คู่มือการเปิดระบบให้โรงเรียนจัดการแก้ไขข้อมูล

1,324 views

Published on

0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
1,324
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
263
Actions
Shares
0
Downloads
3
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

คู่มือการเปิดระบบให้โรงเรียนจัดการแก้ไขข้อมูล

  1. 1. การอนุญาตใหโรงเรียนแกไขขอมูลนักเรียนไดโดยตรงของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา  1. เจาหนาที่เขตพื้นที่เขาสูระบบ 2. คลิก เมนู อนุญาตโรงเรียนแกไขขอมูลนักเรียน ทางดานขวามือ จะปรากฏ รายชื่อโรงเรียนดังแสดงดานลาง ดังนี้ 3. ใหคลิกในชองสี่เหลี่ยม จะปรากฏเครื่องหมายถูก ตรงชองอนุญาตการใชงาน ใหกับโรงเรียนที่ตองการอนุญาต (ซึ่งอยูในการพิจารณาของเขตฯวาจะ อนุญาตหรือไม) !!! ถาอนุญาต จะไดครั้งละ 10 โรงเรียนเทานั้น โรงใดเสร็จใหยืนยันขอมูล เขตฯ คลิกเครื่องหมายถูกออก แลวเขตฯกสามารถเปดอนุญาตใหโรงเรียน ็ อื่นไดเพิม แตรวมกันขณะนั้นตองไมเกิน 10 โรง ่ ชื่อผูใชโรงเรียนใชรหัส 10 หลัก รหัสผานไมตองใส ยกตัวอยาง เชน โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง ชื่อผูใชคือ 1016020002 เปนตน อนึ่ง เขตฯ สามารถแกไขขอมูลใหโรงเรียนไดโดยใชรหัสเขต แลวคลิก  เลือกโรงเรียน แกไขรายชื่อ เพิ่มชื่อนักเรียนได หรือ จะใชวิธีการอัพโหลด ไฟลเอ็กเซล แบบเดิมก็ได
  2. 2.  เมื่อโรงเรียนแกไขขอมูลนักเรียนเสร็จและคลิกปุมยืนยันขอมูลแลว จะปรากฏ ขอความ ยืนยันขอมูลแลว ใหเขตพื้นที่ยกเลิกการอนุญาต แลวอนุญาตให โรงเรียนอื่นตอไปโรงเรียนเขาไปแกไขขอมูลนักเรียนโดย 1. เขาหนาหลัก One Tablet per Child ที่ http://210.1.20.52/tablet/ 2. คลิกเลือก ภาค ตามที่สังกัด 3. login เขาสูระบบ หนาเดียวกันกับเจาหนาที่เขตพื้นที่ใช ดังภาพ
  3. 3. ชื่อผูใช คือรหัสโรงเรียน 10 หลัก ดูจากหนาจอก็ได (ซึ่งใชเฉพาะเรื่องTablet เทานั้น ไมใชรหัส SMIS หรือ รหัส obec นะจะบอกให) (สอบถามขอมูลจาก  เจาหนาที่ E-MESของเขตพื้นทีการศึกษา หรือ ผูที่ดูแลเรื่องTablet ของเขต ่ พื้นที่การศึกษา) รหัสผาน ไมตองใสนะ4. คลิก เขาสูระบบ จะปรากฏดังนี้5. คลิก แกไข/ลบ ดานหลังชื่อนักเรียน เพื่อแกไข/ลบ ขอมูลนักเรียน
  4. 4. 6. แกไขเรียบรอย ใหคลิกปุม บันทึกขอมูล7. ถาตองการลบนักเรียน ใหคลิกปุม ลบขอมูล ปุม ลบทั้งหมด ใชกรณตองการลบขอมูลนักเรียนทั้งหมด เทานั้น (ตองระวังใหมาก) ี ปุม เพิ่มขอมูล ใชกรณตองการเพิ่มขอมูลนักเรียนใหม ี ปุม ยืนยันขอมูล ใชกรณีแกไขขอมูลนักเรียนทงหมดเรียบรอยแลว ้ัที่สําคัญยิ่ง เขตฯ จะเปดระบบใหโรงเรียนแกไขขอมูลเองไดหรือไมอยูในวินิจฉัยของเขตฯ โดยที่จะตองคํานึงถึงความปลอดภัย ความมั่นคง ปลอดภัยของขอมูลดวย และโปรดอยาลืมเปนอันขาดวาถาเปดใหโรงเรียนใดแกไขขอมูลแลว ตองอยาลืมยกเลิกการเปดดวยและทั้งนี้ การติดตอประสานงาน ควรตองมีโทรศัพท อีเมล หรือชองทางอื่นๆ ที่ติดตอกันได ระหวาง โรงเรียนและเขตพื้นที่การศึกษาดวย

×