ข้อความหน้าจอ

2,116 views

Published on

Project Game Lab

Published in: Education
0 Comments
0 Likes
Statistics
Notes
  • Be the first to comment

  • Be the first to like this

No Downloads
Views
Total views
2,116
On SlideShare
0
From Embeds
0
Number of Embeds
723
Actions
Shares
0
Downloads
7
Comments
0
Likes
0
Embeds 0
No embeds

No notes for slide

ข้อความหน้าจอ

  1. 1. การประชุ ม เชิ ง ปฏิ บ ั ต ิ ก ารการพั ฒ นาสื ่ อ อิ เ ล็ ก ทรอนิ ก ส์ แ บบมั ล ติ ม ี เ ดี ย ปฏิ ส ั ม พั น ธ์ และ เกมการศึ ก ษา ( Interactive Media & Educational Game) กลุ ่ ม ผลิ ต สื ่ อ และประยุ ก ต์ ใ ช้ เ ทคโนโลยี สำ า นั ก เทคโนโลยี เพื ่ อ การเรี ย นการสอน สำ า นั่ อ ง................................................................... เรื ก งานคณะกรรมการศึ ก ษาขั ้ น พื ้ น ฐาน กลุ ่ ม สาระการเรี ย นรู ้ .................................................. ชั ้ น (ประถมศึ ก ษาปี ท ี ่ ... มั ธ ยมศึ ก ษาปี ท ี ่ ...) โดย นาย/นาง.................................................. ครู ชำ า นาญการ/ชำ า นาญการพิ เ ศษ/เชี ่ ย วชาญ/เชี ่ ย วชาญพิ เ ศษ โรงเรี ย น................................................ สำ า นั ก งานเขตพื ้ น ที ่ ก ารศึ ก ษา...............เขต....
  2. 2. ข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อ ให้มีรูปแบบเดียวกัน ยกเว้นรูปแบบการนำา เสนอให้จัดทำาได้อย่างอิสระตามความคิดสร้างสรรค์ของ แต่ละบุคคลโครงการส่งเสริมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมเดีย ี ปฏิสัมพันธ์ และ เกมการศึกษา ( Interactive Media & Educational Game)
  3. 3. ข้อตกลงเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อความที่ปรากฏบนหน้าจอเพื่อ ให้มีรูปแบบเดียวกัน ยกเว้นรูปแบบการนำา เสนอให้จัดทำาได้อย่างอิสระตามความคิดสร้างสรรค์ของ แต่ละบุคคลโครงการส่งเสริมการผลิตอิเล็กทรอนิกส์แบบมัลติมเดีย ี ปฏิสัมพันธ์ และ เกมการศึกษา ( Interactive Media เ& ่อการเรียนการสอน สำานักเทคโนโลยี พื Educational Game) สำานักงานคณะกรรมการการศึกษาขันพื้นฐาน ้
  4. 4. (หน้าลงทะเบียน) ลงทะเบียนชื่อ .............................................................สกุล ..........................................................
  5. 5. (หน้ารายการหลัก)รายการหลัก (Main menu)แนะนำาบทเรียน (Help)จุดประสงค์การเรียนรู้ทดสอบก่อนเรียนบทเรียน รายการบทเรียนทดสอบหลังเรียนแหล่งอ้างอิงดัชนีผู้จัดทำาออก (Exit) (ออกจากรายการเนื้อหาให้)ออกจากโปรแกรม (ให้ผู้เรียนตอบยืนยันการ
  6. 6. (ปุ่มควบคุม กรณีที่ไม่ใช้ Icon ให้ใช้ ข้อความภาษาไทยต่อไปนี) รายการหลัก (Main menu) ้ รายการ (menu) หน้าต่อไป (Next) ย้อนกลับ (Back) กลับหน้าแรก (First Page) ไปหน้าสุดท้าย (Last Page) ไปหน้าที่...... (go to) เปิดเสียง ปิดเสียง
  7. 7. กรณีทมีการนำาเสนอด้วย Clip ี่ให้มีปุ่มควบคุม ถ้าไม่ใช้ Icon ยง VDO และเสี มาตรฐาน ให้ใช้ภาษาไทย เช่นเล่น (Play)หยุดชั่วคราว (Pause)หยุด (stop)Clip VDO แต่ละ File ควรมีความยาวไม่เกิน10 วินาที
  8. 8. ผลงานจะเผยแพร่บนเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เว็บไชต์ สพฐ.ขนาดไฟล์ .swf ไม่ควรเกิน 300 KB

×