่าเชื่อถือ </li></ul><ul>...
<ul><li>ความสามารถในการสื่อสารระหว่างบุคคล </li></ul><ul><li>* ความจริงใจ </li></ul><ul><li>* ความเปิดเผย </li></ul><ul>...
การเสริมสร้างการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างพลังความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร <ul><li>อิทธิพลที่นำไปสู่การเสริมสร้างการเ...
เครื่องมือหลักที่ช่วยในการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) <ul><li>เป็นกระบวนการในการรวบรวม </li></ul><ul><li>สังเคราะห์ความรู้...
เครื่องมือหลักที่ช่วยในการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) 2. การจัดนิทรรศการ <ul><li>เป็นการจัดการความรู้ในรูปของสื่อที่ </li>...
เครื่องมือหลักที่ช่วยในการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) 3. การทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม <ul><li>เป็นศึกษาและรวบรวมประเด็นที่มี...
เครื่องมือหลักที่ช่วยในการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) 4. การทำรายงานด้านเทคนิค <ul><li>เป็นการจัดทำรายงานเกี่ยวกับกระบวนกา...
เครื่องมือหลักที่ช่วยในการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) 5. การตั้งกลุ่มที่ปรึกษา / คณะทำงาน <ul><li>เป็นการจัดตั้งกลุ่มหรือค...
เครื่องมือหลักที่ช่วยในการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) 6. การสนทนากลุ่ม <ul><li>เป็นการเปิดเวทีการสนทนาร่วมกับบุคคลผู้ที่ <...
เครื่องมือหลักที่ช่วยในการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) 7. การประชุมรับฟังความคิดเห็น <ul><li>เป็นการเปิดเวทีสาธารณะรูปแบบที...
เครื่องมือหลักที่ช่วยในการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) 8. แผนเฝ้าระวังโดยเพื่อนบ้าน <ul><li>เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือของ...
เครื่องมือหลักที่ช่วยในการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) 9. วิทยุชุมชน <ul><li>เป็นการสื่อสารโดยใช้ระบบการสื่อสารในชุมชน </li...
เครื่องมือหลักที่ช่วยในการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) 10. การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ( Communities of Practice: CoP) <ul...
เครื่องมือหลักที่ช่วยในการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) <ul><li>เวทีชาวบ้านเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสาร </li></ul><ul><li>สาธาร...
เครื่องมือหลักที่ช่วยในการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) 11. เวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ ( Knowledge Forum) <ul><li>เป็นกา...
ข้อพิจารณาในการเลือกใช้เทคนิค ในกระบวนการสื่อสารสาธารณะ <ul><li>ระยะเวลาของกระบวนการสื่อสารสาธารณะ </li></ul><ul><li>ความซ...
การตรวจสอบสาธารณชน ในกระบวนการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) <ul><li>ความหลากหลายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย </li></ul><ul><li>ตรว...
ข้อจำกัด ที่ทำให้การสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) ขาดประสิทธิภาพ <ul><li>ไม่ได้รับข่าวสาร </li></ul><ul><li>กลัวแรงเสียดทาน ...
แนวทางการกระตุ้น ให้เกิดการสื่อสารสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ <ul><li>การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม </li></ul><ul><li>ใช้สื่อที่หลาก...
คุณสมบัติของผู้ทำงาน ในกระบวนการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) <ul><li>มีความเป็นมิตร </li></ul><ul><li>เป็นที่ยอมรับ </li></u...
เทคนิคการประเมินผล ในกระบวนการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) <ul><li>การใช้แบบสอบถามประเมิน </li></ul><ul><li>การใช้การสัมภาษณ...
กระบวนการสื่อสารสาธารณะ ... ง่ายถ้า SMILE S = Stakeholders M  = Motivation I = Initiatives L = Learning E = Easy...
การบูรณาการการสื่อสารในองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม ความรู้ กระบวนการ ทำงาน บทบาทภารกิจ พื้นที่เป้าหมาย แผนงาน การมีส่วนร่วม การบ...
หัวใจสู่ความสำเร็จของการสื่อสารเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม การออกแบบ รูปแบบของการสื่อสารที่ดี เสริมสร้างความรู้สึกร่วม ของสม...
เริ่มเรียนรู้องค์กร ... เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ “ ... แนะนำให้ทำ นำให้คิด สาธิตให้ดู ให้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติ...
ขอบคุณครับ
Upcoming SlideShare
Loading in …5
×

เทคนิคการทำงานแบบมีส่วนร่วม Eco School กิติชัย

12,342 views

Published on

การทำงานแบบมีส่วนร่วม

Published in: Education, Business
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
12,342
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
25
Actions
Shares
0
Downloads
68
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide
 • เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างทักษะการสื่อสารเชิงปฏิบัติการ - เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือในองค์กร วิทยากร : อ . กิติชัย รัตนะ ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • เอกสารประกอบการฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างทักษะการสื่อสารเชิงปฏิบัติการ - เทคนิคการสื่อสารเพื่อสร้างความร่วมมือในองค์กร วิทยากร : อ . กิติชัย รัตนะ ภาควิชาอนุรักษวิทยา คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • เทคนิคการทำงานแบบมีส่วนร่วม Eco School กิติชัย

  1. 1. เทคนิคการเสริมสร้างการมีส่วนร่วม ในการสนับสนุนกิจกรรม Eco School ในสถานศึกษา ดร . กิติชัย รัตนะ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การบรรยาย เรื่อง “บทบาทของครูกับ Eco School” ณ ห้องประชุม โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) สมุทรปราการ 15 สิงหาคม 25 52
  2. 2. เนื้อหาวัตถุประสงค์ของการบรรยาย <ul><li>เข้าใจถึงความสำคัญของการการสื่อสาร </li></ul><ul><li>เพื่อสร้างความร่วมมือในองค์กร และ </li></ul><ul><li>องค์กรภายนอก </li></ul><ul><li>เข้าใจเครื่องมือที่ใช้ในการสื่อสารและการ </li></ul><ul><li>ทำกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมทั้งในองค์กร </li></ul><ul><li>เพื่อประยุกต์ใช้ความรู้สู่การปฏิบัติงาน </li></ul><ul><li>ขององค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพ </li></ul>( ก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ )
  3. 3. ความสำคัญของการสื่อสาร ด้านสิ่งแวดล้อม
  4. 4. ใครเกี่ยวข้องกับการสื่อสารในองค์กร ชุมชนภายนอก ผู้บริหารองค์กร หัวหน้างาน ผู้ปฏิบัติงาน
  5. 5. การบริหาร จัดการ เป้าหมายการ พัฒนา ประเด็นการ พัฒนา ภาคีร่วมพัฒนา กระบวนการ พัฒนา องค์ประกอบของวางแผนงานสิ่งแวดล้อม
  6. 6. ทำไมต้องมีการสื่อสารด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กร <ul><li>เพื่อให้องค์กรสามารถ ส่งผ่านความรู้ ด้านสิ่งแวดล้อม </li></ul><ul><li>สู่สมาชิกในองค์กรได้อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถ </li></ul><ul><li>นำไปสู่การปฏิบัติหรือดำเนินงานตามวัตถุประสงค์ </li></ul><ul><li>และเป้าหมายที่องค์กรกำหนดไว้ </li></ul><ul><li>การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมในองค์กรเกี่ยวข้องกับ </li></ul><ul><li>สมาชิกในองค์กรทุกระดับเปรียบเสมือนกับทุกคนเป็น </li></ul><ul><li>ฟันเฟืองที่ทำให้องค์กรขับเคลื่อนไปได้ </li></ul>
  7. 7. องค์ประกอบขององค์กรแห่งการเรียนรู้ ผู้บริหาร องค์กร ระบบการ บริหารจัดการ สมาชิก องค์กร เป้าหมาย องค์กร สิ่งเร้า ผลกระทบ การปรับตัวให้เท่าทัน โดยใช้การสื่อสาร เป็นเครื่องมือ
  8. 8. การสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) = การจัดการความรู้ <ul><li>เป็นกระบวนการจัดการเพื่อเอื้อให้เกิดการไหลเวียนแลกเปลี่ยนของความรู้ </li></ul><ul><li>ที่เน้นใช้กิจกรรมที่กระตุ้นให้เกิดการเรียนรู้ของเครือข่ายภายในองค์กรและ </li></ul><ul><li>เครือข่ายภายนอกองค์กร ทั้งนี้เพื่อนำไปสู่การวิเคราะห์ วางแผนและตัด </li></ul><ul><li>สินใจ รวมถึงการพัฒนาให้เกิดนวัตกรรมการเรียนรู้ใหม่และสามารถตอบ </li></ul><ul><li>สนองต่อสิ่งเร้าที่จะมากระทบต่อการดำเนินงานขององค์กร </li></ul>
  9. 9. องค์ประกอบของการจัดการความรู้ ( Knowledge Management: KM) คน เทคโนโลยี กระบวนการ ความรู้
  10. 10. กระบวนการสื่อสารสาธารณะ = กลไกการมีส่วนร่วม <ul><li>กระบวนการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนากลไก </li></ul><ul><li>การมีส่วนร่วมของสมาชิกในองค์กร และการมีส่วนร่วมของประชาชน </li></ul><ul><li>ในการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและสามารถเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ </li></ul><ul><li>ดำเนินงานขององค์กรอย่างโปร่งใส เป็นธรรม รวมทั้งสามารถตอบโต้ </li></ul><ul><li>ปฏิกิริยาต่างๆให้สอดคล้องกับความต้องการของสังคม </li></ul>
  11. 11. กระบวนการสื่อสารสาธารณะ = ลดข้อขัดแย้งในการดำเนินงานขององค์กร <ul><li>กระบวนการสื่อสารสาธารณะ ช่วยลดการเผชิญหน้าระหว่างกันของ </li></ul><ul><li>ผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสีย ( Stakeholders) เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กร </li></ul><ul><li>เกิดการสื่อสารแบบสองทาง ( Two-way Communication) ทำให้ฝ่ายที่ </li></ul><ul><li>เกี่ยวข้องต้องแสดงหลักฐาน ข้อมูลยืนยันต่อสาธารณะเพื่อให้เกิดความ </li></ul><ul><li>เข้าใจที่ตรงกัน อันเป็นแนวทางในการแก้ไขข้อพิพาทแบบสันติวิธี </li></ul>
  12. 12. กระบวนการสื่อสารสาธารณะ = การพัฒนากระบวนการเรียนรู้ <ul><li>กระบวนการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) เป็นแนวทางในการจัดการความรู้ </li></ul><ul><li>ที่มีอยู่ หรือการประมวลเป็นความรู้ใหม่ที่สามารถสื่อสารและทำความเข้าใจ </li></ul><ul><li>ให้กับสมาชิกในองค์กร รวมทั้งกับทุกภาคส่วนในสังคม ( กลุ่มเป้าหมาย ) ได้ </li></ul><ul><li>อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายเหล่านั้นเกิดการ </li></ul><ul><li>แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ อันเป็นแนวทางในการพัฒนาการเรียนรู้ </li></ul><ul><li>ที่นำไปสู่การปรับเปลี่ยนทัศนคติ วิธีคิด วิธีทำงาน การวิพากษ์ และพัฒนาตน </li></ul><ul><li>เองอย่างสร้างสรรค์ </li></ul>
  13. 13. กระบวนการสื่อสารสาธารณะ = การสร้างความเข้มแข็งขององค์กร <ul><li>กระบวนการสื่อสารสาธารณะ เป็นเครื่องมือในการเสริมสร้างความเข้มแข็ง </li></ul><ul><li>ขององค์กร เพราะทำให้สมาชิกในองค์กรมีบทบาทในการเข้ามาสนับสนุน </li></ul><ul><li>กิจกรรมขององค์กรให้สอดคล้องกับการจัดการสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสามารถ </li></ul><ul><li>ตรวจสอบดำเนินงาน นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างจิตสำนึกให้กับสมาชิกและ </li></ul><ul><li>ชุมชนโดยรอบในด้านการอนุรักษ์และจัดการสิ่งแวดล้อม </li></ul>
  14. 14. กระบวนการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) ผู้สื่อสาร การจัดการความรู้ ช่องทางในการสื่อสาร เทคโนโลยีในการ สื่อสาร กลุ่มเป้าหมาย ปฏิกิริยาตอบสนอง ต่อการสื่อสาร กระบวนการเรียนรู้ <ul><li>รวบรวม </li></ul><ul><li>สร้าง </li></ul><ul><li>แบ่งปัน </li></ul><ul><li>นำมาใช้ </li></ul>
  15. 15. เป้าหมายของการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) <ul><li>เพิ่มศักยภาพในการตัดสินใจ </li></ul><ul><li>สร้างการยอมรับ / เกิดเครือข่าย </li></ul><ul><li>เกิดความยืดหยุ่น </li></ul><ul><li>พัฒนานวัตกรรมใหม่ </li></ul><ul><li>พัฒนาศักยภาพบุคลากร </li></ul><ul><li>กระจายอำนาจสู่ชุมชน </li></ul>การมีส่วนร่วมของบุคลากร และชุมชนโดยรอบในการสนับสนุน การดำเนินงานขององค์กร องค์กรเข้มแข็ง - เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
  16. 16. การดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อม เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้
  17. 17. บทบาทองค์กรกับการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี <ul><li>องค์กรต้องมีระบบการดำเนินงานด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี </li></ul><ul><li>* ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร </li></ul><ul><li>* เพิ่มศักยภาพการแข่งขันทางธุรกิจ </li></ul><ul><li>* เพื่อลดต้นทุนการดำเนินงาน </li></ul><ul><li>* เพื่อคุณภาพสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของ </li></ul><ul><li>บุคลากรทุกระดับในองค์กร </li></ul><ul><li>* เพื่อลดผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมของการ </li></ul><ul><li>ดำเนินงานที่อาจมีต่อชุมชนโดยรอบ </li></ul>
  18. 18. กลยุทธ์ ในการพัฒนากระบวนการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) <ul><li>1. การค้นหาความรู้เพื่อการสื่อสาร ( Knowledge Identification) </li></ul><ul><li>ฝ่ายใดมีความรู้เฉพาะด้าน </li></ul><ul><li>รูปแบบของความรู้เป็นอย่างไร </li></ul><ul><li>ความรู้อะไรที่องค์กรต้องการ </li></ul><ul><li>ทำ Knowledge Mapping โดยประยุกต์ </li></ul><ul><li>เทคนิคการเขียน Mind Map </li></ul>
  19. 19. ตัวอย่างการเขียน Mind Map <ul><li>กำหนดประเด็นที่จะเขียน </li></ul><ul><li>เริ่มต้นจากกึ่งกลางหน้ากระดาษ </li></ul><ul><li>เขียนประเด็นที่จะวิเคราะห์หรือวาดภาพ </li></ul><ul><li>เขียนกึ่งหลักออกจากใจกลางภาพโดย </li></ul><ul><li>แบ่งประเด็นของเรื่องที่จะวิเคราะห์ </li></ul><ul><li>ออกเป็นหมวดหมู่ </li></ul><ul><li>เขียนกิ่งย่อยเชื่อมต่อจากกิ่งหลักออกไป </li></ul><ul><li>ทางด้านข้าง </li></ul><ul><li>ในแต่ละกิ่งให้เขียนข้อความที่กระชับ </li></ul><ul><li>หรืออาจใช้การวาดภาพประกอบก็ได้ </li></ul>
  20. 20. กลยุทธ์ ในการพัฒนากระบวนการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) <ul><li>2. การสร้างและแสวงหาความรู้ ( Knowledge Creation) </li></ul><ul><li>วิธีการดึงความรู้จากแหล่งความรู้ต่างๆ </li></ul><ul><li>อาจสร้างความรู้ที่มีอยู่แล้วมาต่อยอดได้ </li></ul><ul><li>นำความรู้จากองค์กรอื่นๆมาประยุกต์ใช้ </li></ul><ul><li>กำจัดความรู้ที่ไม่จำเป็นออกไป </li></ul>
  21. 21. กลยุทธ์ ในการพัฒนากระบวนการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) <ul><li>3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ ( Knowledge Organization) </li></ul><ul><li>แบ่งประเภทของความรู้ตามกิจกรรม </li></ul><ul><li>แบ่งประเภทความรู้ตามผลกระทบที่สำคัญ </li></ul><ul><li>แบ่งประเภทความรู้ตามภารกิจของาน </li></ul><ul><li>กำหนดรายละเอียดของความรู้ทั้งในเชิงลึก </li></ul><ul><li>และเชิงระนาบ </li></ul><ul><li>ประมวลและกลั่นกรองความรู้ในรูปแบบที่ </li></ul><ul><li>สอดคล้องกับความต้องการในการสื่อสารกับ </li></ul><ul><li>สาธารณะ </li></ul>
  22. 22. กลยุทธ์ ในการพัฒนากระบวนการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) <ul><li>4. การเข้าถึงความรู้ ( Knowledge Access) </li></ul><ul><li>“ Push ” การป้อนความรู้ให้ผู้รับ โดยผู้รับไม่ได้ </li></ul><ul><li>ร้องขอ เป็นการให้ความรู้แบบ “ Supply-based ” </li></ul><ul><li>“ Pull ” การที่ผู้รับสามารถเลือกรับหรือใช้แต่ </li></ul><ul><li>เฉพาะข้อมูลหรือความรู้ที่ต้องการเท่านั้น ทำ </li></ul><ul><li>ให้ลดปัญหาการได้รับข้อมูลที่ไม่ต้องการมาก </li></ul><ul><li>เกินไป ( Information Overload) การกระจาย </li></ul><ul><li>ความรู้แบบนี้เรียกว่า “ Demand-based ” </li></ul><ul><li>การสื่อสารสาธารณะต้องทำให้เกิดสมดุลของ </li></ul><ul><li>การ กระจายความรู้แบบ “ Push ” และ “ Pull ” </li></ul>
  23. 23. กลยุทธ์ ในการพัฒนากระบวนการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) <ul><li>5. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ( Knowledge Sharing) </li></ul><ul><li>ความรู้ในเชิงเทคนิค / วิชาการสามารถใช้เทคโนโลยี </li></ul><ul><li>ในการทำให้เกิดการแบ่งปันความรู้ได้ง่ายและรวดเร็ว </li></ul><ul><li>ความรู้บางอย่างอยู่ในรูปของความรู้ในตน ซึ่งยากต่อ </li></ul><ul><li>การถ่ายทอดให้เป็นเอกสารหรือข้อมูลในรูปต่างๆ </li></ul><ul><li>ดังนั้นการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้จึงต้องทำ </li></ul><ul><li>ในลักษณะของการถ่ายทอดแบบตัวต่อตัวหรือ </li></ul><ul><li>แบบกลุ่มเฉพาะ </li></ul><ul><li>อาจต้องใช้วิธีการ Socialization คือการถ่ายทอด </li></ul><ul><li>ผ่านประสบการณ์โดยตรง </li></ul>
  24. 24. กลยุทธ์ ในการพัฒนากระบวนการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) <ul><li>อุปสรรคที่ทำให้ไม่เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ </li></ul><ul><li>ไม่มีแรงจูงใจในการแลกเปลี่ยนความรู้ </li></ul><ul><li>ไม่มีเวลาและความมุ่งมั่นเพียงพอ </li></ul><ul><li>ไม่ทราบว่าคนอื่นไม่รู้ในสิ่งที่ตนรู้ </li></ul><ul><li>ไม่มีความคุ้นเคยเพียงพอกับบุคคลที่ต้องการ </li></ul><ul><li>แลกเปลี่ยนเรียนรู้ </li></ul><ul><li>ยังไม่มีระบบการยกย่องชมเชยแก่ผู้ถ่ายทอด </li></ul><ul><li>ความรู้ให้กับผู้อื่น </li></ul><ul><li>ไม่มีภาษากลาง ( Common Language) </li></ul><ul><li>ที่เข้าใจร่วมกัน </li></ul>
  25. 25. กลยุทธ์ ในการพัฒนากระบวนการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) <ul><li>6. การเรียนรู้ ( Learning) </li></ul><ul><li>ต้องมีการพัฒนากระบวนการที่กระตุ้นให้ </li></ul><ul><li>กลุ่มเป้าหมายกล้าคิด กล้าทำและกล้าแสดง </li></ul><ul><li>ออกเพื่อให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกันของผู้ที่มี </li></ul><ul><li>ส่วนเกี่ยวข้อง </li></ul><ul><li>ฝึกฝนแบบปฏิบัติจริงไปพร้อมๆกันเพื่อให้ </li></ul><ul><li>ชุมชนเกิดกระบวนการพัฒนาทักษะและ </li></ul><ul><li>สามารถนำความรู้ที่ได้ไปปฏิบัติใช้จริง </li></ul><ul><li>ตามความเหมาะสม ในลักษณะของการ </li></ul><ul><li>เรียนรู้แบบ “ Learning by Doing ” </li></ul>
  26. 26. กลยุทธ์ ในการพัฒนากระบวนการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) นำความรู้ไปใช้ เกิดการเรียนรู้ องค์ความรู้ วงจรการเรียนรู้
  27. 27. การเสริมสร้างพลังความร่วมมือ ด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร
  28. 28. การโน้มน้าว เพื่อเสริมสร้างพลังความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร <ul><li>การโน้มน้าวใจ เป็นกระบวนการที่ผู้ส่งสารส่งข่าวสาร </li></ul><ul><li>ที่มุ่งเน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อ ทัศนคติ </li></ul><ul><li>หรือพฤติกรรมของผู้รับข่าวสาร โดยการทำให้เกิดการ </li></ul><ul><li>โน้มน้าวใจคนที่มีประสิทธิภาพต้องทำความเข้าใจ “คน” </li></ul><ul><li>และ “สภาพแวดล้อม” ที่เกี่ยวข้อง </li></ul>
  29. 29. คุณสมบัติของผู้โน้มน้าวใจ เพื่อเสริมสร้างพลังความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร <ul><li>ใช้ความน่าเชื่อถือ </li></ul><ul><li>* ความเชี่ยวชาญ </li></ul><ul><li>* ประสบการณ์ </li></ul><ul><li>* ความชำนาญเฉพาะด้าน </li></ul><ul><li>ความไว้วางใจ </li></ul><ul><li>* ความคล้ายคลึงกัน </li></ul><ul><li>* ความคุ้นเคย </li></ul>
  30. 30. <ul><li>ความสามารถในการสื่อสารระหว่างบุคคล </li></ul><ul><li>* ความจริงใจ </li></ul><ul><li>* ความเปิดเผย </li></ul><ul><li>* อารมณ์ขัน </li></ul><ul><li>* ความเป็นธรรมชาติ </li></ul><ul><li>ความเป็นผู้นำ </li></ul><ul><li>* ความกล้า </li></ul><ul><li>* ความมีเหตุผล </li></ul><ul><li>* ความมีอำนาจ </li></ul>คุณสมบัติของผู้โน้มน้าวใจ เพื่อเสริมสร้างพลังความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร
  31. 31. การเสริมสร้างการเรียนรู้ เพื่อเสริมสร้างพลังความร่วมมือด้านสิ่งแวดล้อมขององค์กร <ul><li>อิทธิพลที่นำไปสู่การเสริมสร้างการเรียนรู้ของบุคคล </li></ul><ul><li>* วุฒิภาวะ ทั้งทางด้านร่างกาย อารมณ์และสติปัญญา </li></ul><ul><li>* ความพร้อม เป็นสภาวะของบุคคลที่มีวุฒิภาวะที่จะ </li></ul><ul><li> เรียนรู้สิ่งใหม่โดยไม่ถูกบังคับ </li></ul><ul><li>* การเกิดซ้ำ เป็นการกระทำสิ่งใดๆซ้ำๆหรือหลายๆครั้ง </li></ul><ul><li>จะทำให้เกิดความชำนาญในเรื่องนั้น </li></ul><ul><li>* การเสริมแรง เป็นการเพิ่มความพอใจให้เรียนรู้เพื่อ </li></ul><ul><li>ให้ได้รับการตอบสนองที่ดี </li></ul><ul><li>* การถ่ายทอดการเรียนรู้ เป็นการให้การเรียนรู้ที่ได้รับ </li></ul><ul><li>มาแล้วให้สามารถตอบสนองต่อผู้เรียนรู้ได้ </li></ul>
  32. 32. เครื่องมือหลักที่ช่วยในการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) <ul><li>เป็นกระบวนการในการรวบรวม </li></ul><ul><li>สังเคราะห์ความรู้ด้านสิ่งแวดล้อม </li></ul><ul><li>ที่มีเนื้อหากระชับ เข้าใจง่ายเพื่อสื่อ </li></ul><ul><li>สารให้กับสมาชิกองค์กรและสาธารณะ </li></ul><ul><li>ได้รับรู้และเข้าใจร่วมกันผ่านการเปิด </li></ul><ul><li>เวทีการบรรยายโดยวิทยากรหรือผู้ที่ </li></ul><ul><li>มีความรู้ความชำนาญเฉพาะด้าน </li></ul>1. การบรรยายสรุป
  33. 33. เครื่องมือหลักที่ช่วยในการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) 2. การจัดนิทรรศการ <ul><li>เป็นการจัดการความรู้ในรูปของสื่อที่ </li></ul><ul><li>สามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้โดยตรง </li></ul><ul><li>โดยเน้นการนำเสนอด้วยสื่อที่มีความน่า </li></ul><ul><li>สนใจ มีเนื้อหากระชับ ได้ใจความ สื่อสาร </li></ul><ul><li>ได้ง่าย และมีความน่าดึงดูดใจของกลุ่ม </li></ul><ul><li>เป้าหมาย สามารถใช้ร่วมกับการบรรยาย </li></ul><ul><li>สรุปได้ </li></ul>
  34. 34. เครื่องมือหลักที่ช่วยในการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) 3. การทำรายงานด้านสิ่งแวดล้อม <ul><li>เป็นศึกษาและรวบรวมประเด็นที่มีผล </li></ul><ul><li>กระทบต่อสิ่งแวดล้อมที่อาจเกิดจากการ </li></ul><ul><li>พัฒนาโครงการ โดยจัดทำในรูปของราย </li></ul><ul><li>งานด้านสิ่งแวดล้อมเพื่อเสนอต่อสาธารณะ </li></ul><ul><li>ได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร มักใช้ </li></ul><ul><li>ร่วมกับการจัดทำประชาพิจารณ์ </li></ul>
  35. 35. เครื่องมือหลักที่ช่วยในการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) 4. การทำรายงานด้านเทคนิค <ul><li>เป็นการจัดทำรายงานเกี่ยวกับกระบวนการ </li></ul><ul><li>ขั้นตอนของการดำเนินโครงการที่เป็นประเด็น </li></ul><ul><li>เฉพาะทางเทคนิค / วิศวกรรม / เศรษฐศาสตร์ </li></ul><ul><li>เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถนำข้อมูล </li></ul><ul><li>มาวิเคราะห์ร่วมกับรายงานด้านสิ่งแวดล้อม </li></ul>
  36. 36. เครื่องมือหลักที่ช่วยในการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) 5. การตั้งกลุ่มที่ปรึกษา / คณะทำงาน <ul><li>เป็นการจัดตั้งกลุ่มหรือคณะทำงานขึ้นมา ซึ่ง </li></ul><ul><li>อาจมาจากผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียกับเรื่องนั้นๆ </li></ul><ul><li>เพื่อให้เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนข้อมูล </li></ul><ul><li>และการปรึกษาหารือในข้อคิดเห็นต่างๆของ </li></ul><ul><li>สาธารณะเพื่อช่วยในการลดแรงกดดันในการ </li></ul><ul><li>ดำเนินงาน อีกทั้งยังเป็นการสร้างการมีส่วน </li></ul><ul><li>ร่วมได้อีกทางหนึ่งด้วย </li></ul>Community Advisory Panel: CAP
  37. 37. เครื่องมือหลักที่ช่วยในการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) 6. การสนทนากลุ่ม <ul><li>เป็นการเปิดเวทีการสนทนาร่วมกับบุคคลผู้ที่ </li></ul><ul><li>สามารถให้ข้อมูลหลัก ( Key Informants) ได้ </li></ul><ul><li>โดยการจัดเวทีการสนทนากลุ่มต้องประกอบด้วย </li></ul><ul><li>วิทยากรกระบวนการที่มีทักษะและประสบการณ์ </li></ul><ul><li>ในการดำเนินการสนทนา ซึ่งส่วนใหญ่ใช้ผู้สนทนา </li></ul><ul><li>ประมาณ 10-12 คน </li></ul>
  38. 38. เครื่องมือหลักที่ช่วยในการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) 7. การประชุมรับฟังความคิดเห็น <ul><li>เป็นการเปิดเวทีสาธารณะรูปแบบที่ให้ผู้มีส่วนได้ </li></ul><ul><li>ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร </li></ul><ul><li>และสะท้อนข้อกังวลใจต่อการพัฒนาโครงการ เพื่อ </li></ul><ul><li>ให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลประกอบการตัด </li></ul><ul><li>สินใจในการดำเนินงานที่จะเอื้อต่อการคุ้มครอง </li></ul><ul><li>คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมของชุมชนโดยรอบ </li></ul>
  39. 39. เครื่องมือหลักที่ช่วยในการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) 8. แผนเฝ้าระวังโดยเพื่อนบ้าน <ul><li>เป็นการเสริมสร้างความร่วมมือของเพื่อนบ้าน </li></ul><ul><li>ในการร่วมเฝ้าระวังและติดตามการเปลี่ยนแปลง </li></ul><ul><li>ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อมและสุขภาพที่จะมีต่อ </li></ul><ul><li>ตนเองและชุมชน เน้นการใช้ชุมชนเป็นหน่วยใน </li></ul><ul><li>การดำเนินงานร่วมกับองค์กรที่ริเริ่ม </li></ul>
  40. 40. เครื่องมือหลักที่ช่วยในการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) 9. วิทยุชุมชน <ul><li>เป็นการสื่อสารโดยใช้ระบบการสื่อสารในชุมชน </li></ul><ul><li>ผ่านวิทยุชุมชน โดยผู้สื่อสารต้องมีการกำหนด </li></ul><ul><li>ความรู้ที่ต้องการสื่อสาร รวมทั้งระยะเวลาในการ </li></ul><ul><li>สื่อสารให้ถึงกลุ่มเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ </li></ul><ul><li>รวดเร็วและใกล้ชิดกับกลุ่มเป้าหมายอย่างแท้จริง </li></ul>
  41. 41. เครื่องมือหลักที่ช่วยในการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) 10. การสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ ( Communities of Practice: CoP) <ul><li>เป็นการสนับสนุนและเสริมสร้างให้คนในชุมชน </li></ul><ul><li>มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้าง </li></ul><ul><li>องค์ความรู้ใหม่ๆเพื่อช่วยในการประเมินผลกระทบ </li></ul><ul><li>ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของตนเอง รวมทั้ง </li></ul><ul><li>สมาชิกในชุมชน และ ควรเน้นการดำเนินกิจกรรม </li></ul><ul><li>ที่เป็นการสร้างการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง </li></ul>
  42. 42. เครื่องมือหลักที่ช่วยในการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) <ul><li>เวทีชาวบ้านเป็นส่วนหนึ่งของการสื่อสาร </li></ul><ul><li>สาธารณะเป็นกระบวนการทำงานโดยใช้ </li></ul><ul><li>ชาวบ้านเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ </li></ul><ul><li>วิเคราะห์ วางแผน ตัดสินใจ ดำเนินการ </li></ul><ul><li>และติดตามประเมินผล โดยมีเป้าหมาย </li></ul><ul><li>เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน </li></ul>เวทีชาวบ้าน : เครื่องมือในการสร้าง ชุมชนแห่งการเรียนรู้
  43. 43. เครื่องมือหลักที่ช่วยในการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) 11. เวทีสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้ ( Knowledge Forum) <ul><li>เป็นการจัดประชุมหรือดำเนินกิจกรรมอย่างเป็น </li></ul><ul><li>กิจลักษณะสม่ำเสมอ เพื่อเป็นเวทีให้บุคลากรและ </li></ul><ul><li>ชุมชนมีโอกาสพบปะพูดคุยกัน ซึ่งช่วยในการ </li></ul><ul><li>กระตุ้นให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกันได้ </li></ul><ul><li>สามารถจัดได้ทั้งที่เป็นทางการ กึ่งทางการและไม่ </li></ul><ul><li>เป็นทางการ </li></ul>
  44. 44. ข้อพิจารณาในการเลือกใช้เทคนิค ในกระบวนการสื่อสารสาธารณะ <ul><li>ระยะเวลาของกระบวนการสื่อสารสาธารณะ </li></ul><ul><li>ความซับซ้อนทางเทคนิคของโครงการพัฒนา </li></ul><ul><li>ระดับความสนใจที่มีอยู่ของสมาชิกองค์กร </li></ul><ul><li>ระดับความสนใจที่มีอยู่ของสาธารณะ ( ชุมชน ) </li></ul><ul><li>ความสำคัญของประเด็นสิ่งแวดล้อมต่อกลุ่มต่างๆ </li></ul><ul><li>ความสุกงอมของประเด็นสิ่งแวดล้อม </li></ul><ul><li>ความเชื่อถือในหน่วยงานของรัฐและองค์กรอื่นๆ </li></ul>
  45. 45. การตรวจสอบสาธารณชน ในกระบวนการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) <ul><li>ความหลากหลายของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย </li></ul><ul><li>ตรวจสอบปฏิกิริยาของผู้มีส่วนได้ส่วน </li></ul><ul><li>เสียที่มีต่อประเด็นสิ่งแวดล้อม </li></ul><ul><li>สื่อที่ใช้ในการนำเสนอหรือการสร้าง </li></ul><ul><li>กระบวนการเรียนรู้ต้องเข้าใจง่ายและ </li></ul><ul><li>สอดคล้องกับกลุ่มเป้าหมาย </li></ul><ul><li>ให้ความสำคัญและความสนใจต่อประเด็น </li></ul><ul><li>ต่างๆอย่างเท่าเทียม </li></ul>
  46. 46. ข้อจำกัด ที่ทำให้การสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) ขาดประสิทธิภาพ <ul><li>ไม่ได้รับข่าวสาร </li></ul><ul><li>กลัวแรงเสียดทาน </li></ul><ul><li>ไม่มีความเคยชิน </li></ul><ul><li>ไม่เห็นความจำเป็น </li></ul><ul><li>ความแตกต่างทางความคิด </li></ul><ul><li>ไม่เข้าใจขั้นตอนการสื่อสาร </li></ul><ul><li>มีอคติส่วนตัว </li></ul><ul><li>ทำให้การดำเนินงานล่าช้า </li></ul><ul><li>เน้นการสื่อสารทางเดียว </li></ul><ul><li>ไม่ระบุความชัดเจนของการสื่อสาร </li></ul><ul><li>บริหารจัดการแบบรวมศูนย์ </li></ul>
  47. 47. แนวทางการกระตุ้น ให้เกิดการสื่อสารสาธารณะที่มีประสิทธิภาพ <ul><li>การสื่อสารแบบมีส่วนร่วม </li></ul><ul><li>ใช้สื่อที่หลากหลายและเข้าถึงกลุ่ม </li></ul><ul><li>เป้าหมาย </li></ul><ul><li>ให้ความเสมอภาค / เท่าเทียมในการ </li></ul><ul><li>ประชุมเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ </li></ul><ul><li>มีการแลกเปลี่ยนบทบาทระหว่างผู้ </li></ul><ul><li>ผู้ส่งสารและผู้รับสาร </li></ul><ul><li>ใช้กลไกขององค์กรที่มีอยู่สนับสนุน </li></ul><ul><li>การสื่อสารทั้งภายใน - ภายนอกองค์กร </li></ul><ul><li>สร้างความรู้สึกร่วมของชุมชน </li></ul><ul><li>กระตุ้นให้เกิดการมีส่วนร่วม </li></ul><ul><li>ใช้กระบวนการสื่อสารที่ยืดหยุ่น </li></ul>
  48. 48. คุณสมบัติของผู้ทำงาน ในกระบวนการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) <ul><li>มีความเป็นมิตร </li></ul><ul><li>เป็นที่ยอมรับ </li></ul><ul><li>มีความยืดหยุ่น อดทน </li></ul><ul><li>มีความรู้สึกร่วม </li></ul><ul><li>มีความเชื่อมั่น </li></ul><ul><li>มีความชำนาญในทักษะ </li></ul><ul><li>การเป็นวิทยากรกระบวนการ </li></ul><ul><li>แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี </li></ul>
  49. 49. เทคนิคการประเมินผล ในกระบวนการสื่อสารสาธารณะ ( องค์กร ) <ul><li>การใช้แบบสอบถามประเมิน </li></ul><ul><li>การใช้การสัมภาษณ์แบบเจาะลึก </li></ul><ul><li>การติดตามการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม </li></ul><ul><li>การประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบ </li></ul><ul><li>การชันสูตรเหตุการณ์ </li></ul><ul><li>การประเมินผลแบบมีส่วนร่วมของผู้มี </li></ul><ul><li>ส่วนได้ส่วนเสีย </li></ul>
  50. 50. กระบวนการสื่อสารสาธารณะ ... ง่ายถ้า SMILE S = Stakeholders M = Motivation I = Initiatives L = Learning E = Easy <ul><li>วิเคราะห์กลุ่มเป้าหมายที่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย </li></ul><ul><li>สนับสนุนให้เกิดแรงจูงใจในกระบวนการ </li></ul><ul><li>สื่อสารสาธารณะ </li></ul><ul><li>กระตุ้นให้เกิดความคิดริเริ่มใหม่ๆ </li></ul><ul><li>พัฒนากระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง </li></ul><ul><li>ใช้กระบวนการสื่อสารที่ง่ายไม่ซับซ้อน </li></ul>
  51. 51. การบูรณาการการสื่อสารในองค์กรด้านสิ่งแวดล้อม ความรู้ กระบวนการ ทำงาน บทบาทภารกิจ พื้นที่เป้าหมาย แผนงาน การมีส่วนร่วม การบูรณาการ
  52. 52. หัวใจสู่ความสำเร็จของการสื่อสารเพื่อการจัดการสิ่งแวดล้อม การออกแบบ รูปแบบของการสื่อสารที่ดี เสริมสร้างความรู้สึกร่วม ของสมาชิกในองค์กร การนำไปปฏิบัติ และติดตามผลอย่างต่อเนื่อง
  53. 53. เริ่มเรียนรู้องค์กร ... เพื่อก้าวสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ “ ... แนะนำให้ทำ นำให้คิด สาธิตให้ดู ให้เรียนรู้ด้วยการปฏิบัติจริง ให้สลัดทิ้งความเคยชินเก่าๆ ต้องทำตัวของเราให้เป็นตัวอย่าง ...”
  54. 54. ขอบคุณครับ

  ×