Tablet tablet2

2,238 views

Published on

Published in: Education
0 Comments
1 Like
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

No Downloads
Views
Total views
2,238
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
376
Actions
Shares
0
Downloads
27
Comments
0
Likes
1
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

Tablet tablet2

 1. 1. 11/05/55โครงการจัดการเรียนการสอนโดยใช้เครื่องคอมพิวเตอร์Tablet นายเอนก รัตน์ปิยะภาภรณ์ ผอ.สานักเทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอน OTPC แท็บเล็ตเพื่อการเรียน 1
 2. 2. 11/05/55สโลแกน โครงการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างปัญญาเปิดตัวโครงการ โครงการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยี เพื่อเสริมสร้างปัญญา 19 - 23 เมษายน 2555 2
 3. 3. 11/05/55การเตรียมความพร้อม1. การจัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์Tablet และการบริหารจัดการ การศึกษา (Hard Ware)2. การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนอิเล็กทรอนิกส์ การพัฒนาสื่อการเรียน การสอนอิเล็กทรอนิกส์ สาหรับเครื่องคอมพิวเตอร์Tablet (Soft Ware)3. การพัฒนาครูและบุคลากร ด้านคอมพิวเตอร์Tablet (People Ware)4. การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง (Net Working)รัฐบาลได้กาหนดนโยบาย 1 คอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต สาหรับ 1 นักเรียน เพื่อปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา พัฒนาครู และปรับปรุงหลักสูตรโดยใช้สื่อการเรียนการสอนที่ทันสมัย • วัตถุประสงค์ 1.เพื่อลดช่องว่างทางการศึกษาโดยใช้แท๊ปเล็ตเป็นอุปกรณ์เสริมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการ เรียนรู้ 2.ให้เกิดนวัตกรรมทางการศึกษาโดยอาศัยแท๊ปเล็ตเป็นตัวกระตุ้นให้มีแนวคิดทางการศึกษา หลักสูตรการเรียน และวิธีการสอนแบบใหม่ๆ ที่หลุดออกจากกรอบเดิม 3.เพื่อเป็นการยกระดับความคุ้นเคยและปลูกฝังการใช้เทคโนโลยีเพื่อเข้าถึงข้อมูลซึ่งจะเป็น ส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตประจาวันของประชาชนในประเทศที่พฒนาแล้วในอนาคต ั 4.เพื่อเป็นการปลูกฝังให้เด็กใช้อินเตอร์เน็ตอย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมและไม่ตกเป็น เหยื่อของผู้ประสงค์ร้าย 5.เพื่อสร้างระบบนิเวศน์ในการพัฒนาโปรแกรมทางการศึกษาและ Digital Content เพื่อใช้งานกับแท๊ปเล็ต โดยส่งเสริมให้เด็กและครูมีส่วนร่วม 6.เพื่อเป็นการเร่งการขยายเครือข่าย Broadband ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่ เพื่อที่การใช้ แท๊ปเล็ตจะเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และจะเป็นการสร้างพื้นฐานที่จาเป็นในการ พัฒนาเศรษฐกิจยุคใหม่และปรับปรุงคุณภาพชีวิตของประชาชน 3
 4. 4. 11/05/55 โครงการ: 1 คอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต สาหรับ 1 นักเรียน • ขอบเขต • การแจกคอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต จะต้องทาให้ทันกับการเปิดภาคเรียน ในเดือนพฤษภาคม 2555 • ขอบเขตของโครงการจะครอบคลุมเฉพาะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 เท่านั้น • เป้าหมายหลัก คือ โรงเรียนในทุกสังกัด และจะพิจารณาถึงความพร้อม และงบประมาณที่ เพียงพอ • ในเบื้องต้นคอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต จะใช้ควบคู่ กับการใช้หนังสือเรียน ซึ่งจะเป็นการเสริมมากกว่า การไปทดแทนหนังสือเรียนที่ใช้อยู่ ณ ปัจจุบัน • การซื้อคอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ต ควรจะเป็นการทาสัญญาแบบ G to G กับรัฐบาลจีน แต่ทั้งนี้ รัฐบาลจะไม่ปิดกั้นการแข่งขันจากช่องทางอื่นๆ เพื่อให้แน่ใจว่าการจัดซื้อมีความโปร่งใสและได้ ของที่มีคุณภาพดีในราคาที่เป็นธรรม • ระบบปฏิบัติงานของคอมพิวเตอร์แท๊ปเล็ตให้ใช้เป็นระบบ Android ซึ่งเป็นระบบสากลที่มี ใช้อยู่ทั่วไป การใช้ระบบสากลจะทาให้ระบบได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องตามทิศทางของ ตลาด. กระทรวงศึกษาธิการ ได้วางแผนจัดแท๊ปเล็ตให้ตามงบประมาณที่ได้รับ โดยประมาณ ร้อยละ 62 ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปี ที่ 1 ทั่วประเทศ ตามผลสารวจความพร้อมของโรงเรียน จานวน นักเรียนที่จะ ประเด็นเพื่อพิจารณา งบประมาณปี สังกัด นักเรียน ได้รับแท๊ปเล็ • งบประมาณที่ตั้งไว้ครอบคลุมเพียง 62 ซึ่ง% ๒๕๕๕ ประถม ๑ ต ไม่เป็นไปตามที่ได้ประกาศไว้ 477,561 • งบประมาณต่อแท๊ปเล็ตตั้งไว้ที่ 3,400 บาทต่อ ยอดรวม 768,293 1,623,711,400 เครื่อง ซึ่งอาจจะไม่เพียงพอที่จะซื้อเครื่องที่ (62 %) คุณภาพดี 595,814 1,182,656,000 347,840  3,100 บาทเป็นค่าเครื่องรวม VAT สพฐ. (78 %) (73 %) (58 %)  300 บาทเป็นค่าตู้เก็บและอุปกรณ์ สป. ไฟฟ้า 168,681 428,141,000 125,923 • งบประมาณสาหรับค่าบารุงรักษาถูกรวมอยู่ใน (ร.ร. ค่าเครื่อง (22 %) (26 %) (75 %) เอกชน) • การกระจายแท๊ปเล็ตตามความพร้อมของ โรงเรียนอาจทาให้โรงเรียนที่มีฐานะดีได้รับเครื่อง สกอ. ในสัดส่วนที่สูงกว่า 3,798 12,914,400 3,798 (ร.ร. สาธิต (0.5 %) (1 %) (100 %) ฯ) 4
 5. 5. 11/05/55แนวทางที่คิดไว้ โครงการนี้จะประสบความสาเร็จได้ จาเป็นจะต้องมีความพร้อมในทุกองค์ประกอบที่จาเป็นในการให้บริการข้อมูลผ่าน Tablet ต่อ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อที่จะทาให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามวัตถุประสงค์ที่ได้วางไว้ ๒. โครงสร้างพื้นฐานทางเทคนิค ๘. ผู้ใช้บริการ (Desired User Experiences) ๑. ประสบการณ์ของผู้ใช้ที่พึงได้รับ ๓. หลักสูตรและเนื้อหา ๕. การเข้าถึงเนื้อหา ผู้ใช้งาน ๑๐. การประเมินผล (เด็ก) ๗. ตัวเครื่อง ผู้สนับสนุนผู้ใช้งาน (ครูและผู้ปกครอง) ๔. การพัฒนาDigital ๙. การสนับสนุนการใช้ ๖. โครงข่าย Content งาน ๑๑. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์ ๑๒. การบริหารโครงการ 1. Hard Ware • คอมพิวเตอร์ Tablet ราคา 81 - 82 US. ราคา CIF ท่าเรือแหลงฉบัง / สุวรรณภูมิ • Spec Tablet ที่ต้องการ • หน่วยประมวลผลกลาง ความเร็วสัญญาณนาฬิกา (Clock Speed) ไม่ต่ากว่า 1.2 GHz • หน่วยความจ่าหลักไม่น้อยกว่า 1GB • จอภาพแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า 7 นิ้ว วัดตามเส้นทแยง มุม • ความละเอียดของจอภาพไม่น้อยกว่า 1024 x 768 จุดภาพ (Pixel) • จอภาพทนทานต่อรอยขีดข่วน : Gorilla Glass 5
 6. 6. 11/05/55.• Internal Mass Storage ขนาดไม่น้อยกว่า 8 GB • มีช่องส่าหรับใส่สื่อบันทึก Micro SD • มีอุปกรณ์การเชื่อมต่อแบบ USB • ระบบเชื่อมต่อ Wireless Networking ตาม มาตรฐาน IEEE 802.11b/g/n หรือดีกว่า โดยใช้ คลื่นความถี่ 2.4 GHz • มีแบตเตอรีชนิด Lithium Polymer ที่สามารถท่างานได้ ปกติต่อเนื่องโดยใช้แบตเตอรีได้ ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง• เป็นระบบปฏิบัติการ Android 4 ขึ้นไป 6
 7. 7. 11/05/55 7
 8. 8. 11/05/55 .Movable Computer(MC) ด้านหลังตู้ MC 8
 9. 9. 11/05/55 ESAO 1 เครื่องคอมพิวเตอร์ DATA Server และ Application Server ของ สพท.2. การพัฒนา Soft Ware การพัฒนา Digital Content ต้องท่าให้การน่าเสนอเนื้อหาเป็นไปได้อย่างน่าสนใจและใช้ได้โดยง่ายOperating System • OS ที่ใช้งานใน Tablet ประกอบด้วย • IOS : เฉพาะเครื่องของบริษท Apple เช่น iPad ั • Windows : Tablet ทั่วไปที่มี License เช่น ASUS, ACER, NEC • Android : Open Source, มีการน่าไปใช้งานหลายยี่หอ เช่น Galaxy Tab ้ (Samsung), HTC Lenovo• การพัฒนา LO ของ สพฐ. ที่มีอยู่ทั้งหมดในปัจจุบน ใช้ ั Application Flash ดังนั้น การก่าหนด OS ต้องรองรับ Application Flash 9
 10. 10. 11/05/55สื่ออิเล็กทรอนิกส์ ที่ใช้ในTablet ป.1• e-Book ใน 5 สาระการเรียนรู้ คือ ไทย อังกฤษ คณิต วิทย์ สังคม จานวน 8 เล่ม•e-Learning ที่เป็น Objec Learning จ่านวน -336 LO•ให้ใส่ สูตรคูณ บทสวดมนต์ ดิกชั่นนารี โปรแกรม วาดภาพ ลงไปด้วยมหาวิทยาลัยผลิตพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์•สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง ผลิตจานวน 1,128 LO•สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ผลิตจานวน 450 LO•ม.เกษตรศาสตร์ ผลิตจานวน 230 LO•ม.เทคโนโลยีสุรนารี ผลิตจานวน 730 LO 10
 11. 11. 11/05/55 การพัฒนาSoft Ware •พัฒนาสื่อการเรียนรู้ Appication for Andriod •พัฒนาโปรแกรม Andriod Market • วางระบบ การเข้าถึงข้อมูลองค์ความรู้ ผ่าน เครื่อง คอมพิวเตอร์ Tablet .• . 11
 12. 12. 11/05/55 ตัวอย่างสื่อมัลติมีเดียครูสอนเก่ง•. 12
 13. 13. 11/05/55 ตัวอย่างสื่อบทเรียนคอมพิวเตอร์ช่วยสอน (CAI)•ผลงานครูที่ผลิต สื่อ CAI 3. พัฒนาครูและบุคลากร People Ware • อบรม และพัฒนา ศึกษานิเทศก์ หลักสูตรบูรณาการ การใช้ คอมพิวเตอร์Tablet เพื่อการเรียนการสอน (ศน. 549 คน) • อบรม และพัฒนา ครู จัดการสอนโดย ใช้คอมพิวเตอร์Tablet ใน นักเรียนชั้นป.1 • อบรมและพัฒนาผู้บริหารเขตพื้นที่การศึกษา 183 เขต และ ผอ. โรงเรียนประถมศึกษา • อบรมวิทยบูรณากร เพื่อจัดเป็นทีม ลงดูแล ระบบคอมพิวเตอร์ Tabletเพื่อการเรียนการสอน และการบริหารจัดการ การศึกษาขั้น พื้นฐาน 13
 14. 14. 11/05/55แผนอบรม ศน./ ครู/ ผอ.เขต/ ผอ.รรต้องเตรียมความพร้อมของผูใช้บริการ ก่อนส่งมอบ Tablet ให้แก่ครูและนักเรียน ้ผู้ใช้บริการกลุ่มเป้าหมายในปีการศึกษา 2555 (ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1) • ครู จ่านวน 54,900 คน (โรงเรียนละ 2 คน) • ผู้บริหารเขต. / รร. จ่านวน 27,450 คน • ศึกษานิเทศก์ จ่านวน 549 คน (183เขตพื้นที่การศึกษาๆ ละ 3 คน) • นักเรียนชั้นประถมปีที่ 1 • สพฐ. จานวน 560,000 คน • สช. จานวน 171,958 คน • องค์กรบริหารส่วนท้องถิ่น จานวน 54,000 คน • โรงเรียนสาธิต จานวน 3,798 คน • ตชด. จานวน คน 14
 15. 15. 11/05/554. ระบบเครือข่ายNet Working• ปรับเปลี่ยน ระบบสื่อสาร ความเร็วอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน ทั่วประเทศ ให้มีความเร็วอินเตอร์เน็ต 4 Mbps. พร้อม ติดตั้งระบบ Wi-fi• ปรับเปลี่ยน ระบบสื่อสาร ความเร็วอินเตอร์เน็ตในโรงเรียน ให้มีความเร็วอินเตอร์เน็ต 4 Mbps.• เร่งพัฒนาระบบอินเตอร์เน็ต Wi-fi ในโรงเรียนขนาดเล็กที่ ได้รับการจัดสรรคอมพิวเตอร์Tablet ให้สามารถนามาใช้ ในการเรียนการสอน อย่างมีคุณภาพ 15
 16. 16. 11/05/55การพัฒนาระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง• โรงเรียนทุกโรงมี Internet ขั้นต่า 4 Mbps. พร้อมระบบ Wi-fi• สพป.183. เขต และ สพม. 42 เขต มีความเร็วอินเทอร์เน็ต 4 Mbps.• เพิ่มประสิทธิภาพความเร็ว Internet ให้โรงเรียน (ในปี55) เป็น 4 Mbps.• ปรับลดระบบ Internet รูปแบบดาวเทียมให้น้อยลง และ ปรับเพิ่มรูปแบบ ADSL และ IP VPN ให้มากขึ้น ระบบอินเทอร์เน็ต IP Star หรือ จานดาวเทียม ของโรงเรียน ความเร็วอินเทอร์เน็ต 1 Mbps. 16
 17. 17. 11/05/55 Router4. ระบบเครือข่ายNet workingหลักการ การเข้าถึงเนื้อหา คือ การจัดหมวดหมู่ของข้อมูลเพื่อที่ท่าให้ใช้ได้โดยง่าย และป้องกันไม่ให้มีการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่พึงประสงค์การสร้าง App Store • ให้กระทรวง ICT พัฒนาระบบบริหารจัดการ App Store บน Cloud • Computing ให้ ศธ. รับผิดชอบ Application ด้านการศึกษา และ Education • Digital Content ใน App Store บน Cloud Computing และใน Server ของ 17
 18. 18. 11/05/55ระบบเครือข่ายNet working (ต่อ)การป้องกันการเข้าถึงข้อมูลที่ไม่พงประสงค์ ึ • Wireless Access Point ต้องสามารถป้องกันการเข้าถึงเว็บไซต์ไม่พึง ประสงค์ โดยจ่ากัดการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่พึงประสงค์ได้ โดยสถานศึกษา • ควรใช้เครือข่ายเพื่อการศึกษาโดยเฉพาะ เช่น NEdNet เพื่อสามารถ ควบคุมตรวจสอบการและจ่ากัดการเข้าถึงเว็บไซต์ที่ไม่พีงประสงค์จาก ส่วนกลางได้การเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลและแหล่งความรูอื่นๆ ้ • สร้าง Portal เชื่อมโยงไปยังแหล่งความรู้ต่างๆ ที่เหมาะสม กับการเรียนรู้ ของเด็กแต่ละวัย เช่น Google, ThaiLIS, Sci-math, NECTEC, SchoolNETระบบ Network ในห้องเรียนที่ใช้ Tablet แบบที่ 1 . 18
 19. 19. 11/05/55ระบบ Network ในห้องเรียนที่ใช้Tablet แบบที่ 2.ระบบ Network ในห้องเรียนที่ใช้Tablet แบบที่ 3. 19
 20. 20. 11/05/55เรื่อง การจัดการสอน e - Learning ในโรงเรียน• http://www. obec .go.th•จัดการเรียนการสอนรูปแบบ จัดการเรียนการ สอน รูปแบบ OBEC LMS WWW.OBEC LMS.COM 2. e-Learning บน Web. OBEC•เป็นการพัฒนาระบบ LMS โดยการพัฒนา โปรแกรม Moodle มาช่วยเสริมการเรียนการสอน On line ผ่านWeb• OBEC- LMS ซึ่งวางไว้ที่ WWW obec. go .th 20
 21. 21. 11/05/55 เว็ปไซด์ที่ส่งเสริม การเรียนการสอน e-learning •เว็บ obec.go.th •เว็บ http://www.obeclms.com/obec/ •เว็บ sahavicha.com •เว็บ http://krutubechannel.com/ •เว็บ http://thaismedu.com/ •เว็บ http://www.krajibkhao.com/. •เว็บ http://www.dowebd.com/ •เว็บ obecwebmedia.com •เว็บ anekrati.wordpress.com •E-mail anekrati@hotmail.com 21
 22. 22. 11/05/55 www.obec.go.thOBECLMS 22
 23. 23. 11/05/55 OBECLMSOBEC - LMS สามารถเลือกผู้สอน เลือกรายวิชาที่ต้องการเรียน e-Learning 23
 24. 24. 11/05/55 วิชาคณิตศาสตร์OBEC - LMS OBEC - LMS 24
 25. 25. 11/05/55 OBEC - LMS เปิดตัวแล้ว... เว็บไซต์ใหม่ ก้าวทุกวินาที สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเว็บไซต์ เพื่อการเรียนการสอน ของ สพฐ. 25
 26. 26. 11/05/558 กลุ่มสาระการเรียนรู้และ 1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน• เว็บไซต์ เพื่อครู และนักเรียน• ช่วยปรับการเรียน เปลี่ยนการสอน ในชั้นเรียน• ก้าวทุกวินาที กับเว็บไซต์ 26
 27. 27. 11/05/55สาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์กาฬโรคปอด 27
 28. 28. 11/05/55 Sahavicha.com เนื้อหาสาระ กาฬโรคปอด กาฬโรคปอดSahavicha.com 28
 29. 29. 11/05/55 สื่อการเรียนการสอน แบบฝึกหัดSahavicha.com Blog บทความ แบบทดสอบวิชาวิทยาศาสตร์Sahavicha.com 29
 30. 30. 11/05/55มีผู้เข้าชม 8,255,427 ครั้ง krutubechannel.com 30
 31. 31. 11/05/55thaismedu.comkrajibkhao.com 31
 32. 32. 11/05/55 dowebd.comWeb OBECWEBMEDIA.COM 32
 33. 33. 11/05/55 ใน Social MediaWeb. smeducation.wordpress.com 33
 34. 34. 11/05/55 ใน Social Media http://anekrati.wordpress.com ใน Social MediaWeb. smeducation.wordpress.com ครูอริศรา 34
 35. 35. 11/05/55 ใน Social Mediaครูอริศราสอน เรื่องกฎการเคลื่อนที่ ใน Social Media 35
 36. 36. 11/05/55 ขอบคุณทุกๆท่านครับ. 36

×