ประกาศแต่งตั้งกรรมการแข่งทักษะศูนย์มะลิกา Update

2,046 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,046
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
907
Actions
Shares
0
Downloads
8
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ประกาศแต่งตั้งกรรมการแข่งทักษะศูนย์มะลิกา Update

  1. 1. ประกาศศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการแขงขันทักษะทางวิชาการ ศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา ปการศึกษา ๒๕๕๕ ………………………………… ด ว ยศู น ย พั ฒ นาคุ ณ ภาพการศึ ก ษาเวี ยงมะลิก า จัด การแข งขั น ทัก ษะทางวิช าการ ในวั น ที่ ๓๐สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๐ เพื่อใหการดําเนินการการจัดกิจกรรมเปนไปดวยความเรียบรอย ทางศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกา จึงไดแตงตั้งคณะกรรมการดําเนินงานดังนี้ คณะกรรมการอํานวยการ ๑. นายทองอินทร ศรีทอง ผอ.โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๒ (บานเอก) ประธานกรรมการ ๒. นายสมศักดิ์ สุขนิยม ผอ.โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๐ รองประธานกรรมการ ๓. นายจํานงค ณะคําปา ผอ.โรงเรียนบานปางตนเดื่อ กรรมการ ๔. นายชลอ ชวงสกุล ผอ.โรงเรียนบานสันปาเหียว กรรมการ ๕. นางประมวล แพรสกุล ผอ.โรงเรียนปราณีวิทยา กรรมการ ๖. นางศรีวรรณ ไชยเดช ผอ.โรงเรียนบานดอนชัย กรรมการและเลขานุการ มีหนาที่ วางแผน ประสานงาน ใหคําปรึกษา แนะนํา และใหการสนับสนุน เพื่อใหการเตรียมการ ตอนรับเปนไปตามเปาหมายและวัตถุประสงค คณะกรรมการฝายทะเบียน ๑. นายศุภวัฒน ณ ลําพูน ประธานกรรมการ ๒. นางสาวพัชรินทร ฟุมเฟย กรรมการ ๓. นายอิทธิพันธ สอนซุมเสียง กรรมการ ๔. นางพจนา เกียรติธีรีกุล กรรมการ ๕. นางสาวมัลลิกา วิเวกคีรี กรรมการ ๖. นายดวงดี เปงสุรินทร กรรมการและเลขานุการ มีหนาที่ จัดทําเอกสารลงทะเบียน รับลงทะเบียน เอกสารการแขงขัน ผลการแขงขัน เกียรติบัตร สรุปผลการแขงขัน คณะกรรมการฝายประเมินผล ๑. นางศรีวรรณ ไชยเดช ประธานกรรมการ ๒. นางรัชนี ชัยวรรณ กรรมการ ๓. นางสาววิภารัตน สารแกน กรรมการและเลขานุการ มีหนาที่ ประเมินผล สรุปภาพรวมของการแขงขันทักษะทางวิชิการของศูนยฯ คณะกรรมการฝายการเงิน ๑. นางศรีวรรณ ไชยเดช ประธานกรรมการ
  2. 2. ๒. นางนิศารัตน เหลาพนัสสัก กรรมการ ๓. นางสาววิภารัตน สารแกน กรรมการ ๔. นายสนั่น กันธพงษ กรรมการและเลขานุการมีหนาที่ จัดสรรงบประมาณ คาใชจาย ทําบัญชี เอกสารการเงิน ในกิจกรรมการแขงขันทักษะคณะกรรมการฝายอาหารและเครื่องดื่ม ๑. นางสาวประภัสสร อินตะยศ ประธานกรรมการ ๒. นางจันทรแกว แสนคําชื่น รองประธานกรรมการ ๓. นางอรทัย ทะกลกิจ กรรมการ ๔. นายพิชากรณ ทาวคํา กรรมการ ๕. นายแกว กันทะนง กรรมการ ๖. นางสมคิด กันทะนง กรรมการ ๗. นางอัมพร ผิวพรรณ กรรมการ ๘. นางชอผกา เรืองมณี กรรมการ ๙. นางแจมใส ทองศิริ กรรมการ ๑๐. นางสมใจ ชัยวรรณ กรรมการและเลขานุการมีหนาที่ จัดเตรียมอาหารกลางวัน อาหารวาง น้ําดื่ม แกคณะกรรมการ และนักเรียนคณะกรรมการฝายเครื่องเสียง / โสตทัศนูปกรณ ๑. นายพสิษฐ ฟาสาร ประธานกรรมการ ๒. นางสาวปุญญาพร พิพัฒนโสภณ รองประธานกรรมการ ๓. นายนภา จรจันทร กรรมการ ๔. นายสุวิชชา กลายิ่ง กรรมการ ๕. นายนภนต ปญญา กรรมการและเลขานุการมีหนาที่ จัดเตรียมเครื่องเสียง ไฟฟา และอุปกรณอื่น ๆ บนเวทีการแสดง หองประชุมคณะกรรมการฝายบันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว ๑. นายดวงดี เปงสุรินทร ๒. นางสาวปุญญาพร พิพัฒนโสภณมีหนาที่ บันทึกภาพกิจกรรมในการแขงขันทักษะทางวิชาการ ทั้งภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหวคณะกรรมการฝายสถานที่ ๑. วาที่ ร.ต.ราเมศร สุขเปงทวี ประธานกรรมการ ๒. นายนิกร วรรณเมฆ กรรมการ ๓. นายศรีศักดิ์ แสนคําชื่น กรรมการ ๔. นายเกรียงศักดิ์ ทองคํา กรรมการ ๕. นายวรรณ แสนคําชื่น กรรมการ ๖. นายกิตติภพ โสภิตนภา กรรมการ
  3. 3. ๗. นายสุพรรณ ขันคํา กรรมการ ๘. นายทองดี ดวงวงค กรรมการ ๙. นายเอกราช ทวมฤทธิ์ กรรมการ ๑๐. นายนฤนาท ยศอาย กรรมการ ๑๑. นายคงกฤช จี๋แกว กรรมการ ๑๒. นายเจริญ จันที กรรมการ ๑๓. นายจรัญ ปญญาดิบวงค กรรมการและเลขานุการ มีหนาที่ จัดเตรียมสถานที่ทั่วไป หองประชุม ภูมิทัศนทั่วไป ตลอดจนแกไขปญหา ในดานตางๆ ในวันพุธที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๕ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห ๓๐ คณะกรรมการฝายกิจกรรมการแขงขันทักษะ (ระดับประถมศึกษา) กลุมการศึกษาปฐมวัย ๑. นางดรุณี กันทาปน ประธานกรรมการ ๒. นางสาวหยาดพิรุณ ผลมาก กรรมการ ๓. นางสาวพรพรรณ ทันหลา กรรมการ ๔. นางสาวสิรินทิพย เขียวธรรม กรรมการ ๕. นางสาวณภัทรา เกียรติกังวาน กรรมการ ๖. นางสาวจันจิรา อุดมา กรรมการและเลขานุการ กลุมสาระภาษาไทย ๑. นางจินดา กิริยา ประธานกรรมการ * ๒. นางเกษร วุฒิรัตน รองประธานกรรมการ ๓. นางผองศรี ขันเล็ก กรรมการ ๔. นางอุบล ทองชัย กรรมการ ๕. นายสุวัฒน ถาติ๊บ กรรมการ * ๖. นางสาวสาวิตรี โชติยา กรรมการ ๗. นางณัฐพร ศิริสวัสดิ์ กรรมการ ๘. นายทวีศักดิ์ มังกร กรรมการ ๙. นางเบญจวรรณ เวียงพล กรรมการ ๑๐.นายตอพงษ ปนวิชัย กรรมการ ๑๑.นางรัชนี ชัยวรรณ กรรมการและเลขานุการ กลุมสาระคณิตศาสตร ๑. นางอนุสรณ แสงดี ประธานกรรมการ * ๒. นางสาวจันทรผอง พลฤทธิ์ กรรมการ ๓. นางสาวชญณัฐณิชา ธนะชาญสิทธิ์ กรรมการ ๔. นางนิศารัตน เหลาพนัสสัก กรรมการ ๕. นางพจนา เกียรติธีรีกุล กรรมการ ๖. นายคงกฤช จี๋แกว กรรมการ ๗. นายวัชระ ยะสงา กรรมการ * ๘. นางนงเยาว เพชรคงเทพ กรรมการ * ๙. นางมะลิวัลย วันวงษ กรรมการและเลขานุการ
  4. 4. กลุมสาระวิทยาศาสตร ๑. นางกิ่งกาญจน กันนาง ประธานกรรมการ * ๒. นางเกษร คําฟู รองประธานกรรมการ ๓. นางสาวมัลลิกา วอเวกคีรี กรรมการ ๔. นางสาวปยะรัตน กองยักษ กรรมการ ๕. นางสาวรัตติกาล หลาคํามูล กรรมการ * ๖. นางมัลลิกา จี๋แกว กรรมการ ๗. นางสาวรัชดาภรณ พิมพพิรัตน กรรมการและเลขานุการกลุมสาระสังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ๑. นางสาวอัมพร คําอาย ประธานกรรมการ ๒. นางสินธไว พิกุลเคหา กรรมการ ๓. นางรัถิยา แสงปก กรรมการ ๔. นายธีรภัทร เทพคํา กรรมการ ๕. นางสาวจิราภรณ บุญเรือน กรรมการ ๖. นายกิตติวัฒน กัมพล กรรมการ ๗. นางสาวนองนิ่ม สูนกาย กรรมการ ๘. นางวัชราพร กันภัย กรรมการ * ๙. นางสาวราณี ตุนฟน กรรมการและเลขานุการกลุมสาระสุขศึกษาและพละศึกษา ๑. นางอํานวย ดวงคํา ประธานกรรมการ ๒. นายชาตรี ใจสอง กรรมการ ๓. นางสาววิจิตร เกิดเกียรติกอง กรรมการ ๔. นายอนุสรณ มีบุญ กรรมการ ๕. นายภาณุพงษ ดวงฤทธิ์ กรรมการ * ๖. นายณรงคศักดิ์ ขําคํา กรรมการ ๗. นายธนากร เจนแสง กรรมการ ๘. ส.ต.ต.หญิง แสงดาว เยเบียง กรรมการ ๙. น.ส.ศรีสุดา มณีวรรณ กรรมการ ๑๐.นายอนุชา นพรัมภา กรรมการและเลขานุการ *กลุมสาระศิลปะ ทัศนศิลป ๑. นางจุไร พรหมคํา ประธานกรรมการ ๒. นายศักดิ์ศิรินทร ระวิวัฒน กรรมการ ๓. นางสาวรสสุคนธ จินณรักษ กรรมการ ๔. นายจรัญ ปญญาดิษวงศ กรรมการ ๕. นายทวีศักดิ์ ทุจิ กรรมการ ๖. นางพัฒนา เขียวออน กรรมการ * ๗. นางสาวอรสา เอื้องเขียว กรรมการและเลขานุการ ดนตรี ๑. นายศุภวัฒน ณ ลําพูน ประธานกรรมการ
  5. 5. ๒. นายสุวิชา กลายิ่ง กรรมการ ๓. นายนภา จรจันทร กรรมการ ๔. นายอาคเนย มูลชนะ กรรมการ ๕. นางสาวอรสา เอื้องเขียว กรรมการ * ๖. Mr.David Biika กรรมการ ๗. นางสาวประภาศิริ ดวงดี กรรมการ ๘. นายวีระนันท เขียวขํา กรรมการและเลขานุการ นาฏศิลป ๑. นายวรสรวง สุทธิสวรรค ประธานกรรมการ ๒. นางสาวปนัดดา บางแกว กรรมการ ๓. นางจารุณี สุทธิสวรรค กรรมการและเลขานุการ *กลุมสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี กลุมการงานอาชีพ ๑. นายเจริญ จันที ประธานกรรมการ ๒. นางอัญชรา ปญโญ กรรมการ ๓. นายนฤนาท ยศอาย กรรมการ ๔. นางสาวผองพรรณ คันทะมาลีนันท กรรมการ ๕. นางสาวประภัสสร อินตะยศ กรรมการ ๖. นายนิติศาสตร กันธพงษ กรรมการ ๗. นางพัฒนา เขียวออน กรรมการ * ๘. นายภาณุพงษ ดวงฤทธิ์ กรรมการ * ๙. นางสาวโสภาพรรณ ทะนานแกว กรรมการและเลขานุการ กลุมเทคโนโลยี ๑. นางแกวเรือน สินธุ ประธานกรรมการ ๒. นางสาวอาทิตยา เพชรบริบูรณดี กรรมการ ๓. นางสาวปุณญาพร พิพัฒนโสภณ กรรมการ ๔. นายพงศกร ฉายะสุโข กรรมการ ๕. นายดวงดี เปงสุรินทร กรรมการ ๖. นายวัชระ ยะสงา กรรมการและเลขานุการ *กลุมสาระภาษาตางประเทศ ๑. นายเฉลิม ธงศรี ประธานกรรมการ * ๒. นางฉัตรสุดา บุญทวี รองประธานกรรมการ ๓. นายไกรวิชญ ผลบุญ กรรมการ ๔. นางสาววีณา กันทา กรรมการ ๕. นางสาวดวงใจ พนมไพร กรรมการ ๖. นางสาวกนกพร ชัยราช กรรมการ ๗. นายพรชัย กองสวย กรรมการ ๘. นางสาวพัชรินทร เตาะแป กรรมการ ๙. นางสาวฝนเหนือ กันธวงค กรรมการและเลขานุการ *
  6. 6. กิจกรรมพัฒนาผูเรียน ๑. นายจํานงค ณะคําปา ประธานกรรมการ ๒. นางจินดา กิริยา กรรมการ * ๓. นายสุรพงษ คําใจ กรรมการและเลขานุการ มีหนาที่ จัดกิจกรรมการแขงขันในกลุมสาระการเรียนรู ตัดสินการแขงขัน สงผลสรุปการแขงขันของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษา และระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนตน สั่ง ณ วันที่ ๑๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงชื่อ (นายทองอินทร ศรีทอง) ประธานศูนยพัฒนาคุณภาพการศึกษาเวียงมะลิกาหมายเหตุ : รายชื่อที่มี * ขางหลังคือ ครูระดับชั้นมัธยมศึกษา

×