ข้อมูลสรุปบริการหลังการขาย

1,680 views

Published on

Published in: Technology, Business
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
 • Be the first to comment

 • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,680
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
712
Actions
Shares
0
Downloads
6
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ข้อมูลสรุปบริการหลังการขาย

 1. 1. m:w-uelfhwuVl1'U TOR ,.~u1li~"UltJI~~8~~Uth'~n'ULA~el'H'Iel:W'W''H(1le:)'h~ fl~l (bbYiUb~M) b~'U . "o<;Ij1dll d . . , . . , . 4 Q ~ Q w: w: <¢:li1 ... ,.~tJ:::L1fll (9) iJ 'Ii,u:J"Ulmfl'Uel'Vll:::"U'th~fl'ULfmNA€J:W~1LMm~fl~1 (Lb'VlULflM) LiJ'U,.~tJ~L1fll i!J iJ VltJ~"UltJ " " ~el-l~VIhHi1"I'U~'1i8:W'l.h,. -lA,..nru,,1'Uth~b'Vl1"l1'VltJ1liu~fl1"(1lelUi1f)IVllfll,.1-H~1'U LLfldJUbb~-lbA~m ili1 qjVll1J ., 1: o~ ~fll:Wl"fJ~VI~ellv) ~-lMl:w-ifelbfl'U8"U€J-lU~';'Vl" I::vl1 Lil'Ufll"~I'l~-lI"l'U~U~fll"VI"'~fll,."UltJ ll'U1'U1~'I1eltJfl"h " (9). ~VI~-lI"l'U~U~fl1"VI"'-lfl1""UltJll'U1'U (9)(9)<f. 1"I'U~U~fl1" th:::fl8Uv)1tJ " " 1"I'U~U~fl1"G11'lJml'U1V1ru u~';'Vlfl1AtI('lh::b'Vl1"l1'VltJ) llnl'l mAl,. pee bfl"U~ rs:.r;,<!./r;,<!.r;,<!. " v mrn~ pee fJ'U'UtI"::'lll~'U ~lUflU1-lb"U'U e11bilmlJm ~-lVl11'l'U'U'Vl'4~ (9)(9)000 1'Vl". o-i!Jr;,<!.<f.m-<f.(9)~, o-i!Jr;,<!.~-bmbm f'l'U~U~fl1~fll"UltieltJ ll'U1'U (9)(O)rs:. l"I'Uci'U~fl1" (belflfll,.bb'UU (0»). " " Iv. ~Vlv11~1~~'UM8'Ufl1"1'ULAfl:WbA~mAel:W~1b(1lel1~fl~l (bbYiUb~(1l) (belm11,.bb'UU i!J) m. ~Vlv11~1-l1U1'UU~fl1)1'Ufl1"~-l'1i8:WbA~8-lA8:W~1b(1lel1~fl~1 (bbYiUb~M) (mflfll,.bb'UU m) .. •
 2. 2. SCOPE Tablet Computer Maintenance & Repair Center f.1utiU§msuOJJlla~t:n uItUiRnaHM1omsi!lnt:n'lno (OTPC) ," iHU§~~C , fl~tnWIla:usurul1a , , . diwusn1S 'OTPC n1Ana10 ~ fJuvusrns OTPC n1AIt100 fJuvusms OTPC n1Alti , n ,,' , , , QuUusn1S OlPC . n1R&t1U , '" ~ '" " . Quausn1S OTPC n1RCl:5'uoon iflt~lOllOl'Hhq$ou Tablet T,)'HOn OTPC nfjutiu1l111 Advice Distributions >,lSMS :,' .1 " ~uth.lin'Hi Advice Oistrib~tions :> tIA1UU::U1 ». Plt'lIijftt),U~~.t.I :> tN Software t11J )- fu"liil)J ,~~; :> ~fhILU:=,h )- ~''l'ReUL~-1Ii'l..l >MSoftware t-,lJ :> fufJ!tuJ '~.~.diitr,dWa..'/ ' , ' • ( "'''~.:~ " c' , ',' ',' "j ;~~~.:..~ ..~W~ ·v;J~h.JJ'''!!IJ » tlhhuu:;,h ;,.. PlM"tqt)'U~~liu » n~ Software tulJ )- tU;mJ .~.;. ,1tlSJ 11~~(~: ; :> .tllu~~n
 3. 3. 1 ll1tm1Nqhs'II1mh tnlncD iii 2 ~ "1~~"WImnIM 2101 ""~ 3191-3191/1-428 a."1IIWfn 02-1873048 081-4498751 / /ll!l"llllll&ri'1.I I2Il'ItnlncD "1lI'lftl., 10240 ll1tm1Nl'lIi m'"l!h l1:;eJo "1I4 ..25-428 2 "1l11ftl1l1!11l1l'l 11.1 4 1ft 604/3 n.IW2I1'" ~n'nl.ll.ll~ 02·6565099 084-6609414 / /~1II11""111l!'l fljllfl"'1 10400 Infl-mlllqih'll("in'Ih 1J.11'84 3104 It.. 3 3 "1l"1ftlIl""nI"'I lft,fI 604/3 n.I",ml" lI.II'Mnwl~ I11III 02-6565462 087-5086330 / -/T"I'II1l!'l01l11ftl., 10400 GI.IDlmtCil1f1itl ~mIiJ 982/22 1f84~4 "1~I"WIII!11III' 02-1082920 087-6913902 4115-4116 Iv .. a.•111'1" unl / -/ 88/40 "'Ii 2 l1.nl.l'MlifrnI ••~ltnI II.LlIIN 084-3550909 5 INfI'" 02·5883333 1l.l.Ilml.l't 11000 084·3560008 / -/ tlllmlf1IIlD::fIUfl7f 1f1M8~ A-10',11,12 6 l1I~ 318tri1 99 11'.12 n.mlllW'l1ll1ll1 fI.U"lrih 02·9031800 089-2053098 / -/MIi ll.tn~lT1'II'iH ""I~ 11110 Di"'~ffm'Sfrjf!tlff~1I111v 3 lI'll4lmrl!' 7 ll1lJl6'ril m027 llI2Ifi 99 fI.'.IfllI e.lhjnn1 1l.'IbjlIl'ril 02·9927322 086·9932916 / /12130 Inflj'llll.lrrmnhlil~II.1u 2. tfe~l1tri1 8 llllllll'ril TB089 lIi'IIil99 fI.lJllfI D.IhjOO1 •.'lbjl.l!!'ril 02·9927120 081-4302947 / -/12130 Inlmfillibl!1a1'1'" IhL'Il iii'4 "1M 9 lIij'm11Tlfm M054'055 Infl9991o.j 1 n.ll..-m 1'I.lht'll 02·3800622 084·6380334 / -/l'MilD D.~illl~ unj'll'1J,.,n" 10270, .,
 4. 4. 1l1ftL1tila 22 UM.. 182/9 1I.ln", 1 1I.'ll.lUhN Il.!Jle~ rhillIHll'I'II'J 055-721199 088-2786744 9.ri'JII.W"I,,"" 62000 -/ -/ 3/2.3/3 a1.12 1I.1IIl1NID ".'ftlUL'i1l4 Il.IIIB~ 2 lBI!I~'I111 053-743167 084-6111157 uli!l-lTlZl 57000 -/ -/ 92/8-9 11.10 a.n'lila4LlIl4 II,LlIiIl1!111.LUifl'1!1 3 Li!l4'1111 053-645055 086-4618108 -/u!l!H'I1fJ 57130 -/ 194/8 J4.4 I.lvmt~ 1I.1III4'il a.Ll!Jw 4 lill!l4'l1fl 053-772530 085-0305880 9.IIi!HTlfJ 57110 -/ 104/5 P.IitH'l'Hli-1i'nrn 1I.i'HLilDn lI.tJls4 053-217555 5 lil!J4'l'H:N 082-7660009 ui!H'bl:N 50300 053-410662 -/ -/ 32 (hlllfl8UillLfI'ri) fl.'I1atlUl'5 1I.lI'IIJil 6 LifJl'lllli 053-287155 082·7660008 -/a.Liiu. 'III.liIl4'l1l1i 50200 -/ 248·250 fl.1nIl1I'II ".1I1I'iM"II14 Il.Liillf •.lI1n 8 Pnn 055-540045 086-4451971 63000 -/ -/ 143/6 P.lhm1~ II.WIIIlII iI.LUillilll ••tnn 055-531327 7 fl1n 082-9427802 63110 055-547277 -/ -/ 9211 fl.qlIUI'II1'11'l1I1.'lul'Ifl4 iI.LiiIN 'Mr.U 9 ';1'11 054-711717 085-7148282 55000 -/ -/ 12/6 fl.'WUI'IfJ4ti~naB4 1I.I'i1l4 o.LiiIN 10 lI~Lln 054-480768 082-7628976 -/'.lItll!I'1 56000 79/14-79/15 CI.ihi!lll ".hllle4 II.~ 11 ii,", 056-611889 081-6282699 -/'III.fI'",66000 132,134,144 CI.'lpllI1fl 1I.1I..,.'lIIiIu 12 iiWl'i 056-664234 085-2000070 e,lI~ 'II.MII' 66110 -/ 59/7-8 1I.1I'IlmII11I'ltl()n ,,:blLllIH Il.LiiIN 13 ibK1jlon 055-230976-7 088·1462881 ...ilYOj'[an 65000 -/ 59/19 l,!ummtli'w'l'llllN fl.fl'fGTJllll11illln 055-244114 14 ibII1jlon 088·8857911 -/ -/1I.1.ullln4 n.Lii1l4 ••WlIaj'[an 65000 055-225150-1 83/9 Il'1I1'mintiLllluli' .;,.. 2 IIIl~LHiI 2-009 15 iiYOjlftn fl.trlIIIMlonl11n 1I.'tuLiiI14 1l.IIIB~ Il.MlIfliian 055-251659 088-1472407 -/ -/65000 31/25 n.L"'I'I'l"IIll'1I1.'Ulilll~ UillH 16 L~ 056-748118 091-1483945 -/,.I""'Im 67000 2/139-140 1I.tl'u1l1n1llnt'llIIl.1.uL'lbt B.1llIN 17 Ll..n 054-534345 084-1503987 -/'11.111'1; 54000 1/3 'H1j1 fl.BuMfloit'[nl'lll 'Uitn111 II.LiiIN 18 Il..n 054-533407 087-7277490 uLwi 54000 -/ 159-16111.2 n.lllml-lhtI'H-t'n 1I.1I'1111j1l 19 Iihtl14 054-230605 082-7660004 -/ -/1l.lilllf .,tnrn 52100 133/1 n,L'I't'll'rnlc111.1ullllN lI.uilN 'II.lhliJu 20 053-510595 082·7660005~ 51000 -/ -/ 34513-4l!1j 9 l1.tnll'l'l'lllll.tI1n1l1l1 I).LiiIN 21 ql'B'tifl 055-615995 086-4406719 -/ -/'.11'['1111'11 64000 57/3 11.LWQ1uhwf lI.li'riil &.i.llfI~ 1I.qll'Sfllln 055-830789 -/22 fl"~tIIIt1' 084-1519007 53000 -/ .... oHwr"ii14iiil',l'llriunnY Advice Lf~1I1f1WIfD~8U
 5. 5. 088-5981029 fl1ft1'lIn~DlIlwc 1I'INlIlri3R036~7'lfv 3 2 !llHIWiv IU,1Mi fI.'vUllH fl.liIlH ,.lIll11u,nv 043-389587 088-563-4256 ,./ ,./ 40000 76/5 11.2 n.1IJIIlw-Qlls, fI.'qloIII" 1l.tp.lII" 043-313201 3 1II1I1I11riu 088-1388210 ,./ ,./1I.!llMIfly 40130 043-313204 72/10-1i~ lI.lfmJ",ant fI.llllilll~ lI.liI~4 ofruJ'l 044-822344 086-4698045 ,./ ,./Q.If~ 36000 57,59 a.~ft tI.lvliIe~ lI.liIlN 5 VI'I"nIlAI 042-520709 800117992 ,./ ,./II.Vft'fl'lVlI 48000 iY 2 lfll~ 208 fl'1111~lDfl,,1tl1h n.illnfrnl 6 vMTl'IIilrl 044-269488 084-4316681 ,./ ,./ft.lvlilfl~ tl.liIlH 1I.'IIf1'i'rnfiiIl1 30000 630/17-18 a.ltitH fI.'vlilD~ lI.liIo~ 7 '1111'i'rnfM 044-353755 087-0913533 ,./ ,./II.VI!TI"l1dlll1 30000 389/15 - 16 n.i1l: fI.lvliID~ lI.liIo~ 8 l.J'HiIri 044-611905 081-5700605 ,./Q.I.J'ffi.trl' 31000 354/9 fI.~ fI.'l'lllilo4 ll.liIrn ,.1ji'fNu 9 1jmB 044-613929 086-2227849 ,./ ,./31000 291/2 Il.Vft1S,nR ft.ftlntlD.liIs4 10 Innll11ftlll 043,722506-7 089·0074474 ,./ ,./IUI'II'llln'l'lIlIl 44000 69/3 1l.1f1NV1~l!lIftu ft.l{tIfI1'111'l' O.liItl4 11 Jjflll1'M''S 042-614841 083-2883553 ,./Q.l{nfrl1l'W 49000 475/4-6 11.I144a1lYt fI.'llllillH 1l.r.ll1H 12 ulRl!'! 045-720088-9 088-5643484 ,./Q.ri[8f1'l' 35000 134/7 II.T'KIn1'lfi1Lll11 fI.'lVr.ll1H D.iSlIH 13 illfl'" 043-524697 086-2232582 ,./ ,./Q.iouLllft 45000 18/12-13 Il.ati:lnna (nollih 3 u,sn fW.O) 042-861988 14 Lll!l 089-13001OS ,./ ,./ft.fjflilD~ D.LilB4 '11.11111 42000 042·832299 1349/6 n."''''''ft' l'l.liIe4'l1l' 1l.1i!1H 045-643965 15 ft~fllI 081-5700605 Ul"hlt1.fllI 33000 045-643999(Auto) ../ 991/76·78 a.m41.1N ft. Ii!04'l1f I).LW4 16 ~mI 045615222 085-8588080 ,./ll.ft'Rl::lflll 33000 112-114 at.5 a.mnh"l;itij" fI.,hiDat 17 lllla::Lmt 045-628238 089-2805712 ,./D.tI''Inmi'mh.mL''Itllt 33110 ../ 1772/10 ll.i"fIilW1 fI.1I1'l1fltp/8.li1u4 042-713769 087-955915518 11/liliiii' II.IIOIIV'" 47000 042·733737 ../ ,./ 042-772342 19 IIflallfl'l 4S 11.9 fI.1'Hlftllo.yf~t,.v "'IOIl'UM 47160 042-771144 082·1051987 ../ ,./ 42814.11 cl.lilile fI.I..I1~""II;hl IInlnll'l'l 042·722367 086-459466520 iI,Wi-HUMl/iII 'i.llnClIIM 47110 ,./ 328/11MYlIIlJ'lIi 1 fI.'tlliIlH 1l.1i!!14 044-514222 083-744722221 IIT1.m1 1l.II~YIf 32000 ../ ../ 16514.1 tI.1fIvt(f 1l.i'fIV1l't 'i.~'" 044-599104 081-878448922 ~ ../ ../32130 137/214.5 t1.il..,m" fI.ll..rflll.1i!1H 'l'ItH1n!I 042-465250 089-954399723 ../ ../Il.1iV1H1I11l 43000 659/211.4 1I.1li'IIIUIlIH 'II.YlIIB~1I1!1 042·422839 24 mllHII1ll 081-8511804 ,./43000 042-465356 95/1 11.5 1I,mf4'!fIIJ'nm111 lI.ilIff) 1l.Ii!IN 25 iVINt1fi 042-420779 087-8061740 ,./ ,./'i.iVIW1I1843000 205/13-17 "'niHnl1i~mlD~tI')tnlJ 26 mllI.rulihQ 042-313303 088-5156055 ,./fI.1IVD~1h ll.iSlll~ ,.'I1I1l4111'"1;) 39000 ../ 420/7 14.7 a.'ll"''' 1I.'IIII1flU'4 1).iSlD~ 27 1I11..,'lIl 042-341353 085-0115065 ,./ ,./ ,./ll.qfl-m'lil41000 85/5 1I.7lhuiw!l1~ n.'IIWl' 1I.'I1l1nuti~ 28 qtmnIl 042-341228 085-0115065 O.r.ll1l4 Ulfl1(!'"lV 41000 ../ ../ Hi8 u.7 tl.II""1-IIVII~"1!1 ".Ylat1nlli4 Il.JiO~ 29 1jIIlw-ril 042-205196-7 089-1868766 v·II,,-m1'll41OO0 ../ ./ 239/6-7 1I.IlMfjl:I~ 1I.'IJnou'JJ.Ill.IWi 042-242259 086·465099730 1III'III1iI ../ ./ullI'lll"lG 41000 57/12,13,14 n:rllll/'ll(l~.( ft.YlU1nll1l'i 042240934 31 Ijft'IIniI 081-5573108 D.r.Il&l '-'1"'1:;,1) 41000 042223935 ../ fJIItJm,.r1IMfa TiIl1'!h MlHLlI1Iil E02 M• 32 fltI'III1iI 2 a.lhriinHbll.l1ftJl ...YlII1mllli ll.r.Il&l 042·241501 088-5644500 ../Q.I,lM'rnii 41000
 6. 6. 045-240289-90 086-469023 1l'I'n~irmL1lrf ilIil3 512/8 1I.",rHQ'I 34 '111i1T1!11111l 045-280064 081-9n9790 .:hualH IMalH •.ljUftT1flfl"rti 34000 105,107 11.r,'lliti'orri' •."!LIIIH 1l.u:i1H 3S Ijllft'n'lflnil 045-250350 081-9765469 v.'1UI'f11IIl"rti 34000 ... mifl~liii'11.IIi'u'irrl'J Advh:e l.f~lIi'tt!l'l'll'9l~ 2.~lri'ttil~n1'l'l ../ 1/1-2 (1l'lil'lhllilIl1il1nlii~'I7mnVl) a.lI)1lltlfllll.Ltn 2 'Il'01l1111 056-412239 082-7710633 ~fll11: ~.dja~ '.'I1t1l1.VI 17000 ../ ../ 28/61-28/62 a.a~dh Gl.illIl11'l'lIV11 a.L~~~ 088-2410534­ 3 llA'l1l~1I 034-242567 ../ ../•.lIA111~11 73000 5 1016/171-17211.9 ~.lIA~iI'lmi"lI a.Ljj~~ 4 lIR'imi'A 056-333599 081-5348634 •.uR,,"mA 60000 ../ ../ 5 ')jR~a1~1-1 213/161l.il1ffA'iii 1I.1.I1mh," a.~~~ ••1IA~lnm' 056-227899 082-7710684 ../60000 ../ 558/76-78 (lIil1AAhI'l') 11.9 A.lIA'I"ifm"I-1GlII 085-73164886 lIR'il1UI-1 a.liiil~ ••uA'I"il1mi 60000 056-882228-9 ../ ../ 72 li"il4L1lri3-6 11.10 ll.lJ11l1i A.lIA1if'l11I-1AII 7 UA'I"iI"lUli 056-229522-3 082-7710723 il.djil~ '.lIA'1"II'ln&i' 60000 ../ ../ 804/112-113l1.10 1l.1l1i1ii iI.uR~II'lmilin il.Wil~ 8 U~iI1flA 056-228399 086-4416588 ../ ../'1.uR~ifmA 60000 55/68-6911.1 CI.'tnu: U!1I il.i)vt'O 9 IIUUA'iA'iilQfitl. 035-335335 088-0222304 '.!lmjl'ln(1il~l!!l1 13000 ../ ../ 10 llHinfi 121lJ.l ulUI;Jj'l~ ~.liiil~ ••lll1!fU't 76000 032-454111 090-9862686 ../ ../ 082-7269248­ 11 mil.jl 37 n.II:U1J'IIi~1I GI.)I'hLllil~ il.ln~4 ••n'li~170000 032·322234 9 ../ ../ 12 iIlIll'l' 157,157/1 R.VltL.'ljUI'l1 a.wi14 ••1111101115000 036-627577 081-4838353 ../ ../ 49/111.3 a.lI)Iil'tufiu 51.lilA1111 il.W~ •.illl~S 13 1I11lii 036-427123 082-5496232 ../15000 ../ il'R;OOII~Ailll~lIiill'li 'Il'~-.!LR1!~ 309 ill 3 LillI~ 14 nSnil 57/5 n.l!"~~iI iI.lhfm'~!I1 ~.U1~4 ' ••~nll 036-222370 082-4524499 ../ ../18000 910 f~'ttfm1iW tJ""'a'lli1lilllli CI.!llIlIml' m.lJ14'1Vln 15 i-l'li:ul 036-511274 082~5737496 ../il.LIla,) ••i.l'li:u116000 ../ 225/4 (I.LIIL~LLrf'l WI.li'~~R ~_Liiihl •.l!'II'iUlll!i 16 iI,,"lILlii 72000 035-451625-7 087-4444128 ../ ../ 13-13/1 f1.lIlllWlIl.i)vt'otl'lU il.dj~" •. ~vt'cGlil 17 ~vt'Ofi1U 056-525012 086-3327424 61000 ../ ../ ."' ''''Miilitwilquuu.iin'l'i Advice 1.~)l1"ihJ1a" 2_~1I1i1i1ljYl~A'R~ 3:;~"1RilllYlH'~Mlll 4.~'o1"li'J'n.l1on
 7. 7. 1 tmiI 370/3-4 n.~~fti. ~.lhmh a••iia..l •.Mrli 81000 075-819024·5 087-2774117 -/ -/ 127/2-3 n."'i111111~ lI.vi1I1:Lm il.liiil,) •.fJl/1I'I2 fJlnllf 077-511822 086-475490186000 -/ -/ 142a.n'nmAWlllJ'II'IlI.vill1:LnI il.liiilv •.fJlIti3 fJl/1I'I 077-503777 089-724916686000 ../ 8/34 a.~~11111illlltTll iI.flllSlI il.~Ir~i11U ••fJl/1I'I 077-545301­4 'lIlIti 083-070419686110 11 ../ ../ 5 !If.,) 236/2 ll.i10llilA 1I.~TuL1iiIl~ il.Liiil,) •.!If,) 92000 075-222531 088-7625532 -/ ../ ../ 6 iIf~ 1511l.1h1iN iI.""UL;tJ~ il.Liiil..l ~..l~rililfv 92000 075-210862 081-4565343 -/ ../ 89/188-190 1l.'II'llWulnl'a1l11~ II.A/I.:I <I.Liiil~ 075-3181477 uil'~5mnti 087-2827378•.1I~,l!'Snrun'lt 80000 075-317105 ../ ../ ../ 76,78 a;.rQJJlrnf"J1I11~ liI.tllLiiilv il.Liiil.J 8 1.IAf~fimnti 075-358516-7 087-2827378UIA~,ru'llti 80000 ../ 514 ll.trulB~1 ~.l.hnuM'm il.vi~iI,) 9 u~'~lImn1l 075-411466 081-2703188'I.JiI,A1nruf1ti 80110 ../ 313/5-7 1l.1.j..lilH'Ii1l!!Ii1 ~.lhmLlnn il-vi~~ 10 UA;~fiffijn'li 075-421176 089-5918481 'I.1I"~~li5lJ'Il'll80 110 -/ ../ 35/8 Il.Ll!tifLnlnl II.Lmnutn il.Liiil~ 11 lJm1uAlfufi 032-652292-3 081-3039800•.lJr..luRifUfi 77000 -/ ../ 146/55 'If."'~lill1l1=LlitJu n.lIHrnntrlJ 1I.";Uil~L1fl 12 lJm1uli'tthlfi 032-537048-9 080-6521551 il.lfl-MU 'l.tln'lui1f1l6 77110 ../ -/ 136,138 a.L'In!nm:l1J ~.vhtlthv il.liiil,) 'l.ltI~1 13 ltI..l1 076-414455 086-155662282000 -/ -/ 074-615890­14 lIl~') 44/1 a.tlllll<! lI_lIl>11il1f;A il.LiiiJ,) •.lI'II1~ 93000 082-4290407 91 ../ ../ 185/1-2 n.lf.lv11l.lIilli1t~cU il.l!iil,) '.!lI~1I 15 llL~iI 076-213345 088-758176083000 ../ ../ 320/7-8 n.viILiiu') A.I'!lliiL'll'111 il.Liiilv 'l.rnlilv 16 r.lliJ,) 077-834434 087-2643344 85000 ../ -/ 379-379/1 Cl.'tVl~ A.liillll.l il.Liiil,) '.ilV'llIn 17 9')1Ii'l1 074-323988 084-9909900 90000 -/ ../ 77 ll:blii;10:~" 4 A.~lllbcU il.l>11i1t'HcU .,~'IIA' 18 ~lIil 074-428777 085-0775335 90110 ../ ../ 19 RVIIR, 111/1911.4 iI.~ilil~U'M il.l>11I1tl>1fi 'l,iI')!!,,' 90110 074-426644 080-3415555 ../ ../ 444 )J.6 1l.!JulI,n"fI'fi, ~.Rilil~tlR i).liiilv 'l.IIIOR 074-730049 20 lIeft 089-4674529 91000 074-711100 -/ ../ 233/148-149 ~.4 n.tn1Cl1.ill:1!li A.~~1I1~ilo 21 iIill:l~'ifi1ii 077-216568 088-4499100 il.lililv '.n-nl:liji51u 84000 ../ -/ 233/148-149 )J.4 fl.nl1Cl1.nl:liji R.Il:tl1l1LSO 21 ~nl:lO~llii 077-216568 088-4499100 il.Lliav ••/lnl:ltj;lnil 84000 ../ ../ 204/73-7411.1 a:rR'llri"U1vt'Mqj 1I.1J:'!I1IJLRIl 22 iIill:la11iIU 077-223466-7 081-8938399 il.liiiJ,) •.n-nl:ltl'ifi,li 84000 -/ ../ 231/13 n.'lIlMl:IlJ lI.lJt'!rll1Lilll il.Ulilv 23 ~nl:ll!ftlii 077-218787 082-8004436 •.!ff1l:1tlflnil 84000 ../ .. iv14111..tb.ili~uliul:nl'i Advice 1.~v'H1Ril"~lil 2.~~'H1R~'l'A' 3.~,mr~lIilfn" 11'1fol GU~i'",DD n 8 U."-a 86/33 1l.~'M,;l'n'lllmi' iI.",U1L!iiJ,) il.Liiilv 2 aui"IVlfl 038-513224 088-6230772 ••IltLi"IVlf1 24000 ../ 3 !lam 1/174-175 R.ti"1I~111 il.diilv 'l.!iAl<; 20000 038-054552 085-9669926 ../ 4 135/99 SflRilll~""'lI' 'I:fu :3 'iilv 323-324 'lIiIm 1I.~1 il.R"~1111 '1.11111<; 20110 038-773017 083-0703246 ../ 41/lIl.LVll'1Ulii 5 1I.1vniJu..: i).Liiilv '.RnR 5 RnA 039-531418 088-6871482 23000 ../ 60/7-8 1l.1If1~1Ii1~1!1 R.l>1Ii'1diil..l iJ.diilv 6 lJnt!nP 037-212900 089-7497070 1.!.Jn~ul<; 25000 7 mJiN 55,55/1-2 1J.2 lI.vll.JlJ1 il••liihl '.':Ililv 21000 038-616996 083-0147321 ../ 8 1I"I:Uri'1 387 n.1!1~ClI.I'f~ R.i'lr.Uti1 il.Lliilv •.!!uu.m 27000 037-421142 081-1518448 ../
 8. 8. ' ' , :, OiII;: V> ::: "3",i> 13 (l ""5 0 1 .5 I­ W ...I m <C I­ ..e :::s 1ft: ::z cc G: - J~ GIlD0 • ,­ , C --I '.:::s ' " •I, ' •Ci) "~I " ' • c • ::s ..J=
 9. 9. • • • ., F1uElusnls.. SCOPE Tablet Computer Maintenance & Repair Center O~PC ScoPad S(uPE® i~rce1"$~~s1Iru1Tnu lil'11J1................................................ '~:-;~~~~t~~~~::t~:.~~~~ll~~~;};~~~~~~~_1~~~~':,~~~'f~}$f" ,~"J~;~t0::'~'~~~};.~«~~;~~;~.4:~'::~~·-l'i'~:-,~';fr-'f:1~~~~~-_;P:0i D si..,1ia3.1 D LtliuuWft1 (n..stu"l~~ullnaa..,LLIiI::atln'NW;a3.lLana"l"::lIn"l1i1.J3.la1l1i1f'1111) ....... I....... I ....... iiin"l1ill D 11.l1tnu6 DSlA'nIIllULiN D ~u., 11.11j;l,:::~............................................................................................................. ial"'SlL111U.................................................................................................................................................................. ., ...., 11£1 - U1I1Q~iil ~II1I1.................................................................................................................................................... " " . . . . A • ., .. 'rIaU'rIS"I1I1101llfllllaLIil................................................................................................................................................ .. Model ................................................................................................ ~l.In1nli1LLum'1~'lU Dnaw ~aLLSMN li1"'· Dbjs111"110uuYimsulli D Lft~WitJUN Uil:::/M;a Lft~WA11 D naa"lf"1ubjlrA D USB bjs"II.I11alfl"lulA (~alSlLf'I~w'W';aIlS"IU USB) o "2i"l~~l'WbjLi"l (9iwSlLf'I:ialW;aIlS1U1I1~~) D "'S:::tJtJLAUlNlIIl.Intl (9ii)JSltf'l~al'W;al.l~III'lYJI) D ~u., (11.11~l"l:::~)............................................................................................................................................................ nuJEJ11'l1Ij mOUStJh<f v:7LislJcIJVlIJOUA::Jlult'fE1I'11EJnli'lVldurfw:jblJCl fUSVlrilnlS8lS0IJUOlJ<luolJriJUriouaolAsooltJttsU/l:iOU'1nAio o QI ~ ~ d 6' A S1'W'nJ b~1"'U1'V1 f'fUJiJ1n119J Nan"l'III''l~sotJia~&i1l9iu D SIII'W D bjSI.I!1W (11I,j;l,:::~)..................................................................................................................... D iumfiflL~oul,.n"itJl.I"S:::riu {11I,1iI,:::~).................................................................................................................. .. v w., !:I...~% .., .... .., 110 - U"lllanfil1l£llWUnl"lUN1tJIIIlM11....................................................'lUY!1tJ ....... I....... I....... L'l1:il1........................ • v jJaa.l'mAj~nii:IJ Call Center 1111 fllll 8 lw~. 02-547-0000 Ml 7 l1~a www.advice.co.th..

×